Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·        datum

·        blok (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)

·        položka bloku, jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·        verze, od níž je změna platná

·        popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu datového bloku (ve sloupci “změny”).

Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky popisu tohoto datového bloku.

(Od verze 4.17.01 jsou nejnovější informace uváděné na začátku tabulky.)

 

 

Informace k novým položkám NČLP, které byly přidány v předchozím nejnovějším upgrade:

 

Aktuální nejnovější verze NČLP je  2.64.01.

Byly přidány nové položky s klíči od 18321 do 18370 a položky s klíči od 20877 do 20880:

 

 

SEZNAM ZMĚN V DS4 - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

2018-12-10

 

 

 

aktualizace popisů a komentářů v datových blocích s ohledem na následující práce nad validačními a prohlížecími nástroji a ve vazbě na „souhrn o pacientovi“;

z těchto aktualizací neplynou žádné změny schémat

2018-11-15

schéma ds_type

typy logical9, logicalAX

04.18.02

byly přidány logické typy logical 9 a logicalAX, které umožní předat hodnotu "nezadáno":

logical9 - 0,1,9 (0=ne, 1=ano, 9=nezadáno)

logicalAX - A, N. X (A=ano, N=ne, X= nezadáno)

2019-01-01

04.18.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.02.

2018-08-30

UZIS: registr NOR

04.18.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NOR - národní onkologický registr (nor:nor)

2018-08-29

nrh

nrh_chy

04.18.01

z bloku nrh byl odstraněn volitelný element nrh_chy (hlášení chyb)

2018-08-29

nrhh

hodd

04.18.01

hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 5-9, A-Z, nově 1-9, A-Z.

2018-08-29

nrhi

hdatnar, hpohl

04.18.01

dp bloku nrhi byly přidány nepovinné atribury hdatnar (datum narození) a hpohl (pohlaví)

2018-10-01

04.18.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.01.

2018-04-24

pracoviste

icz

04.17.01

Atribut "icz" je od této verze povinný (plyne z legislativy).

2018-04-24

pracovnik

a

04.17.01

Do bloku "pracovnik" byl přidán nepovinný blok "a" (adresa pracovníka).

2018-04-24

pracovnik

jmeno

prijmeni

04.17.01

Byla prodloužena délka elementu "jmeno" z 24 na 40 znaků a "prijmeni" z 35 na 40 znaků.

2018-04-24

ku_o, ku_z

fazespec

04.17.01

Doplněny pokyny k fázím „oprava“ a „storno“.

2018-04-24

a

stat_text

k_osoba_typ

id_zp

04.17.01

Do bloku "a" byly přidány nepovinné elementy

"stat_text" (40 znaků),

"k_osoba_typ" (kontaktní osoba - typ kontaktu) a

"id_zp" (identifikace ZP).

2018-04-24

p

stat_poj

04.17.01

Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.

2018-04-24

pv_zpneu

stat_poj

04.17.01

Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.

2018-04-24

jazyk_dok

04.17.01

Byl přidán nový blok "jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován).

2018-04-24

ident_pac

04.17.01

Byl přidán nový blok "ident_pac" (identifikace pacienta).

2018-04-24

fzs

04.17.01

Byl přidán nový blok "fzs" (faktory životního stylu).

2018-04-24

ld

04.17.01

Byl přidán nový blok "ld" (léčebná doporučení).

2018-04-24

fs

04.17.01

Byl přidán nový blok "fs" (funkční stav).

2018-04-24

idkuglob

04.17.01

Byl přidán nový blok "idkuglob" (ID klinické události globální) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_z_patsumdat

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_z_patsumsest

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_pac

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.), volaný z ku_z.

2018-04-24

zpo

04.17.01

Byl přidán nový blok "zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba) volaný z ku_z.

2018-04-24

ip

ps_idsub

autor

04.17.01

Z bloku "ip" byly z důvodů změny koncepce PATSUM odstraněny minule zavedené nepovinné elementy "ps_idsub" (IDSUB přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn) a "autor" (autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn sdělovaný v bloku IP).

2018-04-24

ip

fzs

ld

fs

04.17.01

Do bloku "ip" byly přidány nepovinné elementy:

"fzs" (faktory životního stylu)

"ld" (léčebná doporučení)

"fs" (funkční stav).

2018-04-24

ku_z

idkuglob

ku_z_patsumdat

ku_z_patsumsest

ku_pac

jazyk_dok

zpo

04.17.01

Do bloku "ku_z" byly přidány nepovinné elementy:

"idkuglob" (ID klinické události globální) a "jazyk_dok" (jazyk zprávy)

"ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi)

"ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary).

"ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.)

"jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován)

"zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba).

2018-04-26

nrhh, nrh_chy

hodd

04.17.01

hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 0-9, nově 5-9, A-Z.

2018-05-28

lip

 

04.17.01

Doplněn popis vazeb mezi bloky „grav“ a „dgz“ a odpovídajícími položkami NČLP v bloku „lip“.

2018-06-04

číselník LVUIN

nová hodnota S

04.17.01

Do číselníku LVUIN byla přidána nová hodnota "S" (sdělení opravy nebo storna).

2018-06-04

diag

nazev

04.17.01

Do bloku "diag" přidán nepovinný atribut "nazev" (plný název diagnózy).

2018-06-04

as

typ

04.17.01

Výčet hodnot atrubutu "typ" rozšířen o hodnotu "B"
(mobilní telefon).

2018-06-04

chv

chvuzis_klic

chvuzis_text

04.17.01

Z bloku "chv" byly odstraněny minule zavedené nepovinné elementy (připravovaná změna v číselnících ÚZIS):

"chvuzis_klic" (chirurgický výkon dle ÚZIS - klíč) a

"chvuzis_text" (chirurgický výkon dle ÚZIS - text).

2018-06-11

dgz

spec_dg

04.17.01

Prodloužena délka položky ze 150 na 1000 znaků.

2018-06-11

dgz

 

04.17.01

Revize a doplnění popisů položek pod tabulkou.

2018-06-15

04.17.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.17.01.

2018-03-16

autor

garant_dat

pracovnik

id_zp

04.16.02

Do bloků autor, garant_dat a pracovnik  byl přidán nepovinný atribut id_zp = ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků (ÚZIS) - v dalších verzích bude upraveno dle pokynů ÚZIS.

2018-04-01

04.16.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.02.

2018-02-01

číselníky

EJAZYK

EVZTAH

EALERGEN

EZDRROLE

ETREMPOR

ENAHRADY

EPROC

EALERGRE

EZAVAZ

ESTAV

ENOINFO

ERIZFAKT

ELD

EZF

EACTING

EDOSFORM

EPACK

EROUTADM

ETEVENT

04.16.01

Do DS4 byly přidány číselníky, které jsou potřebné v projektu "Patient Summary":

EJAZYK, EVZTAH, EALERGEN, EZDRROLE, ETREMPOR, ENAHRADY, EPROC, EALERGRE, EZAVAZ, ESTAV, ENOINFO, ERIZFAKT, ELD, EZF, EACTING, EDOSFORM, EPACK,

EROUTADM, ETEVENT

2018-02-01

ip

jazyk

povolani

fynal

grav, grav_tp

chv

04.16.01

Do bloku ip byly přidány nové nepovinné bloky:

jazyk - komunikační jazyk (a další jazyky, překladatel) 

povolani - povolání (z hlediska klinického: zátěž fyz. či psych.)

fyznal - fyzikální nález (tlak, pulz)

grav - gravidita (čas počátku těhotenství) a v něm vnořený grav_tp (termín porodu)

chv - chirurgické výkony

2018-02-01

ip

misto_nar

stat_pris

typ_sdel

ps_idsub

duvernost

autor

04.16.01

Do bloku ip byly přidány nepovinné elementy:

misto_nar - místo narození

stat_pris - státní příslušnost

typ_sdel - typ zasílané množiny informací z hlediska PS

ps_idsub - ID přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn

duvernost - důvěrnost sdělovaných dat

autor - autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn

2018-02-01

ip

jmeno

prijmeni

rod_prijm

04.16.01

Délka elementů v bloku ip byla prodloužena:

jmeno - z 24 na 40 znaků

prijmeni - z 35 na 40 znaků

rod_prijm - z 35 na 40 znaků

2018-02-01

ip

dat_dn

dat_de

04.16.01

U elementů dat_dn a dat_de v bloku ip byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)

2018-02-01

a

typ

číselník TAB_TA

04.16.01

Do číselníku TAB_TA byly přidány hodnoty C, K, Z G, M, T

2018-02-01

a

adr, dop1, dop2, vztah

04.16.01

Délka elementů adr, dop1, dop2 a vztah byla prodloužena na 40 znaků

2018-02-01

a

stat

04.16.01

Nově se zadává tříznakový kód státu z číselníku ISO 3166

2018-02-01

a

o_jmeno

o_prijmeni

o_titul_pred

o_titul_za

f_jmeno

f_ico

k_osoba_klic

k_osoba_text

k_osoba_pozn

pozn

autor

04.16.01

Do bloku a byly přidány nepovinné elementy a bloky:

o_jmeno - osoba - jméno (jména)

o_prijmeni - osoba - příjmení

o_titul_pred - osoba - titul před jménem

o_titul_za - osoba - titul za jménem

f_jmeno - firma - jméno (název)

f_ico - firma - IC identifikace právního subjektu

k_osoba_klic - kontaktní osoba - klíč

k_osoba_text - kontaktní osoba - text

k_osoba_pozn - kontaktní osoba - poznámka

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

diag

mkn_verze

04.16.01

Do bloku diag byl přidán nepovinný atribut mkn_verze (verze použitého číselníku MKN)

2018-02-01

dgz

typ_dg

04.16.01

Atribut typ_dg je od této verze nepovinný

2018-02-01

dgz

ind_oprav_sd

04.16.01

Atribut ind_oprav_sd je od této verze zrušen

2018-02-01

dgz

stav_dg, zavaz_dg, duvernost, duverne

04.16.01

Do bloku dgz byly přidány nepovinné atributy a elementy:

element stav_dg - specifikace stavu diagnózy (klinický stav problému)

element zavaz_dg - závažnost

atribut duvernost - stupeň důvěrnosti diagnózy

atribut duverne - důvěrná informace pro lékaře

2018-02-01

dgz

dat_up

04.16.01

U elementu dat_up v bloku dgz byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)

2018-02-01

le

typ

04.16.01

Do bloku le byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

le

lez

04.16.01

Vnořený blok lez v le je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

lez

cis_kod_lek_v

04.16.01

Do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek_v (verze použitého číselníku léků)

2018-02-01

oc

typ

04.16.01

Do bloku oc byl přidán nový povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

oc

ocz

04.16.01

Vnořený blok ocz v oc je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

ocz

typ_oc_kod

typ_oc_text

davka

04.16.01

Atributy typ_oc_kod a typ_oc_text jsou od této verze povinné.

Vnořený blok davka je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

u

uniz

unizf

04.16.01

Do bloku u byl přidán nový nepovinný opakovatelný blok uniz.(náhrady, implantáty, zařízení)  a v něm vnořený unizf   (náhrady, implantáty, zařízení - formalizovaně)

2018-02-01

ua

typ

04.16.01

Do bloku ua byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

ua

u_al

04.16.01

Element u_al je od této verze nepovinný.

2018-02-01

ua

uaf

04.16.01

Do bloku ua byl přidán nový nepovinný blok uaf.(alergie - formalizovaně)

2018-02-01

urf

typ

04.16.01

Do bloku urf byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

urf

u_rf

04.16.01

Element u_rf je od této verze nepovinný.

2018-02-01

urf

urff

04.16.01

Do bloku urf byl přidán nový nepovinný blok urff.(rizikové faktory - formalizovaně)

2018-02-01

uks

ks_rh_text

04.16.01

Do bloku uks byl přidán nový nepovinný element ks_rh_text (krevní skupina v AB0 Rh(D) systému textem)

2018-02-01

autor

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku autor byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role autora - klíč

role_text - profesionální role autora - text

2018-02-01

garant_dat

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku garant_dat byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role garanta dat - klíč

role_text - profesionální role garanta dat - text

2018-02-01

pracovnik

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku pracovnik byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role pracovníka - klíč

role_text - profesionální role pracovníka - text

2018-02-01

p

pruk_cis

dat_pp

04.16.01

Do bloku p byly přidány nepovinné elementy:

pruk_cis - číslo průkazu ZP

dat_pp - platnost průkazu ZP do data

2018-02-01

p

pozn

autor

04.16.01

Do bloku p byly přidány nepovinné elementy a bloky:

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

h

pozn

autor

04.16.01

Do bloku h byly přidány nepovinné elementy a bloky:

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

ku_z

ku_z_pat_n

le_vys

04.16.01

Do bloku ku_z byly přidány:

le_vys - nepovinný element typu le (léky - z vyšetření)

ku_z_pat_n - nový nepovinný opakovatelný blok (blok pro k. u. PAT.HISTOLOG a PAT.CYTOLOG)

2018-02-01

ku_z_lab

nclp_verze

04.16.01

Do bloku ku_z_lab byl přidán nepovinný atribut nclp_verze

2018-02-01

an

autor

04.16.01

Do bloku an byl přidán nepovinný element autor

2018-02-01

04.16.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.01.

2017-11-27

04.16.00

Vzhledem k mnoha doplňkům a úpravám je připravena pracovní verze DS 4.16.00, po jejím připomínkování bude vytvořena oficiální verze DS 4.16.01. Změny a novinky nejsou nyní popisovány v této tabulce, ale v přehledném pracovním dokumentu:

 změny v DS4.16.00

 

Tabulkový popis bude realizován až s verzí oficiální.

2017-12-15

 

 

04.16.00

Vydání pracovní (pilotní) verze DS 04.16.00

2017-10-15

vrn

04.15.02

Drobné změny v pokynech pro sdělování a vydávání numerických výsledků v bloku vrn.

2017-10-15

04.15.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.15.02.

2017-05-24

nrrod:nrrod

rdatnarm

04.15.01

Přidán nepovinný atribut rdatnarm (datum narození matky)

2017-05-31

nrnar:nrnar

ndghlavni

04.15.01

Byla změněna povinnost atributu ndghlavni na povinné (je povinný pro zprávy č. 1 - 9)

2017-05-31

pracoviste

icp, odb

04.15.01

Byla změněna povinnost atributů icp a odb na povinné (s ohledem využívání tohoto datového bloku v rámci práce s bloky klinických událostí).

2017-06-05

číselník KU

04.15.01

Číselník typů KU byl výrazně rozšířen a upraven; aktualizovány popisy stávajících položek číselníku a podstatně doplněny další pro praxi potřebné klin. události.

Viz  klinické události platné - přehled (tab).

Doporučujeme prohlížení v programu ČLP.

2017-06-05

číselník LOCTO

 

04.15.01

Číselník typů očkování LOCTO byl aktualizován a doplněn. Doporučujeme jeho prohlížení v programu ČLP.

2017-06-06

číselník NCLPPOL

 

04.15.01

V NCLPPOL (NČLP) bylo realizováno sjednocení jednotek u položek typu Clearance korig. a eGFR (druh veličiny VOLRTE) a provedeny nutné opravy v definicích starších položek - viz  sjednocení jednotek v rámci dr. vel. VOLRTE

2017-06-25

04.15.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.15.01.

2017-03-10

UZIS: registr NRLUD

04.14.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NRLUD - národní registr léčby uživatelů drog (nrlud:nrlud)

2017-03-20

číselník KU

kód LAB.PRED.SPRAC

04.14.01

z číselníku klinických událostí byl odstraněn již déle neplatný kód LAB.PRED.SPRAC

2017-03-20

číselník KU

KU_AO, KU_AZ, DM

04.14.01

rozšíření struktury věty číselníku KU o položky KU_AO, KU_AZ, DM

2017-03-28

číselník KU

H.EPIKRIZ

04.14.01

změna klíče klinické události z H.EPIKRYZ na H.EPIKRIZ (odsouhlaseno konferencí DASTA_VYVOJ 28.3.2017)

2017-04-15

04.14.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.14.01.

2016-07-15

uks

ks_rh, krevskup, rh

4.13.03

byly upraveny pokyny k bloku uks tak, že je nyní přesně specifikováno, že k zadání krevní skupiny lze použít buď atribut ks_rh (hodnota z číselníku MTV) anebo dvojic atributů krevskup, rh (ne obě možnosti současně). Schéma pro blok uks bylo v souladu s tímto upřesněním upraveno již ve verzi 4.13.02

2016-09-21

zz_vl_o

typ_zadosti

4.13.03

oprava schématu - výčet možných hodnot

2016-09-21

ku_z

idkulok

4.13.03

oprava schématu - typ atributu opraven na "volný text"

2016-10-10

znakové sady v DS

4.13.03

Byl zpřesněn seznam znakových sad, které se připouštějí v DS. UTF-8 se připouští v rozsahu znakové sady Windows-1250,

současně byly přepracovány (sjednoceny) příslušné popisy.

Viz znakové sady pro DS.

2016-12-01

ku_z_lab

akreditace

4.13.03

Vloženo důležité upozornění: „položka smí být vyplněna „A“ pouze, je-li daná metoda uvedena v aktuální Příloze osvědčení o akreditaci“

2016-12-01

ip

id_pac

4.13.03

Úprava pokynů s ohledem na konstrukce fiktivních r.č. ve speciálních  agendách zdrav. záchranné služby (kde není vyžadována unikátnost fiktivního r.č.).

2016-12-01

ku_z

dat_prov  dat_vydani

p_pracoviste

text

4.13.03

Úprava pokynů - při sdělování soupisu zpráv se do povinných položek bloku ku_z vkládají pomocné náhradní údaje:

do dat_prov a dat_vydani se vkládá aktuální čas,

do p_pracoviste se vkládá text „pracoviště“,

do text se vkládá text „soupis zpráv“.

2016-12-01

číselník LCLPPOL

akreditace

4.13.03

do číselníku byla přidána položka "akreditace"

2016-12-07

nrar:nrar

zena_datum_narozeni_rok

4.13.03

přidán nepovinný atribut "zena_datum_narozeni_rok"

2016-12-07

nrki:nrkipint

typ_rozpostiz_lmn

4.13.03

přidán nepovinný atribut "typ_rozpostiz_lmn"

2016-12-07

nrnar:nrnar

nhmot, nhmotp

4.13.03

u obou atributů zrušen povolený rozsah 500 - 8000 g, nově mohou oba atributy nabývat hodnot až do 9999

2016-12-07

nrvv:nrvs

nrvvr

4.13.03

nově se element "nrvvr" může opakovat max. 8x (dosud max. 4x)

2016-12-07

nrrod:nrr

nrrod:nrrod

nrrod:nrrodn 

4.13.03

ke všem blokům registru rodiček byly doplněny pokyny

2016-12-15

4.13.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.03.

2016-05-20

ku_z

urg_info

4.13.02

byl přidán nepovinný atribut "urg_info"

2016-06-09

nrnar:nrnar

nhlava

4.13.02

změna typu atributu - dosud celé číslo od 15 do 60, nově číslo typu number2.1 (desetinné číslo do 100, max. 1 desetinné místo)

2016-06-09

nrvv:nrvs

vonem1

4.13.02

dosud povinný atribut je od teď nepovinný

2016-06-09

nrrod:nrr

rpcz, rpcpd

4.13.02

změna typu atributů - dosud celé číslo, max. 3 cifry, nově celé číslo s přesně 3 ciframi

2016-06-09

nrrod:nrrod

rkourpoc2

4.13.02

změna významu atributu - atribut zrušen, jeho obsah je od 1.7.2016 zpracován pouze, pokud chybí rkourpoc1

2016-06-29

4.13.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.02.

2016-03-08

nrnar:nrnar

nhmotp, nhlava

4.13.01

nhmotp, nhlava - oba dosud povinné atributy jsou od teď nepovinné

2016-03-08

nrrod:nrrod

rzemp

4.13.01

rzemp - dosud povinný atribut je od teď nepovinný

2016-03-08

nrrod:nrrod

rgestadny

4.13.01

rozsah povolených hodnot 1-6 rozšířen o hodnotu 0

2016-03-08

nrrod:nrrod

rctgpor

4.13.01

rozsah povolených hodnot 1-3 rozšířen o hodnotu 0 (realizováno v číselníku ZhodnoceniPorodu)

2016-03-08

UZIS: registr NRVV

4.13.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NRVV - Národní registr vrozených vad (nrvv:nrv)

2016-03-09

vrn

hodnoceni

4.13.01

do bloku vrn byl přidán blok hodnoceni (volí se buď skala nebo hodnocení, nemusí ale být ani jeden z nich)

2016-03-09

hodnoceni

4.13.01

vytvořen nový blok (hodnoceni - hodnocení numerického výsledku)

2016-03-09

vydávání numerických výsledků

4.13.01

Byl přidán dokument Vydávání numerických výsledků (rozšíření bloku VRN od 1. 4. 2016)

2016-03-15

ip

typ_id_pac

4.13.01

byl přidán nepovinný atribut "typ_id_pac"

2016-03-15

ku

ku_p

4.13.01

nově se v bloku "ku" může vyskytovat buď alespoň jeden element "ku_p" anebo sekvence (jako dosud) elementů "ku_z", "ku_o", "ku_a"

2016-03-15

ku_p

4.13.01

byl vytvořen nový blok "ku_p" jako součást řešení problému s přiřazením klinických událostí zasílaných původně k neidentifikovanému pacientovi, který byl právě identifikován. Obě výše popsané změny se vztahují ke stejnému problému.

2016-03-18

nrzz

znavrhp

4.13.01

výčet hodnot (1,2) rozšířen o hodnoty 3, 4, 5

2016-03-29

4.13.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.13.01.

2015-11-30

dat_xx

typ

4.12.01

ze schématu pro datumy v DS4 byl v souladu s popisem tvaru datumu v DS4 (dokument "*dat_xx") odstraněn nepovinný atribut "typ". Ten zůstal jen u dat_du (a tam je povinný)

2015-12-09

UZIS: registry NKR, NRAR, NRKI, NRNAR, NRPOT, NRROD

4.12.01

do DS4 byly přidány nové registry UZIS ČR:

NKR - Národní kardiochirurgický registr (nkr:nkr)

NRAR - Národní registr asistované reprodukce (nrar:nra)

NRKI - Národní registr kardiovaskulárních intervencí (nrki:nrki)

NRNAR - Národní registr novorozenců (nrnar:nrn)

NRPOT - Národní registr potratů (nrpot:nrt)

NRROD - Národní registr rodiček (nrrod:nrr)

2015-12-09

UZIS - změna v konstrukci názvu datového souboru

4.12.01

Došlo ke změně v konstrukci názvu datového souboru pro ÚZIS:

první tři znaky názvu souboru se změnily na konstantu "UNN" - viz "ÚZIS - pokyny"

2015-12-09

NČLP - nové interpretační položky

4.12.01

V NČLP bylo vytvořeno 6 nových interpretačních položek pro oblast mikrobiologie, epidemiologie, mykologie a parazitologie. mají klíče 20860 - 20865.

K interpretační položce pro mikrobiologii (20860) byl připojen podrobný popis.

K interpretační položce pro epidemiologii (20861) byl připojen podrobný popis.

Zároveň byly upraveny popisy k blokům vrn, vrf, vrx.

2015-12-21

4.12.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.12.01.

2015-09-25

bloky UZIS

4.11.02

Proběhla náhrada "starých" číselníků UZISu za jejich nové ekvivalenty

2015-09-25

n

staobc

4.11.02

byl odstraněn nepovinný atribut staobc

2015-10-14

skala

formrm

4.11.02

byl přidán nepovinný atribut formrm

2015-10-25

4.11.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.02.

2015-06-12

ku_o_lab

duv_objed

4.11.01

do výčtu možných hodnot atributu duv_objed přidány hodnoty DS, DE

2015-06-12

ku_z_lab

akreditace_t

4.11.01

přidán nepovinný atribut akreditace_t

2015-06-12

loi

o_pracovnik

4.11.01

přidán nepovinný element o_pracovnik

2015-06-15

bloky ÚZIS

4.11.01

Proběhla první fáze rekonstrukce datových bloků a číselníků ÚZIS, byl realizován výmaz neaktuálních datových bloků a číselníků včetně pokynů, formulářů, dokumentů a textů.

Z bloků UZIS v DS4 zůstaly jen nrh (registr hospitalizací) a nrz (list o prohlídce zemřelého) a v nich použité číselníky.

Ve druhé fázi budou vloženy nové datové bloky a číselníky.

Protože se jedná o komplexní a výjimečnou rekonstrukci celé agendy ÚZIS, změny podrobně nekomentujeme.

2015-06-22

4.11.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.11.01.

2015-03-15

desetinný oddělovač

4.10.01

Ve všech číselných typech s desetinnou částí byl změněn desetinný oddělovač z čárky na tečku. Změna byla provedena i v číselnících NCLPPOL, NCLPPOLR a SKALY

2015-03-27

ku_o_vypis

idku

4.10.01

byl přidán nový nepovinný opakovatelný element idku

2015-03-27

ku_a

chyba_ao

4.10.01

do výčtu chyb přidány hodnoty NP02, NP03

2015-03-27

ku_z_soupis,

ku_z_soupis_u

4.10.01

vytvořeny nově bloky, které jsou zapojeny v ku_z

2015-03-27

ku_z

ku_z_soupis

4.10.01

přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_z_soupis

2015-03-27

ku_o_soupis

4.10.01

vytvořen nový blok, který je zapojen v ku_o

2015-03-27

ku_o

ku_o_soupis

4.10.01

přidán nově vytvořený nepovinný blok (výběr) ku_o_soupis

2015-03-27

lez

cis_kod_lek

4.10.01

do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek

2015-03-27

lez

nazev_lek

4.10.01

maximální délka atributu nazev_lek prodloužena ze 70 na 120 znaků

2015-03-27

zzs_luzka

garant_dat, dat_ab

4.10.01

z bloku zzs_luzka byl odstraněn nepovinný element garat_dat a nepovinný atribut dat_ab (jsou o úroveň výše)

2015-03-27

zzs_vl_z

zzs_vl_zs

4.10.01

z bloku zzs_vl_z byl odstraněn nepovinný opakovatelný element zzs_vl_zs (tento datový blok byl zrušen)

2015-03-27

zzs_vl_z

dat_vb

4.10.01

do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný atribut dat_vb

2015-03-27

zzs_vl_z

zzs_luzka

zzs_chyba

4.10.01

do bloku zzs_vl_z byl přidán nepovinný element zzs_chyba, zároveň byla upravena logika bloku - v bloku zzs_vl_z musí být buď element zzs_luzka nebo opakovatelný element zzs_chyba

2015-03-27

zzs_vl_os

typ_stan

4.10.01

z bloku zzs_vl_os byl odstraněn povinný atribut typ_stan

2015-03-27

zzs_vl_os

typ_prac

4.10.01

do bloku zzs_vl_os byl přidán povinný atribut typ_prac (napojený na číselník odborností VZP)

2015-03-27

zzs_vl_o

typ_zadosti

4.10.01

z výčtu hodnot pro atribut "typ_zadosti" byla odstraněna hodnota VL - volná lůžka včetně ventilovaných (byly upraveny popisy ostatních hodnot výčtu)

2015-03-27

zzs

číselníky ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL

4.10.01

při rekonstrukci bloků pro ZZS byly odstraněny speciální číselníky pro ZZS (ZZSTYPP, ZZSTYPL, ZZSPL); nově je využíván číselník odborností VZP (ODBORN)

2015-04-10

4.10.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.10.01.

2014-11-22

ip

dg, le

4.09.03

úprava a upřesnění popisu v pokynech k blokům dg a le

2014-11-22

le

4.09.03

úprava a upřesnění popisu v pokynech k bloku

2014-12-07

idu

4.09.03

Vložení informací o platnosti datových bloků pro NZIS a o jejich průběžné inovaci v roce 2015.

2014_12_07

lop

pozn_lop

 

pozn_lop_lab

4.09.03

upřesnění popisu krátkého sdělení primárního objednavatele laboratoři k tomuto bloku a

doplnění nepovinného atributu pozn_lop_lab určeného pro krátké sdělení laboratoře externí laboratoři k tomuto bloku

(blok lop je totožný pro DS3 i DS4; v DS4 jsou pro toto předávání k dispozici KU „LAB.PRED.SMLUV a LAB.PRED.REF“)

2014-12-08

is, pm, pracoviste

ico, icz, icp, ...

4.09.03

upřesnění popisu hodnoty - dosud byl uveden typ "číslo", nyní je typ "řetězec číslic" (kvůli možným nulám na začátku řetězce)

2014-12-08

číselník ciszar

nazob, ulice

4.09.03

prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků

prodloužení položky "ulice" z 30 na 40 znaků

2014-12-08

číselník obce

nazob

4.09.03

prodloužení položky "nazob" z 25 na 40 znaků

2014-12-08

ds_type-4.01.12.xsd

4.09.03

doplněny typy požadované tvůrci eReg: str19, str88, str150, str254, str500

2014-12-12

4.09.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.03.

ds_cisidu-4.01.07.xsd

uhradyType

04.09.02

oprava nesouladu mezi textovým popisem bloku nrhi (atribut huhrady) a formálním popisem obsahu atributu v ds_cisidu-4.01.07.xsd

2014-09-25

04.09.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.02.

2014-06-15

ku_a

4.09.01

Úprava popisů a připojení odkazu na ku_ao_lab;  ku_a již neslouží pouze k technické akceptaci, ale při komunikaci s LIS umožňuje sdělování akceptace zaslaných vzorků i objednávek vyšetření včetně řešení kolizních situací. Podrobnější popis změn obsahu uveden dále.

2014-06-15

ku_ao_lab

4.09.01

Vytvořen nový element ku_ao_lab, který je použit v elementu ku_a.

2014-06-15

číselníky KU,

datové bloky pro komunikaci s LIS

4.09.01

Aktualizace popisů číselníku klinických událostí (v textovém i elektronickém tvaru) v oblasti laboratorních vyšetření „LAB.xxx.xxx“.

Dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 se mění obsah pojmu „smluvní laboratoř“, zaniká pojem „spolupracující laboratoř“ a nově byl zaveden pojem „referenční laboratoř“ - tyto změny byly promítnuty do obsahů číselníků a popisů datových bloků pro komunikaci s LIS.

2014-06-15

číselník KU

4.09.01

Zrušena událost LAB.PRED.SPRAC, za ní nově LAB.PRED.SMLUV;

nově založena LAB.PRED.REF;

doplněny popisy stávajících LAB.VYS (základní pro lab. vyšetření), LAB.ODBER.LAB, LAB.ODBER.LUZKO

2014-06-15

číselník KU

4.09.01

Nově založena událost ZZS.VYJEZD pro hlášení výjezdu záchranky.

2014-06-15

poznámky a texty k lab. vyšetřením

4.09.01

K problematice vytvořeny přehledové dokumenty:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

 

Doplněny popisy v příslušných položkách NČLP a DS.

2014-06-19

vrs, vrx

pozn

4.09.01

oprava chyby ve schematu - přidání nepovinného podelementu "pozn"

2014-06-19

nrz

zodd

4.09.01

oprava ve schematu - změna typu z str2e na number2de

2014-06-19

nrzz

zp1vpoc - zp8vpoc

4.09.01

oprava ve schematu - změna typu z number3de na number3d

2014-06-19

nrrodn, nrrodp

rpord

4.09.01

změna rozsahu povolených hodnot na 1-9 (odstraněna hodnota 0)

2014-06-19

l1

rpord

4.09.01

Výkaz lůžkového fondu je neaktuální, bude připraven nový tvar (viz informace od UZIS u popisu rozhraní *l1)

2014-06-19

nr

nrr, nrn, nrv, nrt, nrz

4.09.01

změna opakovatenosti podelementů - dosud mohly být obsaženy v elementu "nr" max. 1x, od teď se mohou opakovat libovolněkrát

2014-06-19

nrzz

zmumob

4.09.01

dosud nepovinný atribut "zmumob" je od teď povinný

2014-06-19

vchz

dath_od

4.09.01

dosud povinný element "dath_od" (datum začátku vycházek) je od teď nepovinný

2014-06-19

ku_a

text

4.09.01

oprava chyby ve schematu - chybně pojmenovaný podelement "text_zadosti" byl ve shodě s textovým popisem přejmenován na "text"

2014-06-25

4.09.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.09.01.

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

nType

4.08.06

ve schematu pro element n  byl opraven rozpor s textovým popisem bloku n: ve schematu dosud povinné atributy klas_zam, rod_stav, staobc, narodnost, vzdelani jsou nyní i ve schematu nepovinné

2014-03-12

ds_type-4.01.11.xsd

dat_du

4.06.06

ve schematu pro element dat_du byl opraven rozpor s textovým popisem bloku dat_du - implicitní hodnota atributu "format" byla opravena z hodnoty "D" na hodnotu "DTS"

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

ku_zType

4.08.06

ve schematu pro element ku_z byl opraven rozpor s textovým popisem bloku ku_z - nepovinný element "nazev" byl ve schematu nadefinován jako nepovinný atribut - opraveno

2014-03-12

ds_type-4.01.11.xsd

numberx.y

4.06.06

ve schematech pro datové typy pro čísla s desetinnou částí (např. number6.3) byla v souladu s normou odstraněna možnost tečky jako desetinného oddělovače

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

idkuType

4.08.06

byl zpřesněn formální popis obsahu identifikátoru idku

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

number6.6semilog

4.08.06

byl přidán datový typ number6.6semilog pro zápis čísel v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

skalaType, elementy s1, ...,s8

4.08.06

skalaType - byl změněn typ elementů s1, ..., s8 z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

vrnType,  element hodnota

4.08.06

vnrType - byl změněn typ elementu hodnota z number6.2 na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat číslo v semilogaritmickém tvaru

2014-03-12

ds_ip-4.04.06.xsd

kvantita

4.08.06

byl změněn typ elementu kvantita ze string  na number6.6semilog tak, aby bylo možné zapsat pouze číslo (případně i v  semilogaritmickém tvaru)

2014-03-24

4.08.06

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.06.

2013-12-07

a, is, pm, zadatel_sk

sr_kod

4.08.05

délka atributu prodloužena na přesně 12 znaků

2013-12-07

a, is, pm, zadatel_sk

sr_lekar

4.08.05

přidán nepovinný atribut sr_lekar (délka přesně 9 znaků)

2013-12-07

autor, garant_dat, odeslal, pracovnik

id_clk

4.08.05

přidán nepovinný atribut id_clk (délka max. 10 znaků)

2013-12-07

ku_o

duvernost

4.08.05

přidán nepovinný atribut duvernost

2013-12-07

ku_z

duvernost, nazev

4.08.05

přidány nepovinné atributy duvernost a nazev

2013-12-07

nazvy

nadpis_nal_dop

4.08.05

přidán nepovinný atribut nadpis_nal_dop

2013-12-07

pracoviste

ico

4.08.05

přidán nepovinný atribut ico

2013-12-07

ds_dasta-4.03.04.xsd

isType

4.08.05

opravena chyba v opakovatelnosti volitelného elementu v bloku is: v sekvenci <xs:any namespace="##other" "/> doplněna klauzule maxOccurs="unbounded

2013-12-07

int_pril

4.08.05

vytvořen nový blok int_pril (interní příloha

2013-12-07

ehk, ku_z_rdg_o, lc, lphsb, vro

int_pril

4.08.05

přidán nepovinný opakovatelný podelement int_pril (za priloha)

2013-12-07

ds_ip-4.04.05.xsd

ip - pv_pac

4.08.05

v elementu ip byl opraven rozpor proti popisu bloku ip u podelementu pv_pac: podelement byl dosud ve schematu chybně nepovinný, opraven na povinný (v sekvenci <xs:element name="pv_pac" minOccurs="0" type="dsip:pv_pacType"/> byla vymazána klauzule minOccurs="0")

2013-12-11

4.08.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.05.

2013-09-27

číselník NVYZIV

naz

04.08.04

délka atributu naz prodloužena ze 7 na 20 znaků

2013-09-27

číselník ZUJLPZ

04.08.04

přidán nový číselník ZUJLPZ (ZUJLPZ - základní územní jednotky pro LPZ)

2013-09-27

nrnar

nvyziv

04.08.04

do výčtu povolených hodnot přidána 0 (výběr z číselníku NVYZIV)

2013-09-27

nrzpit

zmispit

04.08.04

hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)

2013-09-27

nrzz

zmumob, zmumokr,

zmnarob,

zmnarokr,

zmbydob,

zmbydokr,

zmisproh

04.08.04

hodnota atributu se vybírá z nového číselníku ZUJLPZ (dříve se vybírala z číselníku OBCE)

2013-10-01

04.08.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.04.

2013-06-17

loi

text

04.08.03

přidán nepovinný element text - poznámka objednatele

2013-06-17

ku_z_lab

text

04.08.03

přidán nepovinný element text - poznámka objednatele

2013-06-17

a

dat_od, dat_do

04.08.03

přidány nepovinné elementy dat_od, dat_do

2013-06-17

gps

04.08.03

vytvořen nový blok gps

2013-06-17

a

gps

04.08.03

přidán nepovinný element gps

2013-06-17

číselník MKN10

04.08.03

Číselník MKN10 byl v plném rozsahu nahrazen číselníkem  MKN10_5. ÚZIS plánuje zrušení číselníku MKN10.

2013-06-26

04.08.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.03.

2013-03-06

jméno souboru pro NZIS

04.08.02

byla změněna konstrukce jména souborů Datového standardu MZ pro NZIS (změna v pořadí kódů, ze kterých se jména souborů skládají) - podrobný popis nové konstrukce jména souborů DS pro NZIS najdete zde

2013-03-06

číselník OB_SPEC

skupla1, skupla2

04.08.02

do struktury číselníku OB_SPEC přidány nové atributy - skupla1 a skupla2

2013-03-06

číselník UMRTIKDE

naz

04.08.02

délka atributu naz prodloužena z 41 na 55 znaků

2013-03-06

číselník JEDNOTKA

04.08.02

přidán nový číselník JEDNOTKA (JEDNOTKA - doba - jednotka)

2013-03-06

číselník TYPUMRTI

04.08.02

přidán nový číselník TYPUMRTI (TYPUMRTI - typ úmrtí)

2013-03-06

číselník ZRODSTAV

04.08.02

přidán nový číselník ZRODSTAV (ZRODSTAV - rodinný stav pro LPZ)

2013-03-06

číselník ZVZDEL

04.08.02

přidán nový číselník ZVZDEL (ZVZDEL - vzdělání pro LPZ)

2013-03-06

nrzz

zmispit

04.08.02

odstraněn nepovinný atribut zmispit

2013-03-06

nrzz

zmumcp

04.08.02

změna délky atributů z přesně 4 na maximálně 4

2013-03-06

nrzz

zp1apoc - zp8apoc,

zp1bpoc - zp8bpoc,

zp1cpoc - zp8cpoc,

zp1dpoc - zp8dpoc

04.08.02

změna délky atributů z přesně 3 na maximálně 3

2013-03-06

nrzz

zp1btxt - zp8btxt,

zp1vtxt - zp8vtxt

04.08.02

změna délky atributů z přesně 100 na maximálně 100

2013-03-06

nrzz

zmumob, zmumokr, znalez

04.08.02

dosud povinné atributy jsou od této verze nepovinné

2013-03-06

nrzz

04.08.02

do popisu bloku nrzz doplněny vazby na číselníky, pokyny a poznámky

2013-03-06

nrzpit

zmispit

04.08.02

přidán nepovinný atribut zmispit

2013-03-06

nrzpit

zpp1apoc - zpp8apoc,

zpp1bpoc - zpp8bpoc,

zpp1cpoc - zpp8cpoc,

zpp1dpoc - zpp8dpoc,

zpp1vpoc - zpp8vpoc

04.08.02

změna délky atributů z přesně 3 na maximálně 3

2013-03-06

nrzpit

04.08.02

do popisu bloku nrzpit doplněny vazby na číselníky, pokyny a poznámky

2013-03-23

popis sdělování numerických hodnot v bloku VRN

(„MZAWH“)

04.08.02

V dokumentu „Sdělování numerických hodnot v bloku VRN - pokyny a pravidla - pro uživatele DS a tvůrce LIS“ byl v bloku III. doplněn za stávající text následující doplněk:

 

Jedinou přípustnou výjimkou mohou být jednotky typu U/l a IU/l (včetně odvozených jako např. kU/l), neboť tyto jsou většinou zakládány jako U/l a pokud je schválen mezinárodně sdílený kalibrátor, mohou být následně uváděné s jednotkou IU/l (tj. „International Unit na litr).

 

V žádném případě nelze zaměňovat arb.j. a U/l (resp. kU/l či IU/l...)! Z povahy definice je toto vyloučeno. Zejména pozor u položek sdělovaných jako titr (tj. 1:hodnota)!

 

Viz celý text zde:  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

2013-03-29

04.08.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.02.

2012-11-15

číselník CZEM

04.08.01

přidán nový číselník CZEM

2012-11-15

číselník DGLPZ

04.08.01

přidán nový číselník DGLPZ

2012-11-15

číselník MISTOUDA

04.08.01

přidán nový číselník MISTOUDA

2012-11-22

dasta

ur

04.08.01

do výčtu přípustných hodnot přidána hodnota "O" (obálka pro obecná data)

2012-11-22

is

ido

04.08.01

přidán nepovinný opakovatelný element ido ((obálka pro obecná data) - jedna z možných voleb

2012-11-22

pracoviste

04.08.01

přidán nepovinný element oddel

2012-11-22

ku_o_vypis

max_pocet

min_pocet

typ_puvod

typ_urg

04.08.01

přdány nové nepovinné elementy a atributy

max_pocet - maximální počet zpráv

min_pocet - minimální počet zpráv

typ_puvod - typ - původ zprávy

typ_urg - typ - urgentnost zprávy

2012-11-22

ku_o

ku_o_lab

ku_o_vypis

04.08.01

změna násobnosti výskytu nepovinných volitelných elementů ku_o_lab a ku_o_vypis z :? (element se může vyskytovat v bloku jen 1x) na * (element se může vyskytovat v bloku libovolněkrát)

2012-11-22

ku_a

chyba_ao

chyba_az

04.08.01

přidány nové nepovinné atributy

chyba_ao - chybová hláška k objednávce

chyba_az - chybová hláška ke zprávě

2012-11-22

ido

04.08.01

vytvořen nový element ido (obálka pro obecná data). Volá se z elementu is

2012-11-22

zzs_vl_o

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_o (žádost (objednávka) o sdělení počtu volných lůžek oddělení pro ZZS). Volá se z elementu ido

2012-11-22

zzs_vl_z

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_z (hlášení (zpráva) o počtu volných lůžek oddělení pro ZZS ). Volá se z elementu ido

2012-11-22

zzs_luzka

04.08.01

vytvořen nový element zzs_luzka

2012-11-22

zzs_vl_zs

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_zs

2012-11-22

zzs_vl_os

04.08.01

vytvořen nový element zzs_vl_os

2012-11-27

e2

e2h, e2od5

04.08.01

z bloku e2 byly odstraněny elementy e2h, e2od5 (byly nahrazeny elementy e2ha, e2hb, e2od5a, e2od5b s identickými strukturami

2012-11-27

e2

e2ha, e2hb, e2od5a, e2od5b

04.08.01

do bloku e2 byly přidány elementy:

e2ha - povinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2h

e2hb - nepovinný , struktura shodná s původním elementem e2h

e2od5a - nepovinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2od5

e2od5b - nepovinný opakovatelný, struktura shodná s původním elementem e2od5

2012-11-27

ds_idu-4.06.01.xsd

ne

04.08.01

oprava násobností v XML schématu tak, aby XML schéma bylo ve shodě s textovým popisem datového standardu:

"ne" - ne opakovatelnost celého bloku, ale opakovatelnost jednotlivých prvků výběru

2012-11-27

číselník ZZSTYPP

ne

04.08.01

přidán nový číselník ZZSTYPP (ZZS - typ pacienta)

2012-11-27

číselník ZZSTYPL

ne

04.08.01

přidán nový číselník ZZSTYPL (ZZS - typ stanice)

2012-11-27

číselník ZZSPL

ne

04.08.01

přidán nový číselník ZZSPL (ZZS - vhodnost typu stanice pro daný typ pacienta)

2012-12-12

číselník LPZCHY

04.08.01

přidán nový číselník LPZCHY

2012-12-12

nr

nrz

04.08.01

přidán nepovinný element nrz (list o prohlídce zemřelého)

2012-12-12

nrz

04.08.01

vytvořen nový element nrz

2012-12-12

nrzz

04.08.01

vytvořen nový element nrzz

2012-12-12

nrzpit

04.08.01

vytvořen nový element nrzpit

2012-12-12

nrz_chy

04.08.01

vytvořen nový element nrz_chy

2012-12-14

04.08.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.08.01.

2012-09-21

ds_ip-4.04.01.xsd

04.07.02

Oprava chyby v bloku ku_o_vypis - v bloku byl uveden 2x element dat_vyps_od, druhý výskyt opraven na dat_vypis_do

2012-09-21

nrnar

nduvuk

04.07.02

změna rozsahu povolených hodniot z 1-5 na 0-5

2012-09-21

číselník GRADING

04.07.02

přidány nové položky DGLEUKEMIE a DGOSTATNI

2012-09-29

číselník GRADING3

04.07.02

přidán nový číselník GRADING3

2012-09-30

číselník LOCTO

04.07.02

úprava obsahu popisu položek THEX a TTET v číselníku LOCTO

(nejedná se o faktickou změnu, pouze o přeformulování a zkrácení textů tak, aby se vešly do limitované délky názvu pro DS - v plném textovém názvu se nemění - viz prohlížecí nástroj „ČLP“)

2012-09-30

04.07.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.07.02.

2012-05-25

text

autor

04.07.01

místo atributu autor je v bloku použit element autor

2012-05-25

text

ktext

04.07.01

změna násobnosti výskytu elementu ktext - element může být od této verze v bloku použit více než jednou (nadále platí, že lze použít buď element ktext, nebo element priloha)

2012-05-25

text

priloha

04.07.01

změna násobnosti výskytu elementu priloha - element může být od této verze v bloku použit více než jednou (nadále platí, že lze použít buď element ktext, nebo element priloha)

2012-05-25

ku_a

idsub

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)

2012-05-25

ku_a

stavakcept

04.07.01

přidán nový povinný atribut stavakcept (stav akceptace)

2012-05-25

ku_a

04.07.01

Blok ku_a, který byl dosud v DS4 označen jako „rozpracovaný“,  byl dokončen a plně zapojen do DS4

2012-05-25

ku_a

04.07.01

aktualizace popisných textů

2012-05-25

ku_o_lab

id_lo_is

04.07.01

dosud povinný atribut id_lo_is je od této verze nepovinný

prodloužena délka atributu z 16 na 40 znaků

2012-05-25

ku_o_lab

04.07.01

aktualizace popisných textů (ve vazbě na blok lo)

2012-05-25

ku_o

idsub

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)

2012-05-25

ku_o_vypis

04.07.01

vytvořen nový datový blok (volaný z ku_o) pro nastavení požadavků na realizaci výpisu zpráv (kopie)

2012-05-25

ku_o

ku_o_vypis

04.07.01

přidán nový nepovinný element ku_o_vypis (blok pro k. u. VYPIS)

2012-05-25

ku_o

04.07.01

aktualizace a rozšíření popisných textů

2012-05-25

ku_z

idsub

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut idsub (ID dílčího úkolu)

2012-05-25

ku_z

04.07.01

aktualizace a rozšíření popisných textů

2012-05-25

ku_z_lab

id_lo_is

04.07.01

prodloužena délka atributu id_lo_is z 16 na 40 znaků

2012-05-25

ku_z_lab

04.07.01

aktualizace popisných textů (ve vazbě na blok vr)

2012-05-25

dasta

ozn_soub

04.07.01

dosud povinný atribut ozn_soub je od této verze nepovinný

délka atributu byla prodloužena z přesně 5 na max.50 znaků

obsah atributu není od této verze v pokynech specifikován, může obsahovat libovolný text

2012-05-25

pd

04.07.01

Blok pd, který byl dosud v DS4 označen jako „rozpracovaný“,  byl dokončen a plně zapojen do DS4

2012-05-25

název souboru

04.07.01

Byla změněna doporučená pravidla pro název datového souboru - doporučený název byl prodloužen z 8.3 na 50.3.

Změnila se povinná pravidla pro název datového souboru v případě komunikace s ÚZIS ČR - viz název souboru .

2012-05-29

číselník TYP_KU

04.07.01

změna obsahu a rozšíření struktury číselníku - přidány nepovinné položky popis, sb_ku_b, sb_ku_z, ku_o, ku_z, idku, idsub a poradi 

viz popis struktury číselníku TYP_KU, [TYP_KU] a klinické události

stěžejní číselník DS4!

2012-05-29

loi

pozn_loi

04.07.01

Do bloku loi přidán nepovinný atribut pozn_loi (255 znaků) - krátká poznámka k bloku

2012-05-29

lop

pozn_lop

04.07.01

Do bloku lop přidán nepovinný atribut pozn_lop (255 znaků) - krátká poznámka k bloku

2012-05-29

ku_o_lab

dat_poc_hosp

04.07.01

Do bloku ku_o_lab přidán nepovinný atribut dat_poc_hosp - datum počátku hospitalizace

2012-05-29

vrb

text_obj

04.07.01

Do bloku vrb přidán nepovinný element text_obj - text z objednávkového bloku

2012-05-29

lez

ind_oprav_sd

04.07.01

Do výčtu přípustných hodnot atributu ind_oprav_sd byly přidány hodnoty:

U = ukončení platnosti medikace.

Z = změna dávkování léku

Byly přidány pokyny pro použití těchto hodnot

2012-05-29

lez

dat_vb

04.07.01

Do bloku lez přidán nepovinný atribut dat_vb - datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

2012-05-29

lez

kod_atc

04.07.01

Do bloku lez přidán nepovinný atribur kod_atc (10 znaků)  - kód pro sdělování ATC skupiny léku

2012-05-29

lez

magistraliter

04.07.01

Do bloku lez přidán nepovinný element magistraliter (255 znaků)  - rozpis magistraliter

2012-05-29

lek_v

kod_atc

04.07.01

Do bloku lek_v přidán nepovinný atribur kod_atc (10 znaků)  - kód pro sdělování ATC skupiny léku

2012-05-29

lek_v

magistraliter

04.07.01

Do bloku lek_v přidán nepovinný element magistraliter (255 znaků)  - rozpis magistraliter

2012-05-29

dgz

ind_oprav_sd

04.07.01

Do výčtu přípustných hodnot atributu ind_oprav_sd byla přidána hodnota:

U = ukončení platnosti diagnózy.

Byly přidány pokyny pro použití této hodnoty

2012-05-29

dgz

dat_vb

04.07.01

Do bloku dgz přidán nepovinný atribut dat_vb - datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

2012-05-29

dgz

dat_up

04.07.01

Do bloku dgz přidán nepovinný element dat_up - datum ukončení platnosti diagnózy

2012-05-29

diag

04.07.01

Změna pokynů k bloku: u diagnózy  se uvádí údaj z aktuálního číselníku MKN10_5, za kontrolu ručí odesilatel.

2012-05-29

ocz

typ_oc_kod

04.07.01

Doplnění pokynů: uvádí se kód z aktuálního číselníku LOCTO - za kontrolu zadaného kódu ručí odesílatel.

2012-05-29

autor

id_autor

04.07.01

Do bloku autor přidán nepovinný atribut id_autor (20 znaků)  - identifikace autora

2012-06-05

nrhi

hduprij

04.07.01

k výčtu povolených hodnot přidána hodnota 7, výčet povoloných hodnot je nově 1-5, 7

2012-06-05

nrnar

nporod

04.07.01

k výčtu povolených hodnot přidána hodnota 5, výčet povoloných hodnot je nově 1-5

2012-06-05

nrnar

ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-05

nrpot

pdg

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-05

nrrod

rdgteh1, rdgteh2, rdgind1, rdgind2, rdgsc1, rdgsc2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-05

nrvs

vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgvro1, vdgvro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine

04.07.01

hodnota atributu (diagnóza z MKN10_5) zkrácena z max. 5 znaků na max. 4 znaky

2012-06-08

dasta

ur

04.07.01

do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace

2012-06-08

ku_o_lab

urg

04.07.01

do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace

z výčtu hodnot odstraněna hodkota "K" - rutina i statim

2012-06-08

ku_z_lab

urg_zprac

04.07.01

do výčtu hodnot přidána hodnota "V" - vitální indikace

2012-06-08

pracovnik

kod_lok změněn na id_pracovnik

04.07.01

název atributu "kod_lok" byl změněn na "id_pracovnik, délka byla prodloužena z -15 znaků na -20 znaků

2012-06-08

los

fsvku

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut fsvku - fáze sdělování výsledků

2012-06-08

pv_pac

04.07.01

byl vytvořen nový blok pv_pac - platební vztah

2012-06-08

pv_zp,

pv_zpeu,

pv_jp,

studie

04.07.01

vytvořeny nové datové bloky pro definování platebních vztahů,

jsou volané z bloků pv_pac a pv_ku;

blok "studie" může být volán též z ku_o nebo ku_z

2012-06-08

ip

pv, pv_pac

04.07.01

byl vyřazen element pv, místo něj je použit element pv_pac, který je povinný

2012-06-08

ku_o

urgentni

04.07.01

hodnota „A“ zrušena a nahrazena hodnotami „V“ (vital) a „S“ statim

2012-06-08

ku_z

urgentni

04.07.01

přidán nový nepovinný atribut - přepisuje se z odpovídajícího ku_o

2012-06-08

pv_ku

04.07.01

vytvořen nový datový blok (struktura jako ku_pac, liší se popisy a použitím) - je volán z ku_o nebo ku_z

2012-06-08

ku_o

pv_ku, pv_st

04.07.01

přidány nové nepovinné elementy pv_ku a pv_st

2012-06-08

ku_z

pv_ku, pv_st

04.07.01

přidány nové nepovinné elementy pv_ku a pv_st

2012-06-08

pracovnik

odbornost, icl

04.07.01

přidán nové nepovinné atributy „odbornost pracovníka“ a icl - IČL lékaře

2012-06-13

číselník NCLPPOL

04.07.01

na konec strukrury přidány nepovinné položky KATEG, PORADI, SKUP1, SKUP2, SKUP3, SKUP4

2012-06-13

číselník NCLPKUP

04.07.01

přidán číselník NCLPSKUP - číselník skupin položek pro nálezy

2012-06-21

04.07.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.07.01.

2012-03-15

číselník TNM

04.06.08

Přidán nový číselník TNM (TNM - TNM klasifikace) pro použití v blocích UZIS

2012-03-15

nrpot

pdapot

04.06.08

změna formátu hodnoty atrubutu na RRRR-MM-DD (dosud DDMMRRRR)

2012-03-16

uot

04.06.08

připojena informace o vazbě na blok ocz

2012-03-16

uks

04.06.08

připojena informace o vazbě na blok vr

2012-03-21

04.06.08

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.08.

2011-12-10

číselník DUVUKON

04.06.07

položka KOD prodloužena z char 1 na char 3

2011-12-10

ds_idu-4.05.05.xsd

04.06.07

změna obsahu výčtů tnm_tType, tnm_nType, tnm_mType používaných v rozhraní pro národní onkologický registr (NOR)

2011-12-10

číselník NCLPONP

04.06.07

přidáno 8 nových záznamů pro oblast mikrobiologie (N2SV0, N2SV1, N2SKS, N2SZ0, N2SSP0, N2SAN0, N2SA0, N2SA1)

2011-12-10

v

04.06.07

připojena informace k celému bloku v k pořadí sdělování výsledků v blocích vr

2011-12-10

vr

ind_oprav_sd

04.06.07

připojena poznámka k variantě "M" ke sdělování doplněných nálezů

2011-12-10

číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

04.06.07

Byla provedena systematické revize číselníků MKN - viz  MKN-10 s platností od 1. ledna 2012

2011-12-10

04.06.07

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.07.

2011-10-10

04.06.06

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.06.

2011-06-21

is

oddel

04.06.05

Změna typu atributu: v označení oddělení povolena i písmena

2011-06-21

pracoviste

ns

04.06.05

Změna typu atributu: v označení nákladového střediska povolena i písmena, délka přesně 8 číslic změněna na až osm číslic a písmen

2011-06-21

ku_z, ku_o, ..

idku

04.06.05

Změna typu atribztu: v první části identifikátoru klinické události povolena i číslice 0 (dosud jen 1-9)

2011-06-27

04.06.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.05.

2011-05-10

číselníky MKN10, MKN10_5, MKN10NOR

04.06.04

obsah číselníků byl vrácen do stavu platného na začátku roku 2011 - viz Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011

04.06.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.04.

2011-03-22

číselník NCLPVEOV

04.06.03

V číselníku NCLPVEOV byly vyřazeny hodnoty AB! a A!.

2011-03-22

číselník NCLPPOL

04.06.03

V číselníku NCLPPOL, údaj DSEOBJ (povolené varianty pro elektronické objednávání vyšetření) byla nahrazena hodnota AB! hodnotou AB a hodnota A! hodnotou A.

2011-03-22

skala

04.06.03

V popisu bloku byla doplněna informace, že popis bloku skala je zároveň popisem bloku skala_lok.

2011-03-22

vrn

04.06.03

Byl změněn typ atributu "hodnota" z number6.2 na number6.4 (rozšíření z 2 na 4 desetinná místa)

2011-04-01

04.06.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.03.

2010-12-03

chyba_pd

04.06.02

doplněny pokyny pro použití bloku pro HPN

2010-12-03

e4h

radek

04.06.02

změna délky z 2 na -3 a rozsahu hodnot z 1-99 na 1-199

2010-12-03

z

dat_du

04.06.02

povolen formát DT i DTS

doplněny pokyny: standardně se používá formát DT, pouze je-li zadost="E", použije se formát DTS

2011-01-01

04.06.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.02.

2010-09-20

dasta

ur

04.06.01

přidána nová hodnota atributu -"N" pro použití v HPN (hlášení pracovní neschopnosti) pro ČSSZ

2010-09-20

pd

stav

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

pm

as, a

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

is

os

04.06.01

přidán nový nepovinný element os (odesílatel - spojení) pro použití v HPN

2010-09-20

is

as, ip

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

ip

rodcis, jmeno, pn

04.06.01

doplnění pokynů pro použití v HPN

2010-09-20

pn

hpn

04.06.01

přidán nový element hpn (hlášení pracovní neschopnosti)

2010-09-20

pn

pdhpn

04.06.01

přidán nový element pdhpn (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti)

2010-09-20

pn

pnz, hpn, pdhpn

04.06.01

přidány podmínky pro použití elementů pnz, hpn, pdhpn

2010-09-20

os

 

04.06.01

vytvořen nový element "os" (odesílatel - spojení) pro použití v HPN

2010-09-20

pdhpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "pdhpn" (potvrzení doručení hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

hpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "hpn" (hlášení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

izam

 

04.06.01

vytvořen nový element "izam" (informace o zaměstnání) pro použití v HPN

2010-09-20

chpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "chpn" (číslo hlášení dočasné pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

ahpn

 

04.06.01

vytvořen nový element "ahpn" (adresa pobytu v době neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-20

idl

 

04.06.01

vytvořen nový element "idl" (identifikace lékaře) pro použití v HPN

2010-09-20

idlp

 

04.06.01

vytvořen nový element "idlp" (položka identifikace lékaře) pro použití v HPN

2010-09-20

vchz

 

04.06.01

vytvořen nový element "vchz" (vycházky) pro použití v HPN

2010-09-20

hsp

 

04.06.01

vytvořen nový element "hsp" (hospitalizace) pro použití v HPN

2010-09-20

zpshl

 

04.06.01

vytvořen nový element "zpshl" (zpětný souhlas) pro použití v HPN

2010-09-20

urssz

 

04.06.01

vytvořen nový element "urssz" (ukončení rozhodnutím SSZ) pro použití v HPN

2010-09-20

pece_zm

 

04.06.01

vytvořen nový element "pece_zm" (změna péče) pro použití v HPN

2010-09-20

číselník DUPRP

 

04.06.01

Přidán nový číselník DUPRP (HPN - důvod k ukončení pracovní neschopnosti) pro použití v HPN

2010-09-30

 

 

04.06.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.06.01.

2010-05-20

vrn

jednotka

04.05.01

přidán nový povinný atribut jednotka

2010-05-20

prepocet

hodnota_lok

04.05.01

přidán nový povinný atribut hodnota_lok

2010-05-20

prepocet

skala_lok

04.05.01

přidán nový nepovinný element skala_lok

2010-06-08

nrnar

nrcd

04.05.01

dosud povinný atribut nrcd je od verze 4.05.01 nepovinný

2010-06-09

dasta

verze_nclp

04.05.01

z pokynů byl vypuštěn bod "2. není-li NČLP vůbec využíván, zadává se nejnižší verze 2.00.00" protože verze_nclp neoznačuje pouze národní číselník laboratorních položek, ale též ostatní číselníky využívané v DS (např. TAB_TO, TAB_KF) - proto je nutné uvést vždy aktuální verzi použitých číselníků

2010-06-09

bloky vr, vrn

04.05.01

Inovace popisů ve vazbě na NČLP a jeho položky typu N a L,

inovace pokynů pro realizaci přenosu numerických výsledků;

viz  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

2010-06-30

04.05.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.05.01.

2010-03-20

nrnar

nuko

04.04.01

dosud nepovinný atribut změněn na povinný

2010-03-31

04.04.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.04.01.

2009-12-08

nrnar

ndgop, ndgvv1, ndgvv2, ndgvv3, ndgvv4, ndgvv5, ndg1, ndg2, ndg3, ndg4

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrpot

pdg

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrrod

rdgind1, rdgind2, rdgteh1, rgdteh2, rdgpor, rdgsest1, rdgsest2, rdgsc1, rdgsc2

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

nrvs

vdg1, vdg2, vdg3, vdg4, vdgro1, vdgro2, vdiamel, vdginfo, vdgjine

04.03.01

prodloužení atributu z -4 na -5, změna odkazu na číselník: odkaz na MKN10 nahrazen odkazem na MNK10_5

2009-12-08

ne

e1, e7

04.03.01

odstraněny elementy e1, e7

2009-12-08

e2

drvyk

04.03.01

změna hodnoty konstanty z E202 na E201

2009-12-08

e3

cisobd

04.03.01

změna výčtu hodnot z 06, 12 na 12

2009-12-08

e3

drvyk

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota E301

2009-12-08

e3h

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 11-40 na 11-21, 31

2009-12-08

e3od3

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 41-50 na 41-44

2009-12-08

e4

zp201, zp205, zp207, zp211, zp213

04.03.01

změna plného názvu (jména pojišťovny)

2009-12-08

e4

zp222

04.03.01

odstraněn nepovinný atribut zp222

2009-12-08

e4

zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

04.03.01

přidány nepovinné atributy zp228, zp000, danevid, ucetni, datschr

2009-12-08

e5_8

cisobd

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota 12

2009-12-08

e5_8

drvyk

04.03.01

pro atribut určena konstantní hodnota E501

2009-12-08

e5_8h

radek

04.03.01

změna povolených hodnot z 21-60 na 11-25, 71-78, 81-84, 91-99, 101-106, 111-114,121-126

2009-12-08

e5_8h

radek

04.03.01

změna délky z 2 na -3

2009-12-08

nelfv

llekps

04.03.01

přidání povinného atributu llekps

2009-12-08

avykhlav

prijmeni

04.03.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykhlav

prijmeni

04.03.01

změna délky z -15 na -20

2009-12-08

vykzaver

vypmail

04.03.01

změna délky z -30 na -50

2009-12-08

e6

e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece

04.03.01

odstraněny elementy e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece (komplexní předělání výkaz e6)

2009-12-08

e6_vyk

04.03.01

kompletní předělání výkazu e6 - blok e6_vyk obsahuje mnoho nových atributů i atributů z vyřazených bloků e6_dopl, e6_poh, e6_zav, e6_pece. Některé stávající atributy byly vyžazeny - podrobně viz nový tvar bloku  e6_vyk

2009-12-15

04.03.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.03.01.

2009-09-15

avykhlav, vykhlav

plaod, plado

04.02.05

atributy přejmenovány v souladu s číselníkem CISZAR na plati_od, plati_do, změna délky z 6 na 10 znaků a formátu z RRRRMM na RRRR-MM-DD

2009-09-15

v1, v1_ctvrt, v1_pece

04.02.05

z bloku v1 odstraněny odkazy na již nepoužívané bloky v1_ctvrt, v1_osoby, definice bloků v1_ctvrt a v1_pece odstraněny z DS

2009-09-15

číselník ZRCHY

položka naz

04.02.05

prodloužení položky naz z 200 na 230 znaků

2009-09-15

diag

04.02.05

vytvořen samostatný popis bloku diag (dosud byl popis součástí bloku dgz)

2009-09-15

vrac, vrkpa

priznak

04.02.05

odstraněn nepovinný atribut priznak (kvůli duplicitě - atribut se vztahuje k elemntu kvantita, který též obsahuje povinný atribut priznak)

2009-09-15

kvantita

04.02.05

vytvořen samostatný popis bloku kvantita (dosud byl popis součástí bloku vrac)

2009-09-15

revize popisu bloků DS4

04.02.05

rozsáhlá revize popisu všech bloků a formální opravy popisů - hlavně oprava délek atributů (sloupec "D") z tvaru "přesně xx" na "maximálně xx"