POTCHY - Chyby v přijatém souboru nrt

001IČO,PČZ /pico,ppcz/ - nenašlo se v číselníku ciszar
002IČO,PČZ /picov,ppczv/ - nenašlo se v číselníku ciszar
003Rodné číslo /prodcis/ - chybně vyplněné
005Obec /pobec/ - nenašlo se v číselníku obce
008Klasifikace zaměstnání /pkzam/ - není v intervalu 0-9
009Rodinný stav /prostav/ - není v intervalu 0-5
010Příslušnost k EU /pstaobc/ - není v intervalu 1-3 a dvě mezery vpravo od čísla
012Vzdělání /pvzdela/ - není v intervalu 1-7 nebo 9
013Počet porodů /ppopor/ - není v intervalu 0-8
014Počet živě nar.dětí /ppozive/ - není v intervalu 0-8
015Počet dosavadních UPT /ppoint/ - není v intervalu 0-8
016Počet dosavadních samovolných potratů /pposap/ - není v intervalu 0-8
017Druh potratu /pdrupot/ - není v intervalu 1-5
018UPT ze zdravotních důvodů /pzduupt/ - není 1, nebo 2
019Dg zdravotních důvodů /pdg/ - dg se nenašla v číselníku mkn10
020Datum provedení potratu /pdapot/ - chybné datum
021Stáří plodu v týdnech /pstari/ - není v intervalu 03-27
022Hmotnost plodu nad 16 týdnů /phmot/ - není v intervalu 0000-0999
023Délka plodu nad 16 týdnů /pdelka/ - není v intervalu 00-30
024Antikoncepce /pantiko/ - není v intervalu 1-4
025Poplatek na UPT /ppopupt/ - není 1, nebo 2
026věk ženy není 00 nebo není v rozmezí 12-54
101pdrupot=1,4,5 a pzduupt není 2
102pzduupt=2 a pdg není mezerové - prázdné
103pstari < 17 a phmot není 0000
104pstari > 16 phmot=0000
105pstari < 17 a pdelka není 00
106pstari > 16 a pdelka=00
107ppopor=0 a ppozive neni 0
108pdrupot=2 a pstari > 08
109pdrupot=1,4,5 a pstari > 28
110pdrupot=3 a pstari není v intervalu 03-24
111pdrupot=3 a pzduupt=2 pstari není v intervalu 03-12
112pdrupot=1,4,5 a ppopupt není 1
113pzduupt=1 a ppopupt není 1
114pstaobc není 1 a pobec=888888
115pstaobc=1 a pobec=999999
116vekz<16 (výpočet z rodného čísla) a prodstav není 1
117vekz<16 (výpočet z rodného čísla) a pvzdela není 1,2,9
118vekz<16 (výpočet z rodného čísla) a pkzam není 0,9
119pdg - chybná dg - špatné pohlaví
120pdg=Q00, nebo pdg=Q510, nebo pdg=Q520, nebo pdg=Q56, nebo pdg=Q640 - chybná dg
121pstaobc=1 a evidenční číslo prodcis=9999