Struktura rodného čísla - NZIS

 

Rodné číslo vychází z data narození a udává se ve tvaru:

nnnnnn/nnnn (zarovnáno vlevo)

nn -- -- / --- - rok narození (poslední dvojčíslí)

-- nn -- / --- - měsíc narození (01–12) u žen plus 50

-- -- nn / --- - den narození (01–31)

-- -- -- / nnn - trojmístná koncovka

-- -- -- / --- n kontrolní číslice

Trojmístná koncovka byla přidělována do data narození 1. 1. 1954. Byly přidělovány

i koncovky „000“. V tomto případě je čtvrté místo koncovky a poslední místo rodného

čísla mezera.

Kontrolní číslice je přidávána k RČ občanů narozených od 1. 1. 1954. Devítimístné číslo

vytvořené z datové části před lomítkem a trojmístné koncovky dělíme 11 a celočíselný

zbytek tohoto podílu je kontrolní číslice. Je-li zbytek nula, pak kontrolní číslice je nula.

Je-li zbytek 10, pak kontrolní číslice je také 0 (podle interního předpisu FSÚ ČVK

2898/1985 byly tyto nulové koncovky přidělovány pouze do roku 1985 v počtu cca

1000; není vyloučeno, že se v minimálním počtu vyskytly i po tomto roce).

Pozn.: Při zápisu na technických nosičích se lomítko vynechává.

 

 

PŘÍPUSTNÉ HODNOTY

první dvojčíslí 00–99;

druhé dvojčíslí 01–12, 51–62;

třetí dvojčíslí – měsíce leden, březen, květen, červenec, srpen, říjen a prosinec 01–31,

měsíce duben, červen, září, listopad 01–30 a měsíc únor 01–29.

Koncovka 000–9999 s tím, že je-li koncovka čtyřmístná, pak čtvrtá číslice je rovna

zbytku po dělení předcházejícího devítimístného čísla číslem 11 a je-li tento zbytek 10,

je čtvrtá číslice koncovky rovna 0.