Interpretační škály k položkám - národní škály [NCLPSKAL]

 

Interpretační škály k položkám - lokální škály [LCLPSKAL]

 

Z důvodů praxe je rozděleno na dva samostatné soubory s totožnou strukturou. V jednom jsou POUZE škály “národní” a ve druhém POUZE škály “lokální” vytvořené konkrétním uživatelem.

Z hlediska DS a praxe jsou významné pouze škály “lokální”, neboť ty slouží k interpretaci příslušných hodnot příslušných položek. (Podkladem pro tvorbu škál “lokálních” mohou být škály “národní”.)

 

KLIC**+               Klíč škály (char 8) - jednoznačné označení záznamu v číselníku škál přidané pro

potřeby webových služeb (obsah položky aut_klic tabulky skaly.dbf)

 

KODSKAL**+    Kód škály (char 26) - pro program ČLP a systém SLP

                                                /pro NCLPSKAL:

 odkaz na tuto škálu je definován v NCLPPOL kódem “SKALA”/

                                                /pro LCLPSKAL:

 odkaz na tuto škálu je definován v LCLPPOL kódem “KODSKAL”/

 

KODSKALL+      Kód škály lokální (char 26) - jen pro některé spolupracující IS (fakultativní)

/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/

/v LCLPSKAL může být prázdné - jen pro některé LIS/

 

LABL+                  Kód lokální laboratoře, pro níž je lokální škála vytvořena (char 1)

/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/

/v LCLPSKAL může být prázdné - jen pro některé LIS/

 

DRUHZ                  Druh živočicha (char 1) - pro veterinární praxi

                                                /z číselníku [NCLPDRZ] - nyní se nevyužívá/

                                                /není-li zadáno (vyplněno), je považováno za škálu humánní medicíny/

/v NCLPSKAL je vždy prázdné! - na národní úrovni se nevyužívá/

                                                /v číselníku ponecháváme, v případě zájmu bude doplněno do dialogů/

 

SEX**+                 Pohlaví (char 1)

/“M” = muž, “F” = žena, “mezera” = nerozlišeno/

                                                /viz též z číselníku [NCLPTPS] = totožný obsah/

 

VEKD**+              Dolní věková hranice pro výběr škály ve dnech (char 5)  - v DS 1.20 SVD

VEKH**+              Horní věková hranice pro výběr škály ve dnech (char 5) - v DS 1.20 SVH

                                                Pozor! Horní mez je 99 roků, tj. 36160 dnů. Starší pacient je interpretován

jako pacient o stáří 99 roků (36160 dní). V IS nutno patřičně ošetřit!

                                                /škála se vztahuje na pacienta tohoto věku a pohlaví/

 

ODBTD+               Dolní hranice denní doby odběru v hodinách (char 2)  - v DS 1.20 SOD

ODBTH+               Horní hranice denní doby odběru v hodinách (char 2) - v DS 1.20 SOH

                                                /škála se vztahuje na hodinu odběru v tomto intervalu/

 

UDAL+                  Klíč události pro výběr škály (char 8)  - v DS 1.20 SU

                                                /z číselníku [NCLPUVIS]/

                                                /škála se vztahuje k uvedené události a dalším atributům/

 

UDALJ+                Rozměr časového údaje pro položky UDALTD a UDALTH (char 1) - v DS 1.20 SUR

UDALTD+             Vzdálenost od vzniku události dolní v jednotkách UDALJ (char 5) - v DS 1.20 SUD

UDALTH+             Vzdálenost od vzniku události horní v jednotkách UDALJ (char 5) - v DS 1.20 SUH

 

HODTEXT            Hodnota textová k události (char 8) - připravuje se naplnění do další verze

HODOD                Hodnota číselná dolní k události (char 8) - připravuje se naplnění do další verze

HODDO                Hodnota číselná horní k události (char 8) - připravuje se naplnění do další verze

 

STAVTYP             Informace o tom, proč není škála vypracována (char 8) - v DS 1.20 SXS

                                                /z číselníku [NCLPSTS]/

 

ODBER Typ odběru materiálu - pro výběr škály (char 8) - v DS 1.20 SXZ

                                                /z číselníku [NCLPTOS]/

DIETA                    Typ diety - pro výběr škály (char 8) - v DS 1.20 SXD

                                                /z číselníku [NCLPTDS]/

 

ALGSKAL            Algoritmus pro výpočet škály nebo referenčních mezí (char 8) 

/z číselníku [NCLPAVIS] pro škály “národní” i “lokální”/

 

PCASSB+             Indikace, že má být škála přepočítána na čas sběru (char 2) - v DS 1.20 SIT

                                                /01 až 24; implicitně 24/

                                                - škály pro odpady jsou vypracovány pro sběrový interval 24 hodin

                                                - pokud je sběrový interval kratší, lze jej přepočítat a údaj hodnotit jen tehdy,

                                                  je-li údaj v PCASSB nižší nebo totožný se skutečným intervalem sběru

 

PHMOT+              Indikace, že má být škála přepočítána na tělesnou hmotnost (char 1) - v DS 1.20 SIH

                                                /“H” = přepočítat škálu zadanou na 1kg hmotnosti, “  ” = nepřepočítávat/

PPLOCH+            Indikace, že má být škála přepočítána na tělesnou plochu (char 1) - v DS 1.20 SIP

                                                /“P” = přepočítat škálu zadanou na 1m2 tělesné plochy, “  ” = nepřepočítávat/

VAHA                    “Váha” škály pro upřednostnění výběru této škály (char 3)

- nelze-li rozhodnout dle jiných atributů, volí se podle hodnoty “váhy škály”

 

S1+                         1. bod interpretační škály - mez dolní (char 8)

S2+                         2. bod interpretační škály - nízké (char 8)

S3+                         3. bod interpretační škály - snížené (char 8)

S4**+                    4. bod interpretační škály - referenční mez dolní (char 8)

S5**+                    5. bod interpretační škály - referenční mez horní (char 8)

S6+                         6. bod interpretační škály - zvýšené (char 8)

S7+                         7. bod interpretační škály - vysoké (char 8)

S8+                         8. bod interpretační škály - mez horní (char 8)

 

FRML+                  Specifický formát referenčních mezí vázaný k této škále (char 1)

/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/

                                                /z číselníku [NCLPFRM] /

-          fakultativně může vyplnit uživatel, většinou prázdné

 

NJL                        Název odpovídajícího lokálně použitého rozměru (“jednotka LČLP”) J (char 20)

/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/

                                                - záměrně převzato z LCLPPOL - duplicita

- s touto jednotkou jsou vydávány (lokální) nálezy

 

PREPFAK             Přepočítávací faktor mezi jednotkou národní a lokální (char 16)

/v NCLPSKAL je vždy prázdné!/

                                                - záměrně převzato z LCLPPOL - duplicita

                                                Jednotka NČLP = přepočítávací faktor x jednotka LČLP

                                                Zadává se číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru.

                                                Příklad: Jednotka NČLP= l, jednotka LČLP= ml, pak prepfak = 1000,

                                                protože l = 1000 x ml

 

PLATI_OD           Platnost škály od uvedeného data (date)

PLATI_DO           Platnost škály do uvedeného data (date)

 

DAT_ZMEN         Datum poslední aktualizace záznamu škály (date)

 

STAV                     Stav škály (num 1) -             1=rozpracováno,

                                                                                2=dokončeno,

                                                                                3=zkontrolováno,

                                                                                4=schváleno

                                                Pozor! Spolupracující IS smějí pracovat jen se škálami schválenými!

 

AKTUAL               Aktuálnost záznamu škály (num 1) - 1=aktuální, 2=obsolentní, 3= neaktuální

                                                Pozor! Spolupracující IS běžně pracují jen se škálami aktuálními!

                                                                Škály obsolentní a neaktuální jsou pouze “historické”.

 

Upozornění: pro NCLPSKAL nebude vyplněno KODSKALL, LABL, FRM, NJL a PREPFAK.

 

Poznámka:

Položky označené symbolem “ ** ” musí být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); minimální nutná množina položek.

Položky označené symbolem “ + ” mohou být sdělovány při jednorázovém importu z LIS do SLP (ČLP); maximální možná množina položek! (Škály se importují pouze v jednotce lokální definované v LČLP.)