Sdělování numerických hodnot v bloku VRN - pokyny a pravidla - pro uživatele DS a tvůrce LIS

 

 

Od DS 03.14.01 (DS 04.05.01) jsou zavedena bezpečnostní opatření, která umožňují kontrolu přijímaných numerických hodnot sdělovaných prostřednictvím datového bloku VRN. Současně je také zjednodušeno sdělování non‑NČLP položek. Od této verze je do bloku VRN přidán nový povinný element jednotka a do bloku prepocet je přidán nový povinný atribut lokální hodnota a nový nepovinný element lokální škála.

 

 

Povinný atribut klic_nclp v bloku VR určuje klíč sdělované položky, který je volen z  [NCLPPOL] - to, zda se jedná o sdílenou položku národní nebo místně doplněnou položku lokální určuje povinný atribut typ_cispol v bloku VR. Platnost příslušného národního klíče lze kontrolovat proti číselníku verzí  [V_NCLP] .

 

Od DS 03.14.01 platné od 1. 7. 2010 je k dispozici rozšířený číselník verzí NČLP  [V_NCLP] , který obsahuje v nově přidaném atributu "rozsah_kl" pro NČLP verze 2.06.01 a vyšší informaci o klíčích položek NČLP definovaných  v příslušných verzích číselníků. Klíče jsou uváděné ve formě výčtu intervalů oddělených středníkem (např. 00001-16437;20001-20846 ).

Podrobnější informace k přiděleným intervalům klíčů jsou v popisu  [NCLPPOL] - popis struktury .

 

Národní klíč lze zkontrolovat na základě povinného atributu verze­_nclp (v bloku DASTA), kde je uvedena verze NČLP použitého odesílatelem - tak lze ověřit, zda zasílaný národní klíč odpovídá příslušnému výčtu národních klíčů pro tuto verzi (viz číselník V_NCLP). Takto lze i posoudit aktuálnost užívaných verzí NČLP.

 

 

Pokud je k položce sdělován výsledek numerický, musí být v povinném atributu typ_cispol v bloku VR zadána hodnota z množiny { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, T, E } - (viz  [NCLPFH] ) a zároveň musí být obsahem povinného elementu VRi blok VRN.

 

Vlastní hodnota výsledku je pak vložena do povinného elementu hodnota v bloku VRN, k níž je povinně připojován element jednotka nesoucí informaci o jednotce vztahující se k této sdělované hodnotě.

 

 

Pokud jde o národní NČLP položku (viz definice dále), musí být jednotka zde uvedená identická s jednotkou, která je pro tuto položku uvedena v platném NČLP - je doporučováno toto kontrolovat i na straně příjemce.

 

Pokud jde o non-NČLP položku (viz dále), měla by být laboratoří volena jednotka v souladu se zásadami správné laboratorní práce (viz např. norma ČSN EN ISO 15189 a zákonem daná soustava SI) - v případě, že tomu tak není, musí být nicméně zde uvedena reálná jednotka, ve které je výsledek laboratoří sdělován.

 

 

POKYNY A PRAVIDLA

 

 

I.

Za výsledek v souladu s NČLP může být považován výsledek pouze tehdy, když platí současně:

 

1.

Atribut klic_nclp ve VR  je v rozmezí stanoveném pro národní položky (viz číselník V_NCLP).

 

2.

Atribut typ_cispol ve VR má hodnotu „N“.

 

3.

Element jednotka ve VRN obsahuje jednotku identickou s jednotkou uvedenou v národní definici příslušné položky NČLP.

 

Viz:  vr ,  vrn  a  klíč položky NČLP .

 

 

II.

Pokud kterákoli z těchto výše uvedených tří podmínek neplatí, musí přijímající systém považovat zaslaný výsledek za nekompatibilní s NČLP, přičemž:

 

a.

může takový výsledek podmíněně zobrazovat jako lokální položku, ale

 

b.

nesmí jej uložit pod zaslaným NČLP klíčem

a musí indikovat při zobrazení vhodnou formou příslušný rozpor s metodikou Datového standardu

 

 

 

III.

Pokud je u národní položky (tj. typ_cispol = N a klíč je z národního intervalu) zjištěna v elementu jednotka v bloku VRN jednotka jiná než odpovídající příslušné definici z NČLP, musí být pro příslušné zobrazení výsledku použita jednotka z bloku VRN zaslaná s výsledkem, nikoli jednotka z NČLP, a současně musí být vhodně indikován zjištěný rozpor.

 

 

 

IV.

Pokud je výsledek zasílán jako non-NČLP („lokální“), musí být:

 

1.

Atribut klic_nclp ve VR mimo rozmezí stanovené pro národní položky (viz [NCLPPOL] - popis struktury).

 

2.

Atribut typ_cispol ve VR s hodnotou „L“.

 

3.

Odpovědnost za kompletní a správnou definici zasílané položky nese odesílající strana.

 

 

 

V.

Pokud je výsledek zaslán jako non-NČLP (lokální), přijímající systém:

 

1.

Zajistí jeho přijetí a zpracování dle svých zavedených pravidel (například přijme zasílané položky na základě oboustranné smlouvy o předávání těchto lokálních položek, nebo zobrazí údaje s příslušnou varovnou hláškou, nebo údaje s příslušnou indikací odmítne).

 

2.

Zajistí, že nedojde k zobrazení výsledku pod názvem jiné metody se shodným lokálním kódem.

 

 

 

VI.

Pokud je výsledek zaslán jako non-NČLP (lokální) a je přijímajícím systémem přijat, pak musí přijímající systém postupovat takto:

 

1.

Musí zobrazit hodnotu z elementu hodnota z bloku VRN

 

2.

Musí zobrazit jednotku z povinného elementu jednotka z bloku VRN, nebo (pokud je zasláno a upřednostňováno) z atributu jednotka z bloku nazvy (blok vnořený do bloku VRN) - obě jednotky musí být významově shodné, mohou se pouze lišit způsobem vyjádření.

 

3.

Pro zobrazení názvu do nálezové sestavy použije dle svých zavedených pravidel:

 

a.

příslušný název ze smluvně předaného lokálního číselníku LČLP, nebo

 

b.

název uvedený v nepovinném atributu nadpis_nal v bloku nazvy (blok vnořený do bloku VRN), nebo

 

c.

název uvedený v povinném elementu nazev_lclp v bloku vr

 

4.

Pro zobrazení referenčních mezí (škál) použije údaje zaslané v bloku skalaVRN (pokud to není smluvně domluveno jinak, např. z číselníku lokálních škál atd.). Škály musí být v souladu s jednotkou vázanou k hodnotě výsledku (jednotka z bloku VRN).

 

5.

blok prepocet se pro tyto non-NČLP přenosy nevyužívá (pokud to není smluvně domluveno jinak)

 

 

Viz:  vr ,  vrn ,  prepocet ,  skala ,  nazvy .

 

 

 

 

VII.

V případě, že laboratoř měří v jednotkách jednoznačně numericky přepočítatelných vůči NČLP jednotce, může zaslat položku jako národní s příslušným přepočtem. V takovém případě:

 

1.

Atribut klic_nclp ve VR je v rozmezí stanoveném pro národní položky (viz číselník V_NCLP).

 

2.

Atribut typ_cispol ve VR má hodnotu „N“.

 

3.

Element jednotka ve VRN obsahuje jednotku identickou s jednotkou uvedenou v národní definici příslušné položky NČLP.

 

4.

Element hodnota ve VRN je v souladu s jednotkou uvedenou v národní definici příslušné položky NČLP, přepočet je realizován odesílatelem dle vztahu: hodnota = prepfak * hodnota_lok (viz níže).

 

5.

V bloku skala, který je vložen do VRN, jsou škály nebo referenční meze odpovídající zaslané hodnotě hodnota a jednotce jednotka, čili škály jsou přepočítané odesílatelem vůči národní jednotce.

 

6.

V nepovinném bloku prepocet, který je vložen do VRN, je odesílatelem vyplněn:

 

a.

povinný atribut prepfak, obsahující údaj o přepočtu (konstanta) podle vztahu:

jednotka_NČLP = prepfak * jednotka_LČLP  

 

b.

povinný atribut hodnota_lok, v níž je sdělována původní hodnota naměřená v laboratoři (nepřepočítaná) v jednotkách jednotka_lclp

 

c.

povinný atribut jednotka_lclp, v níž je sdělována hodnota_lok

 

d.

povinný atribut typ položky z hlediska formátu hodnoty typpol_fh_lclp odpovídající lokální hodnotě

 

e.

nepovinný element skala_lok, vztahující se k lokální hodnotě hodnota_lok v lokální jednotce jednotka_lclp (tj. škála resp. referenční meze z Laboratorní příručky laboratoře - údaj užívaný v laboratoři)

 

 

7.

Příjemce může pracovat jak s údaji zaslanými v bloku VRN, tak s odpovídajícími údaji zaslanými v bloku PREPOCET. Odesílatel ručí za korektnost a konzistenci odesílaných dat, příjemce má možnost realizovat jejich formální kontrolu.

 

 

8.

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že mnohé IS dosud nepracují s údaji „druh veličiny“, který je součástí definice položek NČLP, nelze dosud patřičně ošetřit příslušné převody mezi lokálními a národními jednotkami. Tento údaj je důsledně používán v NČLP, ale v bloku PREPFAK není dosud realizován. To bude možné až v některém z budoucích upgrade DS. Odesílající strana ručí za to, že prováděné přepočty jsou z tohoto hlediska korektní.

 

 

 

 

 

 

Změny a doplňky realizované od DS 03.14.01 (červen 2010) se týkají datových bloků:

 

vr +  ku_z_lab

vrn

prepocet

skala

nazvy

klíč položky NČLP

[V_NCLP]

 

 

 

 

Praha, červen 2010