Laboratorní příručka - informace a pokyny pro přípravu LP

 

 

Systém SLP nabízí propracovaný aparát pro vytvoření a následnou údržbu vaší Laboratorní příručky a to jak v podobě papírové, tak i elektronické (na CD, intranetu či internetu) - podrobněji dále.

Vámi připravená data mohou být využívána nejen v další laboratorní dokumentaci, ale mohou je též současně využívat spolupracující informační systémy (LIS, NIS aj.), do kterých je lze exportovat (viz nabídka v menu "Spolupráce s IS").

 

Vlastní tvorba Laboratorní příručky je z hlediska logického (tj. z hlediska dat i nástrojů systému SLP) rozdělena obsahově na dvě základní relativně samostatné části, vybavené potřebnými nástroji:

 I. - textovou část obsahující jednotlivé kapitoly Laboratorní příručky včetně příloh a odkazů

II. - tabulkovou část obsahující paletu nabízených laboratorních vyšetření (z číselníku LČLP)

 

Vlastní obsah Laboratorní příručky může být rozdělen do několika základních celků - kapitol:

 1. Obsah a úvod
 2. Informace o laboratoři
 3. Manuál pro odběry primárních vzorků
 4. Preanalytické procesy v laboratoři
 5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
 6. Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek
 7. Pokyny a instrukce
 8. Přílohy
 9. Odkazy
 10. Zkratky - fakultativní
 11. Rejstřík - fakultativní

 

Celky A až E a G až K patří do výše uvedené části I., celek F do části II.  

Celek F může být v praxi realizován řadou různě uspořádaných tabulek.

 

Pro realizaci části I. slouží dokumenty a nástroje připravené v nabídce menu "Dokumenty a texty" v první volbě "Dokumenty SLP a texty repetitorií - po skupinách" ve skupinách dokumentů:

- "Příprava laboratorní příručky" a dále též nástroje v této skupině,

- "Seznamy" a "Laboratorní příručka" a využívají se též fakultativní dokumenty ze skupin

- "Pokyny", "Formuláře" a případně i jiné podle individuálních záměrů.

Dále bude využíván nástroj "Zpracování seznamu dokumentů do HTML souboru".

 

Pro realizaci části II. slouží především dialogy v nabídce menu "Položky":

- "Lokální číselník laboratorních položek"

a dále pak nástroje v menu "Dokumenty  a texty":

- "Definice formulářů pro položky LČLP"

- "Definice sestav pro položky LČLP"

- "Zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru"

- a případně též nástroje pro "Generování hypertextu" (ve vazbě na skupinu dokumentů "Titulní stránky hypertextů" a "Podklady k hypertextům").

 

Předkládané dělení Laboratorní příručky není povinné (jedná se o doporučení), symbolické označení jednotlivých částí Laboratorní příručky písmeny AK je jen jednou z možných variant, ale v tomto návodu se jej budeme držet. Další bližší informace k nabízenému dělení Laboratorní příručky najdete v dokumentu "LP A02 Obsah : doporučení" ve skupině "Příprava Laboratorní příručky".

 

 

Podrobnější pokyny pro realizaci jednotlivých částí najdete v následujících bodech:

- LP - realizace textové části  (I.)

- LP - realizace tabulkové části (II.)

- LP - tisk a vydání

- LP - generování hypertextové formy

- LP - následná průběžná údržba

- LP - ukázka praktického řešení 

 

 

LP - realizace textové části  (I.)

 

Nástroje a pomůcky pro přípravu textové části Laboratorní příručky (LP) jsou nabízené ve skupině dokumentů "Příprava laboratorní příručky". Zde je na "národní" úrovni připravena také řada doporučení a ukázek. Podrobnější úvodní informace k problematice LP (dle ISO 15189 i dle "NASKL") je k dispozici ve skupině "Externí podklady a pokyny" v dokumentu "_ISO 15189 a Laboratorní příručka", který je vhodné prostudovat. Tento dokument je duplicitně k dispozici též ve skupině "Příprava Laboratorní příručky" a to v již rozpracované podobě v rámci řady doporučení označovaných v názvu kódem "LP" a označením příslušné kapitoly (např. "LP A-01 Předmluva" : doporučení). Ke každému doporučení je zde současně k dispozici konkrétní ukázka, která je vyznačena přidáním symbolu "u" (např. "LP A-01u Předmluva" : ukázka). Tyto praktické ukázky jsou pro vás zpracované také v několika dalších příkladech i na webu.

 

Dělení Laboratorní příručky na jednotlivé celky AK není povinné, jedná se pouze o doporučení, které vyplývá z norem, praxe a bylo také prakticky a zdárně využito při tvorbě řady konkrétních LP. Finální tvar konkrétní LP (pořadí kapitol, číslování, značení atd.) je plně v rukách tvůrců LP. Pokud bude zde nabízené doporučení včetně příkladů vyhovovat, lze z něj plně vyjít (a vhodně modifikovat).

 

Pokud vyjdete důsledně z předkládaného doporučení členění LP, můžete využít další připravené nástroje i texty systému SLP.

 

Všechny "národní" vzory zakoupené se systémem SLP® a jeho upgrade jsou vám z hlediska autorského práva plně k dispozici pro vaši LP a to za předpokladu, že v takto připravené LP bude uvedeno, že LP byla vytvořena za pomoci systému SLP® příslušné verze.

 

Takto lze do vaší LP připojit i potřebné do systému SLP zařazené "pokyny", "tabulky" atd.

 

Dříve, než zahájíte vlastní tvorbu LP, rozvažte, zda ji budete realizovat pouze v papírové nebo pouze v hypertextové podobě, nebo zvolíte obě formy. Pokud budete uvažovat hypertextovou formu, pak velmi doporučujeme zachovat dělení na jednotlivé samostatné kapitoly a případně si doplnit ještě další samostatné dokumenty, aby bylo možné plně využít možností, které hypertextová forma uspořádání LP nabízí (vhodné strukturování, stavebnicové řešení, minimální duplicity ve zdrojových textech atd.).

 

Na základě této rozvahy pak zvolte pro vás vhodnou vnější formu uspořádání dokumentů jednotlivých kapitol - "Typ1/2" - s titulní stránkou nebo bez, s hlavičkami nebo bez, jako prostý text atd.

Podrobnější informace najdete v informativním dokumentu "_INFO ke skupinám Příprava LP a LP", který je zařazen ve skupině "Příprava laboratorní příručky".

Pravděpodobně zvolíte v praxi nejběžnější a nejjednodušší formu nabízenou i v doporučeních a ukázkách - "LP rozpracovaná a udržovaná - kapitoly"  (kód Typ1/2 = LABPRIRR/TXT_PLNY); jedná se o běžný pracovní neřízený dokument bez titulních stránek a bez hlaviček na jednotlivých stránkách. Tato forma je praktická a úsporná. LP jako řízený dokument vznikne následně (viz dále). Jiné nabízené formy vznikly na přání některých uživatelů systému SLP.

 

Pro přípravu, prvotní vytvoření a následnou údržbu laboratorní příručky slouží skupina dokumentů "Příprava laboratorní příručky". Pro uchovávání aktuálního platného tvaru vaší Laboratorní příručky slouží skupina "Laboratorní příručka".

 

Ve skupině "Příprava laboratorní příručky" by měla být trvale aktualizovaná pracovní podoba LP (každá změna bude zapisována do dokumentů uložených zde), jednou za čas (dle vámi určených pravidel) bude z těchto dat vytvořen oficiální tvar Laboratorní příručky a ten bude následně uložen ve skupině "Laboratorní příručka" (jako řízený dokument - se všemi náležitostmi). Původní již neplatné tvary LP budou podle vámi zavedených pravidel odkládány do řízeného archivu ve skupině "Archiv".

 

Náčrt postupu tvorby papírové LP je popsán dále, postup pro generování hypertextové formy je v samostatné kapitole. Z praktických zkušeností plyne, že je vhodné kombinovat obě formy - stručnou papírovou LP s údaji, které se během roku zásadněji nemění,  s hypertextovou přílohou s častěji aktualizovanými údaji. Hypertextová forma může být na CD i na intranetu nebo na internetu.

 

Nabízí se samozřejmě i jiná vhodná řešení.

 

 

Praktická doporučení pro tvorbu LP papírové i hypertextové

 

Systém SLP je nástrojem mnoha možností použití, pro tvorbu LP toto platí dvojnásobně. Nabídneme vám jeden z osvědčených přístupů, vhodné vlastní modifikace postupů jsou samozřejmě možné.

 

Na základě praktických  zkušeností lze doporučit laboratorní příručku rozdělenou na jednotlivé dílčí dokumenty - kapitoly (a je-li to vhodné, tak i podkapitoly) a to ve výše zmiňované skupině "Příprava laboratorní příručky".

Dílčí dokumenty - části - LP zde budou trvale ve tvaru pracovním, nebudou tedy považované za dokumenty řízené, nebudou ani označované jako "zkontrolované" či "schválené"!

 

Jejich členění může být takové, jako je nabízené v doporučeních a ukázkách nebo vhodné jiné.

V případě, že bude zamýšlena pouze papírová forma LP, může být LP členěna na menší počet větších částí.

V případě, že bude nyní nebo v budoucnosti vytvářena také hypertextová forma LP (a to lze plně doporučit), je vhodné členění na logické menší části (jako v nabízených ukázkách, může být ale i podrobnější).

 

K předem vyhlášenému termínu uzávěrky LP všechny připravené dokumenty tvořící budoucí LP (papírové či hypertextové) dokončíte, obsahově sjednotíte a následně zpracujete do souboru nového. Tyto zdrojové dokumenty zůstanou ve stavu "dokončeno", budou nadále aktualizované a příště opět takto použité k další reedici (k dalšímu vydání).

 

Tyto činnosti lze rozdělit do několika kroků pro přípravu papírové LP a do několika pro přípravu hypertextové formy LP.

 

 

Kompletace papírové LP

 

Máme-li ve skupině "Příprava Laboratorní příručky" dokončené dokumenty pro zamýšlenou papírovou formu LP, přikročíme k jejich zpracování.

 

1. etapa - kompletace dokumentů

 

Poskládáme jednotlivé dokumenty vhodně za sebe a vytvoříme jeden celek - jeden soubor. K tomu slouží nástroj "Zpracování seznamu dokumentů do HTML souboru" v menu "Dokumenty a texty".

 

Dříve, než uvedený nástroj použijeme, připravíme si uspořádaný seznam jednotlivých dokumentů a to ve skupině dokumentů "Seznamy". V této skupině si založíme dokument, který nazveme například "Laboratorní příručka (kapitoly) - seznam". Pokud se na něj budeme odvolávat z dokumentů, které jsou součástí příručky jakosti, založíme jej jako dokument "řízený", většinou ale bude jen jako pracovní dokument "informativní" (volíme v nabídce Typ1/2 při zakládání dokumentu). V takto založeném prázdném dokumentu vytvoříme formalizovaný seznam všech kapitol (dílčích částí) Laboratorní příručky tak, jak mají jít za sebou. Seznam vytváříme zásadně jen za pomoci funkčního tlačítka "Vlož odkaz na dokumenty", aby byl dále počítačově zpracovatelný. Formalizovaně vloženým odkazům systém "rozumí", podle nich bude text kompletovat. Libovolný jiný volný text systém ignoruje, může být tedy připojen podle vašich potřeb a záměrů (nadpisy, poznámky, komentáře, výklady atd.).

Tam, kde mají být v zamýšlené LP tabulky se seznamem nabízených vyšetření (část "F"), vynecháme symbolický prostor (seznam vznikne za pomoci jiných nástrojů následovně), nebo si vytvoříme soubory dva - jeden pro kapitoly A až E a další pro kapitoly G až K - a mezi ně následně vložíme soubor obsahující část F. Tisk bude realizován ze tří souborů nebo je spojíme v jeden velký.

(Kapitolu "F" zpracujeme pro hypertextovou formu LP - to je popsáno dále.)

 

2. etapa - úprava kompletního dokumentu

 

Takto vzniklý jeden dva nebo tři soubory následně dokončíme pod vhodným editorem. Běžné je použití editoru Word, s jehož pomocí provedeme různé potřebné cyklické náhrady řetězců, doplníme obrázky, speciální symboly a realizujeme finální grafické úpravy. Pokud objevíme překlepy nebo textové chyby, opravu realizujeme vždy ve zdrojovém dokumentu!

 

Pokud budeme požadovat kvalitní zpracování příručky tiskárnou, bude nutné pro finální úpravu LP použít kvalitativně vyšší editor - ze zkušenosti ale toto doporučujeme svěřit tiskárně, které poskytneme obsahově zkontrolovaný text připravený Wordem. Příprava podkladů pro tiskárnu vyžaduje poměrně hodně zkušeností i náročnější programové vybavení.

 

Příručku lze vydat jako knížku či brožuru a to na papírech laminovaných i recyklovaných ekologických. Vše je otázka žádané kvality a ceny. Je vhodné zvážit i "kapsičku" na CD s přílohou s platností na rok.

 

3. etapa - tisk a následné uložení

 

Obsahově zkontrolovaný text připravený Wordem následně uložíme jako jeden celek (nebo jako více patřičně označených dílů) do skupiny "Laboratorní příručka". Pro toto slouží typy dokumentů "Laboratorní příručka vydaná - kompletní" (Typ1/2 = LABPRIRK).

 

Laboratorní příručku lze také uložit pouze v knižní nebo hypertextové podobě mimo systém SLP.

 

Tak i tak doporučujeme do skupiny "Laboratorní příručka" založit řízený dokument "Laboratorní příručky vydané" (Typ1/2 = LABPRIRV), z něhož bude odkazováno na konkrétní příručku zvolené formy s uvedením místa jejího uložení.

 

 

 

LP - realizace tabulkové části (II.)

 

Významnou a většinou i rozsahem objemnější částí Laboratorní příručky je přehled laboratorních položek - paleta vyšetření, kterou laboratoř nabízí (v doporučeních a ukázkách jako kapitola "F"). Samozřejmě může být připravena ručně za pomoci editoru nebo vygenerována z LIS, umí-li to. Systém SLP nabízí zajímavý aparát nejen pro realizaci této části LP a pro tvorbu dalších dokumentů, ale nabízí i další zajímavé a cenné možnosti využití dat, která budou nabízenými nástroji připravena.

 

 

Pro realizaci tabulkové části II. slouží především dialogy v nabídce menu "Položky":

- "Národní číselník laboratorních položek", z něhož je připraven a dále využíván

- "Lokální číselník laboratorních položek"

dále mohou být využívány skupiny dokumentů:

- "Texty k LČLP"

- "Pokyny"

a k následné tvorbě tabulek a ke kompletaci pak slouží nástroje v menu "Dokumenty  a texty":

- "Definice formulářů pro položky LČLP"

- "Definice sestav pro položky LČLP"

- "Zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru"

 

Připravené nástroje umožňují mnoho variant, pro jednodušší seznámení zvolíme jednu z možných a nejvíce vyžívaných a popíšeme ji po jednotlivých krocích. Ty se mohou v praxi modifikovat i překrývat.

 

 

1. etapa - vytvoření LČLP z NČLP

 

Nejprve je nutné připravit vlastní paletu položek, svůj Lokální číselník laboratorních položek (LČLP). Při jeho přípravě vycházíme z Národního číselníku laboratorních položek (NČLP), vyznačujeme ty položky NČLP, které patří též do palety našeho laboratorního číselníku (číselníku zavedeného v LIS). Takto připravíme nejen kvalitní podklady se spoustou předpřipravených dat pro LP, ale současně také takto mohou vzniknout podklady pro komunikační Datový standard verze 2, 3 či 4 (dle LIS) a pro LIS.

 

Nabízený postup, osvědčený v praxi:

 

V menu "Položky" zvolíme "Národní číselník laboratorních položek" záložku "Seznam". Číselník setřídíme abecedně podle "názvu komponenty". Pokud nás bude zajímat jen např. biochemie či jiná gesce, zvolíme třídění podle gescí (v rámci gescí je tříděno podle názvů komponenty). Připravíme si seznam položek, jak jsou definované ve vašem LIS - nejlépe na papíře. Pak postupně od začátku abecedy procházíme setříděný číselník NČLP a jednotlivým komponentám zaujímáme postoj - řešíme nebo neřešíme (je v naší paletě nebo není).

Pokud patří aktuální komponenta do nabídky laboratoře, zvolíme patřičnou kombinaci "komponenta a vyšetřovaný systém" (například glukóza v plazmě) a vybereme konkrétní položku NČLP s ohledem na vhodnou proceduru (glukóza v plazmě - abs. spektrofotometrie). Zásadní podmínkou je, že musí vždy jednoznačně odpovídat druh veličiny (zde např. látková koncentrace v mmol/l). Jednotka se může lišit řádově, v LČLP lze následně zadat přepočítací konstantu. Údaje potřebné k výběru jsou k dispozici v záložce "Definice v NČLP". Podrobnější informace ke zmíněným dialogům i k nabízenému postupu - viz příslušný HELP.

 

Takto vybranou položku NČLP, která má svůj odpovídající korektní protějšek v současném číselníku používaném v laboratoři (v LIS), vyznačíme za pomoci dialogu v záložce "Vztah k lokálnímu číselníku" zaškrtnutím volby "zpracovává se" (na začátku práce je všude zaškrtnuto "neřešíme"). Viz HELP. Následně si označíme v seznamu položek z LIS tuto právě nalezenou a provázanou. Takto postupně vytvoříme vazby mezi všemi položkami seznamu z LIS a NČLP, čímž nám vznikne podmnožina NČLP, tedy Lokální číselník laboratorních položek LČLP. Dále pracujeme s LČLP.

 

(Případné neprovázané položky z číselníku LIS je nutné v NČLP dohledat, řešit jinou nebo vhodnější formou, objednat k doplnění do NČLP nebo konzultovat nejasnosti.)

 

 

2. etapa - podrobný popis položek LČLP

 

V menu "Položky" zvolíme "Lokální číselník laboratorních položek" a vybereme záložku "Seznam". Postupně procházíme vhodně setříděným seznamem a doplňujeme popisy k položkám v určeném rozsahu (zvolený rozsah je plně v rukách znalého uživatele).

Z hlediska potřeb Datového standardu a z hlediska uspokojení minimálních nároků na zamýšlený seznam položek do Laboratorní příručky (paletu "metod"), by mělo být vyplněno alespoň:

- "název pro LP1" (většinou ponecháme nabídnutý) a "název pro LP2"

- "lokální kód", je-li to potřebné pro DS a LIS (pro některé LIS též "zkratku")

- "jednotka lokální" a "přepočítací faktor"

- referenční meze v dialozích pod tlačítkem "Škála" (viz popisy v helpu)

- základní údaje v dialogu pod tlačítkem "Pro LP" - preanalytická fáze, stability atd.

(zadáme minimálně: "materiál", "odběr do", "pokyny k odběru vzorku" a "max. čas od získání do zpracování vzorku" a související údaje; další položky jsou na rozhodnutí, co vše bude dále využíváno)

 

Podrobnější informace k dialogům i k postupu - viz HELP. Podrobněji též helpy k záložkám "Podklady pro LP 1" i "Podklady pro LP 2" a dále pak k dialogům pro přípravu tabulek referenčních mezí "Škály".

Zmiňované dialogy ("obrazovky") obsahují položky, které je vhodné vyplňovat v kompletním rozsahu a využívat je pak nejen pro stručnou LP papírovou, košatější LP hypertextovou elektronickou (na CD nebo internetu), pro export dat ze SLP do LIS a případně i NIS (cestou DS), ale i pro další laboratorní dokumentaci. Viz též informace pod tlačítky HELP.

 

Pro následnou přípravu sestav jsou významné položky "Příznak pro LP" a "Skupiny" - ty jsou podrobněji zmíněné v popisu "4.etapa - definice sestav".

 

 

3. etapa - definice formulářů

 

Máme-li vytvořený seznam položek LČLP a patřičně naplněné jejich popisy, připravíme si formuláře pro zobrazování potřebných údajů k jednotlivým položkám. Formulářů si můžeme připravit v různých modifikacích lišících se rozsahem i úpravou. Formulář připravujeme pro zobrazení vždy jen jedné položky ze seznamu LČLP, která bude (společně s dalšími položkami) vybrána podle kriterií určených v definici sestav - viz dále.

K tvorbě formulářů slouží nástroje nabízené v menu "Dokumenty a texty" v nabídce "Definice formulářů pro položky LČLP". Jsou připravené základní "národní" ukázky, vlastní sadu si připravíme jejich úpravou nebo si ji vytvoříme sami kompletně.

 

Jednotlivé dialogy ("obrazovky") jsou podrobně popsané - viz HELP.

 

Je vhodné připravit a "odladit" základní tvar formuláře a z něj následně vytvářet odvozené klony.

Je zřejmé, že jiné nároky budou kladené na formulář pro papírovou formu LP (bude stručnější) a jiné na formuláře pro hypertextovou formu LP (budou rozsáhlejší, budou obsahovat i odkazy), kterých může být i více typů s ohledem na různé typy položek LČLP - viz též dále - "definice sestav".

 

Připravené formuláře jsou základními stavebními kameny pro vytvoření všech potřebných sestav.

 

 

4. etapa - definice sestav

 

Vytvořili jsme seznam položek LČLP a patřičně naplnili daty, připravili si strukturu alespoň jednoho formuláře pro zobrazení jednotlivých položek, takže můžeme vytvořit definici sestavy.

 

Sestavou rozumíme uspořádaný výběr z položek LČLP a jejich zobrazování ve tvaru určeném definicí formuláře, jehož volba je určena algoritmem v definici sestavy.

 

 

V definici sestavy jsou zadávány tři základní funkce:

- v jakém pořadí mají být položky LČLP procházeny (třídění)

- podle jakých kriterií mají být vybírány položky z množiny LČLP (filtrování)

- jaký formulář má být zvolen pro právě vybranou a zpracovávanou položku LČLP (vlastní zobrazení)

 

Vše je sice podrobně popsáno v helpu - viz tlačítko HELP - ale je vhodné nabídnout několik osvědčených přístupů k filtrování položek.

 

Výklad o filtrování se bude vztahovat k dialogu "Definice sestav pro položky LČLP" a k dialogu v menu "Položky", nabídce "LČLP", záložce "Lokální číselník", kde je k dispozici položka "Příznak pro LP" a dále množina šesti položek "Skupina". Toto jsou nejdůležitější nástroje pro ruční vyznačení, do jakých sestav ta která položka bude patřit.

 

Ke globálnímu filtrování slouží zejména položka "Příznak pro LP". Princip použití je prostý. V popisu LČLP můžeme ke každé položce zadat až 8 různých symbolů (písmen, číslic, běžných znaků) a v nastavení filtrování můžeme vždy jeden uvést - podle něj budou vybrané jen ty položky, které jej mají zapsaný.

 

Symbolika používání příznaků není předepsána, určuje si ji uživatel podle svých záměrů.

V praxi bývá používáno např.:

 

1. varianta

Mnemotechnická symbolika - R = rutina, S = statim, N = zobrazuje se na nálezu atd.

 

2. varianta

Písmena jsou vyhrazena pro přípravu tabulek - A, B, C (pro C i Č),... a 1 = rutina, 2 = statim atd.

 

A varianty další.

 

"Skupiny" jsou dalším nástrojem pro filtraci. Skupiny si připravuje každé pracoviště samo podle svých záměrů a představ. Ke každé položce může být až 6 skupin, v nastavení filtrování můžeme vždy jednu uvést. Slouží nejčastěji k přípravě tabulek zaměřených na určitou laboratorní či klinickou problematiku, například skupiny pro léky, vyšetření renálních funkcí, screeningy atd. Pomocí skupin lze samozřejmě také vyznačovat položky patřící do rutinní či statimové palety nebo patřící do abecední skupiny AZ, čili lze takto realizovat totéž, co bylo nabízeno prostřednictvím příznaku pro LP - lze kombinovat.

 

Filozofii práce s "Příznak pro LP" a se "Skupiny" je nutné předem dobře zvážit a důsledně dodržovat.

 

K ostatním filtrům není nutné nic dodávat, jen připomenutí - uplatňují se vždy všechny filtry!

(Pokud bude v "Definici sestav pro položky LČLP" nastaveno několik filtrů, bude vybrána jen ta položka, která má všechny vlastnosti ve filtrech zadané. Přísný filtr může vést k nevybrání žádné.)

 

 

Velmi silným nástrojem, který plně využijeme pro realizaci výjimek a individuálních přání, jsou "Formuláře Z/S" a "Relevantní texty Z/S", zadávané v dialogu "Lokální číselník" v LČLP. Práce s nimi je popsána v helpech, připomeneme principy užívání.

 

Ad formulář:

V návrhu sestavy zadáváme formulář, ve kterém je definována struktura tabulky, která bude aplikována na zpracovávané položky (vybrané dle nastavených filtrů). Pokud je žádoucí zpracovat některou z položek atypicky, je možné pro ni připravit individuální formulář, odkaz na něj uvést v položce "Formulář Z/S" a patřičně ho zapojit do sestavy - viz položka "Formulář" v dialogu "Definice sestav pro položky LČLP". Takto lze vytvořit až dva individuální formuláře. "Z" - základní je doporučen například pro tiskovou formu LP, "S" - speciální bývá využíván pro hypertextovou formu LP nebo pro jiné účely. Další informace jsou v helpech.

 

Ad relevantní text:

Ke každé z položek LČLP může být vypracován relevantní text. Fyzicky je uložen ve skupině dokumentů "Texty k LČLP". Na již vytvořený (alespoň založený) dokument z této skupiny se lze odvolávat (vybírat do položky "Rel. text Z nebo S"). "Z" je doporučen pro tiskovou formu LP, "S" pro formu hypertextovou, ale toto může být i jinak. To, že bude relevantní text zapojen do obsahu formuláře, je realizováno v definici formuláře. Texty mohou obsahovat speciální údaje k položkám, tabulky, informace k interpretacím výsledků aj.

 

 

Příklady, kdy lze použít univerzální formulář (tabulku), ale pro některé položky bude vhodné využít individuální formulář Z nebo S a vhodně též použít odkaz na relevantní text Z nebo S:

-        krevní obraz - ve formuláři nebudou údaje o interpretaci (tedy ani škála), v relevantním textu bude buď kompletní tabulka s potřebnými údaji nebo pro hypertextovou formu zde bude výčet příslušných položek (erytrocyty, leukocyty,...) s potřebnými údaji ve formulářích pro tyto položky připravených; k zadání krevního obrazu do LČLP slouží položky mající "vznik" = G

-        mykofenolát (MPA) - ve formuláři nebude škála a bude připojen relevantní text, v němž bude podrobněji popsána interpretace ve vazbě na transplantaci

-        speciální vyšetření - lze použít položku NČLP označenou jako "Lokální paleta xx" ("vznik" = G) a připravit pro ni speciální formulář i relevantní text

-        položky vyšetřované v jiné spolupracující laboratoři - mohou mít jiný formulář s další informací

 

 

S takto připravenými sestavami se již přímo pracuje v nástroji pro zpracování sestav v případě papírové LP nebo je lze vkládat na požadovaná místa připravovaných stránek hypertextové LP.

 

 

5. etapa - zpracování sestavy - seznamu položek LČLP do souboru typu "rtf"

 

Máme-li kompletní daty naplněný seznam položek LČLP a alespoň jednu sestavu připravenou pro vytvoření "Množiny laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří" (viz kapitola "F" LP), můžeme sestavu vygenerovat. K tomu slouží nástroj "Zpracování seznamu položek LČLP do RTF souboru", který je nabízen v menu "Dokumenty a texty". Ke spuštění generování je třeba vybrat příslušnou sestavu a zvolit formu oddělování jednotlivých vytvářených tabulek položek - formulářů. Další potřebné informace jsou k dispozici v helpu - viz tlačítko HELP.

 

Vytvořená sestava je k dispozici v souboru ve formátu "rtf". Lze ji zkontrolovat, pokud najdeme více chyb v datech, je nutné provést příslušné opravy přímo v datech a generování opakovat. Drobné chyby lze opravit přímo v sestavě, ale vždy je musíme opravit též v datech!

 

Pro finální úpravu před tiskem můžeme za pomoci editoru realizovat různé další grafické úpravy, upravit zalomení, připojit vhodné číslování stránek atd.

 

 

LP - tisk a vydání

 

Pokud máme vytvořené soubory HTML obsahující kapitoly AE a GK a soubor RTF obsahující kapitolu F, můžeme realizovat tisk.

 

Pokud budeme vydávat LP svépomocně a v menším nákladu, pak můžeme tisk realizovat přímo z uvedených souborů, stačí je jen patřičně individuálně upravit.

 

Je také možné všechny soubory pospojovat do jednoho (běžnými nástroji editoru Word), patřičně upravit, očíslovat stránky a uložit jako HTML, RTF nebo DOC k následnému tisku.

 

Pokud budeme LP tisknout sami, je důležité rozmyslet formát stránek, uspořádání a vazbu. V praxi se osvědčil tisk na listy A4 s vazbou do kroužkových desek (variabilita) nebo s vazbou ve hřbetu (nabízí se mnoho forem). Svépomocný tisk se vyplácí při menším počtu výtisků.

 

Pokud budeme LP tisknout v tiskárně, doporučujeme předat zkontrolované a zhruba upravené soubory tiskárně k dalšímu profesionálnímu zpracování (převod, sazba, korektura, tisk), které vyžaduje náročnější vybavení, dovednosti a zkušenosti.

 

Je možné volit papíry křídové a následně je i zalaminovat nebo volit ekologické recyklované.

Je možné tisknout v barvě nebo černobíle.

Je možné volit levnou formu vazby nebo knižní.

Toto vše je již především otázka finančních možností.

 

Vždy je nutné mít na zřeteli - LP je nutné za čas aktualizovat a vydat znovu.

Není proto potřebné vytvářet zbytečnou zásobu "na sklad" - bude vítána možnost dotisku.

Je vhodné kombinovat papírovou formu a CD, s CD již rovnou počítač i při návrhu vazby.

 

Nezapomeňte na jednoznačnou definici platnosti LP papírové i elektronické na CD.

 

A na závěr připomenutí:

 

- finální text LP uložíme jako jeden celek (nebo jako více patřičně označených dílů) do skupiny "Laboratorní příručka".

Pro toto slouží typ dokumentů "Laboratorní příručka vydaná - kompletní" (Typ1/2 = LABPRIRK).

 

- do skupiny "Laboratorní příručka" založíme řízený dokument, z něhož bude odkazováno na konkrétní příručku zvolené formy s uvedením místa jejího uložení.

Pro toto slouží typ dokumentů "Laboratorní příručky vydané" (Typ1/2 = LABPRIRV).

Laboratorní příručku lze také uložit pouze v knižní nebo hypertextové podobě mimo systém SLP.

 

 

LP - generování hypertextové formy

 

Připravené kapitoly Laboratorní příručky i připravené sestavy můžeme zpracovat do hypertextové formy LP a vydat ji na CD nebo vyvěsit na intranetu či internetu.

 

Pokud bylo od samého počátku zamýšleno vydání papírové i hypertextové formy (nebo jenom formy hypertextové) a jsou všechny textové  kapitoly LP již patřičně připraveny, bude je nutné jen někde vhodně upravit a případně doplnit funkční odkazy na některé potřebné dokumenty (podle přání řešitelů vydávané LP).

 

Rozsáhlejší úpravu bude vyžadovat pouze kapitola "F" obsahující seznamy laboratorních položek (mohou být nabízené v různých formách) a dále bude nutné vytvořit titulní stránku hypertextu.

 

Kapitolu "F" pro hypertext připravíme stejně, jako ostatní kapitoly AE, GK - za pomoci běžných nástrojů ve skupině "Příprava laboratorní příručky".

 

Kapitola "F" může obsahovat libovolné texty, v místě, kde zamýšlíme zařadit odkaz na příslušnou sestavu (viz část "LP - realizace tabulkové části (II.)"  a v ní "4. etapa - vytvoření sestav") vložíme příslušný odkaz za pomoci modrého tlačítka "Vloží odkaz na sestavu typu LP" (součást funkcí Wordu volaného ze SLP). Je tedy nutné tyto sestavy předem připravit. Může jich být libovolný počet.

 

Titulní stránku hypertextové LP založíme ve skupině textů "Titulní stránky hypertextů" - toto je nutné dodržet, aby mohlo být následně spuštěno generování vlastních hypertextových struktur. Titulní stránka může obsahovat libovolný volný text, obrázky a alespoň jeden vložený odkaz na jinou stránku, tedy na jiný dokument uložený v systému SLP. Odkaz musí být do dokumentu vložen za pomoci červeného tlačítka "Vloží odkaz na dokumenty".

 

V praxi jsou možné dvě základní cesty. Buď budou již rovnou na titulní stránku vloženy odkazy na jednotlivé kapitoly včetně příloh, nebo bude titulní stránka obsahovat jen graficky upravené základní informace a jeden odkaz (například pod nápisem "start") na dokument uložený ve skupině "Podklady k hypertextům", v němž budou vlastní odkazy na kapitoly LP. Toto lze libovolně vhodně modifikovat, větvení je věcí tvůrce hypertextu.

 

Připravíme-li startovní dokument, z něhož se větví odkazy na dokumenty další, můžeme realizovat vlastní generování hypertextu, k čemuž slouží nástroj uložený v menu "Dokumenty a texty" v nabídce "Generování hypertextu".

 

Podrobnější informace ke generovacímu nástroji jsou v helpu - viz tlačítko HELP. Zde je nutné zvolit především příslušnou titulní stránku a případné další specifikace. Po spuštění generování budou nejprve vytvořeny potřebné sestavy (tabulky nad položkami LČLP) a následně budou náležitě provázány všechny dokumenty tvořící součást vytvářené LP. Výsledek bude k dispozici ve složce HTML a bude ho možné rovnou otestovat nebo použít - vložit na CD nebo připravit na internet. Výsledek se spouští pomocí souboru "_start.htm".

 

Jednou připravený postup lze následně jednoduše opakovat, takže lze snadno realizovat aktualizace hypertextové LP.

Vždy by měl být uveden rozsah platnosti hypertextové LP, na titulní stránce, na CD i na jeho obalu.

 

 

LP - následná průběžná údržba  

 

Pokud byla již jednou úspěšně vytvořena papírová nebo hypertextová LP, je celý postup připraven pro opakované využívání. Je proto vhodné poznačit všechny ruční vstupy a akce, aby je bylo možné příště snadno zopakovat. Dále je vhodné průběžně zapisovat všechny změny v dokumentech (v kapitolách a v přílohách) a v položkách LČLP, aby byly trvale obrazem reálného stavu. Pokud toto bude patřičně respektováno, nebude reedice LP nebo aktualizace hypertextu problémem, bude běžnou rutinou.

Po reedici je třeba patřičně uložit novou LP, starou přesunout do archivu a zapsat potřebné údaje.

 

 

 

LP - ukázka praktického řešení

 

Pro názornou ilustraci nabízíme příklad řešení Laboratorní příručky vypracované za pomoci systému SLP, zvolený postup odpovídá tomuto návodu.

 

Ve skupině "Příprava Laboratorní příručky" je ukázka řešení papírové formy LP, která je rozdělena na dvě části - "LP - ukázka řešení dle pokynů z IS SLP I. a II.". Jedná se o anonymizovanou příručku z reálného pracoviště zavedenou do praxe. Obsahuje řadu tabulek, které mohou být nejen inspirací, ale i výchozím podkladem pro vytvoření patřičně modifikovaných tabulek vlastních. Část I. obsahuje celou LP kromě kapitol "F" a "G". Část II. obsahuje kapitolu "G", z níž je nabídnuto 22 tabulek. Místo, kam patří kapitola "F" je vyznačeno v části I., obsah není zařazen - byl generován nástroji systému SLP. Příklad řešení jedné z tabulek je uveden v dokumentu "LP - ukázka řešení tabulky kapitoly F".

V praxi by byla tato skutečná sestavená a platná LP zařazena do skupiny "Laboratorní příručka", kde by byla jako řízený dokument (Typ1/2 = LABPRIRK - "Laboratorní příručka kompletní") a mohla by být též zapsaná ve stručném řízeném dokumentu "Laboratorní příručky vydané" (Typ1/2 = LABPRIRV).

 

Příklad řešení hypertextové formy LP je z důvodů prostorových zařazen mimo systém SLP, na webu.

Příklad LP najdete na http://www.sekk.cz/  v nabídce „SLP“. Ukázky jednotlivých částí této LP jsou v systému SLP ve skupině dokumentů "Příprava laboratorní příručky" (ukázky LP), další jednotlivé části též ve skupině "Pokyny", "Texty k LČLP" atd. Vše můžete využít při tvorbě příručky vaší.

Kompletní struktura LP je ve webové ukázce vložena pod první nabídku "Obsah", duplicitně pak též pod nabídky další. Titulní stránka není do ukázkových dat zahrnuta - neodpovídala by datům transformovaným do tvaru "národních" ukázek.

 

Další ukázky takto řešených LP jsou na mnoha jiných webových adresách konkrétních pracovišť.