Obsah číselníku SWHO5 (NZIS)

001Cholera
002Břišní tyfus a paratyfus
003Shigellosis
004Amébóza
005Diarea a g-enter.předp.inf.pův
006Jiné střevní infekční nemoci
007Tuberkulóza dýchacího ústrojí
008Jiná tuberkulóza
009Mor [pestis]
010Brucelóza [vlnivá horečka]
011Lepra [malomocenství]
012Tetanus novorozenců
013Jiný tetanus
014Záškrt [diphtheria]
015Dávivý kašel [pertussis]
016Meningokokové infekce
017Septikémie
018Jiné bakteriální nemoci
019Vrozená syfilis
020Časná syfilis
021Jiná syfilis
022Gonokoková infekce
023Sex.přenáš.chlamydiová onemoc.
024J.inf.přen.převáž.sex.způsobem
025Návrat.horečka[typh.recurrens]
026Trachom
027Skvrnivka
028Ak.poliomyelitida[ak.dět.obr.]
029Vzteklina [rabies]
030Virová encefalitida
031Žlutá zimnice
032J.vir.a vir.hemor.hor.př.člen.
033Prostý opar-inf.v.Herpes simp.
034Plané neštovice a pásový opar
035Spalničky [morbilli]
036Zarděnky [rubeola]
037Akutní hepatitida B
038Jiná virová hepatitida
039Onem.virem lid.imunodef.[HIV]
040Epid.zá.příušnic[parotitis ep]
041Jiné virové nemoci
042Mykózy
043Malárie
044Leishmanióza
045Trypanosomóza
046Schistosomóza
047Jiné infekce trematody
048Echinokokóza
049Drakunkulóza
050Onchocerkóza
051Filarióza
052Onemocnění měchožilem
053Jiné helmintózy
054Následky tuberkulózy
055Následky poliomyelitidy
056Následky lepry
057Jiné inf.a parazitární nemoci
058ZN rtu, dutiny ústní a hltanu
059ZN jícnu
060ZN žaludku
061ZN tlustého střeva
062ZN r-sigmoid.sp.,kon.,ř.a ř.k.
063ZN jater a intrahep.žluč.cest
064ZN slinivky břišní
065Jiné ZN trávicích orgánů
066ZN hrtanu
067ZN průdušn.,průdušky a plíce
068Jiné ZN dých.a nitrohrud.org.
069ZN kosti a kloubní chrupavky
070Zhoubný melanom kůže
071Jiné zhoubné novotvary kůže
072ZN mezoteliální a měkké tkáně
073Zhoubný novotvar prsu
074ZN hrdla děložního (cervixu)
075ZN jiných a neurč.částí dělohy
076Jiný ZN žen.pohlavních orgánů
077ZN prostaty
078Jiné ZN muž.pohlavních orgánů
079ZN močového měchýře
080Jiné ZN močového ústrojí
081ZN oka a očních adnex
082ZN mozku
083ZN jiných částí CNS
084ZN j.,n.urč.,sek.,NS a mn.lok.
085Hodgkinova nemoc
086Lymfom ne-Hodgkinův
087Leukémie
088Jiné ZN lym.,krtv.a příb.tkáně
089Carcinoma in situ hrdla dělož.
090Nezhoubný novotvar kůže
091Nezhoubný novotvar prsu
092Leiomyom dělohy
093Nezhoubný novotvar vaječníku
094Nezhoub.novotvar moč.orgánů
095Nezhoub.novotv.mozku a j.č.CNS
096J.N in s.a nezh.a nejist.chov.
097Anémie z nedostatku železa
098Jiné anémie
099Krv.st.a j.nem.krve a krtv.org
100Někt.poruchy mechanis.imunity
101Poruchy štít.žl.z jod.karence
102Tyreotoxikóza
103Jiné poruchy štítné žlázy
104Diabetes mellitus
105Podvýživa
106Karence vitamínu A
107Karence jiných vitamínů
108Násl.podvýž.a j.nutrič.karencí
109Obezita [otylost]
110Sníž.obj.plazmy n.extrac.tek.
111J.nem.endokr.,výživy a přem.l.
112Demence
113P.duš.a p.chov.zp.už.alkoholu
114P.duš.a p.ch.zp.u.j.psychoak.l
115Schizofr.,p.sch-typ.,p.s bludy
116Por.nálady [afektivní poruchy]
117Neurot.,stres.a somatoform.por
118Mentální retardace
119Jiné por.duševní a por.chování
120Zánětlivé nemoci CNS
121Parkinsonova nemoc
122Alzheimerova nemoc
123Roztroušená skleróza
124Epilepsie
125Migréna a j.sy.bolesti hlavy
126Přech.mozk.isch.záchv.a pří.sy
127Onem.nervů,nerv.kořenů a plet.
128Mozk.obrna a jiné sy.ochrnutí
129Jiné nemoci nervové soustavy
130Zánět očního víčka
131Konjunktivitida a j.onem.spoj.
132Keratitida a j.on.skléry a roh
133Katarakta a jiná onem. čočky
134Odchlípení a trhliny sítnice
135Glaukom
136Strabismus
137Poruchy refrakce a akomodace
138Slepota a slabozrakost
139Jiné nem.oka a očních adnex
140Zá.s.ucha a j.nem.s.ucha a b.v
141Ztráta sluchu
142Jiné nem.ucha a brad.výběžku
143Akutní revmatická horečka
144Chron.revmat.choroby srdeční
145Esenciál.(primární) hypertenze
146Jiné hypertenzní nemoci
147Akutní infarkt myokardu
148Jiné ischemické nemoci srdeční
149Plicní embolie
150Por.ved.srd.vzru.a srd.arytmie
151Selhání srdce
152Jiné nemoci srdce
153Mozkové krvácení
154Mozkový infarkt
155Cév.př.mozk.,NS krv.n.infarkt
156Jiné cévní nemoci mozku
157Ateroskleróza
158Jiné nemoci periferních cév
159Tepenná embolie a trombóza
160J.nem.tepen,tepének a vláseč.
161Fleb.,trombofl.,ž.emb.a tromb.
162Žil.městky - varices dol.konč.
163Hemoroidy
164Jiné nemoci oběhové soustavy
165Ak.faryngit.a ak.tonsilitida
166Ak.laryngitida a tracheitida
167Jiné ak.infekce hor.dých.cest
168Chřipka
169Pneumonie
170Ak.zá.průduš.a ak.zá.průdušin.
171Chr.sinusitida[zá.vedl.nos.d.]
172Jiné nem.nosu a vedl.nos.dutin
173Chr.nem.mandlí a adenoid.tkáně
174Jiné nemoci horních dých.cest
175Zá.průd.,emfyz.aj.ch.obs.pl.n.
176Astma
177Bronchiektazie
178Pneumokoniózy
179Jiné nemoci dýchací soustavy
180Zubní kaz
181Jiné nem.zubů a podpůr.tkání
182J.nem.dut.ústní,sl.žl.a čelis.
183Žaludeční a dvanáctníkový vřed
184Zá.žaludku a zá.dvanáctníku
185J.nem.jícnu, žalud.a dvanáctn.
186Nemoci apendixu
187Tříselná kýla
188Jiná kýla
189Reg.enter.[Crohn]a ulc.colitis
190Par.ileus a stř.neprůch.b.kýly
191Divertikulární nemoc střeva
192Jiné nem.střev a pobřišnice
193Alkoholické onemocnění jater
194Jiné nemoci jater
195Cholelithiáza a cholecystitida
196Ak.zá.slin.bř.a j.nem.slin.bř.
197Jiné nemoci trávicí soustavy
198Infekce kůže a podkož.vaziva
199Jiné nem.kůže a podkož.vaziva
200Revm.artrit.a j.zá.polyartrop.
201Artrózy
202Získané deformity končetin
203Jiné poruchy kloubů
204Systémová onem.pojivové tkáně
205Poruchy krč.aj.meziobrat.plot.
206Jiné dorzopatie
207Onemocnění měkké tkáně
208Poruchy hustoty a strukt.kosti
209Osteomyelitida
210J.nem.sval.a kost.s.a poj.tká.
211Ak.a rychle progred.nefrit.sy.
212Jiné nemoci glomerulů
213Tubulo-interstic.nemoci ledvin
214Selhání ledvin
215Urolitiáza
216Zánět moč.měchýře [cystitis]
217Jiné nemoci močové soustavy
218Hyperplazie prostaty
219Jiná onemocnění prostaty
220Hydrokéla a spermatokéla
221Hypertr.předkož.,fim.,parafim.
222Jiné nem.muž.pohlavních orgánů
223Onemocnění prsu
224Zánět vejcovodů a vaječníků
225Zá.nem.hrdla dělož.(cervixu)
226Jiné zánět.nem.žen.pánev.org.
227Endometrióza
228Výhřez ženských pohlav.orgánů
229Nezá.on.vaječ.,vejcov.a š.vazu
230Poruchy menstruace
231Menopauz.a j.perimenopauz.por.
232Ženská neplodnost
233Jiná onem.moč.a pohlav.soust.
234Samovolný potrat
235Lékařský potrat
236Jiné těhot.s abortiv.výsledkem
237Edém,p-urie a hyp.on.v t.,p.,š
238Vc.lůžko,př.odl.pl.a předp.krv
239J.pé.o m.vzt.na plod a amn.du.
240Poruchy mechanismu porodu
241Poporodní krvácení
242J.kompl.těhotenství a porodu
243Spontánní porod jedin.dítěte
244Kom.přev.s šest.aj.porod.st.NJ
245Pos.pl.a nov.on.m.a kom.tě.,po
246Po.r.pl.,podv.,p.-zk.tě.,n.p.h
247Poranění za porodu
248Nitroděl.hypoxie a por.asfyxie
249J.on.dých.s.nov.vzn.perin.obd.
250Vroz.inf.a parazitární nemoci
251J.inf.spec.pro perinat.období
252Hemolyt.nem.plodu a novoroz.
253J.stavy vzn.v perinat. období
254Rozštěp páteře [spina bifida]
255J.vroz.vady nervové soustavy
256Vrozené vady oběhové soustavy
257Rozštěp patra a rozštěp rtu
258Vroz.chyb.,atréz.,sten.ten.stř
259J.vroz.vady trávicí soustavy
260Nesestouplé varle
261J.vroz.vady pohl.a moč.soust.
262Vrozené deformity kyčle
263Vrozené deformity nohou
264J.vroz.vady a def.sv.a kost.s.
265Jiné vrozené vady
266Abnormality chromosomů,NJ
267Břišní a pánevní bolest
268Horečka neznámého původu
269Stáří [senilita]
270J.příz.,zn.,abn.kl.,lab.nál.NJ
271Zlom.kostí lebky a obličeje
272Zlom.krku, hrudníku a pánve
273Zlomenina kosti stehenní
274Zlom.jiných částí končetiny
275Zlom.postih.více částí těla
276Vymk.,podvrt.,nataž.ur.,v.č.tě
277Poranění oka a očnice
278Nitrolební poranění
279Poranění j.vnitřních orgánů
280Drt.por.,traum.amp.ur.,v.č.tě.
281J.poran.ur.,NS a více č.těla
282Úč.cizího těl.vnik.přir.otv.tě
283Popáleniny a poleptání
284Otrava léky,léč.,náv.a biol.lá
285Tox.úč.lá.,zdroje mimo lékař.
286Syndromy týrání
287J.a NS účinky vnějších příčin
288Něk.čas.kom.úr.,kom.zdr.péčeNJ
289Násl.por.,otr.aj.ná.vněj.příč.
290Os.-setk.se zdr.sl.-prohl.,vyš
291Asymptomatic.stav infekce HIV
292J.os.potenc.ohrož.zdr.-přen.n.
293Řízení antikoncepce
294Předpor.screen. aj.dohled-těh.
295Živě naroz.děti dle místa nar.
296Péče a vyšetření po porodu
297Os.-setk.zdr.sl.-výk.,zdr.pé.
298Os.-setk.se zdr.sl.- j.důvody
901SARS