Interpretační texty k mikrobiologickým vyšetřením

(mikrobiologie, virologie, mykologie, parazitologie)

 

 

Mikrobiologie provádí často řadu vyšetření, k nimž je nutné, nebo vhodné připojit sumární interpretační neformalizovaný (volný) text nebo komentář. Pro tyto klinicky významné texty slouží příslušné položky NČLP typu „REPI_xxxx_DTP“, nesoucí textový blok zobrazovaný prostřednictvím datového bloku (elementu) vrb.

 

Například:

protilátky proti borreliím IgG ELISA

protilátky proti borreliím IgM ELISA

protilátky proti borreliím IgG westernblot 

protilátky proti borreliím IgM westernblot 

Komentář:

V případě rozdílných výsledků v ELISA testu a WB, jsou výsledky konfirmačního testu WB pokládány za rozhodující.

 

 

K předávání těchto textů slouží položky NČLP, které se ve formě volného textu mohou připojit (a tisknout) za příslušná (např. serologická) vyšetření. Jedná se o položky pro tyto oblasti:

 

 

Mikrobiologie:

20860 - Interpretace MIKRO = Interpretace ke kultivačním vyšetřením a další texty k mikrobiologickému nálezu obecně *

 

20450 - Interpretace AMIKRO = Interpretace nálezu antigenů mikrobů *

20566 - Interpretace PPMIKRO = Interpretace nálezu protilátek proti mikrobům *

 

20861 - Interpretace SEZ = Hodnocení stupně epidemiologické závažnosti **

 

Virologie:

20453 - Interpretace AVIR = Interpretace nálezu antigenů virů *

20567 - Interpretace PPVIR = Interpretace nálezu protilátek proti virům *

 

Mykologie:

20862 - Interpretace AMYKO = Interpretace nálezu antigenů mykotických agens *
20864 - Interpretace PMYKO = Interpretace nálezu protilátek proti mykotickým agens *

 

Parazitologie:

20863 - Interpretace APARAZ = Interpretace nálezu antigenů parazitů *
20865 - Interpretace PPARAZ = Interpretace nálezu protilátek proti parazitům *

Imunologie:

20452 - Interpretace APROTIL = Interpretace nálezu autoprotilátek *

20849 - Interpretace Anti-HLA = Interpretace nálezu protilátek proti HLA antigenům *

20456 - Interpretace BUNIMUN = Interpretace BUNIMUN *

20579 - Interpretace SPECIGE = Interpretace vyšetření specifických IgE *

 

Obecná laboratorní poznámka k nálezové sestavě:

20045 - LABPOZN = Laboratorní poznámka 

 

Poznámky:

1. Položky označené * se připojují k příslušným problémově zaměřeným oddílům nálezové sestavy.

2. K mikrobiologickým kultivačním vyšetřením je prostor pro text přímo v bloku „vrk“, je-li sdělován.

3. Položka „LABPOZN“ (klíč 20045) je určena pro sumární zobrazení textů k jednotlivým lab. položkám z nálezové sestavy, jak plyne z pokynů v bloku „vrn“:

Pokud je potřeba sdělit k "hodnotě" další údaje (např. doplňující nestandardní texty), zařazují se v textové podobě do položky REPI_LABPOZN_DTP (klíč 20045). Do této položky může být takto vloženo více záznamů, vždy s odkazem k příslušné laboratorní položce, k níž je text navázán. Tato položka je pak nedílnou součástí nálezu a bývá zobrazována na konci tabulky výsledků.

 

4. Položka označená „**“ je v nálezech připojována za příslušná mikrobiologická vyšetření. Jedná se o položku „REPI_SEZ_DTP“ (NČLP 20861) pro hodnocení „stupně epidemiologické závažnosti“ s číselníkem MTV (nevýznamný, suspektní, významný). Patří do výše uvedené skupiny „mikrobiologie“. Není určena pro předávání textových bloků, nýbrž nese formalizovaný krátký text. (Je počítačově dále zpracovávaná.)

Podrobněji - viz:  Stupeň epidemiologické závažnosti.

 

 

 

Poznámka:

Podobně jsou vytvořeny další položky pro interpretační texty k dalším problémově orientovaným oblastem (z gescí biochemie, hematologie, …). Viz obecně položky REPI_xxx_DTP,