Obsah číselníku ZJISTENO (NZIS)

1náhodně
2pro typické potíže
3pro atypické potiže
4depistáží
5při porodu
6při úmrtí