Národní číselník laboratorních položek (včetně fakultativní vazby na LČLP) [NCLPPOL]

 

KLIC                     Klíč položky NČLP (char 5) - pro datový standard i pro program ČLP a systém SLP

                                                - v současné době je klíč definován jako kladné číslo 00001 až 99999

                                                - pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 99999,

                                                  přičemž od 20000 do 24999 je prostor pro položky s gescí “Z” (informatika)

                                                - pro lokální položky (tj. pro místně doplněné provizorní položky) lze využívat 

                                                  interval 25000 až 49999 - tyto položky jsou zcela mimo národní gesci!

                                                - klíč “národních” položek je neměnný, váže se vždy ke stejnému objektu

 

                                                Viz též  klíč položky NČLP a  [V_NCLP] .

 

                                               

KODSKP              Národní kód položky NČLP (char 26) - pro systém SLP a tvorbu odkazů na škály

                                                - konstruuje se z klíčů SYST, KOMP a PROC ve tvaru: “SYST_KOMP_PROC”

                                                - kód nemusí být neměnný, neslouží k trvalému ukládání a k identifikaci

 

KLICSYST          Klíč odpovídajícího systému SYST (char 8) - vazba na číselník

                                                /z číselníku [NCLPSYST]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODSYST            Kód odpovídajícího systému SYST (char 8) - záměrná duplicita

NSYST                  Název odpovídajícího systému do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICKOMP        Klíč odpovídající komponety KOMP (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPKOMP]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODKOMP         Kód odpovídající komponety KOMP (char 8) - záměrná duplicita

NKOMP                Název odpovídající komponenty do sestav a nálezů (char 55) - záměrná duplicita

 

KLICDRVL         Klíč odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - vazba na čís. (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPDRVL]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODDRVL          Kód odpovídajícího druhu veličiny DRVL (char 8) - záměrná duplicita

NDRVL                 Název odpovídajícího druhu veličiny do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICPROC         Klíč odpovídající procedury PROC (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPPROC]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

KODPROC          Kód odpovídající procedury PROC (char 8) - záměrná duplicita

NPROC Název odpovídající procedury do sestav a nálezů (char 32) - záměrná duplicita

 

KLICJEDN          Klíč odpovídající jednotky JEDN (char 8) - vazba na číselník (neměnnost není nutná)

                                                /z číselníku [NCLPJEDN]/ - z číselníku lze získat názvy a další údaje

NJEDN                  Název odpovídajícího rozměru (“jednotka”) JEDN (char 20) - záměrná duplicita

 

NAZEV                 Plný referenční název položky národní (char 120); automatická konstrukce:

                                Název komponenty (Název systému; název druhu veličiny [jednotka] název procedury)

                                /maximální délky položek: 55+32+24+20+32 - součet v praxi nepřekračuje 120 znaků/

                                /vkládané oddělovače jsou vyznačeny žlutým podsvitem/

 

TYP                       Klíč odpovídajícího typu položky (char 1)

-          v národní části NČLP je vždy jen “N”,

-          pokud LIS doplní své lokální položky, jsou “L” (platí jen v oblasti LIS)

                                                /z číselníku [NCLPAZ]/

GESCE                 Klíč odpovídající gesce odborné společnosti nad položkou NČLP (char 1)

                                                /z číselníku [NCLPTNG]/

VZNIK                  Klíč odpovídající kategorie položky z hlediska jejího vzniku nebo účelu (char 1)

                                                /z číselníku [NCLPVZNK]/

TYPDIAL             Klíč odpovídajícího typu položky z hlediska dialogu (char 2)

                                                /z číselníku [NCLPTYPD]/

FORMRM            Klíč odpovídajícího formátu referenčních mezí (char 1)

                                                /z číselníku [NCLPFRM]/

FORMH                Klíč odpovídajícího formátu hodnoty (char 2)

                                                /z číselníku [NCLPFH]/

DSEOBJ               Klíč povolených variant pro elektronické objednávání vyšetření (char 3)

                                                /z číselníku [NCLPVEOV]/

 

MD                         Mez dolní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS

MIN                       Minimum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS

MAX                      Maximum pro numerické hodnoty (char 8) - pro případnou potřebu LIS a IS

MH                         Mez horní pro numerické hodnoty (char 8) - pro kontrolní test hodnoty v DS

 

MTV1                    Klíč odpovídající MTV 1 (char 8) - matice textových výsledků a jejich obsah

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV2                    Klíč odpovídající MTV 2 (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV3                    Klíč odpovídající MTV 3 (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

MTV4                    Klíč odpovídající MTV 4 (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMTV]/

 

SKALA                 Odkaz na kód odpovídající “národní” (vzorové) škály (char 26)

                                /z číselníku [NCLPSKAL] - v NCLPSKAL značeno kódem “KODSKAL”/

SKALAST            Stav zpracování “národní” škály - existence škály (char 1) - jen doplňující informace

                                                /z číselníku [NCLPSVS]/

 

ALGZPR              Klíč odpovídajícího algoritmu zpracování položky (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPAZP]/; fakultativní, připraveno, nyní není naplňováno

 

KATNAL              Kategorie pro zařazení do seznamu v prohlížecím programu (char 8)

                                                /slouží pro “grupování” položek v obecném nálezu = třídy dle komponenty/

                                                /z číselníku [NCLPTK]/; kategorie “*” vyznačuje položky nezařaditelné/

                                                /pořadí setřídění kategorií je dáno pořadím v číselníku kategorií/

 

KLICMAT           Klíč odpovídacího materiálu pro laboratoř (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPMAT]/ - zejména pro měřené položky

                                                                                                  - významné pro objednávkové bloky (viz loi)

KLICONP            Klíč odpovídající odběrové nádobky a přídavku (char 8)

                                                /z číselníku [NCLPONP]/ - zejména pro měřené položky

                                                                                                  - významné pro objednávkové bloky (viz loi)

 

PLATI_OD          Platnost položky NČLP od uvedeného data (date) - vyplněno vždy

PLATI_DO          Platnost položky NČLP do uvedeného data (date) - vyplněno jen u neaktuálních

DAT_ZMEN        Datum poslední aktualizace položky v rozsahu popisu “NČLP” (date)

 

STAV                     Stav položky NČLP (num 1) -          1=rozpracováno,

                                                                                                2=dokončeno,

                                                                                                3=zkontrolováno,

                                                                                                4=schváleno

                                                Poznámka: Spolupracující IS běžně pracují jen s položkami schválenými

                                                                      V NČLP se jiné položky nemohou vyskytnout.

                                                                      (V programu “ČLP” je možnost vlastní výjimečné tvorby položek.)

 

AKTUAL              Aktuálnost položky NČLP (num 1) - 1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální, neplatná

                                                Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen s položkami aktuálními!

                                                                (Neaktuální položky slouží např. pro předávání dat z archivu.)

                                                                Pokud je položka neaktuální, je vždy vyplněn

                                                                datum platnosti “plati_do” - jinak je prázdný.

 

 

........................        ...... prostor pro připojované fakultativní a druhotné údaje ......

 

 

PRISTUP              Přístup k položce NČLP z odpovídajícího LČLP (num 1) -      

                                                1= lokální uživatel položku nepoužívá (není součástí odpovídajícího LČLP),

                                                2= lokální uživatel položku nepoužívá, ale připojil k ní informaci - viz “INFO”,

                                                3=v paletě příslušné lab. je položka podobná (“řeší se jako”) - viz “RESJAKO”,

                                                4=položka je v paletě příslušné laboratoře (viz “KLIC” ze souboru LCLPPOL)

                                                upozornění: počáteční hodnota této položky je = 1

 

INFO                     Informační text k položce, která není v paletě příslušné laboratoře (char 75)

                                                poznámka: viz položka PRISTUP (=2); na počátku je položka prázdná

 

RESJAKO            Odkaz na klíč jiné vhodné položky NČLP (char 5) - “řeší se jako”

poznámka: na tuto položku laboratoř odkazuje z položky popisované

                                                poznámka: viz položka PRISTUP (=3); na počátku je položka prázdná

                                                poznámka: toto je využíváno pro realizaci objednávek směrem do laboratoře;

                                                                      položka, na níž je odkazováno, musí mít PRISTUP = 4 !

 

DRUHOTNA       Příznak, že se jedná o druhotnou položku NČLP (char 1) - (většinou tzv. non-IFCC)

 

NEAKTDUV        Důvod zneaktuálnění položky - jen pro položky neaktuální (AKTUAL=3)

 

KATEG                                Kategorie (char 8)

 

PORADI               Doporučené pořadí v nálezu v rámci kategorie (char 6)

 

SKUP1                  Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

SKUP2                  Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

SKUP3                  Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

SKUP4                  Klíč z číselníku Skupiny položek (char 8)

 

ATC                       ATC skupina léku (char 10)

 

AGENS Agens - vyšetřované agens - bakterie, viry, houby (char 32)

 

NAHR_POL        Klíč položky nahrazující neaktuální položku, pokud ho lze uvést (char 5)

 

NAZEVEN           Anglický plný název položky (char 120)

 

NPUVAZBA        Vazba z NČLP - plný název položky (char 120)

 

NPUCODE           NPU Code (char 8)

 

NPUSYST             NPU System (char 55)

 

NPUSYSTK         NPU System - kvalita vazby (char 8)

 

NPUCOMP          NPU Component (char 55)

 

NPUCOMPK       NPU Component - kvalita vazby (char 8)

 

NPUKOP              NPU Kind-of-property (char 55)

 

NPUKOPK           NPU Kind-of-property - kvalita vazby (char 8)

 

NPUSDEF            NPU Short definition (char 80)

 

NPUKV                 NPU  - kvalita vazby (char 8)

 

NPUPREP            NPU  - přepočet (char 32)

 

NPUPREPJ          NPU  - přepočet - klíč jednotky (char 8)

 

NPUPREPF         NPU  - přepočet - přepočítací faktor (char 16)