*z - zpráva neformalizovaná

Zpráva textová lékařská nepocházející z laboratorního komplementu (v jeho širším pojetí).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

zadost

a

1

1

typ žádosti o zprávu

[LZTZOV] #

viz obsah číselníku

pokyny:

viz zadost - pokyny

poznámky:

1. pokud vznikla zpráva na základě žádosti v bloku zon, je zajištěno provázání

2. viz zadost - poznámky

 

vznik

a

1

1

typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku

[LZTOZV] #

viz obsah číselníku

 

 

obsah

a

-2

1

specifikace obsahu zprávy

[LZSOZ] #

viz obsah číselníku

pokyny:

viz obsah - pokyny

 

stav

a

1

1

stav zpracování zprávy

[LZSZZ] #

viz obsah číselníku

pokyny:

příznak je vždy jen jeden (hlavní)

 

dat_du

e

 

?

datum a čas založení zprávy

formát DT nebo DTS

pokyny:

1. standardně se používá formát DT, pouze je-li zadost="E", použije se formát DTS

2. pro zprávy mající atribut ”zadost=E” je vracen dat_du

z bloku zon

3. viz dat_du - poznámky

 

dat_od

e

 

?

datum a čas počátku období,

ke kterému se zpráva vztahuje

formát DT

poznámky:

viz dat_od - poznámky

 

dat_do

e

 

?

datum a čas konce období,

ke kterému se zpráva vztahuje

formát DT

poznámky:

viz dat_do - poznámky

 

a

e

 

?

adresa pracoviště, kde zpráva vznikla

 

poznámky:

fakultativní

 

autor

e

 

?

jméno autora zprávy

 

pokyny:

1. fakultativně i další údaje (v rámci bloku)

2. viz autor - pokyny

změna od DS 3.01.01

(původně byl pouze element "autor")

garant_dat

e

 

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

 

poznámky:

fakultativní,  jen pro některé formy komunikace

nové od

DS 3.01.01

dgz

e

 

*

diagnózy vztahující se k této zprávě

 

poznámky:

viz dgz - poznámky

 

nazev

e

-80

?

název zprávy

 

volný text

pokyny:

viz nazev - pokyny

 

oznaceni_o

 

a

-15

1

označení zprávy v IS odesílatele

volný text

pokyny:

1. označení vytvořené IS odesílatele

2. viz oznacemi_o - pokyny

 

oznaceni_z

a

-15

?

označení žádosti v IS  žadatele

volný text

pokyny:

1. pro zprávy mající atribut ”zadost=E” je vraceno ”oznaceni_z” z bloku zon

2. viz oznaceni_z - pokyny

 

pracoviste

a

-80

?

pracoviště, kde zpráva vznikla

volný text

pokyny:

určení pracoviště volným textem na max 80 znaků.

 

rad_zahlavi

a

1

?

počet řádků záhlaví zprávy

číslo

pokyny:

1. implicitně = 0

2. viz rad_zahlavi - pokyny

 

rad_paty

a

1

?

počet řádků paty zprávy

číslo

pokyny:

1. implicitně = 0

2. viz rad_paty - pokyny

 

poc_stran

a

-2

?

počet stran zprávy celkem

 

číslo

pokyny:

viz poc_stran - pokyny

 

text

 

e

 

1

obsah  zprávy, vlastní text

 

 

pokyny:

1. viz element text

2. viz text - pokyny

 

dat_ab

a

 

1

datum a čas aktualizace bloku zprávy

formát DTS

pokyny:

viz dat_ab - pokyny

 

priloha

e

 

*

příloha - odkaz na externí soubor

 

pokyny:

1. v tomto externím přílohovém souboru je příloha uložena

2. viz priloha - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*z

pokyny k celému bloku:

Blok slouží pro předávání lékařských zpráv, které nemají charakter zpráv z laboratorního komplementu (v jeho širším pojetí včetně EKG, SONO, CT, RDO aj.). V bloku se nepracuje s položkami NČLP.

Blok je také využíván systémem IZIP.

Prostřednictvím tohoto bloku jsou také potvrzovány žádosti respektive sdělovány realizované žádosti zasílané blokem zon.

Pro zprávy a výsledky zasílané z laboratorního komplementu slouží blok v.

(V bloku z samozřejmě mohou být laboratorní výsledky jako součást zprávy zpracované odesílajícím lékařem.)

 

zadost

obsah číselníku LZTZOV:

Typ žádosti o zprávu:

E = zpráva byla požadována elektronickou cestou prostřednictvím bloku zon

L = zpráva nebyla požadována elektronickou cestou prostřednictvím bloku zon, je zasílána na podkladě legislativním

P = zpráva nebyla požadována elektronickou cestou prostřednictvím bloku zon, je zasílána na podkladě písemné žádosti

D = zpráva nebyla požadována elektronickou cestou prostřednictvím bloku zon, je zasílána na podkladě domluvy

N = zpráva nebyla požadována elektronickou cestou prostřednictvím bloku zon (dále nerozlišeno)

 

pokyny:

Pozor! V případě, že se jedná o zprávou vzniklou na základě žádosti typu ”E”, je povinné vracet datum a čas události ”dat_du” a označení žádosti v IS žadatele ”oznaceni_z”.

 

poznámky:

Typem ”L” jsou například sdělení odborného lékaře praktickému lékaři, která jsou určena jako povinná (zákonem, vyhláškou) atd.

 

vznik

obsah číselníku LZTOZV:

Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku:

H = z hospitalizace

P = od praktického (dětského, dorostového)  lékaře

V = z vyšetřovny

A = z odborné ambulance

R = z RDO (radiodiagnostického oddělení)

J = jiná zpráva

 

obsah

obsah číselníku LZSOZ:

Specifikace obsahu:

D = dekurz

E = epikrýza

NV = vstupní nález

NL = lékařský nález

K = konzilium (obecně)

KR = konzilium RDO

KG = konzilium gynekologické

KL = konzilium laboratorního konziliáře z oddělení

VL = výměnný list

PP = propouštěcí/překladová zpráva

OP = operační zpráva

 

pokyny:

Souhrnná anamnéza (společná pro více oborů) patří do bloku an, zde se pracuje s konkrétní anamnézou.

Zprávy z laboratoře patří do bloku v.

Ambulantní nález je považován za lékařský nález NL.

 

Údaje o časovém intervalu, ke kterému se zpráva vztahuje (tj. dat_od a dat_do) jsou nutné především pro zprávy typu:

D, E, PP

 

stav

obsah číselníku LZSZZ:

Stav zpracování zprávy:

Z = zařazeno ke zpracování (používá se jako potvrzení žádosti zasílané elektronickou cestou blokem zon)

R = průběžná

P = předběžná

N = zpracovaná kompletní ale dosud nepodepsaná - k podpisu

K = zpracovaná kompletní (podepsaná)

D = přepracovaná

A = doplněk (připojená poznámka aj.) = bude poslána kompletní původní zpráva včetně nového doplňku

K dořešení do další verze DS (reakce na žádost o stornování žádosti) - nyní pro potřebu odzkoušení a připomínkování.

Není součástí současné verze DS!

V = vyřazeno ze zpracování na podkladě žadatelovy žádosti o stornování zaslané elektronickou cestou v bloku zon

O = stornování žádosti odmítnuto, již se žádost zpracovává (žádost o storno přišla elektronickou cestou v bloku zon)

S = stornovaná = tuto již dříve zaslanou zprávu stornovat na popud původního odesílatele původní zprávy

Zde bude nutné dořešit právní stránku akce. Bude připraveno do některé další verze DS dle požadavků z praxe.

 

dat_du

poznámky:

Pokud vznikla tato zpráva na základě žádosti zaslané blokem zon, je zde uváděn původní datum a čas události z tohoto bloku. (Pak je také vracen příslušný identifikátor ”oznaceni_z”.)

 

dat_od, dat_do

poznámky:

Je využíváno při zasílání zpráv vázaných k určitému období - dekurz, epikrýza a propouštěcí zpráva.

 

autor

pokyny:

Tento blok mohou fakultativně využívat NIS a IS praktických lékařů. Přenášená data mohou být později příjemcem předána do  systému IZIP.

 

dgz

poznámky:

Diagnózy nemají přímý vztah k bloku dg ani k bloku pn - údaje jsou zpracovávány nezávisle, každý má jiné poslání - viz dgz.

 

nazev

pokyny:

Název zprávy vytvořený nejčastěji autorem zprávy (například ”anamnéza” nebo ”ranní vizita ze dne ...”).

 

oznaceni_o

pokyny:

Jednoznačný identifikátor zprávy v informačním systému odesílatele.

 

oznaceni_z

pokyny:

Označení žádosti v IS žadatele. Jednoznačný identifikátor zprávy v informačním systému žadatele.

Identifikátor je přijat v bloku zon a je v nezměněné podobě vracen se zprávou.

 

Pozor!

V případě, že se jedná o zprávu vzniklou na základě žádosti, je údaj povinný (to zajistí IS odesílatele, neřeší DS).

(Pak je také vracen příslušný datum a čas události.)

 

rad_zahlavi, rad_paty, poc_stran

pokyny:

Vlastní text zprávy může obsahovat na každé stránce ”hlavičku” (např. název sestavy, jméno pacienta, datum a události a jiné údaje sdělované formalizovaně v jiných položkách DS) a ”patu” (kdo a kdy vytvořil, poznámku aj.) a může mít více stránek. Pro zpracování takové zprávy (do databáze, dokumentace, sestav aj.) může být požadováno odseknutí hlavičky a paty.

To umožňuje sdělování těchto údajů. Pokud nejsou údaje o hlavičce a patě sdělovány, předpokládá se, že v sestavě nejsou.

 

text

pokyny:

Vytvořený text obsahuje všechny potřebné kompletní informace.

Pokud obsahuje také ”záhlaví” a (nebo) ”zápatí”, je tato informace sdělována v předchozích položkách. Viz poznámka 12.

Informace k realizaci bloku - viz text.

 

dat_ab

pokyny:

Datum a čas aktualizace bloku zprávy je povinný - v případě změny (doplňku) nebo stornování je znalost údaje zásadní.

 

priloha

pokyny:

Ke zprávě může být připojena příloha (nebo několik příloh), která z nějakého důvodu nemá nebo nemůže být přímo v obsahu zprávy text.. Je sdělována touto cestou a je nedílnou součástí zprávy. Příloha může být obrazová, zvuková atd.

Příloha neslouží ke sdělování obsahu zprávy (vlastního textu) - obsah zprávy je sdělován pouze blokem text!

Viz priloha.