*pd – potvrzení doručení

Potvrzení příjemce, že zasílaný soubor obdržel.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_soubor

a

-40

1

identifikace přijatého souboru

text

pokyny:

1. identifikace původně doručeného souboru, jehož doručení je právě potvrzováno

2. viz id_soubor - pokyny

stav

a

1

1

indikace bezchybného přijetí souboru

“A,N,O”

viz seznam hodnot

pokyny:

pokud v bloku "dasta" ur="N", mohou být použity pouze hodnoty "A" nebo "N"

chyba_pd

e

*

specifikace chyby

pokyny:

určení a lokalizace chyby v souboru

poznámky:

viz chyba_pd - poznámky

as

e

1

adresa spojení

pokyny:

typ adresy = “O”

dat_os

e

?

datum a čas odeslání původního zaslaného souboru dasta odesílatelem

formát DTS

pokyny:

kdy byl soubor odesílatelem fyzicky odeslán

dat_ps

e

1

datum a čas přijetí původního zaslaného souboru dasta

formát DTS

pokyny:

1. kdy byl soubor příjemci fyzicky doručen

2. viz dat_ps - pokyny

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*pd

pokyny společné pro celý blok:

To, zda bude nebo nebude potvrzení doručení zasíláno, bude předmětem dohody komunikujících stran - viz prot_kom .

 

Pokyny pro HPN (v bloku "dasta" ur="N"):

V jednom podání (souboru) hlášení pracovní neschopnosti (HPN) je možné zaslat více formulářů (různých dílů neschopenek různých pacientů – formulář je definován blokem ip). V případě chyby v jednom či více formulářích budou ostatní bezchybně vyplněné formuláře zpracovány.

Informace o výsledku zpracování (tj. odpověď), tedy o přijetí jednotlivých formulářů do zpracování či o jejich odmítnutí z důvodu chyby zasílá systém ČSSZ stejným komunikačním kanálem, kterým podávající podal podání. Při komunikaci přes ISDS zašle systém ČSSZ odpověď ve formátu XML do datové schránky podávajícího (ze které zaslal podání). V případě komunikace přes VREP připraví systém ČSSZ odpověď a podávající si ji dotazem na výsledek zpracování (poll, definován v podávacím a dotazovacím protokolu pro e-podání ČSSZ) vyzvedne.

Pro podání ve formátu DASTA v3 (HPNDS3) je odpověď zasílána též ve formátu DASTA v3, a to v bloku pd. Pro každý formulář z původního podání je do bloku pd vložen jeden či více bloků chyba_pd. V atributu lokalizace bude uvedeno pořadové číslo formuláře z původního podání.

V popisu chyby (atribut popis) bude v případě úspěšného vstupního zpracování text „OK“ a atribut ošetření nebude přítomen.

V případě chyb ve formuláři bude atribut ošetření přítomen a naplněn hodnotou „I“, atribut popis bude obsahovat popis chyby a atribut kod bude obsahovat kod chyby.

 

id_soubor

pokyny:

Zde je vracena identifikace přijatého souboru id_soubor z hlavního elementu dasta.

 

stav

seznam hodnot:

A = soubor přijat bez chyby

N = soubor přijat, ale je chybný (syntaktická nebo sémantická chyba); výčet chyb může být uveden v elementu chyba_pd

O = kolize při příjmu na straně příjemce, prosíme zaslat opakovaně se stejným id_souboru jako měl soubor s kolizí

 

chyba_pd

poznámky:

Nyní volným textem.

 

Tento element bude průběžně naplňován a upravován v dalších verzích DS dle požadavků z praxe.

 

dat_ps

pokyny:

Datum a čas fyzického doručení souboru příjemci. Neuvádí se datum a čas zpracování, ten lze evidovat samostatně.