Původní text Metodického návodu z roku 1997!

 

METODICKÝ  NÁVOD MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 01.00

 

Zn. INF- 1205/97, dne 30.4.1997

 

 

1.      Úvod

S rostoucím počtem používání informačních systémů ve zdravotnických zařízeních narůstá potřeba komunikace a přenosu dat mezi uživateli. Základní datová struktura pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení je publikována jako Metodický návod ministerstva zdravotnictví k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, verze 01.10. Navazujícím dokumentem je tento metodický návod, který je zaměřen na definice a popisy laboratorních položek. Při tvorbě tohoto metodického návodu bylo přihlédnuto k evropskému prestandardu ENV 1614 (Health care informatics: Structure for nomenclature, classification, and coding of properties in clinical laboratory sciences, CEN/TC 251, 1996).

 

 

2.      Základní pojmy

Národní číselník laboratorních položek verze 01.00 (dále jen národní číselník) je datový soubor obsahující základní definice a popis laboratorních položek.

Interní číselníky jsou datové soubory obsahující definice elementů, z nichž je národní číselník sestaven. Jedná se zejména o číselník systémů, komponent, procedur, druhů veličin a jednotek, matic textových výsledků.

Systém je ohraničené uspořádání množiny elementů a množiny vztahů mezi těmito elementy. Jedná se o předmět laboratorního vyšetření (biologický materiál, např. plazmu).

Komponenta je definovatelná část systému. Jedná se o vlastní měřenou veličinu (např. glukózu).

Druh veličiny je vlastnost předmětu (komponenty), která může být kvalitativně odlišena a kvantitativně určena (látkové množství, délka, a pod.).

Veličina je kvantitativní nebo kvalitativní vyjádření vlastnosti určitého objektu v definovaném systému (např. látková koncentrace glukózy v plazmě).

Procedura je laboratorní vyšetřovací postup, sloužící k získání vlastností komponent a jejich případnému kvantitativnímu posouzení.

Jednotka je určitá veličina, přijatá konvencí pro kvantitativní porovnávání veličin stejného druhu.

Laboratorní položka je veličina definovaná v národním číselníku. Definice je doplněna dalšími údaji, potřebnými pro informační systémy.

 

 

3.      Konstrukce národního číselníku

Každá laboratorní položka je jednoznačně definována pomocí:

- systému,

- komponenty,

- procedury (ta v sobě zahrnuje také druh vyšetřované veličiny a   jednotku). Takto definované laboratorní položce je přiřazen jednoznačný číselný klíč, který nebude při dalším vývoji národního číselníku měněn.

 

 

      Strukturu popisu položky tvoří:

 

Klíč                                                                                 (5 znaků)

Kód                                                                                 (26 znaků, textový kód položky ve tvaru

                                                                                        Kódsystému_Kódkomponenty_Kódprocedury)

Typ                                                                                 (1 znak, typ položky podle vzniku,

                                                                                        N=národní, L=lokální)

Gesce                                                                              (1 znak, odpovědná odborná společnost)

Vznik                                                                               (1 znak, měřená či jinak odvozená položka)

Kód systému                                                                 (8 znaků)

Kód komponenty                                                         (8 znaků)

Kód procedury                                                             (8 znaků)

Název pro nálezy                                                          (24 znaků)

Druh veličiny                                                                (8 znaků)

Jednotka                                                                        (12 znaků)

Typ dialogu                                                                   3 znaky, specifikace druhu vydávaného výsledku)

Vztah k nadřazené pol.                                                 (1 znak)

Formát referenčních mezí                                            (1 znak)

Formát hodnoty výsledku                                          (1 znak)

Limit trendu                                                                   (3 znaky)

Měřítko trendu                                                              (6 znaků)

Dolní přípustná mez                                                     (8 znaků)

Dolní varovná mez                                                       (8 znaků)

Horní varovná mez                                                       (8 znaků)

Horní přípustná mez                                                     (8 znaků)

Matice přípustných textových výsledků 1              (8 znaků)

Matice přípustných textových výsledků 2              (8 znaků)

Matice přípustných textových výsledků 3              (8 znaků)

Matice přípustných textových výsledků 4              (8 znaků)

Datum změny                                                                (8 znaků)

Neaktuálnost položky                                                  (1 znak, logická proměnná)

Datum platnosti položky od                                       (8 znaků)

Datum platnosti položky do                                       (8 znaků)

Kód škály s referenčními hodnotami                         (26 znaků)

Odkaz na způsob výběru algoritmu škály                (8 znaků)

Kód v "Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami"  (5 znaků)

Odkaz na informaci o objemu vyšetřovaného materiálu                                (26 znaků)

Odkaz na informaci o času sběru materiálu              (26 znaků)

Odkaz na informaci o nadřazené položce                  (26 znaků)

 

 

4.      Používání národního číselníku

Národní číselník je určen pro klinické laboratoře podle oborů, jejichž odborné společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně jsou gestory naplnění jednotlivých položek. Využívá se pro požadování laboratorních testů, vydávání jejich výsledků, při práci s laboratorními testy, při archivaci laboratorních dat a při všech ostatních činnostech, kde je to vhodné. Ve zdravotnických informačních systémech se používá zejména pro definici položek stanovených v klinických laboratořích. Dále jej lze využít pro přenosy dat v rámci Datového standardu pro předávání dat o pacientech mezi informačními systémy zdravotnických zařízení ve smyslu metodického návodu Ministerstva zdravotnictví. Při tomto způsobu využití národního číselníku je nutno zabezpečit požadavky na ochranu osobních údajů.

 

 

5.      Použití

Podle tohoto metodického návodu se postupuje při zpracování a archivování laboratorních dat a při vytváření datových modulů pro předávání laboratorních dat  ve stávajících a nově vytvářených zdravotnických informačních systémech.

 

 

6.      Dostupnost národního číselníku

Vzhledem k rozsahu národního číselníku jej nelze v plném znění publikovat ve Věstníku MZ. Oficiální úplný text v elektronické formě lze získat:

a) na WWW MZ ČR - http://www.mzcr.cz/

 

b) prostřednictví České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací.

adresa: ČSZIVI, Ing.Miroslav Zámečník, KKB IPVZ, OKB, Nemocnice,

Vančurova 1548, 272 59 Kladno.

 

 

                                                                            Ing. Jiří Čihař

                náměstek ministra