Obsah číselníku MKNOT (NZIS)

C00RET
C000Zevní horní ret
C001Zevní dolní ret
C002Zevní ret, NS
C003Sliznice horního rtu
C004Sliznice dolního rtu
C005Sliznice rtu, NS
C006Commissura labiorum
C008Přesahující léze rtu
C009Ret, NS
C01KOŘEN JAZYKA
C019Kořen jazyka, NS
C02JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ ČÁSTI JAZYKA
C020Hřbet jazyka, NS
C021Okraj jazyka
C022Spodní plocha jazyka, NS
C023Přední dvě třetiny jazyka, NS
C024Mandle jazyková
C028Přesahující léze jazyka
C029Jazyk, NS
C03DÁSEŇ
C030Horní dáseň
C031Dolní dáseň
C039Dáseň, NS
C04SPODINA DUTINY ÚSTNÍ
C040Přední část spodiny dutiny ústní
C041Boční část spodiny dutiny ústní
C048Přesahující léze spodiny dutiny ústní
C049Spodina dutiny ústní, NS
C05PATRO
C050Tvrdé patro
C051Měkké patro, NS
C052Uvula
C058Přesahující léze patra
C059Patro, NS
C06JINÉ A NESPECIFIKOVANÉ ČÁSTI ÚST
C060Tvářová sliznice
C061Vestibulum oris
C062Retromolární oblast
C068Přesah.léze dalších a nespecif.částí úst
C069Ústa, NS
C07PAROTIS
C079Glandula parotis
C08JINÉ A NESPECIFIKOV. VELKÉ SLINNÉ ŽLÁ ZY
C080Glandula submandibularis
C081Glandula sublingualis
C088Přesahující léze velkých slinných žláz
C089Velké slinné žlázy, NS
C09MANDLE PATROVÁ
C090Fossa tonsillaris
C091Patrový oblouk
C098Přesahující léze tonzily
C099Mandle, NS
C10OROFARYNX
C100Vallecula epiglottica
C101Přední plocha epiglotis
C102Boční stěna orofaryngu
C103Zadní stěna orofaryngu
C104Žaberní štěrbina
C108Přesahující léze orofaryngu
C109Orofarynx, NS
C11NAZOFARYNX
C110Horní stěna nazofaryngu
C111Zadní stěna nazofaryngu
C112Boční stěna nazofaryngu
C113Přední stěna nazofaryngu
C118Přesahující léze nazofaryngu
C119Nazofarynx, NS
C12RECESSUS PYRIFORMIS
C129Recessus pyriformis
C13HYPOFARYNX
C130Postkrikoidní oblast
C131Hypofaryng.povrch aryepiglotické řasy
C132Zadní stěna hypofaryngu
C138Přesahující léze hypofaryngu
C139Hypofarynx, NS
C14J. A NEPŘ.DEF.M.NA RTU, V DUT.ÚST.A FAR
C140Farynx, NS
C141Laryngofarynx
C142Waldeyerův okruh
C148Přesah.léze rtů, dutiny ústní a faryngu
C15JÍCEN
C150Pars cervicalis oesophagi
C151Pars thoracica oesophagi
C152Pars abdominalis oesophagi
C153Horní třetina jícnu
C154Střední třetina jícnu
C155Dolní třetina jícnu
C158Přesahující léze jícnu
C159Jícen, NS
C16ŽALUDEK
C160Kardie, NS
C161Fundus žaludku
C162Tělo žaludku
C163Antrum
C164Pylorus
C165Malá kurvatura, NS
C166Velká kurvatura, NS
C168Přesahující léze žaludku
C169Žaludek, NS
C17TENKÉ STŘEVO
C170Duodenum
C171Jejunum
C172Ileum
C173Meckelův divertikl
C178Přesahující léze tenkého střeva
C179Tenké střevo, NS
C18TLUSTÉ STŘEVO
C180Caecum
C181Appendix vermiformis
C182Colon ascendens
C183Flexura coli dextra
C184Colon transversum
C185Flexura coli sinistra
C186Colon descendens
C187Colon sigmoideum
C188Přesahující léze tlustého střeva
C189Tlusté střevo, NS
C19REKTOSIGMOIDEÁLNÍ JUNKCE
C199Rektosigmoideální junkce
C20RECTUM
C209Rectum, NS
C21ANUS A ANÁLNÍ KANÁL
C210Anus, NS
C211Anální kanál
C212Kloakogenní zóna
C218Přesah.léze rekta, anu a análního kanálu
C22JÁTRA A INTRAHEPATICKÉ ŽLUČOVODY
C220Játra
C221Intrahepatický žlučovod, NS
C23ŽLUČNÍK
C239Žlučník
C24JINÉ A NESPECIF.ČÁSTI ŽLUČOVÝCH CEST
C240Extrahepatický žlučovod, NS
C241Ampulla hepatopancreatica
C248Přesahující léze žlučových cest
C249Biliární trakt, NS
C25PANKREAS
C250Hlava pankreatu
C251Tělo pankreatu
C252Ocas pankreatu
C253Vývod pankreatu
C254Langerhansův ostrůvek
C257Jiné určené části pankreatu
C258Přesahující léze pankreatu
C259Pankreas, NS
C26JINÉ A NEPŘES. DEF.ORG.TRÁVICÍHO TRAKTU
C260Intestinální trakt
C268Přesahující léze trávicího traktu
C269Gastrointestinální trakt, NS
C30DUTINA NOSNÍ A STŘEDNÍ UCHO
C300Dutina nosní
C301Střední ucho
C31VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ
C310Sinus maxillaris
C311Sinus ethmoidalis
C312Sinus frontalis
C313Sinus sphenoidalis
C318Přesah.léze vedlejších dutin nosních
C319Vedlejší dutina nosní, NS
C32LARYNX
C320Glottis
C321Supraglottis
C322Subglottis
C323Laryngeální chrupavka
C328Přesahující léze laryngu
C329Larynx, NS
C33TRACHEA
C339Trachea
C34BRONCHUS A PLÍCE
C340Hlavní bronchus
C341Horní lalok, plíce
C342Střední lalok, plíce
C343Dolní lalok, plíce
C348Přesahující léze plicní
C349Plíce, NS
C37THYMUS
C379Thymus
C38SRDCE, MEDIASTINUM A PLEURA
C380Srdce
C381Přední mediastinum
C382Zadní mediastinum
C383Mediastinum, NS
C384Pleura, NS
C388Přesah.léze srdce, mediastina a pleury
C39J.A NEPŘ.URČ.MÍSTA RESP.S.A NITROHR.ORG.
C390Horní respirační trakt, NS
C398Přesah.léze respir.traktu a nitrohr.org.
C399Nepřesně určená místa respirač.systému
C40KOSTI, KLOUBY A KLOUBNÍ CHRUP.KONČETIN
C400Dl.kosti hor.konč., lopat.a přísl.klouby
C401Krátké kosti horní konč.a přísl.klouby
C402Dlouhé kosti dolní konč.a přísl.klouby
C403Krátké kosti dolní konč.a přísl.klouby
C408Přesah.léze kostí, kloubů a kloub.chrup.
C409Kost končetiny, NS
C41KOSTI, KLOUBY A KLOUB.CHRUP.J.A NES.MÍST
C410Kosti lebky a tváře a příslušné klouby
C411Dolní čelist
C412Páteř
C413Žebro, k.hrudní, k.klíční a přísl.klouby
C414Pánev, k.kříž., kostrční a přísl.klouby
C418Přesah.léze kostí, kloubů a kloub.chrup.
C419Kost, NS
C42HEMATOPOETICKÝ A RETIKULOENDOTEL.SYSTÉM
C420Krev
C421Kostní dřeň
C422Slezina
C423Retikuloendotelový systém, NS
C424Hematopoetický systém, NS
C44KŮŽE
C440Kůže rtu, NS
C441Oční víčko, NS
C442Zevní ucho
C443Kůže jiných a nespecifik.míst obličeje
C444Kůže hlavy a hrdla
C445Kůže trupu
C446Kůže horní končetiny a ramene
C447Kůže dolní končetiny a kyčle
C448Přesahující léze kůže
C449Kůže, NS
C47PERIFERNÍ NERVY A AUTONOMNÍ NERV.SYSTÉM
C470Per.ner. a aut.ner.sys.hlavy, tváře,hrd.
C471Per.ner.a aut.nerv.syst.h.konč.a ramene
C472Per.ner.a aut.nerv.syst.dol.konč.a kyčle
C473Per.nervy a autonomní.nerv.syst.hrudníku
C474Perif.nervy a auton.nerv.systém břicha
C475Perif.nervy a auton.nervový systém pánve
C476Perif.nervy a auton.nerv.syst.trupu, NS
C478Přes.léze perif.nervů a auton.nerv.syst.
C479Autonomní nervový systém, NS
C48RETROPERITONEUM A PERITONEUM
C480Retroperitoneum
C481Určené části peritonea
C482Peritoneum, NS
C488Přesahuj.léze retroperitonea a peritonea
C49VAZIVOVÉ, PODKOŽNÍ A DALŠÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
C490Vaz., podk.a j.měk.tk.hlavy, tv.a hrdla
C491Vaziv., podk.a j.měk.tk.h.konč.a ramene
C492Vaziv., podk.a j.měk.tk.d.konč.a kyčle
C493Vaziv., podkož.a j.měkké tkáně hrudníku
C494Vaziv., podkož.a jiné měkké tkáně břicha
C495Vaziv., podkož.a jiné měkké tkáně pánve
C496Vaziv., podkož.a j.měkké tkáně trupu, NS
C498Přesah.léze vaziv., podkož.a j.měk.tkání
C499Vazivové, podkož.a jiné měkké tkáně, NS
C50PRS
C500Bradavka
C501Centrální část prsu
C502Horní vnitřní kvadrant prsu
C503Dolní vnitřní kvadrant prsu
C504Horní zevní kvadrant prsu
C505Dolní zevní kvadrant prsu
C506Axilární výběžek mléčné žlázy
C508Přesahující léze prsu
C509Prs, NS
C51VULVA
C510Labium maius
C511Labium minus
C512Clitoris
C518Přesahující léze vulvy
C519Vulva, NS
C52VAGINA
C529Vagina, NS
C53CERVIX UTERI
C530Endocervix
C531Exocervix
C538Přesahující léze hrdla děložního
C539Cervix uteri, NS
C54CORPUS UTERI
C540Isthmus uteri
C541Endometrium
C542Myometrium
C543Fundus uteri
C548Přesahující léze těla děložního
C549Corpus uteri
C55UTERUS, NS
C559Uterus, NS
C56OVARIUM
C569Ovarium
C57JINÉ A NESPECIF.ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY
C570Vejcovod
C571Ligamentum latum uteri
C572Ligamentum teres uteri
C573Parametrium
C574Adnexa děložní, NS
C577Jiné specif.části ženských pohl.orgánů
C578Přesahující léze ženských pohl. orgánů
C579Ženské pohlavní orgány, NS
C58PLACENTA
C589Placenta
C60PENIS
C600Praeputium
C601Glans penis
C602Corpus penis
C608Přesahující léze pyje
C609Penis, NS
C61PROSTATA
C619Prostata, NS
C62VARLE
C620Varle nesestouplé
C621Varle sestouplé
C629Varle, NS
C63JINÉ A NESPECIF.MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY
C630Nadvarle
C631Ductus deferens
C632Scrotum, NS
C637Jiné specif.části mužských pohl.orgánů
C638Přesahující léze mužských pohl.orgánů
C639Mužské pohlavní orgány, NS
C64LEDVINA
C649Ledvina, NS
C65PELVIS RENALIS
C659Pánvička ledvinná
C66URETER
C669Ureter
C67MOČOVÝ MĚCHÝŘ
C670Trigonum vesicae
C671Apex vesicae
C672Boční stěna měchýře
C673Přední stěna měchýře
C674Zadní stěna měchýře
C675Cervix vesicae
C676Ostium ureteris
C677Urachus
C678Přesahující léze močového měchýře
C679Močový měchýř, NS
C68JINÉ A NESPECIFIKOV.UROPOETICKÉ ORGÁNY
C680Uretra
C681Parauretrální žláza
C688Přesahující léze uropoetických orgánů
C689Uropoetický systém, NS
C69OKO A ADNEXA
C690Spojivka
C691Rohovka, NS
C692Sítnice
C693Cévatka
C694Řasnaté těleso
C695Slzná žláza
C696Očnice, NS
C698Přesahující léze oka a jeho adnex
C699Oko, NS
C70MENINGY
C700Meningy cerebrální
C701Meningy spinální
C709Meningy, NS
C71MOZEK
C710Mozek
C711Frontální lalok
C712Temporální lalok
C713Parietální lalok
C714Okcipitální lalok
C715Komora, NS
C716Mozeček, NS
C717Mozkový kmen
C718Přesahující léze mozku
C719Mozek, NS
C72MÍCHA, HLAV.NERVY A J.Č.CENTR.NERV.SYST.
C720Mícha
C721Cauda equina
C722Nervus olfactorius
C723Nervus opticus
C724Nervus vestibulocochlearis
C725Nerv kraniální, NS
C728Přesah.léze mozku a centr.nerv.systému
C729Nervový systém, NS
C73ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
C739Štítná žláza
C74NADLEDVINA
C740Kůra nadledviny
C741Dřeň nadledviny
C749Nadledvina, NS
C75DALŠÍ ENDOKR.ŽLÁZY A PŘÍBUZNÉ STRUKTURY
C750Příštítné tělísko
C751Hypofýza
C752Canalis craniopharyngicus
C753Corpus pineale
C754Glomus caroticum
C755Glomus aorticum a další paraganglia
C758Přesah.léze endokr.žlaz a příb.struktur
C759Endokrinní žláza, NS
C76JINÁ A NEPŘESNĚ DEFINOVANÁ MÍSTA
C760Hlava, obličej nebo krk, NS
C761Hrudník, NS
C762Břicho, NS
C763Pánev, NS
C764Horní končetina, NS
C765Dolní končetina, NS
C767Jiná hůře definovaná místa
C768Přesahu.léze nepřesně definovaných míst
C77LYMFATICKÉ UZLINY
C770Lymfat.uzliny hlavy, obličeje a hrdla
C771Nitrohrudní lymfatické uzliny
C772Nitrobřišní lymfatické uzliny
C773Lymfatické uzliny axily či paže
C774Lymfat.uzliny inguiny a dolní končetiny
C775Pánevní lymfatické uzliny
C778Lymfatické uzliny více oblastí
C779Lymfatická uzlina, NS
C80NEZNÁMÁ PRIMÁRNÍ LOKALIZACE
C809Neznámá primární lokalizace