Obsah číselníku FFORMA (NZIS)

000Zatím neurčeno
101Živnostník nezaps. v OR
102Živnostní zaps. v OR
103Sam.hosp.rol.nezap.o.r.
104Sam.hosp.rol.zaps.v o.r
105Fyz.osoba ost.nez. v OR
106Fyz.osoba ost.zap. v OR
111Veřejná obch.společnost
112Společnost s r.o.
113Společnost komanditní
114Spol.komanditní na akc.
115Společný podnik
116Zájmové sdružení
117Nadace
118Nadační fond
121Akciová společnost
131Svépomocné zem.družstvo
141Obecně prospěšná spol.
145Společen.vlast.jednot.
201Zemědělské družstvo
205Družstvo
211Družstevní podnik zem.
231Výrobní družstvo
232Spotřební družstvo
233Bytové družstvo
234Jiné družstvo
241Družst.pod.(s 1 zakl.)
242Spol.pod.(s více zakl.)
251Zájmová org.družstev
261Spol.zájmová org.druž.
301Státní podnik
311Státní banka českosl.
312Banka-stát.peněž.ústav
313Česká národní banka
321Rozpočtová organizace
325Org. složka státu
331Příspěvková organizace
341Stát.hos.org.řízená okr
343Obecní podnik
351Čs.stát.dráhy-stát.org.
352České dráhy
361Veřej.prosp.instituce
381Fond (nár.majetku,poz.)
391Zdravotní pojišťovna
401Sdruž.mezinár.obchodu
411Podnik se zahr.maj.úč.
421Zahraniční osoba
431Banky - akciové spol.
432Spořitelna
435Pojišťovna - stát.pod.
436Pojišťovna - akciov.sp.
437Pojišťovna - družstvo
438Pojišťovna-družst.pod.
441Podnik zahr.obchodu
442Účelová zahr.obch.org.
501Odštěp.záv.zaps.v ob.r.
511Pob.stát.peněž.ústavu
513Pobočka spořitelny
514Obl.závod pojišťovny
521Sam.drob.provozovna ob.
531Obl.organiz.jedn.ČD
532Úč.organiz.jednotka ČD
533Spec.org.jedn.ČD
534Jedn.st.drážní-tech.in.
535Jedn.sboru ozbr.ochr.ž.
536Jednotka drážního sp.ú.
541Podílový fond
601Vysoká škola
602Fakulta vysoké školy
603Jiné prac.vysoké školy
611Střední škola
621Základní škola
625Školské zařízení
631Předškolní zařízení
651Zdravotnické zařízení
701Sdruž.(svaz,spolek,spol
702Pojišťovací spolek
705Podnik nebo hosp.zaříz.
711Politická strana, hnutí
715Pod.nebo hos.zař.pol.s.
721Církevní organizace
731Org.jednotka sdružení
732Org.jedn.pol.strany,hn.
741Stav.org.-profesní kom.
745Komora s vyj.prof.komor
751Zájm.sdružení práv.osob
801Obec (obecní úřad)
802Okresní úřad
804Kraj
901Zast.orgán jiných států
911Zahr.kult.střed.,agent.
921Mezinár. org.a sdružení