*ku_z - klinické události: zpracování zakázky (pro DS4)         

Sdělování výsledků vyšetření pacienta a zpráv o pacientovi pro fáze "zpracování".

Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typku

a

-20

1

typ klinické události

 

[TYP_KU] #

 

aktuální již přijaté typy,

viz též poznámky!

popisy KU - viz klinické události

pokyny:

viz typku - pokyny

 

Do další verze bude doplněno dle připomínek a návrhů z praxe!

 

typkuspeclok

a

-40

?

specifikace k typu k.u. lokální

volný text

pokyny:

viz typkuspeclok - pokyny

poznámky:

viz typkuspeclok - poznámky

 

fazespec

a

2

1

specifikace fáze

ZR, ZP, ZF, ZK, ZO, ZS

viz

seznam hodnot

 

 

idku

a

-40

(1)

ID klinické události

 

pokyny:

viz idku - pokyny

 

idsub

 

a

-40

(?)

ID dílčího úkolu

ve vazbě na číselník

[TYP_KU]

pokyny:

1. povinnost/nepovinnost určuje číselník typů klinických událostí

2. viz idsub - pokyny

Nové

od verze

DS04.07.01

idkulok

a

-40

?

ID klinické události lokální

volný text

jen pro lokální potřebu IS

pokyny:

viz idkulok - pokyny

 

urgentni

a

1

?

urgentní zpráva

V, S, N

viz seznam hodnot

pokyny:

viz urgentni - pokyny

Nové

od verze

DS04.07.01

duverne

a

1

?

důvěrná informace

A, N

viz

seznam hodnot

pokyny:

viz duverne - pokyny

 

 

dat_prov

e

 

1

datum a čas provedení 

 

(datum a čas události)

formát DTS

u dekurzů D

pokyny:

jedná se o datum a čas události;

viz datumy a časy - pokyny

 

 

dat_real_od

e

 

?

datum a čas realizace - od

formát DT

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

dat_real_do

e

 

?

datum a čas realizace - do

formát DT

nebo D

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

dat_vydani

e

 

1

datum a čas vydání zakázky

formát DTS

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

dat_poz

e

 

?

datum a čas požadavku

formát DTS

pokyny:

viz datumy a časy - pokyny

 

z_pracoviste

e

 

?

žádající pracoviště

 

 

 

poznámky:

blok pracoviste

 

z_pracovnik

e

 

?

žádající osoba

 

poznámky:

1. blok pracovnik

2. pracovník, odborník, lékař...

 

p_pracoviste

e

 

1

provádějící pracoviště

 

(váže se k celé k. u.)

 

poznámky:

blok pracoviste

 

p_pracovnik

e

 

?

provádějící osoba

 

(váže se k celé k. u.)

 

poznámky:

1. blok pracovnik

2. pracovník, odborník, lékař...

 

pv_ku

e

 

?

platební vztah okamžitý

vázaný k této KU

 

pokyny:

viz 03

Nové

od verze

DS04.07.01

studie

e

 

?

studie

vázaná k této KU

 

pokyny:

viz 03

Nové

od verze

DS04.07.01

garant_dat

 

e

 

?

garant dat

 

poznámka:

významné pro následné předávání do systému IZIP

 

dg_poz

 

e

 

*

blok diagnózy - z objednávky

 

 

pokyny:

1. diagnózy, které se váží k této KU, může být vraceno upravené!

2. viz 01

poznámky:

řeší se pomocí bloku  dgz

 

lek_poz

e

 

?

blok léky - z objednávky

 

pokyny:

1. léky, které se váží k této KU

přepisuje se z objednávky

2. viz 01

poznámky:

blok le

 

urg_poz

e

 

?

blok urgentních

informací - z objednávky

 

pokyny:

1. urgentní informace, které se váží k této KU, přepisuje se z objednávky

2. viz 01

poznámky:

blok u

 

leg_vyk

e

 

?

legislativní výkazy

 

pokyny:

přepisuje se z objednávky

 

 

text

e

 

1

vlastní text sdělení

 

pokyny:

viz 02

 

 

text_zaver

e

 

?

text závěrečného souhrnu

a hodnocení

 

pokyny:

1. stručný text

2. viz 02

poznámky:

blok text

 

text_pp

e

 

 

?

text pro pacienta

 

 

pokyny:

1. stručný text

2. viz 02

3. viz duverne - pokyny

poznámky:

blok text

 

dg_vys

 

e

 

*

blok diagnózy - z vyšetření

 

pokyny:

1. diagnózy, které vyplývají ze zprávy (vázané k tomuto vyšetření)

poznámky:

řeší se pomocí bloku  dgz

 

ku_z_rdg

 

e

 

?/

blok pro k. u. RDG

 

podmínky a pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

 

ku_z_lab

 

e

 

/*

blok pro k. u. LABORATOŘ

 

podmínky a pokyny:

viz speciální bloky - podmínky

 

 

 

 

 

 

 

poznámka:

další bloky budou přidány podle potřeby tvůrců IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auzku

 

e

 

*

blok pro sdělení výkonu nebo ZÚMu pro tuto klinickou událost

 

poznámka:

opakuje se dle počtu sdělovaných dg., výkonů, ZÚMů

 

 

kuzAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]      

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_z

poznámky k celému bloku:

Blok je určen ke sdělování výsledků vyšetření pacienta (zpráv) všech typů klinických událostí a jejich fázi.

Slouží k průběžnému, finálnímu i následnému (kopie, výpis, předání) sdělování zpráv.

 

typku

pokyny:

Typy klinických událostí jsou definované číselníkem  [TYP_KU] ,

podrobné informace k jednotlivým událostem jsou v popisu klinické události .

 

Z definice každé z klinických událostí plyne, zda jsou pro tuto KU povinné ID údaje  idku nebo idsub  a zda může být tato KU použita v bloku ku_o nebo  ku_z. Tyto informace jsou v popisu klinické události i v číselníku TYP_KU.

 

 

typkuspeclok

pokyny:

Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se z objednávky - požadavkového listu.

 

 

fazespec

seznam hodnot:

ZR - rozpracovaná zakázka je předávána k dalšímu zpracovávání

ZP - zpracovávání zakázky (průběžné sdělování dílčích výsledků nebo zpráv) - může se v čase opakovat, bude následovat ZF;

                Pozor! Každá ZP následující obsahuje to, co ZP předchozí! Po zaslání ZF nemůže být již zasílána ZP!

ZF - zpracování zakázky finální (finální sdělení a ukončení zakázky) - sděluje se jen jednou, po ZF není možné další ZF nebo ZP

ZK - finálně zpracovaná zakázka je v kopii zasílána jako součást objednávky nebo na vyžádání (výpis dat)

ZO - oprava zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem

ZS - storno zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno (bez dodání nových dat)

upozornění k ZO a ZS:

- zrušení v případě ZO a ZS se netýká údajů přenášených z objednávky, ale pouze dat vzniklých na straně zpracovatele

- storna a zrušení zavedené ve verzi DS3 do bloku VR se v bloku KU_Z_LAB již nevyužívají, řeší se jako celek v KU_Z

 

 

idku

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Klíčový údaj, sloužící k jednoznačné a trvalé identifikaci klinické události pacienta.

Váže se k pacientovi, typu události a času příslušné události (akce) - odběru materiálu, ukončení sběru materiálu sbíraného v časovém intervalu, ukončení podávání infúze, podání léku, provedení vyšetření, provedení výkonu, aktuální zjištění informace atd.

 

Hodnotu idku přidělí příslušné klinické události jako první ten, kdo ji po jejím vzniku jako první vloží do informačního systému (např. událost vznikne odběrem krve pro laboratoř - pokud je objednávka do laboratoře realizována elektronicky, přidělí idku žadatel o vyšetření při zakládání objednávky v bloku  ku_o, pokud ale zasílá požadavky laboratoři papírovou žádankou, přidělí idku až laboratoř a sdělí v bloku ku_z).

 

Tento identifikační neměnný údaj idku  je od okamžiku jeho vzniku povinné uvádět s příslušnou událostí v rámci celého řetězce jejího pohybu. Je trvale svázaný s pacientem, událostí a časem události. Díky idku lze vždy dohledat, o jaká data se jedná (realizovat opravy, storna, doplňky, kopie, rozpoznat duplicity atd.).

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idku v blocích ku_o či  ku_z předepsáno jako nepovinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako povinné).

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .

 

Pokud bylo idku součástí elektronickou formou realizované objednávky, je zde uvedené idku povinně totožné (přepisuje se).

 

Pokud nebyla objednávka realizována elektronickou cestou a tudíž nabylo ID založeno objednavatelem, ale je zakládáno zpracovatelem, řídí se jeho tvorba vnitřními pravidly systému odesílající strany.

 

Jakmile je idku konkrétní klinické události pacienta příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi !

 

 

idsub

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B (v rozsahu 1 až 231-1).

 

Významný údaj, sloužící k jednoznačné dočasné identifikaci dílčích úkolů (subúkolů, subobjednávek) realizovaných nad stávajícími klinickými událostmi pacienta idku.

 

Využívá se všude tam, kde je nutné realizovat další dílčí objednávku nad stávajícím idku, případně kde je žádáno zpracování požadované množiny událostí s přidělenými svými idku (výpisy, kopie aj.) atd.

 

V číselníku KU je pro jednotlivé typy typku vyznačeno, kde je užití idsub v blocích ku_o  či  ku_z předepsáno jako povinné (implicitě je v blocích ku_x předepsáno jako nepovinné).

 

Podrobný popis a případné výjimky proti uvedeným pravidlům - viz klinické události .

 

Pokud bylo idsub součástí elektronickou formou realizované objednávky, je zde uvedené idsub povinně totožné (přepisuje se).

 

 

idkulok

pokyny:

Fakultativní pomocné ID, které může být lokálně významné pro informační systém odesílatele - vrací se. Týká se některých IS.

V DS není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci a používání idkulok určuje IS, v němž idkulok vzniká.

V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, může být idkulok zasíláno též (není-li domluveno jinak).

 

 

urgentni

seznam hodnot:

V - jedná se o  urgentní zprávu typu "vitální indikace"

S - jedná se urgentní zprávu typu "statim"

N - není urgentní (implicitní)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot  V (vital), S (statim), nebo N (není urgentní). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Přepisuje se z objednávky, z bloku ku_o.

 

 

duverne

seznam hodnot:

A - je důvěrné, zpráva je určena jen pro lékaře, ne pro pacienta

N - není důvěrné (implicitní)

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot A (důvěrné) nebo N (není důvěrné). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Pokud je uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text  a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systému IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.

Pokud je uvedeno "A", jsou elementy text  a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.

 

 

datumy a časy

pokyny:

Datum a čas provedení  dat_prov je povinný - jedná se o datum a čas události, která se klinicky váže k pacientovi. S tímto datumem a časem jsou v databázi svázány sdělované údaje (výsledky, zprávy atd.). V případě laboratorních vyšetření se jedná o datum a čas odběru či ukončení sběru materiálů (svázané s jedním společným časem uvedeným na požadavkovém listu), v případě vyšetření nebo výkonu se jedná o datum a čas jeho ukončení, v případě realizace zprávy nebo hlášení se jedná o datum a čas, k němuž byla zpráva uzavřena (epikrýza) nebo vytvořena (hlášení).

V případě sdělování výsledků laboratorních vyšetření je čas dat_prov totožný s časem dat_du v příslušném bloku ku_z_lab.

 

Pokud je vhodné sdělovat časový interval, k němuž se tato klinická událost vztahuje, uvádí se v nepovinném dat_real_od a dat_real_do.

 

Datum vydání výsledků, nálezu nebo zprávy dat_vydani je povinné a určuje jej informační systém odesílatele - jedná se o čas, od něhož jsou sdělované informace k dispozici objednavateli nebo straně, jíž je zasílané sdělení určeno (povinné z forenzních důvodů). Pokud jsou laboratorní či jiné výsledky sdělované postupně (fáze = ZP), je uváděn aktuální datum a čas vázaný k okamžiku sdělení.

 

Je-li to vhodné nebo požadované objednavatelem, připojuje se (přepisem z ku_o) datum a čas vzniku prvotní objednávky dat_poz.

 

Viz též  dat_xx .

 

 

01 - pokyny společné pro dg_poz, lek_poz, urg_poz:

Bloky, které byly zaslány s objednávkou a které byly (jsou) pro tuto klinickou událost důležité z hlediska jejího zpracování.

Zobrazují informace, které byly k dispozici při zpracování a interpretaci objednávky.

S výjimkou diagnózy dg_poz jsou vraceny v nezměněné podobě zpět.

Diagnóza může být výjimečně provádějící stranou upravena, pokud byla nekorektní z hlediska vykazování.

 

 

02 - pokyny společné pro text, text_zaver, text_pp:

V elementu text je uložena zasílaná sestava, zpráva nebo nález. V případě zasílání laboratorních výsledků jsou výsledky zaslány formalizovaně v bloku ku_z_lab a současně textově v této položce. V bloku ku_z_lab mohou být také zasílané speciální textové zprávy dle příslušných položek NČLP.

Fakultativně může být ještě navíc zasílán stručný závěrečný text v položce text_zaver; toto sdělení musí být též součástí elementu text.

Fakultativně může být zasílán též stručný text určený pouze pro pacienta v položce text_pp, který využívají systémy typu IZIP.

Pokud je v atributu duverne hodnota "A", je v systému typu IZIP pacientovi přístupný pouze text_pp a jsou mu nepřístupné obsahy elementů text i text_zaver.

 

Pozor!

Pokud je v atributu duverne uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou elementy text  a text_zaver určeny pro lékaře i pro pacienta (např. v systémech typu IZIP) a v text_pp mohou být další fakultativní informace pouze pro pacienta.

Pokud je v atributu duverne uvedeno "A", jsou elementy text  a text_zaver určeny pouze pro lékaře a pro pacienta je k dispozici pouze obsah text_pp.

 

03 - pokyny společné pro pv_ku, pv_st:

Údaje se přenášejí z bloku ku_o.

Blok pv_ku je fakultativním blokem sloužícím k vyznačení atypického platebního vztahu oproti údajům v bloku pv_pac (tyto údaje mají v rámci příslušné klinické události přednost a určují momentální platební vztah).

 

V případě, že je v bloku pv_ku uvedeno, že se jedná o proplácení z titulu „studie“, může být duplicitně připojena informace o této studii též v bloku pv_st  (slouží k „vyznačení“ bloku). Blok pv_st může být připojen i samostatně bez připojování pv_ku.

Bloky pv_ku a pv_st se navzájem nevylučují a mohou být samostatně i zároveň - jeden řeší platební vztahy a druhý slouží k vyznačení.

 

 

 

speciální bloky

podmínky a pokyny:

Pokud je klinická událost  takového typu, pro který jsou definované speciální datové struktury pro formalizované sdělení zakázky (výsledků, nálezů, údajů atd.), může být zařazen jeden z příslušných odpovídajících datových bloků.

V číselníku klinických událostí jsou popsané příslušné datové bloky, podmínky jejich použití a specifika použití některých obecně definovaných elementů.

 

V současné verzi DS4 jsou nyní k dispozici tyto speciální bloky:

 

RDG

Obsahuje bloky pro sdělování RDG vyšetření.

 

LAB

Obsahuje blok odvozený z bloku VR (DS3) - opakuje se podle počtu přenášených formalizovaných položek definovaných v NČLP.

 

Sdělování nálezových sestav, jako to bylo dosud, je povolené a žádoucí, neboť tak je možné sdělovat různé typy nálezů včetně kumulativních, zatímco v bloku text v ku_z se bude sdělovat pouze množina dat týkající se aktuálních výsledků bez kumulativního doplňování a speciální výbavy v rozsahu určeném normou ČSN ISO 15189.

 

 

*