Práce s Národním číselníkem laboratorních položek (NČLP) – orientační ukázka seznamu položek.

Záznamů (tj. řádků seznamu = položek NČLP) je přes 17 tisíc.

 


 

Zvolená položka je označena „šipkou“ vlevo.

Definice zvolené položky v NČLP je k dispozici v záložce „Definice NČLP“.

 


V záložce „Definice v NČLP“ je základní definice položky - systém, komponenta, procedura, druh veličiny, jednotka a klíč jednoznačně přiřazený k uvedené definiční „pětici“. Další dialogové položky umožňují blíže popsat vlastnosti této položky NČLP pro potřebu nejen datového standardu, ale i těch informačních systémů, které s položkou NČLP pracují. Bližší informace např. o komponentě „urea“ lze získat po stisknutí černého tlačítka „K“:

 


Podrobnější informace nabízí tlačítko „Repet“ (text repetitoria ke komponentě).

Návrat zpět umožní například tlačítko „Návrat“

 

V „definici položky v NČLP“ je uveden odkaz do souboru škál. Tento soubor obsahuje definice škál (referenčních mezí) položek NČLP. Jednotlivé škály jsou definovány pod kódem, na nějž je odkaz v dialogové položce „Odkaz na škálu“. Po stisknutí tlačítka „Škála“ je nabídnut seznam škál s tímto kódem (Tj. seznam škál k této položce):

 


Po volbě požadovaného záznamu (zvolíme škálu pro dospělé, tj. poslední záznam) obdržíme podrobné informace v záložce „Definice“:

 


Jedná se o „národní“ škálu, nebo-li vzorovou (ukázkovou) škálu připravenou jako orientační pomůcky v NČLP. Každá laboratoř si musí vytvořit škály vlastní, přitom může vycházet z těchto vzorů.

Škála může být připravena nejen s ohledem na pohlaví a věk, ale i s ohledem na denní dobu, událost (například „gravidita“ s udáním týdnů), dietu, odběr a další atributy.

Tlačítko „Návrat“ zajistí navrácení do „Definice v NČLP“ odkud byl dialog pro škály zavolán.

Po výběru záložky „Vzor pro LP“ bude nabídnuta obrazovka obsahující řadu informací určených především pro „Laboratorní příručku“:

 


Další informace budou nabídnuty po stisknutí tlačítek „Preanal.“ (preanalytická fáze a stability), „Dostup.“, „Chemom.“ (připravuje se) aj.

 

Například po stisknutí tlačítka „Repet“ lze pročítat repetitoriové texty ke komponentě, systému, proceduře, druhu veličiny nebo komponentě v systému (pokud již jsou vytvořeny).

Texty lze číst za pomoci rychlého prohlížeče (WordView) nebo Wordu:

 


 

V záložkách „Definice v NČLP“ a „Vzor pro LP“ jsou všechny základní údaje potřebné pro datový standard. Pokud je vybraná položka NČLP také součástí číselníku LIS, který používá laboratoř, může být tato položka označena jako „zpracovává se v LIS“ a je pak zařazena do palety „lokálního číselníku laboratorních položek“ (s příslušným „lokálním kódem konkrétního LIS a laboratoře):

 


 

 

Po stisknutí tlačítka „Lokální položka“ lze již přímo pracovat s lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP). Přístup k tomu číselníku je možný také přímo prostřednictvím menu „Položky“:

 


Tento dialog slouží uživateli. Takto vytváří popis příslušné položky pro potřebu nejen datového standardu, ale i spolupracujících informačních systémů (např. LIS a NIS). Údaje zde uložené mohou být využívány systéme SLP při tvorbě „Laboratorní příručky“ i dalších dokumentů potřebných pro laboratoř.

V dialogu jsou ihned po založení položky vyplněny všechny potřebné údaje (z NČLP), uživatel může některé údaje vhodně modifikovat nebo doplňovat. Vytváří si vlastní škály i například podklady typu „preanalytická fáze:

 


 

Za pomoci nástrojů pro práci s dokumenty a za pomoci připravených vzorů si uživatel může vytvořit také potřebné dokumenty - například Standardní operační postup analytický (SOPA), který je vytvářen za pomoci modifikovaného editoru Word (dovoluje pouze systém SLP, ne ČLP):

 


Vytvořený dokument lze tisknout ve formalizovaném tvaru a dále udržovat za pomoci nástrojů systému, které slouží k práci s řízenou dokumentací. Systém SLP umožňuje vytvářet a používat řadu dokumentů a textů, které slouží nejen k tvorbě laboratorní dokumentace, ale i k získávání široké palety informací. Podporuje také tvorbu různých sestav, příruček i hypertextové struktury.

 


 

V systému SLP, ale i v programu ČLP je k dispozici řada dalších nástrojů a číselníků potřebných pro spolupracující informační systémy i pro datový standard. Například agenda umožňující vlastní tvorbu nebo modifikaci některých číselníků (číselníků pro datový standard je definováno na 120):

 


 

Data připravená v systému SLP i v programu ČLP lze pro datový standard a spolupracující informační systémy exportovat ve standardním a přesně popsaném tvaru:

 


 

Další podrobnější informace lze získat nejen z dokumentace, ale i z praktického seznámení s programe ČLP, který je k dispozici na CD-ROM. Podrobné informace jsou pak k dispozici v dokumentaci a v popisech v rámci hypertextového menu „NČLP“ a „Nástroje pro práci s NČLP“.