VAZBY MEZI POLOŽKAMI NČLP - DEFINICE VAZEB

 

Ke každé položce NČLP i LČLP může být definován libovolný vhodný počet přípustných vazeb na jiné položky NČLP. Jednotlivé vazby jsou definovány vždy ve vztahu směrem k položkám NČLP - a to jak od položek NČLP, tak i od položek LČLP (každá položka LČLP je ve vztahu k jedné položce NČLP).

 

Vazby jsou realizovány vždy jako relace mezi jednou položkou NČLP (nebo LČLP) a jednou položkou NČLP při současném udání druhu (kvality) vazby a případných dalších doplňujících údajů.

 

Některé vazby jsou vytvořeny na “národní úrovni” v rámci NČLP, některé vazby si vytváří až lokální uživatel v rámci LČLP a pro potřeby svého informačního systému (při této činnosti může využívat také vazby připravené v rámci NČLP).

 

K definici vazeb slouží agenda “vazby”, která je navázána na dialog “položky” a která je k dispozici v programu ČLP i v informačním systému SLP.

 

 

 

Vazba na položku obsahující základní doplňující laboratorní údaje:

 

LV        kde je uložen příslušný objem materiálu       

            vazba od položky mající vznik=M a SYST=DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = VOLUME a proceduru = DTP

(SYST_VOLUME_DTP)

 

LT        kde je uložen příslušný čas sběru materiálu

            vazba od položky mající vznik=M a SYST=DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = TIME a proceduru = DTP

(SYST_TIME_DTP)

 

LS        kde je uložena informace o stavu materiálu

            vazba od každé položky mající vznik=M nebo V

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu = SAMPLE a proceduru DTP

(SYST_SAMPLE_DTP)

 

LO       kde je uložena informace o typu odběru materiálu

            vazba od každé položky mající vznik=M nebo V

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu “sampling” a proceduru “dtp”

(SYST_SAMPLING_DTP)

 

LJ        kde jsou uloženy poznámky a jiné informace

            vazba od každé položky mající vznik=M nebo V

            na položku mající vznik=L, totožný systém, komponentu “remother” a proceduru “dtp”

(SYST_REMOTHER_DTP)

 

 

Poznámka k pořizování v dialogu “vazby” systému SLP:

Na národní úrovni je konstruováno automaticky.

Záznam jednoho z typů může být jen jeden.

Uživatelé mohou “národní” údaje převzít a používat je jako “lokální”.

Vazba od položek majících vznik = D není potřebná, lze ji realizovat přes odpovídající položku obsahující příslušný údaj o koncentraci (viz vazby “UO” a “UC”).

 

 


Vazba na položku, která má být zpracována na základě skupinové objednávky

 

RP       rozepsat povinně na jednotlivé položky

            vazba od každé položky mající vznik=G

            na položku mající vznik = M*, V a případně i B nebo N 

(M* značí položky typu vznik = “M” mající proceduru blíže neurčenou, tj. PROC = ” * ”)

 

Důležité informace k objednávání:

Tyto vazby mohou být jen od položek NČLP majících hodnotu vznik = G (tj. součásti “grup”).

Rozpis realizuje vždy LIS na podkladě objednávky z NIS - informace o skupině je pro laboratoř důležitá!

Poznámka:

Pokud by byl rozpis realizován v NIS, pak se nebude do LIS již zasílat příslušná položka typu vznik = G.

 

S položkami, které tímto rozpisem vzniknou, se pracuje stejně, jako když budou objednány přímo; to znamená, že se k nim realizují všechny příslušné vazby s výjimkou této “RP” - rekurze se nepřipouští.

 

Poznámka k pořizování v dialogu “vazby” systému SLP:

Záznamů může být více (podle počtu položek vázaných k příslušné skupině).

 

Poznámka ke zpracování Laboratorní příručky:

Na základě této informace bude vytvořena speciální tabulka k příslušné položce mající vznik = G, ve které budou popsány jednotlivé do rozpisu zařazené položky.

 

Vazba na položku, která musí být v laboratoři vyšetřena současně:

 

OP       objednat povinně - je nutné pro realizaci požadovaného vyšetření

            (například pro realizaci výpočtu nebo interpretace je nutné vyšetřit další potřebné položky)

            vazba od položky mající vznik=M, V, X, Q, S, Z na položky mající vznik=M*, V, X

(M* značí položky typu vznik = “M” mající proceduru blíže neurčenou, tj. PROC = ” * ”)

 

Poznámka:

objednávku realizuje NIS nebo LIS

 

Vazba na položku, která by měla být v laboratoři vyšetřena současně:

 

OF       objednat fakultativně - je vhodné pro zkvalitnění požadovaného vyšetření

            (například pro zkvalitnění výpočtu nebo interpretace je nutné vyšetřit další potřebné položky)

            vazba od položky mající vznik=M, V, X, Q, S, Z na položky mající vznik=M*, V, X

(M* značí položky typu vznik = “M” mající proceduru blíže neurčenou, tj. PROC = ” * ”)

 

Poznámka:

objednávku může realizovat NIS případně i LIS

 

Vazba na položku, která musí být současně sdělena laboratoři:

 

SP        sdělit povinně - je nutné k realizaci vyšetření nebo jeho další požadované zpracování

            (například pro zpracování výpočtů - netýká se interpretace)

            vazba od položky mající vznik=M, V, X, Q, S, Z na položky mající vznik=M*, V, L, U, I, P

            (vyplněním “časové diference” lze vymezit, jak starý údaj má smysl sdělovat)

(M* značí položky typu vznik = “M” mající proceduru blíže neurčenou, tj. PROC = ” * ”)

 

Poznámka:

Informace o věku, pohlaví a denní době odběru se touto cestou nezadávají, jsou k dispozici VŽDY. Toto zajišťuje informační systém a podporuje “datový standard”.

 

Poznámka:

Takto jsou objednavatelem zadávány např. informace o tělesné hmotnosti a výšce, objemu za čas, těhotenství aj.

Odkazy na položky mající vznik=M nebo V jsou používány např. tam, kde je více LIS bez jednotné databáze..

 

 

Vazba na položku, která by měla být současně sdělena laboratoři:

 

SF        sdělit fakultativně - je vhodné ke zkvalitnění zpracování

            (například pro korekce měření nebo výpočtů - netýká se interpretace)

            vazba od položky mající vznik=M, V, X, Q, S, Z na položky mající vznik=M*, V, L, U, I, P

            (vyplněním “časové diference” lze vymezit, jak starý údaj má smysl sdělovat)

(M* značí položky typu vznik = “M” mající proceduru blíže neurčenou, tj. PROC = ” * ”)

 

Poznámka:

Informace o věku, pohlaví a denní době odběru se touto cestou nezadávají, jsou k dispozici VŽDY. Toto zajišťuje informační systém a podporuje “datový standard”.

 

Poznámka:

Takto jsou objednavatelem zadávány např. informace o tělesné hmotnosti a výšce, objemu za čas, těhotenství aj.

Odkazy na položky mající vznik=M nebo V jsou používány např. tam, kde je více LIS bez jednotné databáze..

 

 

 

Vazba na položku, která musí být současně k dispozici při její interpretaci:

 

IP         interpretace povinně vyžaduje - je nutné mít k dispozici v okamžiku interpretace

            (interpretací se rozumí jak výběr škály, tak automatické i individuální hodnocení)

            (musí být k dispozici tam, kde se interpretace realizuje - LIS nebo NIS...)

            vazba od položky mající vznik=M, V, S, Q  na položky mající vznik=M*, V, L, U, I, P

            (vyplněním “časové diference” lze vymezit, jak starý údaj má smysl sdělovat)

(M* značí položky typu vznik = “M” mající proceduru blíže neurčenou, tj. PROC = ” * ”)

 

Poznámka:

Z položek majících vznik=Q se touto cestou neodkazuje na položky mající vznik=F.

To je záležitostí zpracování funkčních testů a jeho příslušných interpretačních algoritmů.

 

Poznámka:

Informace o věku, pohlaví a denní době odběru se touto cestou nezadávají, jsou k dispozici VŽDY. Toto zajišťuje informační systém a podporuje “datový standard”.

 

Poznámka:

Takto jsou objednavatelem zadávány např. informace o tělesné hmotnosti a výšce, objemu za čas, těhotenství aj.

Odkazy na položky mající vznik=M nebo V jsou používány např. tam, kde je více LIS bez jednotné databáze..

 

 

 

Vazba na položku, která by měla být současně k dispozici při její interpretaci:

 

IF         interpretace fakultativně požaduje - je vhodné mít k dispozici v okamžiku interpretace

            (interpretací se rozumí jak výběr škály, tak automatické i individuální hodnocení)

            vazba od položky mající vznik=M, V, S, Q  na položky mající vznik=M*, V, L, U, I, P

            (vyplněním “časové diference” lze vymezit, jak starý údaj má smysl sdělovat)

(M* značí položky typu vznik = “M” mající proceduru blíže neurčenou, tj. PROC = ” * ”)

 

Poznámka:

Z položek majících vznik=Q se touto cestou neodkazuje na položky mající vznik=F.

To je záležitostí zpracování funkčních testů a jeho příslušných interpretačních algoritmů.

 

Poznámka:

Informace o věku, pohlaví a denní době odběru se touto cestou nezadávají, jsou k dispozici VŽDY. Toto zajišťuje informační systém a podporuje “datový standard”.

 

Poznámka:

Takto jsou objednavatelem zadávány např. informace o tělesné hmotnosti a výšce, objemu za čas, těhotenství aj.

Odkazy na položky mající vznik=M nebo V jsou používány např. tam, kde je více LIS bez jednotné databáze..

 

 

Vazba na odpovídající položku s blíže neurčenou (obecnou) procedurou:

 

NP       odpovídající měřená položka s blíže neurčenou procedurou

            vazba od každé položky mající vznik=M a proceduru PROC ≠ “ *

na položku mající vznik=M a proceduru PROC = “ *

 

Poznámka k pořizování v dialogu “vazby” systému SLP:

Na národní úrovni je konstruováno automaticky.

Záznam může být jen jeden.

 

 

Vazba na položku, do které se ukládá příslušný vypočítaný odpad:

 

UO       uložení příslušného vypočítaného odpadu

            vazba od položky mající vznik=M na položku mající vznik=D

 

            vazba od položky SYST_komp_proc mající vznik=M,

kde systém SYST = DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR,

            na odpovídající položku s kódem  DSYST_komp_proc mající vznik=D,

            kde systém DSYST = DDUF, DF, DSTF, DSW, DU nebo DUNSFDR

 

Poznámka k pořizování v dialogu “vazby” systému SLP:

Na národní úrovni je konstruováno automaticky.

Záznam může být jen jeden.

 

 

Vazba na položku, ve které je uložena hodnota příslušné koncentrace:

 

UC       uložení příslušné hodnoty koncentrace

            vazba od položky mající vznik=D na položku mající vznik=M

 

            vazba od položky DSYST_komp_proc mající vznik=D,

kde systém DSYST = DDUF, DF, DSTF, DSW, DU nebo DUNSFDR,

            na odpovídající položku s kódem  SYST_komp_proc mající vznik=M,

kde systém SYST = DUF, F, STF, SW, U nebo UNSFDR

 

Poznámka k pořizování v dialogu “vazby” systému SLP:

Na národní úrovni je konstruováno automaticky.

Záznam může být jen jeden.

 


 

Vazba na položku, ve které je uložen příslušný mikrobiologický nález:

 

MN       uložení příslušného mikrobiologického nálezu

            vazba od položky mající vznik=K na položku mající vznik=B (jen mikrobiologická gesce)

 

            vazba od položky systém_AGENS_proc mající vznik=K,

            na odpovídající položku s kódem  systém_AGENS_DTP mající vznik=B,

            (druh veličiny = TYPE, typ položky = K, formát hodnoty = K)

 

 

Poznámka k pořizování v dialogu “vazby” systému SLP:

Na národní úrovni je konstruováno automaticky.

Záznam může být jen jeden.

 

 

Vazba na položku s příslušným hodnotícím textem:

 

TH       uložení hodnotícího textu k příslušné položce

vazba od položky mající vznik = M na položku mající vznik = H (netýká se B !);

 

V hodnotícím textu je hodnocena tato jedna hodnocená položka (s případným využitím dalších doplňujících informací definovaných vazbami od hodnocené položky).

 

Poznámka:

Hodnocená a hodnotící položka mají ve své definici totožnou komponentu, hodnotící položka má systém = REPI, proceduru = DTP a druh veličiny = TYPE.

Na národní úrovni je konstruováno automaticky.

 

 

Vazba na položku s příslušným interpretačním textovým blokem:

 

TB       uložení interpretačního textového bloku k příslušné položce

vazba od položky mající vznik = M, V, S, Q, P na položku mající vznik = B (netýká se H !);

 

 

V interpretačním bloku je hodnocena tato položka, ale může být (a většinou je) současně hodnoceno položek více (s případným využitím dalších doplňujících informací definovaných vazbami od hodnocené položky).

 


 

 

NÁSLEDUJÍCÍ VAZBY JSOU URČENY POUZE PRO LČLP

 

 

Vazba na položku, která má být objednána na základě objednávky “odpadu”:

 

RO       rozepsat povinně objednávku “odpadu” na příslušnou položku měřenou

            vazba z položky LČLP mající vznik=D na položku LČLP mající vznik = M

 

Důležité informace k objednávání:

Tyto vazby nejsou v rámci NČLP, mohou být fakultativně jen v některých LČLP.

Položku, na níž je realizována vazba, je možné určit z položky, z níž je vazba.

 

 

 

Vazba pro určení minimální běžné časové vzdálenosti mezi vyšetřeními:

 

D1        dolní mez časové vzdálenosti od předchozího vyšetření pro pacienta běžného

D2        dolní mez časové vzdálenosti od předchozího vyšetření pro pacienta z lůžkového odd. D3            dolní mez časové vzdálenosti od předchozího vyšetření pro pacienta z ARO a JIP

            vazba od položky mající vznik=M na položku mající vznik=M

 

Vazba je realizována na totožnou položku, (případně na položku lišící se na úrovni procedury nebo na úrovni systému v případě systému = P nebo S).

Současně musí být zadána příslušná časová diference.

 

Využívá se pro fakultativní upozornění na případnou duplicitní nebo potencionálně zbytečnou objednávku.

Poznámka:

Na “národní úrovni” toto nebude (zatím) připravováno. Fakultativní pro některé uživatele. Bude ještě diskutováno.

Specifikace jednotlivých skupin D1, D2 a D3 se ještě může měnit.

 

 

Vazba pro určení doporučené maximální časová vzdálenosti mezi vyšetřeními:

 

H1        horní mez časové vzdálenosti od předchozího vyšetření pro pacienta běžného

H2        horní mez časové vzdálenosti od předchozího vyšetření pro pacienta z lůžkového odd. H3            horní mez časové vzdálenosti od předchozího vyšetření pro pacienta z ARO a JIP

            vazba od položky mající vznik=M na položku mající vznik=M

 

Vazba je realizována na totožnou položku, (případně na položku lišící se na úrovni procedury nebo na úrovni systému v případě systému = P nebo S).

Současně musí být zadána příslušná časová diference.

 

Využívá se pro fakultativní upozornění na vhodnost kontrolního vyšetření (za určitou dobu).

Poznámka:

Na “národní úrovni” toto nebude (zatím) připravováno. Fakultativní pro některé uživatele. Bude ještě diskutováno.

Specifikace jednotlivých skupin H1, H2 a H3 se ještě může měnit.

 


 

Speciální vazba, jejíž smysl určí lokální uživatel pro svůj LIS nebo NIS:

 

X1        vazba pro lokálního uživatele  - 1. typ

X2        vazba pro lokálního uživatele  - 2. typ

X3        vazba pro lokálního uživatele  - 3. typ

            vazba od libovolné položky z LČLP na libovolnou položku definovanou v LČLP

 

Určeno jen pro lokální uživatele. Není připravováno na “národní úrovni”.

 

Upozornění:

Lokální uživatel tyto vazby využívá jen ke svým specifickým místním účelům.

Vždy před rozhodnutím o používání této speciální lokální vazby lokální správce konzultuje, zda by nebylo vhodné potřebnou vazbu vytvořit nově na “národní úrovni" jako součást NČLP.

 

 

Poznámka:

Další vazby mohou být doplňovány podle potřeby praxe.

 

 

Poznámky ke zpracovávání vazeb v NČLP i v LČLP:

 

Některé vazby mezi položkami slouží při realizaci korektních prvotních objednávek směrem z NIS  do LIS (OP, OF, SP, SF, IP, IF), některé k vytvoření dalších potřebných doplňujících objednávek na straně laboratoře (OP, OF), některé slouží pro zpracování skupinových objednávek (RP), jiné poskytují informace o uložení jiných položek potřebných při zpracovávání příslušné položky (LV, LT, LS, LO, LJ, UO, UC, TH, TB), další poskytují údaje pro řešení speciálních záležitostí (D1, D2, D3, H1, H2, H3).

 

 

Souslednost zpracování vazeb:

 

Aby byl zajištěn korektní postup a nedocházelo ke kolizím, je nutné respektovat některé nutné souslednosti při zpracovávání vazeb.

 

V LIS je nutné při zpracovávání objednávek vyšetření postupovat v následujícím pořadí:

·        rozepsat objednávku RP

·        rozepsat objednávky OP, OF

·        případně doplnit potřebné položky vyplývající z TH, TB

·        (jen v rámci LČLP případně zpracovat RO a D1, D2, D3 aj.)

 

Vždy je nutné zkontrolovat a případně odstranit výskyt duplicit, ke kterým může dojít souběhem přímé objednávky a objednávek realizovaných prostřednictvím některých typů vazeb.

 

 


 

Přehled jednotlivých typů vazeb a podklady pro jejich popis v číselníku vazeb

 

VAZBA

týká se (národnílokální)

počet

čas. dif. (ano, ne)

vazba od položek “vznik”

vazba na položky “vznik”

automat. konstrukce v NČLP

nabízí se do LČLP ke kopírování

LV

NL

1

N

M1

určuje algoritmus

A

A (aut)

LT

NL

1

N

M1

určuje algoritmus

A

A (aut)

LS

NL

1

N

M,V

určuje algoritmus

A

A (aut)

LO

NL

1

N

M,V

určuje algoritmus

A

A (aut)

LJ

NL

1

N

M,V

určuje algoritmus

A

A (aut)

RP

NL

X

N

G

M*,V,B,N

N

N

OP

NL

X

N

M,V,X,Q,S,Z

M*,V,X

N

A

OF

NL

X

N

M,V,X,Q,S,Z

M*,V,X

N

A

SP

NL

X

A

M,V,X,Q,S,Z

M*,V,L,U,I,P

N

A

SF

NL

X

A

M,V,X,Q,S,Z

M*,V,L,U,I,P

N

A

IP

NL

X

A

M,V,Q,S

M*,V,L,U,I,P

N

A

IF

NL

X

A

M,V,Q,S

M*,V,L,U,I,P

N

A

NP

NL

1

N

M2

M*

A

?

UO

NL

1

N

M1

určuje algoritmus

A

A (aut)

UC

NL

1

N

D

určuje algoritmus

A

A (aut)

MN

NL

1

N

K

B

A

A (aut)

nové

TH

NL

1

N

M

určuje algoritmus

A

A (aut)

TB

NL

X

N

M,V,Q,S,P

B mikrobiologické

N

N

lokální:

RO

L

1

N

D

určuje algoritmus

N

-

Di

L

1?

A

M

určuje algoritmus

N

-

Hi

L

1?

A

M

určuje algoritmus

N

-

Xi

L

X

A

lčlp

lčlp

N

-

 

POZNÁMKY:

M1       položky typu VZNIK=M dále filtrované (viz popis vazby)

M2       položky typu VZNIK=M dále filtrované (viz popis vazby)

M*        položky typu VZNIK=M dále filtrované - volí se jen ty, které mají proceduru PROC = *