*vrn - vyšetření laboratorní pro numerické hodnoty

Sdělované laboratorní vyšetření pacienta pro numerické hodnoty (vázané k jedné události).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

 

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

 

poznámky:

1. lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP

2. viz nazvy - poznámky

 

 

prepocet

e

 

?

přepočet  hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou

 

pokyny:

viz prepocet - pokyny

poznámky:

jen fakultativní použití (dle rozhodnutí příjemce)

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

 

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis

priznak_kvant

a

1

1

příznak hodnoty kvantity

(ve vazbě na hodnotu)

[LVPHKN] #

viz obsah číselníku

pokyny:

1. v bezprostřední vazbě na ”hodnotu”

2. viz priznak_kvant - pokyny

 

 

hodnota

e

-8

1

hodnota (vlastní výsledek)

číslo (znakově)

 

pokyny:

V jednotkách definovaných v elementu jednotka.

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

 

poznámky:

viz hodnota - poznámky

 

Viz též priznak_kvant - pokyny

 

Upozornění: je nutné rozlišovat hodnoty položek s ohledem na typ "vznik" u koncentrací a odpadů

od DS 3.01.01 nově tvar semilog.

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a nový popis

jednotka

e

-20

1

jednotka, ve které je uvedena  sdělovaná hodnota (vlastní výsledek)

text

pokyny:

viz jednotka - pokyny

 

Podrobný popis a pokyny:

Sdělování num. hod. v bloku VRN

 

nové od verze DS 03.14.01

nejistota

e

 

?

nejistota stanovení výsledku

 

pokyny:

pokud je sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty (výsledku)

poznámky:

viz nejistota - poznámky

nově od verze DS 03.01.01

skala

e

 

?

skála (referenční meze) vázané k hodnotě výsledku

 

pokyny:

1. pokud je sdělena, pak je nedílnou součástí hodnoty výsledku

 

2. je zadávána

v jednotkách definovaných v elementu jednotka

 

3. viz skala - pokyny

 

v DS 3.14.01 doplněny pokyny a popis

pozn

e

-255

?

poznámka textová

 

volný text

pokyny:

viz pozn - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS4vrnAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

Zásadní informace a pokyny k bloku VRN - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován. Sdělování může být předmětem domluvy komunikujících stran.

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.  Podrobněji v bloku nazvy.

 

prepocet

pokyny:

Údaje zasílané v bloku prepocet slouží pro korektní přepočítávání hodnoty a škály mezi lokální a národní jednotkou.

Pokud odesílající strana používá u této sdělované hodnoty jiné jednotky, může je sdělit prostřednictvím tohoto fakultativního bloku.

Pokud se příjemce rozhodne použít v bloku nabízenou jednotku, musí zajistit přepočet sdělované hodnoty i škály (je-li) a také příslušných nejistot (jsou-li).

Viz blok prepocet.

 

Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami - viz  prot_kom.

Prohlížecí programy nemusí tento převod jednotky zajišťovat - mohou pracovat pouze s jednotkou NČLP!

 

 

priznak_kvant

obsah číselníku LMPHKN:

Příznak hodnoty kvantity:

R - interpretuje se ”rovná se”

M - interpretuje se ”menší než”

V - interpretuje se ”větší než”

 

pokyny a poznámky:

Číselná hodnota výsledku v jednotkách a ve formátu určeném popisem v NČLP  (viz [NCLPFH]), vyjádřená s ohledem na příznak hodnoty (viz [LVPHKN]).  Formát je zadáván v bloku vr  v položce "typpol_fh".

 

Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva.

Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou čárkou; zadává se plný počet desetinných míst.

Pokud je zadáván výsledek typu ”titr”, je ukládáno číslo celé a teprve při vysazování výsledku budou před toto číslo předsunuty dva znaky ”1: ”.

Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru "([+],-)X,XXXXE([+],-)YY" (bez mezer) - např. 1E12 nebo 1,25E+9 nebo 1,25E9 nebo 1,25E-9 atd. Tento tvar je určen k zobrazování extrémně velkých nebo malých čísel, kde nepostačuje osmiciferné číslo. Je určen jen pro speciální položky NČLP.

 

 

hodnota

Hodnota je sdělována s rozměrem uvedeným v povinném elementu jednotka. Pravidla pro volbu jednotky, kontrolu jednotek a řešení případných kolizních stavů včetně podrobných pokynů - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

Pravidla pro zobrazování hodnoty (formát) - viz pokyny k položce priznak_kvant (výše) a typpol_fh v bloku  vr .

 

pokyny a poznámky:

Numerické výsledky jsou nejčastěji sdělované k položkám NČLP, které mají typ "vznik" (viz [NCLPVZNK] ):

M = měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři

V = výpočty (kromě typu vznik "D")

D = výpočty odpadů vztažené k časovému intervalu 24 hodin

L = laboratorní informace (objem, čas atd.)

P = klinické informace o pacientovi

 

Zvláštní pozornost zasluhují položky obsahující hodnoty pro "odpady za 24 hod", které jsou typu "vznik" = D a které by v praxi měly být současně sdělované s odpovídající koncentrací (položka typu "vznik" = M) a s informací o objemu za sledované časové období (položky typu "vznik" = L). Z definice položek typu "vznik" = D plyne, že jsou vždy vztahované k časovému intervalu 24 hodin (jednotky jsou ve tvaru xx/d - například mmol/d nebo mg/d) a proto je nelze použít pro ta vyšetření, kde byl sběr realizován záměrně za kratší časové období (například při bilančním sledování odpadů po osmi nebo dvanácti hodinách).

 

Za korektní ošetření a použití položek typu "vznik" = D (sdělování odpadů) ručí odesílatel.

 

V případě bilančního sledování v intervalu 12, 8 nebo 6 hodin jsou laboratoří sdělovány pouze koncentrace naměřené ve vyšetřovaných materiálech společně s příslušnými objemy za čas a mohou být sdělovány celkové odpady za příslušné sledované období (položky typu "vznik" = V se systémy PT(TE) respektive sumární PT(TE24)) a případně též celkové příjmy (systém PT(IN), PT(IN24)) nebo bilance (PT(BA), PT(BA24)). Případné dopočty odpadů za tyto časové intervaly společně s dalšími výpočty již zajistí informační systém příjemce zpracovávající bilanční přehledy. Vzhledem k tomu, že bilancování v časových úsecích kratších než 24 hodin je problematické, neřeší zatím DS tuto problematiku (řešení bude možné až po vzájemné dohodě řešitelů systémů pro ARO a JIP).

Zde je samozřejmě nutné pracovat s korektními časy událostí - viz  událost.

 

V případě, že se jedná o sběr za 24 hodin, jsou sdělovány koncentrace a příslušný objem za čas a výpočty odpadů realizuje informační systém příjemce, odpady může také rovnou vypočítat informační systém odesílatele a sdělit je současně. Pokud by však došlo k následné opravě údajů, musí být vše korektně realizováno pro příslušnou koncentraci i odpad! Tyto "nebilanční" odpady mohou být také počítány i za období kratší než 24 hodiny (např. pokud sběr moči trval pouze 20 hodin) ale musí být vhodně přepočítány a čas sběru musí být korektně uveden. Interpretační škály jsou pro odpady vytvářené ve vztahu k intervalu 24 hodin.

 

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DT (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.

 

jednotka

pokyny:

Vždy je povinně zasílána jednotka, v níž je sdělována hodnota vyšetření a sdělované škály (referenční meze).

Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

 

 

nejistota

poznámky:

Podrobnější informace a vysvětlení problematiky řešení a zobrazování nejistot - viz texty:

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

 

skala

pokyny a poznámky:

Škály jsou vždy v jednotkách definovaných v povinném elementu jednotka.

Škály jsou přebírány z programu ČLP nebo ze systému SLP, respektive z korektní databáze IS odesílatele.

S4 a S5 (referenční meze) jsou povinné, jsou  zobrazovány v nálezech (s ohledem na formát referenčních mezí [NCLPFRM]).

Podrobné informace a pokyny - viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .

Viz též  [LCLPSKAL].

 

 

pozn

pokyny a poznámky:

Textová poznámka fakultativní.

Pomocná informace nestandardně sdělovaná některými laboratořemi prostřednictvím některých LIS.

Tento text není běžně příjemcem načítán, jeho zpracování je nutné vzájemně domluvit - viz prot_kom.

Text neobsahuje žádná zásadní sdělení! Pokud IS příjemce neumí text zobrazit, tuto položku ignoruje!

 

Poznámka:

Zvažováno zařazení elementu TEXT - nebylo ale jednoznačně přijato. Lze upravit do dalších verzí.

 

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DT (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.