Vážení uživatelé Datového standardu MZ (DS) a Národního číselníku laboratorních položek (NČLP),

 

obracíme se na Vás s prosbou a zaslání vašeho stručného názoru na současný stav DS verze 3 a verze 4 a NČLP, jejich využívání a jejich další vývoj v roce 2009.

 

V roce 2008 jsme řešili několik nekorektních a chybných forem používání DS i NČLP (včetně jejich neblahých dopadů) a zvažujeme různé cesty, jak tyto nevhodné přístupy - rizika chyb - eliminovat. Vesměs se jednalo o využívání NČLP či DS v rozporu s popisem, s definicí. Například o zasílání výsledků za pomoci NČLP, ale bez respektování jednotek v NČLP definovaných, případně s jiným druhem veličiny či systémem. Další problémy souvisejí s vlastním nekorektním doplňováním NČLP o lokální údaje a následné zasílání těchto položek uživatelům, kteří příslušný individuálně doplněný číselník nemají nebo neznají. Jiným problémem je zasílání výsledků k položkám, které nejsou v NČLP (resp. jsou, ale uživatel je nenalezl).

Další problémy způsobuje dosud nedostatečné rozšíření DS4 v praxi - například v DS3 nelze realizovat opravy a storna tak jednoduše, jak to nabízí DS4 atd.

 

V roce 2009 bychom rádi společně s vámi vyřešil co nejvíce problémů, které vyplývají z praktických zkušeností, a společně zajistili další potřebný rozvoj těchto nástrojů.

 

Prosíme vás o pročtení následujících námětů a dotazů a o napsání svých stručných připomínek k těm bodům, jimiž se ve své praxi zabýváte.

 

Dotazy jsou členěny na 5 částí:

"A" - obecné, "B" - WS, "C" - bloky DS, "D" - NČLP a část "E" - jiné.

 

Na konci tohoto textu je pro vzájemné usnadnění práce a pro vyšší formalizaci připravena struktura pro zpracování vaší stručné odpovědi.

 

 

Připomínáme, že kompletní tvar Datového standardu MZ verze DS 3 a DS 4 i Národního číselníku laboratorních položek v aktuálním tvaru a v hypertextové formě jsou k dispozici na webových službách na adrese http://ciselniky.dasta.mzcr.cz  a od prosince 2008 též na adrese http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.

 

 

Připomínáme, že informace o jednotlivých upgrade a jejich vyvěšení na WS jsou rozesílány prostřednictvím seznamu DASTA08, který byl vytvořen začátkem roku 2008 z adresářů konferencí MZ ČR "DS" a "DASTA" a následně doplněn o další zájemce. Pokud si přejete zařadit do adresáře seznamu DASTA08, uveďte tento požadavek v části "E" - jiné společně s příslušnou e-mailovou adresou.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"A" - obecné

 

Základní kontaktní údaje a základní statistické informace (bude zpracováno anonymně).

 

Informačními systémy a jejich práce s NČLP a DS (využití?, problémy?, vylepšení?).

 

 

V připravené struktuře na konci textu je několik formalizovaných dotazů.

Prosíme o jejich příslušné vyplnění.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"B" - WS

 

Spokojenost s funkcí webových služeb (WS), nástroje WS, dostupnost WS (kromě prosincového výpadku přístupu přes adresu MZCR), užívání WS atd.

 

Prosíme o vaše vyjádření k této problematice, pokud ji ve své praxi řešíte.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"C" - bloky DS

 

 

1. - nutné doplňky do DS3

 

DS3 je nadále rozvíjen pouze po linii bloků pro ÚZIS a jsou v něm realizovány úpravy nezbytně nutné pro jeho používání. Takto by tomu mělo být i v roce 2009. Naprostá většina číselníků využívaných v DS3 je součástí také DS4, takže jsou udržované současně a průběžně. V roce 2009 by bylo možné realizovat další pro praxi potřebné úpravy.

 

Jaké datové bloky považuje za nezbytně nutné doplnit v DS3?

 

 

2. - úpravy a doplňky do DS4 obecně

 

Nástup DS4 do praxe byl částečně zablokován změnami na MZ v době, kdy byl DS4 zaváděn do praxe. Nyní je jeho rozvoj již zcela stabilní, v roce 2007 i 2008 proběhly všechny plánované upgrade a standard je udržován a doplňován. Nic faktického nebrání tomu, aby plně nahradil DS3 a bylo možné využívat jeho zásadních výhod.

 

Jaké datové bloky považuje za potřebné upravit nebo doplnit v DS4?

Co považujete za nezbytné zajistit k tomu, aby mohl být DS4 vámi plně využíván?

 

 

3. - návrh úpravy datových bloků pro zasílání laboratorních výsledků

 

K debatě je předkládán návrh úprav datových bloků pro formalizované sdělování výsledků laboratorních vyšetření vypracovaný kolegy projektového týmu IKIS Nemocnice Podlesí. Téma bylo diskutováno již na jaře 2008, ale nebylo patřičně dořešeno. Jedná se o návrh významné koncepční úpravy, jejíž přijetí nebo odmítnutí musí být patřičně zváženo. Proto je návrh zde připojen v plném rozsahu původního zaslaného znění (byla pouze provedena úpravou stylů dokumentu a byly sjednoceny pojmy). Připojený text je zeleně.

 

 

Cíl:

Provést změny, které zvýší bezpečnost přenosu mezi komunikujícími subjekty a zajistí stoprocentní bezpečnost a spolehlivost při interpretaci zaslaných výsledků od kteréhokoliv jiného subjektu a

umožní bezpečnou komunikaci i v případech, kdy z jakéhokoliv důvodu je odesílána položka, která není v NČLP, nebo je proti NČLP modifikována (jiná veličina a jednotka) tak, že nelze korektně použít přepočítací koeficient

 

Východisko:

V současnosti dochází v daleko větší míře než dosud k situaci, kdy komunikace mezi zdravotnickými subjekty se z roviny výměny mezi dvěma či více subjekty, které se přesně dohodnou na komunikaci, posouvá do roviny „každý s každým“. 

 

V současné době existuje stav, kdy z řady důvodů, které nechceme rozebírat, není v praxi použití Národního číselníku laboratorních položek stoprocentní a v praxi se tak komunikace musí dnes odehrávat i nad položkami, které nejsou součástí NČLP a/nebo jsou sice v NČLP, ale jsou měřeny a zasílány v jiných veličinách a jednotkách, nebo jsou jinak modifikovány.

 

Současná podoba DS neumožňuje formalizované zaslání výsledku, který neodpovídá NČLP, lze jej zaslat pouze jako text, což není v praxi přijatelné.

 

Současně dnes neexistuje možnost, jak zajistit, aby přijímací strana mohla ověřit, že jí přijatý výsledek, odkazující se na položku NČLP, je odesílající stranou (se kterou nemusí mít přímý kontakt a partnerský vztah) zaslán v souladu s metodikou DASTA a v souladu s NČLP.

 

Návrh:

 

1.

Možnost zasílat výsledek v kompletním tvaru

 

Chceme, aby byla provedena taková úprava, která zajistí, že lze korektně dle DASTA zasílat výsledek v kompletním tvaru. Číselníky NČLP (a eventuálně LČLP) by pak v IS příjemce mohly sloužit ke kontrole poslaných dat, v extrémním případě by dokonce nemusely na straně příjemce být. Komunikace by fungovala spolehlivě i v případech, kdy z jakýchkoli důvodů nemá jedna z komunikujících stran číselníky v korektním stavu.


Výsledek tak musí obsahovat veškeré potřebné informace pro jeho jednoznačnou interpretaci (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka, materiál) a musí platit, že takto poslaná data z LISu jsou platná bez ohledu na to, zdali korespondují jednotlivé údaje uvedené v číselníku NČLP (v případě NČLP položky). LIS by tak měl korektní způsob jak posílat případné odchylky (hlavně ve veličině a jednotce).

 

Tato úprava by také vyřešila problém, se zasíláním numerického výsledku, který byl naměřen v jiné jednotce, než která je uvedena v NČLP a zároveň nelze využít element <prepocet> pro korektní sdělení hodnoty (včetně škály) v dané lokální jednotce, protože neexistuje přepočítávací faktor (vzorec pro přepočet).

 

Scénář zpracování v IS příjemce po úpravě

V praxi by pak příjem výsledků mohl probíhal podle následujícího scénáře, včetně zapojení kontrol proti číselníkům NČLP a LČLP:

1. IS příjemce pro každý příchozí výsledek (element <VRi> v elementu <v>) podle atributu "klic_nclp" zkontroluje, zdali se jeho definice nachází:

    a) v číselníku NČLP

        NEBO

    b) v číselníku LČLP (lokální část číselníku dané laboratoře)

2. KDYŽ hodnota atributu "klic_nclp" není nalezena v žádném z výše uvedených číselníků (nenalezeno v "NČLP" ani v "LČLP"):

    2.1 IS příjemce zkontroluje zdali je výsledek dodán v kompletním tvaru, tzn. že zkontroluje přítomnost klíčových informací (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka). Tyto informace nalezne v elementu "<nazvy>", který se nachází v každém elementu typu <VRi>

    2.2 KDYŽ není výsledek v kompletním tvaru, tak IS příjemce tuto kolizi odchytí a je na něm jak se k této chybě, která by neměla v praxi vůbec nastat, postaví. Doručené řešení je:

           - zaznamenat do logu

           - výsledek zpracovat s upozorněním, že se jedná o nekorektní výsledek (může být problém s jeho interpretací)

    2.3. JINAK je výsledek v kompletním tvaru a IS příjemce přistoupí ke zpracování výsledku, přičemž všechny údaje bude brát z příchozího výsledku.

3. JINAK byla hodnota atributu "klic_nclp" nalezena v jednom z výše uvedených číselníků (nalezeno v "NČLPl" nebo v "LČLP"):

    3.1 IS příjemce zkontroluje zdali je výsledek dodán v kompletním tvaru, tzn. že zkontroluje přítomnost klíčových informací (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka)

    3.2 KDYŽ není výsledek v kompletním tvaru, tak IS příjemce doplňující údaje o výsledku (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka) bude dotahovat z příslušného číselníku ve kterém byl výsledek nalezen (NČLP nebo LČLP). Scénář pokračuje bodem č.5 - samotné zpracování výsledku

    3.3 JINAK je výsledek v kompletním tvaru a IS příjemce porovná příchozí údaje (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka případně i název)) s hodnotami nalezenými v příslušném číselníku (NČLP nebo LČLP):

           3.3.1 KDYŽ je zjištěn rozdíl, tak IS příjemce tento výsledek zpracuje a všechny údaje bude brát z příchozího výsledku. IS příjemce tuto kolizi zaznamená do logu, přičemž je tato kolize brána pouze jako upozornění (nesoulad s NČLP či LČLP)

           3.3.2 JINAK nebyl rozdíl nalezen a informace poslané v DASTA souboru jsou shodné s údaji v NČLP či LČLP a systém

 

 

Konkrétní realizace změny:

Jako nejvhodnější způsob navrhujeme, aby se pro předávání klíčových informací (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka) využil stávající element "<nazvy>", který se nachází v každém elementu typu <VRi>, pouze s úpravou významu tohoto bloku:

 

 

Dnešní stav

Blok je pouze fakultativní!
Mnohé IS příjemce tento blok ignorují a pracují pouze s NČLP nebo zaslaným LČLP. Nutno domluvit.
Prohlížecí programy mohou tento blok ignorovat a pracovat s názvy z NČLP (nebo LČLP).

 

Navržený stav

Blok je fakultativní v případě, že je odesílána položka z NČLP a laboratorní systém odesílá položku přesně tak, jak je uvedena v NČLP. Pokud tomu tak není, tedy liší se lokální použití položky v jakémkoli z těchto atributů, musí být toto uvedeno v bloku názvy. Blok může být použit i v případě, že odesílající systém plně přebírá údaje z NČLP.

V případě, že je tento blok nebo některá jeho položka vyplněna a tento údaj se liší od údaje v NČLP, musí být pro zobrazení převzaty údaje z tohoto bloku – mají tedy přednost před údaji z NČLP.

Tento postup je jediným možným korektním postupem, jak zaslat výsledek, pokud laboratoř nerespektuje u dané položky přesně  NČLP.

 

 

2.

Zavést "jednotku" jako povinný atribut při sdělování výsledků – (doplňující požadavek)


Tento požadavek přímo navazuje na předchozí bod č.1. Myslíme si, že informace o jednotce, ve které byla hodnota výsledku naměřená, patří mezi klíčové údaje, které by měl výsledek vždy obsahovat. Jednotka by tak patřila mezi povinné atributy a pro její poslání by se dal využít stávající element "<nazvy>", který se nachází v každém elementu typu <VRi> nebo dát jednotku jako speciální atribut do elementu <vr>

[ Show » ]

Ehrenberger Kamil - 10.12.08 00:26 Navrhuji následující požadavky na úpravu DASTA: 1) Možnost zasílat výsledek v kompletním tvaru (číselníky NČLP a LČLP by pak v IS příjemce nemuseli být a pokud ano, tak by sloužili pouze ke kontrole poslaných dat) Chtěli bychom aby DASTA umožňovala korektní způsob poslání výsledku, který bude obsahovat veškeré potřebné informace pro jeho jednoznačnou interpretaci (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka materiál) a bude platit, že takto poslaná data z LISu jsou platná bez ohledu na to, zdali korespondují jednotlivé údaje uvedené v číselníku NclpPol (v případě NČLP položky). LIS by tak měl korektní způsob jak posílat případné odchylky (hlavně v jednotce). V praxi by pak příjem výsledků mohl probíhal podle následujícího scénáře, včetně zapojení kontrol proti číselníkům NČLP a LČLP:

1. IS příjemce PRO KAŽDÝ příchozí výsledek (element <VRi> v elementu <v>) podle atributu "klic_nclp" zkontroluje, zdali se jeho definice nachází:

    a) v číselníku NclpPol

        NEBO

    b) v číselníku Lclp (lokální číselník dané laboratoře)

2. KDYŽ hodnota atributu "klic_nclp" není nalezena v žádném z výše uvedených číselníků (nenalezeno v "NclpPol" ani v "Lclp"):

    2.1 IS příjemce zkontroluje zdali je výsledek dodán v kompletním tvaru, tzn. že zkontroluje přítomnost klíčových informací (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka). Tyto informace nalezne v elementu "<nazvy>", který se nachází v každém elementu typu <VRi>

    2.2 KDYŽ není výsledek v kompletním tvaru, tak IS příjemce tuto kolizi odchytí a je na něm jak se k této chybě, která by neměla v praxi vůbec nastat, postaví. Doručené řešení je:

           - zaznamenat do logu

           - výsledek zpracovat s upozorněním se jedná o chybný výsledek (může být problém s jeho interpretací)

    2.3. JINAK je výsledek v kompletním tvaru a IS příjemce přistoupí ke zpracování výsledku, přičemž všechny údaje bude brát z příchozího výsledku.

3. JINAK byla hodnota atributu "klic_nclp" nalezena v jednom z výše uvedených číselníků (nalezeno v "NclpPol" nebo v "Lclp"):

    3.1 IS příjemce zkontroluje zdali je výsledek dodán v kompletním tvaru, tzn. že zkontroluje přítomnost klíčových informací (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka)

    3.2 KDYŽ není výsledek v kompletním tvaru, tak IS příjemce doplňující údaje o výsledku (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka) bude dotahovat z příslušného číselníku ve kterém byl výsledek nalezen (NclpPol nebo Lclp). Scénář pokračuje bodem č.5 - samotné zpracování výsledku

    3.3 JINAK je výsledek v kompletním tvaru a IS příjemce porovná příchozí údaje (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka případně i název)) s hodnotami nalezenými v příslušném číselníku (NclpPol nebo Lclp):

           3.3.1 KDYŽ je zjištěn rozdíl, tak IS příjemce tento výsledek zpracuje a všechny údaje bude brát z příchozího výsledku. IS příjemce tuto kolizi zaznamená do logu, přičemž je tato kolize brána pouze jako upozornění (nesoulad s NČLP či LČLP)

           3.3.2 JINAK nebyl rozdíl nalezen a informace poslané v DASTA souboru jsou shodné s údaji v NČLP či LČLP a systém

Poznámky na závěr

jak již bylo ve scénáři výše uvedeno, tak pro předávání klíčových informací (systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka) by se dal využít stávající element "<nazvy>", který se nachází v každém elementu typu <VRi>

tato úprava bytaké vyřešila problém, se zasíláním numerického výsledku, který byl naměřen v jiné jednotce, než která je uvedena v NČLP a zároveň nelze využít element <prepocet> pro korektní sdělení hodnoty (včetně škály) v dané lokální jednotce, protože neexistuje přepočítávací faktor (vzorec pro přepočet)

2) Zavést "jednotku" jako povinný atribut při sdělování výsledku Tento požadavek přímo navazuje na přechozí bod č.1. Myslíme si, že informace o jednotce, ve které byla hodnota výsledku naměřená, patří mezi klíčové údaje, které by měl výsledek vždy obsahovat. Jednotka by tak patřila mezi povinné atributy a pro její poslání by se dal využít stávající element "<nazvy>", který se nachází v každém elementu typu <VRi> nebo dát jednotku jako speciální atribut do elementu <vr>


 

 

4. - další návrhy konkrétních datových bloků a doplňků do DS4

 

 

I.) - speciální bloky pro KU

V rámci klinických událostí KU jsou vytvořené speciální bloky ku_o_lab, ku_o_rdg, ku_z_lab, ku_z_rdg a je možné podobně doplnit potřebné bloky další.

 

Již při vývoji DS4 byly diskutovány bloky pro patologii s tím, že byly odsunuté na pozdější období mimo jiné v očekávání, že vzniknou ještě jiné varianty těchto bloků. Protože zůstalo pouze u původního návrhu (předkládal HiComp Brno), považujeme za vhodné bloky dodiskutovat a do DS4 doplnit.

 

Pokud problematiku patologie řešíte též, prosíme o vaše návrhy a vyjádření.

Pokud považujete za potřebné doplnění dalších speciálních bloků, uveďte prosím pro jaké oblasti.

 

 

II.) - další fáze KU

 

V rámci klinických událostí byly připravené také další fáze - akceptace, sdělení, hlášení, vyúčtování atd.

 

Považujete za potřebné tyto fáze rozpracovat a dořešit? Které?

 

 

III.) - léky

V prosinci SÚKL definoval své struktury pro předepisování léků a to bez vazby na DS. Pokud nedojde k následné spolupráci, budou v IS vedle sebe 2 různé přístupy k témuž. Protože je v rámci IS potřebné sdílet data zasílaná do úložiště SÚKL, je možné v DS4 vytvořit nové datové bloky respektující struktury dle SÚKL.

 

Považujete toto za vhodné a potřebné?

Pokud tuto problematiku řešíte též, prosíme o vaše další návrhy a vyjádření.

 

 

IV.) - strukturované lékařské zprávy

V DS4 je definována řada klinických událostí, ale s výjimkou bloků laboratorních a RDG jsou všude předpokládané lékařské zprávy ve formě nestrukturované, neformalizované (z hlediska DS).

Strukturované obsahy lékařských zpráv jsou potřebné pro vzájemnou výměnu mezi IS obecně, zejména pak při komunikaci se systémy typu IZIP. Tuto problematiku by měl řešit projekt e-Healt, ale další vývoj nám zde není nyní zřejmý.

 

Považujete toto za vhodné a potřebné?

Pokud tuto problematiku řešíte též, prosíme o vaše další návrhy a vyjádření.

 

 

V.) - interpretační texty

Laboratorní výsledky sdělované formalizovaně za pomoci bloků ku_z_lab mají formát výsledku definovaný jednoznačně příslušným popisem položky v NČLP. Některé IS požadují možnost doplnit ke každému formalizovaně sdělovanému výsledku také prostor pro textovou interpretaci. Text by mohl být buď krátký (na předem určený počet znaků) nebo libovolný nebo obě formy. Bylo zvažováno, připojovat text krátký například přímo do nálezu (například kumulativního) a dlouhý pod nález. Z hlediska LIS je tento požadavek oprávněný, ale není zřejmé, zda jej korektně dokáží zpracovat příjemci laboratorních dat: NIS, IS praktických lékařů, IZIP atd.

 

Považujete toto za vhodné, potřebné a možné?

Pokud tuto problematiku řešíte též, prosíme o vaše další návrhy a vyjádření.

 

 

VI.) - kontrolní mechanizmy

Bylo navrhováno některými uživateli DS, aby do laboratorních bloků pro formalizované sdělování výsledků byly zařazeny kontrolní mechanizmy umožňující testování přijímaných dat a dále aby byl zmenšen stupeň volnosti v používání bloku VR - více formalizace, zavést více povinné položky na místo nyní nepovinných.

 

Považujete toto za vhodné, potřebné a možné?

Pokud tuto problematiku řešíte též, prosíme o vaše další návrhy a vyjádření.

 

 

VII.) - jiné číselníky

Považujete za vhodné doplňovat do formalizovaných datových bloků pro laboratoř vedle číselníku NČLP také možnost alternativních číselníků jiných zahraničních, například LOINC?

 

Považujete toto za vhodné, potřebné a možné?

 

 

 

5. - inovace popisů datových bloků DS4

 

Opakovaně bylo diskutováno přepracování tabulek datových bloků DS4 do nových struktur s formalizovanými  popisy datových prvků a podrobnějšími popisy.

 

Považujete toto za vhodné a potřebné?

Jakou formu doporučujete?

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

"D" - NČLP

 

V současné době připravujeme řadu aktualizací položek NČLP z oblasti hematologie, imunologie a sérologie, dále chystáme položky pro výpočtové vztahy. Vše bude k dispozici v dalším upgrade. Některé úpravy předkládáme k vašemu vyjádření.

 

1. - hematologie

 

Ve stávajících hematologických položkách budou označeny jako neaktuální položky s klíči:

 

12265, 12266, 12045, 12046, 07740, 07743, 07744, 07750, 07753, 07754, 12280, 12283, 12284, 07852, 07855, 07856, 07862, 07865, 07866, 15039, 15040, 07918, 07919

 

Nově jsou připravené následující hematologické položky, které budou uvolněné po připomínkování v dalším upgrade:

APTT po 1h inkubaci

APTT po 2h inkubaci

APTT N

APTT N po 1h inkubaci

APTT N po 2h inkubaci

APTT směs 4N + 1P

APTT směs 4N + 1P po 1h inkubaci

APTT směs 4N + 1P po 2h inkubaci

APTT směs 1N + 4P

APTT směs 1N + 4P po 1h inkubaci

APTT směs 1N + 4P po 1h inkubaci

APTT směs 1N + 1P

APTT směs 1N + 1P po 1h inkubaci

APTT směs 1N + 1P po 1h inkubaci

 

PT po 1h inkubaci

PT po 2h inkubaci

PT INR

a dále podobně jako výše PT normál, 4N+1P, 1N+4P, 1N+1P pro 0, 1 a 2 hodiny

 

Trombinový test - diluce plazmy s pufrem 1+1, a dále diluce 1+3, normál, poměr

Reptilázový test - normál a poměr

 

ProC Global - čas s aktivátorem a čas bez aktivátru,

ProC Global s deficit. FV - čas s aktivátorem a čas bez aktivátoru

ProC Global - normalizovaný poměr

ProC Global s deficit. FV - normalizovaný poměr

 

APC-rezistence - APTT a APC

APC-rezistence - APT bez APC

APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC

APC-rezistence (s def. FV) - APTT bez APC

APC-rezistence s APC (RVVT)

APC-rezistence bez APC (RVVT)

APC-rezistence s APC (RVVT) s def. FV

APC-rezistence bez APC (RVVT) s def. FV

APC-rezistence na principu RVVT (s def. V) - poměr

APC-rezistence na principu RVVT - poměr

APC-rezistence (s def. FV) - poměr

APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr

APC-rezistence - STAGO

 

a připravují se hematologické položky další...

 

Uvítáme vaše další náměty a případná vyjádření k této problematice.

 

 

2. - mikrobiologie

 

V této oblasti chystáme další rozvoj. Prosíme uživatele těchto položek a příslušných datových bloků o přihlášení se do diskuze k této problematice.

 

Prosíme, pracujete-li s mikrobiologickými položkami a bloky v DS3 nebo DS4, přihlaste se nám.

 

 

3. - genetika

 

Nově bylo definováno několik položek z oblasti genetických vyšetření (procedura "PCR"), jedná se o položky s klíči 15220 až 15229. Výsledky jsou sdělované volným textem ("X"), neformalizovaně.

 

Prosíme o vaše případné připomínky k těmto novým položkám a k filozofii jejich definic. Jinak budou další realizovány dle tohoto vytvořeného vzoru.

 

 

4. - redukce procedur v NČLP

 

Dále zvažujeme redukci některých procedur v NČLP a tím i redukci počtu aktuálních položek NČLP. Je diskutována například náhrada procedur EIA, FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, ELISA, IRMA FPIA, MEIA, CMIA jednou obecnou zástupnou procedurou IA.  Původní položky by byly označeny jako neaktuální a zůstaly by samozřejmě součástí NČLP, nově by se doplňovala již jen procedura IA. Podobná redukce je zvažována ještě pro další typy procedur, kde je toto prakticky vhodné a možné a kde rozlišování procedur nepřináší pro praxi významný efekt.

Bude-li redukce realizována, vytvoříme konverzní tabulku pro přesměrování na položky s procedurou "IA".

 

Považujete tuto redukci za vhodnou nebo naopak za nevhodnou?

Máte k těmto úpravám jiná doporučení a náměty?

 

 

5. - specifické protilátky - filozofie definice položek

 

Dále řešíme problematiku definic položek pro vyšetření specifických protilátek. Problémem je jejich poměrně velké množství (několik tisíc) a zároveň jejich nestandardní tvar vydávaných výsledků.

V praxi jsou výsledky sdělovány většinou jako:

 

a.) pozitivní/negativní;

b.) 0 / + / ++ / +++ / +++ ;

c.) titry typu 1:20, 1:40;

d.) v jednotkách kU/l;

e.) v jednotkách kIU/l (to je ale nyní výjimečné).

 

V praxi to znamená, že musí být definováno více položek lišících se druhem veličiny (a jednotkou), takže se NČLP výrazně rozrůstá a znepřehledňuje. Tak je tomu dnes.

 

Jsou nyní zvažovány 2 cesty, možná jsou i cesty další.

 

I.)

Zůstat u zavedené filozofie a připravit vždy potřebnou sadu položek s ohledem na druhy veličin s tím, že velikost číselníku není rozhodující. Pak bude připraven další alternativní nástroj pro jednodušší vyhledávání v NČLP dle komponent. Toto řešení má výhodu v tom, že nezasahuje do struktur Datového standardu a nevyžaduje úpravy v informačních systémech LIS a NIS a dalších. Nevýhodou je několik tisíc položek z této oblasti. Pokud bude toto řešení zvoleno (čili bude pokračováno v současné filozofii), navrhujeme zvážit redukování procedur u těchto položek, lze dokonce zvažovat ponechání pouze jedné hvězdičkové.

 

II.)

Vytvořit novou strukturu (datový blok) speciálně pro specifické protilátky, podobně jako je realizovaná pro mikrobiologická kultivační vyšetření. Pak bude v NČLP pouze jedna univerzální zástupná položka (nebo několik základních) a vše bude řešeno nově vytvořenými číselníky s výčtem vyšetření spec. protilátek a s výčtem příslušných druhů veličin a případně procedur. Toto řešení má výhodu v tom, že výrazně zredukuje počet imunologických položek v NČLP. Nevýhodou je nutná a pružná spolupráce s tvůrci LIS, NIS a dalších IS, kteří musí tuto případnou novou struktury zapracovat do svých systémů.

 

III.)

Jako varianta "I." s tím, že do datového bloku pro sdělování výsledků bude doplněn fakultativní prostor pro sdělování krátkého textu. Pak bude možné zaslat výsledky např. v kU/l a připojit hodnocení textové např. ve tvaru "+++".

 

IV.)

Jiné řešení?

 

 

Prosíme o vaše vyjádření k této problematice, pokud ji ve své praxi řešíte.

Kterou variantu doporučujete? Máte jiné návrhy?

 

 

6. - jiné náměty a požadavky k NČLP

 

Jaké nástroje nebo další informace považujete za vhodné doplnit do NČLP?

Jaké položky v NČLP postrádáte?

Jaké náměty máte k systému ČLP pro práci s NČLP a tvorbu LČLP?

Jaké jiné náměty k NČLP a ČLP máte?

 

Prosíme, své jiné náměty k NČLP, LČLP a ČLP napište volným textem.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"E" - jiné

 

Problematika datových bloků ÚZIS (pro NZIS), problematika jiných datových bloků.

 

Další rozvoj, zkušenosti s HL7, zkušenosti s jinými standardy používanými ve světě, jiné náměty k problematice související s datovým standardem, číselníky a nástroji.

 

Zájem o zařazení do adresáře DASTA08, jehož prostřednictvím jsou rozesílány informace o WS, o upgrade DS a NČLP a jiné zásadní související informace - deklarujte zájem a uveďte svoji e-mailovou adresu.

 

Prosíme, své další náměty napište volným textem.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Prosíme o zasílání odpovědí a adresu:  zamecnik@nextra.cz

 

Prosíme,

využijte načrtnutou strukturu připojenou na konci tohoto textu.

 

 

Uvádějte vždy, jaké části a jakého dotazu se odpověď týká. Prosíme o stručnost.

 

Odpovědi očekáváme nejpozději do 21. ledna 2009, abychom první část úprav realizovali již do březnového upgrade.

 

 

Děkujeme Vám za vaši ochotu a za spolupráci na tomto společně sdíleném díle, které je vyvíjeno od roku 1993 a v praxi slouží již dvanáct let!

 

 

ing. Miroslav Zámečník

RNDr. Luděk Straka

(správci DS, NČLP)

 

 

_____________________________________________________________________________

 

.... prosíme, zasílejte jen následující příslušně upravený text, využijte jeho předpřipravenou strukturu ....

_____________________________________________________________________________

 

 

Průzkum "DASTA a NČLP" - leden 2009

 

 

Jméno a příjmení:

 

 

Firma, město:

 

 

Kontaktní e-mailová adresa:

 

 

Telefon (nepovinné, jen pro další případnou diskuzi):

 

_____________________________________________________________________________

 

"A" - obecné

 

Jsme tvůrci zdravotnických informačních systémů:  ano - ne

 

Jsme uživatelé zdravotnických informačních systémů:  ano - ne

 

Využíváme DS verze 3:  ano - ne

 

Využíváme DS verze 4:  ano - ne  - chystáme ji zavést k datu:

 

Využíváme NČLP:  ano - ne

 

Využíváme webové služby: ano včetně nástrojů - jen pro stažení upgrade - nevyužíváme

 

 

Máme zájem se aktivně zapojit do dalších diskuzí nad problematikou dalšího rozvoje DS:  ano - ne

(Pokud "ano", uveďte mailové adresy, které budou zařazeny do příslušné diskusní skupiny.)

 

 

 

Ve využívání DS4 nám brání...  DS4 bychom využívali kdyby...

Doporučujeme...  Navrhujeme...

 

... připojte další náměty volným textem

_____________________________________________________________________________

 

"B" - WS

 

WS nevyužíváme.

S WS jsme spokojeni.

K WS máme tyto náměty a doporučení:

 

 

_____________________________________________________________________________

 

"C" - bloky DS,

 

1. - nutné doplňky do DS3

 

 

2. - úpravy a doplňky do DS4 obecně

 

 

3. - návrh úpravy datových bloků pro zasílání laboratorních výsledků

 

 

4. - další návrhy konkrétních datových bloků a doplňků do DS4

 

I.) - speciální bloky pro KU

 

II.) - další fáze KU

 

III.) - léky

 

IV.) - strukturované lékařské zprávy

 

V.) - interpretační texty

 

VI.) - kontrolní mechanizmy

 

VII.) - jiné číselníky

 

 

5. - inovace popisů datových bloků DS4

 

_____________________________________________________________________________

 

"D" - NČLP

 

D-1 (hematologie)

 

D-2 (mikrobiologie)

 

D-3 (genetika)

 

D-4 (redukce procedur)

 

D-5 (specifické protilátky: další tvorba položek - datové bloky)

 

D-6 (jiné, požadavky na NČLP, LČLP, ČLP atd.)

 

 

 

Pokud žádáte o založení nových položek do NČLP, zašlete je samostatně na příslušném formuláři.

_____________________________________________________________________________

 

"E" - jiné

 

 

Náměty k problematice ÚZIS (NZIS):

 

 

Zkušenosti s jinými obdobnými standardy používanými v zahraničí, s HL7 atd.:

 

 

Mohu doporučit:

 

 

Jiné náměty:

 

 

 

 

 

Prosím zařadit do adresáře DASTA08 tyto e-mailové adresy:

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Další sdělení:

 

 

 

... připojte další náměty volným textem