Přechod k číslování klíčů Národního číselníku laboratorních položek do intervalu 50000 a výše a jeho případné důsledky pro praxi

 

V roce 2020 nastala po 25 letech situace, kdy řada klíčů přidělovaných novým laboratorním položkám NČLP dosáhla 19999 a dále je v souladu s pravidly pokračováno od položky číslo 50000 výše.

 

Proto byla v roce 2019 zařazována a připomínána výzva ke kontrole, zda nemáte naplněné ve vašich informačních systémech z historických či jiných důvodů (a přes všechna upozornění a varování) své lokální položky v tomto intervalu, tj. od 50000 do 89999! Pokud ano, bylo nutno zjednat nápravu, aby nedošlo k velmi nebezpečnému koliznímu stavu. K přechodu k NČLP klíčům od 50000 výše došlo v březnovém upgrade 3/2020!

 

V rozsahu 50000 až 89999 se od března 2020 doplňují národní položky NČLP. 

 

Připomínáme, že z definice přidělování klíčů NČLP plyne, že:

·        Pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 99999,

·        přičemž interval 20000 až 24999 byl vyhrazen pro národní informatické položky (gesce „Z“),

·        interval 90000 až 99999 je vyhrazen pro speciální využití - práce na propojení NČLP/NPU, či SNOMED

·        Pro lokální položky byl vyhrazen pouze prostor 25000 až 49999.

·        Za lokální položky ručí jejich uživatelé, jsou mimo garanci správců NČLP i DASTA.

 

Doporučení:

Prověřte, zda používáte DASTA a NČLP korektně a zda používáte aktuální platnou verzi. Pokud máte NČLP doplněn o své lokální položky, prověřte jejich klíče (musí být v intervalu 25000 - 49999) a zvažte jejich další existenci s ohledem na případná rizika plynoucí z jejich používání.

Pokud do svého informačního systému přijímáte lokální položky, zajistěte jejich spolehlivé oddělení od položek z NČLP a nezapomínejte, že lokální položky (z intervalu klíčů 25000 až 49999) mohou mít od různých odesílatelů totožný lokální klíč (nutno individuálně rozlišovat).

V rámci DASTA platí doporučení tyto lokální položky neodesílat a nepřijímat.

K zaslání položky, která není dosud v NČLP k dispozici, slouží nástroje v DS4 podrobně popsané.

 

Upozornění:

V případě, že by byly lokální položky použity v rámci DASTA k předání dat do jiného IS, který korektně pracuje pouze s národními položkami, budou tyto položky pro příjemce neznámé (nedefinované), dojde k odmítnutí zprávy nebo ke ztrátě informace.

 

Varování:

V případě, že by byly lokální položky používány v rámci DASTA k předávání dat do jiných IS, které dosud akceptují lokální položky, hrozí riziko, že IS může obdržet od různých příjemců pod stejným lokálním klíčem různé položky, přičemž může dojít k jejich záměně, slití, či k dalším kolizním situacím s velkým rizikem chybné interpretace nálezu. Před tímto důrazně varujeme a vyzýváme k ukončení užívání lokálních položek v rámci komunikací DASTA.

 

Podrobnější informace:

Lokální položky byly využívány v počátcích budování NČLP, následně bylo doporučeno lokální položky neužívat jinak než pouze pro lokální vnitrolaboratorní potřebu. Pokud jsou místně užívány v rámci komunikací mezi IS, musí tak být plně s vědomím obou komunikujících stran a s vědomím rizik, které komunikující strany nesou. Doporučujeme takovou formu jejich užívání neprodleně ukončit a přejít důsledně na oficiální NČLP, nebo využívat zástupnou položku REPT_NTS_DTP s klíčem 20799 (bloky „Z“ = VRZ).

 

Na rizika používání lokálních položek vkládaných do NČLP je upozorňováno již řadu let, v roce 2010 byl realizován upgrade DS 03.14.01 a DS 04.05.01, který použití lokálních položek v DASTA eliminoval.

Viz dokument:  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

 

Vzhledem k tomu, že v praxi zřejmě nebyly lokální položky v rámci DASTA dosud zcela opuštěny, připomínáme jejich nekorektnost a vysoké riziko vzniku potenciálně nebezpečných situací a vyzýváme k důsledné kontrole a k případné nápravě!

Položky s klíči 50000 a výše jsou součástí NČLP od verze 2.69.01, byly vydané s DS 04.20.01 (4/2020).

(Rozvoj i údržba DS řady 3 je od 1. 7. 2016 ukončen, DS3 již neumožňuje řadu potřebných funkcí!)