Typy položek NČLP z hlediska dialogu

 

 

Orientační seznam typů položek z hlediska dialogu a jejich základního obsahu:

·         N     celé nebo desetinné číslo a nebo titr ukládaný bez textového řetězce “1: ”

·         F      formalizovaný textový výsledek ukládaný ve formě klíče z MTV (nebo datum dodání)

·         NF   varianta N nebo F (určí laboratoř podle momentální situace) (nebo datum dodání)

·         S     strukturovaný text definovaný v DS (konstrukce z textů MTV, volných textů a číselných údajů)

·         K     strukturovaný text typu “mikrobiologické vyšetření” definovaný v DS

·         X     volný nestrukturovaný a neformalizovaný text (bez znaků pro přechod na nový řádek, krátký)

·         B     blok textu (libovolný počet řádků se znaky pro přechod na nový řádek)

·         R     blok textu (libovolný počet řádků se znaky pro přechod na nový řádek) se záhlavím a zápatím

·         D     datumová položka (den, měsíc a rok) ve tvaru “dd.mm.rr”

·         C     časová vzdálenost ve tvaru “číslo rozměr” (s mezerou mezi číslem a rozměrem)

·         CN  časová vzdálenost a hodnota numerická ve tvaru “číslo rozměr hodnota”

·         CF   časová vzdálenost a hodnota textová ve tvaru “číslo rozměr klíč”

·         G     diagnóza dle JDG4 (číselník MKN-10 od VZP) zapisovaná ve formě plného kódu

·         P     prázdná položka (bez obsahu, pouze jako "label")

 

Každé z položek NČLP je v její definici přiřazen pouze jeden z uvedených typů.

U položek LČLP jsou v definici přípustné jen drobné korektní (předem definované) úpravy.

V rámci DS jsou přípustné korektní (předem definované) modifikace.

 

 

Poznámky:

 

ad N:

Varianta N je poměrně výjimečná. Nepřipouští náhradní textový výsledek. Běžnější je NF.

 

ad F:

Formalizovaný textový výsledek je sdělován i ukládán prostřednictvím jednoznačného klíče definovaného v příslušné matici textových výsledků MTV. V běžných nálezech je standardně zobrazován ve formě odpovídajícího plného textu, ve sloupcových kumulativních nálezech ve formě zkratky.

 

ad NF:

Varianta NF je u měřených laboratorních položek nejběžnější.

To, zda hodnota bude číselná nebo textová určuje laboratoř podle situace.

Nejčastější formou je sdělování typicky numerických výsledků, kde formalizovaný text je volen jen jako náhradní textový výsledek pro sdělení atypické kolizní situace (stav materiálu, pozdější dodání atd.)

V některých případech jsou běžně možné výsledky jak ve formě čísla, tak i ve formě formalizovaného textu (například kvalitativní vyjádření ve formě stupnice 0, 1, 2, 3, 4 nebo textem “negativni” atd.), vhodnou nebo možnou variantu volí laboratoř podle situace.

 

ad F a NF (a D):

V případě těchto variant může být sdělována informace o pozdějším dodání výsledku ve formě náhradního textového výsledku (MTV=X, prvek=”dodame”) a nebo jako datumová položka typu “D” (datum, kdy bude výsledek dodán - ve tvaru “dd.mm.rr”). V číselníku nejsou varianty FD a NFD definovány.

 

ad X:

Hodnotou položky je krátký volný  neformalizovaný text.

 

ad S a K:

Struktury jsou definované v Datovém standardu MZ ČR - viz vnořené datové bloky VRS, VRK.

Ke strukturám jsou k dispozici také další potřebné interní číselníky.

 

ad B:

Varianta B slouží pro pořizování, předávání, ukládání a zobrazování textových bloků - interpretačních a nálezových textů, částí nálezů a nebo celých nálezových sestav. Může obsahovat více řádků.

 

ad R:

Varianta R slouží pro pořizování, předávání, ukládání a zobrazování celých nálezových sestav. Obsahuje více řádků. Jednotlivé stránky obsahují záhlaví a zápatí.

 

Položky D, C, CN, CF, G a P jsou speciální a výjimečné. Podrobnější informace jsou v DS a v číselníku.