Seznam nových a upravovaných bloků datového standardu DS3 oproti DS2, důležité informace

 

Kompletní soupis novinek a změn mezi verzí DS 2.01.01 a verzí DS 3.01.01.

 

Změny, ke kterým došlo mezi verzí určenou k připomínkování DS 3.00.01 a verzí finální DS 3.01.01 jsou zpracovány v pracovním dokumentu soupis změn v DS 3.01.01 oproti 3.00.01 (v hypertextu).

 

Změny, ke kterým došlo po vydání verze DS 3.01.01 jsou v dokumentu  změny v popisu struktury bloků DS.

 

Všechny změny ve struktuře jednotlivých bloků jsou stručně komentovány v tabulkách definujících příslušný blok. 

 

 

Popis struktury bloků a souborů DS - dokument je upravený s ohledem na verzi DS 3.01.01

 

 

 

Bloky nové - kromě bloků pro ÚZIS ČR

 

autor

ehk

garant_dat

idu (patří též spíš do bloků ÚZIS ČR - zařazen duplicitně)

ihe

ilb

ilc

ivv

kolize_v

lc

lek

lek_v

loi_p

lp

lp_zp

lph

lphsb

nejistota

nejist_var1

nejist_var2

odeslal

sci

 

 

Bloky původní přepracované

 

n

 

Bloky doplňované a upravované

 

an - doplněn nový blok garant­_dat

as - úprava formátu telefonních čísel (pouze v textu, netýká se struktury)

dasta - úprava výčtu v položce ur, přidání bloku garant_dat

ip - doplněn blok loi_p a lek

is - doplněn atribut oavl a nové bloky idu, ivv, ilb, ilc, ihe

lez - změna kódu elementu "pozn_lek" na "pozn" (sjednocení) a připojení dalších poznámek do popisu

lo - nový element dgz a aktualizace popisů

loi - nový blok sci, nový atribut "anal_vzorek" (včetně číselníku)

lop - úprava v popisech a poznámkách

oc - doplněn nový blok garant­_dat 

reakce - změna elementu autor na datový blok autor

skala  - doplnění popisu s ohledem na možnost vyjadřovat hodnotu škál v semilogaritmickém tvaru

u - doplněn blok garant_dat

ua - změna elementu autor na datový blok autor

uks - změna elementu autor na datový blok autor

uot - změna elementu autor na datový blok autor

urf - změna elementu autor na datový blok autor

utm - změna elementu autor na datový blok autor

dgz - změna elementu autor na datový blok autor

v - doplněn blok garant_dat

vr - doplněn nový blok sci pro specifikaci sledování v časovém intervalu, doplnění nové hodnoty "E" do tabulky pro výběr bloku VRi, přepracování popisů "02" k položce "typ_cispol" a "12" k "ind_oprav_sd", přepracování popisu "06" k položce "typpol_fh" s ohledem na semilogaritmické zobrazení hodnoty ve vrn včetně doplnění příkladu pro sdělování hodnoty ve vrf

vrb - autor je vyjmut a přesunut do vr

vrf - přidáno hodnocení kvalitativní škály s_hodn­_ko

vrkpa - doplněn popis "04" k položce "kvantita" s ohledem na semilogaritmické zobrazení hodnoty

vrn - doplněn blok nejistota, možnost sdělovat hodnoty v semilogaritmickém tvaru

vrr - autor je vyjmut a přesunut do vr

z - změna elementu autor na datový blok autor, doplněn blok garant_dat

zdroj_is - do komentáře upřesněno, že provizorní kódy firmy začínají vždy a pouze znakem "_"

 

 

Bloky nové - pouze bloky pro ÚZIS ČR

 

Oproti verzi DS 3.00.01 (určené k připomínkování) byly provedeny opravy názvů dle požadavků ÚZIS. Tyto jednoduché změny názvů se týkají číselných označování bloků "e, l, v, t" (například místo e104 je e1, místo e612 je e6 atd.).

 

a101

a101h

a101p

a101pkb

avykhlav

e2

e2h

e2od5

e2p

e3

e3h

e3od3

e4

e4h

e5_8

e5_8h

e6

e6_vyk

idu

l1

na

ne

nelf

nelfdi

nelfdt

nelfv

netr

nl

nr

nrh

SEMAFOR_DS4nrh_chy (od DS4)

nrhh

nrhi

nrhv

nrn

SEMAFOR_DS4nrn_chy (od DS4)

nrnar

nrpot

nrr

SEMAFOR_DS4nrr_chy (od DS4)

nrrod

nrrodn

nrrodp

nrt

SEMAFOR_DS4nrt_chy (od DS4)

nrv

SEMAFOR_DS4nrv_chy (od DS4)

nrvd

nrvp

nrvs

nrvv

nt

nv

t1

v1

v1_osoby

v1_uhrada

vykhlav

vykzaver

 

 

Významné změny v číselnících

 

Jsou komentovány pouze neběžné změny. Není komentován běžný rozvoj NČLP.

 

Do číselníku [NCLPFH]  byla přidána nová varianta pro sdělování hodnoty v semilogaritmickém tvaru "E".

 

Byl vytvořen nový národní číselník [NCLPTAV]  pro určení typu analytického vzorku u materiálu "moč".

 

Byl doplněn číselník "typ odesílajícího místa" [TAB_TO].

 

 

Nové textové informace k datovým blokům - komentáře, popisy, výklady...

 

Doporučení pro realizaci el. objednávek

Sdělování výsledků kvality materiálu

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

Sledování v časovém intervalu

 

Soupis výkazů a hlášení NZIS

 

 

Aktualizované a přepracované textové informace k datovým blokům

 

vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR" 

 

název souboru DS a jeho konstrukce

 

Inovovaná struktura CD-ROM a složek na WWW, nové řešení složek pro generování číselníků

 

Obsah CD-ROM MZ ČR k NČLP a DS

 

Realizace upgrade NČLP pro DS - schéma a popis

 

Upozornění

NČLP, LČLP, číselníky interní, číselníky pro DS a číselníky ÚZIS ČR jsou od verze DS 3.00.01 generovány programem ČLP i systémem SLP (tj. počínaje verzí 02.12.01) do nově vytvořených složek:

·          DS_NČLP pro NČLP a jeho číselníky interní

·          DS_LČLP pro LČLP

·          DS_DS pro číselníky sloužící DS

·          DS_LP pro Laboratorní příručky a jejich podmnožiny

·          DS_UZIS pro číselníky ÚZIS ČR

 

 

Důležitá upozornění:

V pokynech a poznámkách výše uváděných inovovaných bloků je na více místech upozorňováno na skutečnost, že doplňování NČLP o lokální položky je záležitost zcela výjimečná a pouze provizorní! Tyto položky, které nejsou součástí NČLP, lze používat jen výjimečně a po vzájemné jednoznačné a prokazatelné dohodě komunikujících stran s vědomím rizik kolizí týkajících se zejména  strany příjemce.

 

Pokud je potřeba sdělit hodnotu laboratorní položky, která není součástí NČLP (z libovolných důvodů), je z hlediska DS korektní předávat tyto položky za pomoci neformalizované tiskové sestavy. Jednotlivé položky lze předávat za pomoci REPT_NTS_DTP (klíč 20799 - text připojovaný do nálezové sestavy za formalizovaně sdělované položky; sděluje se v bloku vrb), skupinu položek lze předávat za pomoci REP_NTS_DTP (klíč 20801 - samostatný nález; sděluje se v bloku vrn ). 

 

 

Chybou v praxi je nekorektní práce s položkami typu "F" (typ položky z hlediska formátu hodnoty = F). Připomínáme, že položky typu "F" nepřipouštějí numerickou hodnotu, ale formalizovaný text definovaný maticemi (množinami) MTV. Například v matici MTV = KVAL jsou nadefinovány klíče 0 až 5 pro arbitrární množství 0 až 5. Takže např. pro položku typu "F" definovanou jako "Hemoglobin semikvant. (U; arb. konc. [arb.j.] *)" může být výsledek = 2, což znamená, že se jedná o klíč z matice MTV = KVAL , který je interpretován jako arbit. množství 2. Sděluje se tedy klíč, ne přímá hodnota, jako je tomu u numerických výsledků. Podobně pro položky, kde je očekáván výsledek s druhem veličiny "přítomnost", jako např. pro "Hemoglobin (průkaz) (U; přítomnost [-] *)", je sdělován klíč z MTV = KVAL např. NEPRITOM = nepřítomen. Položky typu "N" naopak připouštějí pouze numerický výsledek.

 

Doporučení:

V DS 3.01.01 je dořešena problematika "sledování v časovém intervalu" (například funkční testy, frakce aj.). Prostudujte prosím zejména blok VR a blok SCI včetně návazných dokumentů a zaveďte do praxe.

 

 

Nezapomeňte se registrovat, zajistíte si aktuální informace !!  

Viz Registrace uživatelů DS a NČLP .

 

 

--

Revize dokumentu: 1. 2. 2005