Původní text Metodického návodu z roku 1997!

 

 METODICKÝ NÁVOD

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy

 zdravotnických zařízení,  verze 01.10

 

(Věstník MZ ČR, ročník 1997, částka 7, červenec 1997, strana 5 až 12)

 

Zn.: INF - 1205 /97

dne: 30.4.1997

ref.: RNDr.Neuwirt

 

 1. Úvod

           Tato datová struktura je vytvořena pro zajištění automatizovaného přenosu dat o pacientech mezi zdravotnickými zařízeními a je určena pro tvorbu komunikačních rozhraní v informačních systémech. Tato verze nahrazuje verzi 01.00, publikovanou ve Věstníku ministerstva zdravotnictví, 1994, částka 8-9.

 

 2.  Soubory dat

Data o pacientech jsou mezi informačními systémy zdravotnických zařízení předávána v souborech dat, které mají dále popisovanou strukturu blíže specifikovanou typem verze. Každý datový soubor je určen pouze pro jednoho cílového adresáta, jehož adresa je uvedena v datovém bloku @PM, kterým soubor povinně začíná a který je v souboru jen jeden. V jednom datovém souboru mohou být zasílána data od více odesílatelů uvedených datovým blokem @IS (typ datové struktury musí být totožný) a mohou být předávána data o více pacientech uvedených datovým blokem @IP.

Datový soubor je specifikován "verzí datové struktury", jejíž tvar je TT.SS, kde TT je číslo označující typ verze a SS je číslo typ verze blíže specifikující. Typ verze "TT" určuje základní syntaktický tvar struktury, specifikace verze "SS" určuje rozsah množiny datových bloků, které se v přenášeném souboru mohou vyskytovat. V současné době jsou řešeny datové soubory verze typu 01.** obsahující data pouze ve tvaru textovém a připravuje se k řešení verze typu 10.**, ve které budou přípustné také informace ve tvaru binárním (obrazové informace).

Znaková sada přenášených dat odpovídá normě PC LATIN2 (CP852) nebo ISO LATIN2 (ISO 8859), příslušná norma je uvedena v bloku @PM. (Platí, že PC LATIN 2 má ekvivalenty v ISO LATIN2 a naopak.)

V desetinných číslech je používán oddělovač "." (tečka).  Číselné hodnoty jsou ukládány znakově zleva.

 Soubory verze 0*.** obsahují data v textovém tvaru, v řádcích. Délka řádku je maximálně 255 znaků. Každý řádek je ukončen znaky pro označení konce řádku tj. pro DOS "CR" a "LF" (ASCII 13 a 10) a pro UNIX "LF". Znaky pro označení konce řádku jsou započítávány do celkové délky řádku. (Typ je odvozen od informace o znakové sadě uvedené v bloku @PM.)

 

 

 

 3. Logická struktura souboru dat

Data jsou logicky rozčleněna do bloků dat. Každý blok dat se skládá z jednotlivých datových vět (řádků). Každá věta je ukončena standardním koncem řádku.

 Pro potřeby tohoto textu používáme místo znaku(ů) konce řádku znak "\"; t.j. kde je v DOS souboru "CR" a "LF", je v našem textu pomocný znak "\" (obrácené lomítko).

 

a) Bloky dat

 Každý blok dat se skládá z právě jedné identifikační věty, která blok uvozuje, z datových vět a/nebo vnořených datových bloků. Blok dat je ukončen ukončovacím znakem '@'.

 Identifikační věta obsahuje identifikační položku:

@ident .....kde ident je domluvený znakový řetězec,  identifikující blok dat, který obsahuje           jen velká písmena; celý řetězec "@ident"  nepřesahuje délku 8 znaků a začíná vždy          na první pozici řádku znakem "@" a je  zakončen znakem konce řádku. Pokud se v      přenášeném textu vyskytuje na první pozici řádku znak "@", musí být vždy zdvojen;       toto zajistí odesílatel a příjemce naopak zajistí redukci "@@" na "@".

 

 Poznámka:

 V další připravované verzi budou v identifikační větě za "@ident" připojeny další informace oddělená od identifikační položky znakem čárka ",". Zde bude například vyznačována délka bloku.

 Příklad:

 (Blok  s identifikací IS,  obsahující vnořený blok s identifikací A.)

 @IS\     <--- začátek bloku IS (identifikační věta)

 01.00....(data)...\

 @A\      <--- začátek vnořeného bloku A - adresa

 5\

 Fakultní nemocnice...\

 ...(data)...\

 @\         <--- konec vnořeného bloku A

               (tady mohou pokračovat data bloku IS)

 @\         <--- konec bloku IS (ukončovací věta)

 @IP\     <--- začátek dalšího bloku IP

 

Souhrn:

V blocích dat se mohou vyskytovat:

              - jedna identifikační počáteční věta bloku, kterou blok  povinně začíná ("@ident")

              - datové věty

              - vnořené bloky dat povinné

              - vnořené bloky dat nepovinné (to, zda je blok nepovinný je  výslovně uvedeno v příslušném         bloku dat, kde je umístění tohoto  datového bloku definováno - označují se jako fakultativní")

              - jedna ukončovací věta bloku, kterou blok povinně končí ("@")

 

 

b) Datové věty a položky

V blocích se mohou vyskytovat dva typy datových vět:

           - věty s pevnou délkou (obsahují jen položky pevné délky)

           - věty s proměnnou délkou (obsahují jako poslední či jedinou  položku proměnné           délky)

Ve větách se mohou vyskytovat položky:

           - s pevnou délkou

           - s proměnnou délkou

 Položky s pevnou délkou mají délku definovanou, v textu je zapsána v kulatých závorkách.

Zápis položky je ve tvaru: IDENTIFIKÁTOR (počet znaků)

V položkách s pevnou délkou musí být chybějící znaky zprava doplněny výplňkovým znakem mezera (ASCII 32). Např. položka rodné číslo má pevnou délku 10 znaků; u devítimístných rodných čísel je třeba desátou pozici vyplnit mezerou.

 Za položky s pevnou délkou, které budou ve větách vynechány (nevyplněny) musí být příslušná pole vynechaných položek vyplněna mezerami. Je-li (jsou-li) vynechána(y) položka(y) na konci věty, mezery místo pole položky se nemusí vyplňovat (ale mohou) a řádek se ukončí znakem konce řádku předčasně.

 

 Příklad:

 sdělení bloku "@H" (výška a hmotnost standardní),  ve kterém je výška uváděna na 3 znaky a hmotnost na 6 znaků:

 @H\      <--- příklad sdělení výšky a hmotnosti

 18588000 \

10111995\

 @\

@H\       <--- příklad sdělení výšky bez hmotnosti

 185\

 10111995\

 @\

@H\       <--- příklad sdělení hmotnosti bez výšky

    88000 \

10111995\

 @\

@H\       <--- teoretický příklad bez výšky a hmotnosti (nejsou známé)

\

 10111995\           (v praxi by se toto nezasílalo)

 @\

 

 

Položka proměnné délky má definovanou maximální délku n. Může tedy obsahovat 0 až n znaků. Z těchto vlastností je patrné, že může být umístěna pouze ve větě proměnné délky a to buď na konci, nebo jako jediná položka věty.

 

c) Poznámky k vytvoření datového souboru

Soubor pro předávání dat o pacientech:

Každý datový soubor je označen jménem, jehož vytvoření je popsáno v kapitole 5.

Každý datový soubor začíná identifikačním blokem příjmového místa (@PM) a za ním následujícím identifikačním blokem skupiny záznamů (@IS), po kterém následují jednotlivé záznamy o pacientech. Záznam o pacientovi začíná povinným blokem identifikace pacienta (@IP) a může obsahovat další volitelné bloky dat. Pořadí volitelných bloků je nepovinné, blok jednoho typu se může ve zprávě o pacientovi opakovat dle potřeby. V rámci jedné skupiny záznamů (@IS) se smí identifikace pro jednoho stejného pacienta vyskytovat pouze jednou.

Dokud se v souboru nevyskytne další blok @IS, uvádějící novou skupinu záznamů o pacientech, platí údaje o datové struktuře a o odesílateli z předcházejícího bloku @IS.

 

 Soubor pro potvrzení doručení:

 Obsahuje blok @PM a za ním následuje pouze blok @PD.

 

 Příklad datového souboru pro předávání dat o pacientech:

 @PM\ <--- začátek datového souboru

 ...          data bloku @PM (příjmové místo, soubor)

 @\

@IS\

 ...          data bloku @IS (identifikace skupiny záznamů)...

 @\

@IP\      <--- začátek záznamu o pacientovi

 ...          data bloku @IP (identifikace 1. pacienta)...

 @\

@Z\

 ...          data bloku @Z (lékařská zpráva o 1. pacientovi)...

 @\         <--- konec záznamu o 1. pacientovi,

 @IP\     <--- začátek záznamu o dalším pacientovi

 ...          data bloku @IP (identifikace 2. pacienta)

 ...

 ...

@\

@IP\

 ...          data bloku @IP (identifikace 3. pacienta)...

 ...

 ...

@IS\

 ...          data dalšího bloku @IS

 ...

@\

@IP\

 ...          data bloku @IP (identifikace 4. pacienta)...

 ...

...           atd.

 @\

konec souboru

 

 4. Popis bloků dat

Datové věty jsou popsány v definici jednotlivých bloků dat. V popisech bloků jsou jednotlivé datové věty a vnořené datové bloky uvedeny pomlčkou "-". Za každou položkou v popisu věty je v závorce uvedena její délka (u položek s proměnnou délkou je doplněn symbol max) a položky jsou odděleny čárkou. V textu jsou uvedeny ve výčtu za sebou a nebo jednotlivě pod sebou. Podrobný popis jednotlivých položek je zařazen vždy za definicí věty. Pokud jsou hodnoty položky formalizované, je uveden výčet přípustných odpovědí a nebo je uveden odkaz na příslušný externí číselník. Nejčastěji se jedná o číselníky definované Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nebo o číselníky, které jsou součástí Národního číselníku laboratorních položek (NCLP). Odkaz na Národní číselník laboratorních položek je zapisován ve tvaru například "/viz NCLP - odkaz na příslušný soubor/". NCLP je předmětem samostatného metodického návodu ministerstva zdravotnictví  k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 01.00.

 

 Jsou definovány tyto bloky dat:

 @PM.....          identifikace příjmového místa (povinné)

 @PD.....          potvrzení doručení souboru (alternativní)

 @IS.....            identifikace skupiny záznamů a odesílatele (povinné)

 @IP.....            základní identifikace pacienta (povinné)

 @IPI....           identifikační a jiné údaje pro speciální potřebu IS

 @IPL....           identifikační a jiné údaje pro speciální potřebu LIS

 @H......           výška a hmotnost standardní

 @N......           údaje pro NZIS (blok je v gesci ÚZIS ČR)

 @P......            pojišťovna

 @AP.....          adresy vázané k pacientovi pro potřebu IS

 @U......           urgentní informace o pacientovi neformalizované

 @AN.....          anamnéza souhrnná neformalizovaná

 @OC.....          očkování

 @DG.....          diagnózy trvalé a přechodné

 @LE.....           podávané léky

 @PN.....          pracovní neschopnosti

 @AU.....          výkony účtované pojišťovnám

 @FA.....          faktura - výkony účtované pacientovi

 @Z......            zpráva neformalizovaná

 @V......            vyšetření formalizované

 @LO.....          odběr vzorku nebo vzorků, vyšetření laboratorní

 @ZON....         žádosti a objednávky neformalizované

 IS - informační systém (obecně), LIS - laboratorní IS

 

 V popisu některých bloků dat se nacházejí odkazy na tyto vnořené bloky dat:

 @T......            volný text

 @A......           adresa

 @AS.....          blok pro upřesnění adresy - spojení

 @DGZ....         formalizovaný záznam o diagnóze

 @LEZ....          formalizovaný záznam o podávaném léku

 @PNZ....         formalizovaný záznam o pracovní neschopnosti

 @OCZ....         formalizovaný záznam o očkování

 @AUZ....        formalizovaný záznam o výkonech

 @FAZ....         formalizovaný záznam o faktuře

 @VR.....          formalizovaný záznam výsledku vyšetřeni

 @LOI....          >>

 @LOD....         >> bloky pro komunikaci

 @LOP....         >> s laboratorním informačním systémem

 @LIP....           >>

 

 Poznámka:

 Popisy uvedených bloků dat jsou uvedeny v příloze 1.

 

 

 

5. Tvorba jména datového souboru

Vychází se z prostředí DOS, neboť UNIX poskytuje více možností, které by DOS neakceptoval. Odesílatel připraví soubor a odešle jej (na disketě, po interní síti, Internetem, telefonem aj.). Vzhledem k tomu, že takto může komunikovat vpodstatě každý s každým, nelze vytvářet návrh s ohledem na jednoznačnost názvu z hlediska příjemce. Pokud by toto na straně příjemce vadilo, může příjemce zařídit přejmenování došlých souborů ještě před jejich vložením do "knihovny" příjmového místa. Je-li to pro odesílatele vhodné, může si zajistit vytváření jmen souborů, které nebudou po určitou vhodnou dobu duplicitní.

 

Jméno datového souboru má strukturu:

UTT*****.KKK pro soubory "pakované"

nebo

UTTXXXXX.VVS pro soubory "rozpakované" a "nepakované",

 kde:    

U určuje urgentnost:               

           S-statim

           R-rutina

           T-technický, testovací

 TT určuje typ odesílajícího místa:

            LL - laboratoře obecně

            LB - L biochemie

            LH - L hematologie

            LT - L transfusologie

            LI - L imunologie

            LN - L nukleární med.

            LM - L mikrobiologie

            LV - L virologická

            LA - L patologie (histologie)

            LP - L parazitologie

            LY- L mykologie

            LX - L toxikologie

            LG - L genetiky

            LJ - L jiná

            VV - vyšetřovna obecně

            VR - V radiodiagnostická

            PP - praktický lékař obecně

            PV - praktický lékař všeobecný

            PD - praktický lékař pro děti a dorost

            PS - praktický lékař stomatolog

            PO - praktický lékař odborný

            KK - kliniky obecně

            NN - nemocniční informační systém obecně

            XX - jiné, blíže neurčené

XXXXX  libovolný řetězec sestavený z číslic  a běžných písmen anglické abecedy;                      neobsahuje mezery.

KKK  určuje program, kterým bylo zapakováno;  množina vhodných programů bude určena,        nyní doporučujeme "arj", "zip",  vhodná verze bude doporučena.

VV  verze datové struktury (nyní "10")

S   zvolený typ šifrování  (nyní bude "N" - nešifrováno)

 

Tyto informace budou také uloženy v datovém bloku @PM.

 

 

6. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Metodického návodu jsou následující přílohy.

 

Příloha 1:

Datová struktura pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení verze 01.10.

 

 Příloha 2:

Externí číselníky, které jsou součástí Národního číselníku laboratorních položek (NCLP):

Poznámka: NCLP je předmětem samostatného metodického návodu ministerstva zdravotnictví k používání Národního číselníku laboratorních položek, verze 01.00.

 

 Příloha 3:

Dosud registrované kódy firem uváděné v bloku @IS

 

 Příloha 4:

Poznámky k předávání datových souborů

 

 Příloha 5:

Rozpracované datové bloky

 

7.  Použití

Podle tohoto metodického návodu se postupuje při vytváření komunikačních modulů pro přenášení dat o pacientech ve stávajících i nově budovaných zdravotnických informačních systémech. Komunikační moduly lze použít pouze při respektování legislativních požadavků na ochranu osobních údajů o občanech.

 

8.  Dostupnost

Vzhledem k rozsahu datové struktury pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení ji nelze v plném znění publikovat ve Věstníku MZ ČR. Oficální úplný text v elektronické formě lze získat:

a)  na WWW MZ ČR - http://www.mzcr.cz/nclp

b)  prostřednictvím České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací.

    Adresa: ČSZIVI, Ing.Miroslav Zámečník, OKB, Nemocnice, Vančurova 1548, 272 59 Kladno.

 

9.  Zrušující ustanovení

Metodický návod ministerstva zdravotnictví k datové struktuře pro přenos dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, verze 01.00 uveřejněný v roce 1994 ve Věstníku MZ ČR, částka 8-9  se ruší a nahrazuje se tímto novým textem.

                                                                                                    Ing. Jiří Čihař   

                                                                           náměstek ministra