LAB.VYS - formalizovaný popis a pokyny

 

 

klíč

LAB.VYS

 

název

Laboratorní vyšetření obecně (formalizovaně)

 

charakteristika

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (společně se speciálním blokem ku_o_lab) a ke sdělení zprávy (tj. výsledků) prostřednictvím ku_z (společně se speciálním blokem ku_z_lab).

 

 

podrobný popis

 

Slouží k zaslání objednávky prostřednictvím ku_o (společně se speciálním blokem ku_o_lab) a ke sdělení zprávy (tj. výsledků) prostřednictvím ku_z (společně se speciálním blokem ku_z_lab). Materiál odebírá objednávající a zasílá laboratoři.

 

Pokud byla zaslána objednávka elektronicky (cestou ku_o), přiděluje idku objednavatel (žadatel); toto idku bude vráceno ve zprávě a bude trvale svázáno s touto klinickou událostí typu LAB.VYS.

 

Pokud nebyla zaslána objednávka elektronicky (klasickou žádankou), přidělí idku zpracovatel (laboratoř) při vzniku zprávy; přidělené idku bude trvale svázáno s touto klinickou událostí.

 

U tohoto typu události se idsub neuvádí (nevyužívá).

 

Pokud je zasílána elektronická objednávka, zadává se datum a čas vzniku požadavku do dat_poz.

Datum a čas události (tj. čas odběru materiálu respektive ukončení jeho sběru) se zadává do dat_du v bloku ku_o_lab dle pravidel tam definovaných.

 

Pokud je třeba laboratoři sdělit speciální informace potřebné pro realizaci vyšetření, lze je zadat do text_zadosti; mohou být též zasílané formalizovaně prostřednictvím bloku lipku_o_lab v položkách NČLP typu „vznik = P“.

 

Zpráva (výsledky) může být zasílána pouze ve finální podobě (fáze ZF), nebo průběžně (fáze ZP) a nakonec ve finální podobě (fáze ZF). Vždy se zasílá vše předchozí, pouze se připojují další nové informace. Průběžně budou nejčastěji vydávány statimové objednávky či mikrobiologická kultivační vyšetření. Řeší se dle pravidel definovaných laboratoří Příručkou kvality a sdělené v Lab. příručce.

 

Při zasílání zprávy (výsledků) se zadává datum a čas události do dat_prov, uvádí se též v dat_du v jednotlivých vnořených blocích ku_z_lab. Nebudou-li sdělované časy dat_du totožné, uvede se v dat_prov sumarizovaný údaj (z kontextu nejvýznamnější z časů dat_du).

 

Pokud je zasílána zpráva jako vyžádaná kopie (fáze ZK), uvádí se vše jako v případě finální zprávy původně zaslané a vždy s původním příslušným idku.

 

 

 

 

KU_O:

 

 

typku

LAB.VYS

 

fazespec

OR při objednávce realizace

OO při opravě objednávky (vše původně objednané bude zrušeno a nahrazeno novou zasílanou objednávkou - opravit lze pouze objednávky dosud nepřijaté ke zpracování!

OS při stornování objednávky (vše původně objednané bude zrušeno bez náhrady - stornovat lze pouze objednávky dosud nepřijaté ke zpracování!

 

idku

přiděluje objednávající

 

idsub

neuvádí se

 

dat_poz

datum a čas vzniku požadavku (ne odběru, ten se zadává do dat_du v bloku ku_o_lab)

 

dat_prov_od

fakultativní

 

dat_prov_do

fakultativní, lze takto specifikovat přání, do kdy má být vyšetření provedeno

 

ku_prilohy

fakultativní, lze takto zaslat zprávy související s předmětem objednávky

 

text_zadosti

fakultativní, lze takto připojit podklady potřebné pro speciální vyšetření, např. cytologická nebo vrozených vývojových vad atd. (lze sdělovat též prostřednictvím ku_o_lab v bloku lip prostřednictvím položek NČLP typu „vznik = P“)

 

 

 

 

KU_O_spec

je povinně připojován KU_O_LAB

 

 

 

 

(KU_A:)

slouží ke sdělení technické akceptace/neakceptace objednávky, uvádí se totožné (přidělené idku)

 

 

 

 

KU_Z:

 

 

typku

LAB.VYS

 

fazespec

ZP při průběžném sdělování (vždy se opakuje již předchozí sdělená část)

ZF při finálním sdělení (dokončené) zprávy

ZO při sdělení opravy - sděluje se kompletní nová zpráva, ruší se původní

ZS při sdělení příkazu ke stornování původně zaslané zprávy (bez sdělení nových dat)

ZK se uvádí jen jedná-li se o vyžádanou kopii zprávy (z archivu)

(fáze ZR se u LAB.VYS nevyskytuje!)

 

idku

přepisuje se z objednávky, pokud nebylo objednáváno elektronicky, přidělí zpracovatel

 

idsub

neuvádí se

 

dat_prov

datum a čas události - uvádí se též v dat_du v jednotlivých vnořených blocích ku_lab_z

Nebudou-li sdělované časy dat_du totožné, uvede se v dat_prov sumarizovaný údaj (z kontextu nejvýznamnější z časů dat_du).

 

dat_real_od

fakultativní (nevyužívá se)

 

dat_real_do

fakultativní (nevyužívá se

 

dat_vydani

datum vydání této zprávy (ať již dílčí ZP nebo finální ZF)

 

text

výsledky zaslané formalizovaně v bloku ku_z_lab jsou současně v neformalizovaném textovém tvaru (případně v zjednodušené podobě) zasílány v bloku text; pokud příjemce pracuje pouze s formalizovaným tvarem zasílaných dat, obsah bloku text ignoruje

 

 

 

 

KU_Z_spec

je povinně připojován KU_Z_LAB

 

 

 

 

(KU_A:)

slouží ke sdělení technické akceptace/neakceptace zprávy, uvádí se totožné (přidělené idku)

 

 

 

 

 

POZOR!

 

LAB.VYS neslouží k objednávání odběrů (viz LAB.ODBER.LAB nebo LAB.ODBER.LUZKO)

LAB.VYS neslouží k předání dílčí objednávky z lab. smluvní laboratoři (viz LAB.PRED.SMLUV)

LAB.VYS neslouží k předání dílčí subobjednávky z lab. spolupracující lab. (viz LAB.PRED.SPRAC)

LAB.VYS neslouží k předání rozpracované zprávy k popisu - interpretaci (viz LAB.PRED.POPIS)

 

 

 

Viz též:

[TYP_KU]

 

*