*lez - obsah bloku podávané léky - návrh úprav bloku k diskusi v rámci konference DASTA_VYVOJ, část úprav provedena

Informace o jednom trvale nebo přechodně podávaném léku včetně dávkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_med

a

1

1

typ medikace

”T, P”

viz seznam hodnot

návrhy na doplnění hodnot níže

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N,E,S,U,Z

viz seznam hodnot

nazev_lek

a

-70

1

název léku

volný text

pokyny:

v případě magistraliter se uvádí jeho vhodné orientační označení

poznámka:

obchodní název

gene_lek

a

-70

?

generický název léku

volný text

kod_lek

a

-7

?

kód podávaného léku

kód z číselníku uvedeného v cis_kod_lek

cis_kod_lek

 

a

-14

?

odkaz na číselník, z něhož byl uveden kód podávaného léku

údaj z číselníku,

návrhy kódů viz níže

návrh na doplnění, podrobněji níže

cis_kod_lek_v

 

a

??

?

verze číselníku, z něhož byl uveden kód podávaného léku

 

??

návrh na doplnění,

ke zvážení?

kod_atc

a

-10

?

kód pro sdělování ATC skupiny léku

pokyny:

údaj vyplývá z číselníku léku,

duplicita záměrná; nebude-li zadán kod_lek, měl by být zadán alespoň kod_atc (?)

návrh na povinné zadávání ATC kódu,

ke zvážení?

kod_atb

a

3

?

kód antibiotika

[NCMPATML]

#!

pokyny:

návrh na vyjmutí

položky včetně číselníku

NCMPATML

kod_cesta

a

??

?

způsob podávání léku,

cesta podání

kód

z číselníku

ideově

navrženého níže - bude debatováno

pokyny:

viz cesta podání - pokyny

 

 

návrh na doplnění, podrobněji níže

dat_od

e

?

datum  počátku podávání léku

formát D nebo DT

 

dat_do

e

?

datum ukončení podávání léku

formát D nebo DT

pokyny:

povinné pro ind_oprav_sd = U

rozpis_v

e

-50

?

dávkování - rozpis volným textem

volný text

pokyny:

uvádí se pouze dávkování léku; rozpisy typu magistraliter se uvádějí v položce magistraliter.

je žádána též varianta s formaliz. zápisem;

navrhněte!

magistraliter

e

-255

?

rozpis magistraliter

volný text

pokyny:

rozpis magistraliter (z receptu); neuvádí se kód SÚKL

návrh na vložení textového bloku (?)

pozn

e

-80

?

poznámka k výdeji léku

volný text

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje o medikaci

pokyny:

za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

dat_vb

a

?

datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

formát DTS

nebo DT

pokyny:

povinné pro ind_oprav_sd = Z

lezAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Poznámky:

Odkazy na „pokyny“ nejsou nyní v tabulce aktivní, bude doplněno až ve finálním tvaru. Jsou uvedeny níže.

 

V bloku LEZ byl zaveden pojem „lék“, byť se může jednat i o léčivé přípravky či potravinové doplňky, výživu aj.

Termín lze upravit, nebo po dohodě ponechat (léky, léčiva, xenobiotika,...).

 

Blok LEZ je nyní volán z „obálky“ LE.

Lze domluvit i další využívání bloku pro sdělování podané dávky, návrhu terapie ATB. Lze zapracovat do jiných dat. bloků.

 

V DS je vytvořen odvozený blok LEK_V volaný z „obálky“ LEK z IP pro sdělování léků vydaných lékárnou. Lze jej také inovovat.

Není vytvořen blok pro recept - bude-li potřebný pro předávání informací mezi IS, bude doplněn.

 

 

 

typ_med

seznam hodnot:

T = trvalá

P = přechodná

D = informace o podání jedné dávky v čase dat_od, v případě infúze lze uvést interval podávání dat_od - dat_do

T = návrh terapie - k debatě o využití bloku LEZ pro řešení problematiky výběru ATB (ATB politika); viz návrh položky „status terapie“

? = ____

 

Poznámka k navrhované hodnotě „T“:

Blok LEZ lze využít také pro řešení problematiky „návrhu terapie ATB“, v tom případě by byl volán z jiné doplněné obálky nebo KU.

 

Pak by bylo možné doplnit další atribut „status terapie“, který by byl vyplněn jen v případě typ_med = T, s hodnotami z číselníku:

návrh = žádost o schválení

schváleno

schváleno se změnou (uvedeno jiné ATB)

zamítnuto (důvod v poznámce)

(zahájení?, ukončení? = od kdy do kdy má být podáváno)

 

K debatě.

 

 

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat!

U = ukončení platnosti medikace.

Z = změna dávkování podávaného léku

 

pokyny:

1. V případě uvedení hodnoty „U“ je povinné sdělit dat_do (datum ukončení podávání léku).

2. V případě uvedení hodnoty „Z“ je povinné sdělit dat_vb (datum a čas vytvoření záznamu)

 

 

 

nazev_lek  a  gene_lek

pokyny:

Název léku je povinný, uvádí se běžnou zavedenou formou, lze přebírat z příslušného číselníku.

Dořešit, jak nadále v praxi nakládat s generickým názvem.

 

 

 

kod_lek,  cis_kod_lek a cis_kod_lek_v

pokyny:

Má-li lék kód, musí se uvést! (Neuvádí se například u léků typu magistraliter.)

 

Je-li uveden kod_lek, musí se do atributu cis_kod_lek vložit odkaz na číselník, z něhož byl kód převzat,

event. do atributu cis_kod_lek_v se uvede verze použitého číselníku.

 

Poznámka:

V České republice se používala délka kod_lek 5 znaků, od roku 2006 je délka 7 znaků.

Ve Slovenské republice se používá délka kod_lek 6 znaků.

 

 

Návrh k debatě:

Číselník obsahující kódy číselníků léčiv by mohl obsahovat tyto kódy:

KLK, SCAU, SCAU_BEZ_UHRAD, LEKY, NHVLP. (?)

 

 

Číselníky léčiv a nehrazených ZP užívané v praxi - přehled:

 

KLK — Číselník SÚKL „KLK“:

Číselník KLK obsahuje seznam léčivých přípravků registrovaných v ČR, léčivých přípravků, pro něž byl schválen specifický léčebný program, potravin pro zvláštní lékařské účely a pomocné číselníky. Z číselníku „KLK“ vycházejí číselník léčiv SÚKL (SCAU a SCAU_BEZ_UHRAD), které jsou jeho podmnožinou, z nich pak vycházejí číselníky VZP, SZP.

Číselník „KLK“ je v praxi používán málo, nepraktický je zejména svým velkým rozsahem a nepraktickou podrobností (např. více kódů pro jeden lék).

http://www.sukl.cz/ciselnik-klk?highlightWords=%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADk+S%C3%9AKL

 

 

SCAU — číselník SÚKL - seznam léčiv hrazených ZP:

Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky (kódy), které mají úhradu ZP

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

 

 

SCAU_BEZ_UHRAD — číselník SÚKL - seznam léčiv nehrazených ZP:

Podmnožina číselníku KLK, která obsahuje jen ty léky, které mají nulovou úhradu, ale vyskytují se na trhu.

(Problémem je, že část léků chybí - infúze, výživa, kontrastní látky,...  

Zjistit na SÚKL, proč a zda bude?)

http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-nehrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni

 

 

LEKY — číselník VZP ČR:

Číselník LEKY uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady a dále pak i přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění s aktivním výskytem na trhu ve sledovaném období.

Číselník je vydáván v měsíčním intervalu a zahrnuje všechny změny, ke kterým došlo na základě pravomocných rozhodnutí SÚKL.

Číselník LEKY není totožný se SCAU.

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/hromadne-vyrabene-lecive-pripravky-a-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely

 

 

NHVLP — číselník SZP ČR - číselník HVLP, PZLÚ:

Číselník ZP = SCAU + SCAU_BEZ_UHRAD + něco navíc z KLK (?)

Číselník nemocničních léčivých přípravků (NHVLP) SZP ČR.

S účinností od 1. ledna 2012 zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR), včetně ZP MV ČR, provádí úhradu hromadně vyráběných léčivých přípravků používaných v ústavní péči na základě číselníku NHVLP vydávaného SZP ČR.

Léčivé přípravky uvedené v číselníku jsou smluvním zdravotnickým zařízením hrazeny ze zdravotního pojištění formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků při poskytování ústavní péče do výše a za podmínek v číselníku uvedených.

Číselník NHVLP SZP ČR je možné stáhnout v *.xls a *.txt formě na následujícím odkazu: 

http://www.szpcr.cz/ciselniky.php?c=lk_saz_nemlp   

 

 

Poznámky:

Jeden konkrétní lék má SÚKLem přidělen jeden kód a je zaveden v číselníku KLK, většinou opakovaně, některé z jeho kódů se vyskytují v dalších číselnících a to vždy se stejným kódem.

Kódy, které jsou v jiných číselnících kromě KLK, jsou vždy i v číselníku KLK.

Mnohé kódy, které jsou v číselníku KLK, nejsou v jiných číselnících (jeden lék je veden pod více kódy dle výrobce, balení, správního řízení atd.).

Dle vyjádření některých tvůrců NIS jsou v praxi vytvářeny tzv. „místní číselníky“, v nichž se objevují účelově vybrané kódy z více číselníků.

 

 

kod_atc

pokyny:

Údaj je odvozen z použitého číselníku léku.

V debatě zazněl návrh na povinné uvádění údaje, byť v případě uvedení kódu léku bude údaj duplicitní.

Zazněly i návrhy, aby byl údaj povinný, pokud nebude uveden kód léku. Nutno debatovat !

 

 

kod_atb

pokyny:

Pokud je podáváno antibiotikum a není znám jeho kód (není součástí číselníku antimikrobiálních látek [NCMPATML]), zadá se náhradní text - kód ”ATB”. Položka je významná pro mikrobiologická vyšetření i nálezy.

Údaj je nyní nadbytečný, navrženo zrušení položky - údaj lze ponechat z důvodů kompatibility s poznámkou, že nemá být používán. Předloženo k debatě.

 

 

kod_cesta

pokyny:

Cesta podání léku nebo přípravku. Položka je nově navrhovaná, zaznívají požadavky na její povinné uvádění.

 

Číselník není dosud k dispozici, níže je předložen ideový návrh číselníku, který by mohl být po příslušném doplnění zapracován mezi DASTA číselníky a využíván v bloku lez.

 

 

Ideový návrh číselníku „cesta podání“ k debatě a doplnění:

 

HVLP_CESTA jsou zkratky, které se vyskytují v číselníku SÚKL, VZP, .....

LEK_CESTA je konkrétné lékařsky obvyklá cesta podání

SKUP_CESTA je hrubější rozčlenění pro skupinovou cestu (k údaji se váže PORADI_CESTA)

POPIS je nyní orientační, bude doplněn

 

Návrh číselníku k další debatě připravil MUDr. Tomáš Holeček.

 

Předloženo k debatě.

 

 

 

HVLP_CESTA

LEK_CESTA

POPIS

SKUP_CESTA

PORADI_CESTA

AUR

kapat do PU

podání ušní - pravé ucho

ušní

1

AUR

kapat do LU

podání ušní - levé ucho

ušní

2

AUR

kapat do OU

podání ušní - pravé i levé ucho

ušní

3

BALN

ke koupeli

ke koupeli

koupel

1

DLP

k dialýze

k hemodialýze nebo hemofiltraci

dialýza

1

DRM

na postižená místa

kožní aplikace

kožní

1

DRM

zevně

kožní aplikace

kožní

2

DRM

derm.

kožní aplikace

kožní

3

ENC

endocervik.

endocervikální podání

gynekol.

5

EPD

epidur.

epidurální podání

epidur. a intrathék.

1

ETP

tracheopulm.

endotracheopulmonální použití

inhalační a plicní

2

GNG

gingiválně

použití na dásně

slizniční

3

GST

ng sondou

podání nasogastrickou sondou

enterální

2

GST

nj sondou

podání nasojejunální sondou

enterální

3

GST

do gastrostomie

podání do gastrostomie

enterální

4

GST

do jejunostomie

podání do jejunostomie

enterální

5

GST

enterálně

gastroenterální použití

enterální

6

IAM

i.amnio

intraamniotické podání

intraamnioticky

1

IDR

i.derm.

intradermání podání

parenterální

5

IMS

i.m.

intramuskulární podání

parenterální

1

IMS+IVN

i.v.

intravenózní podání

parenterální

1

IMS+IVN

i.m.

intramuskulární podání

parenterální

2

INF

i.v.

podání v infuzi

parenterální

3

INF+INH

inhalace

inhalace

inhalační a plicní

1

INF+INH

i.v.

podání v infuzi

parenterální

3

INH

inhalace

inhalace

inhalační a plicní

1

INJ

i.v.

intravenózní podání

parenterální

1

INJ

s.c.

subkutánní podání

parenterální

2

INJ

i.m.

intramuskulární podání

parenterální

3

INJ+INF

i.v.

intravenózní podání

parenterální

2

INJ+INF

i.v.infuse

infuze

parenterální

3

INJ+RCT

i.v.

intravenózní podání

parenterální

1

INJ+RCT

p.r.

podání per rectum

per rectum

1

INJ+RCT

i.m.

intramuskulární podání

parenterální

2

ITH

i.th.

intrathékální podání

epidur. a intrathék.

2

IUT

i.uter.

intrauterinní podání

gynekol.

4

IVN

i.v.

intravenózní podání

parenterální

1

IVN+POR

p.o.

podání p.o.

enterální

1

IVN+POR

i.v.

intravenózní podání

parenterální

2

NAS

nasálně

nasální podání

slizniční

2

NAS+ORM

rozp. v ústech

na sliznici úst

slizniční

1

NAS+ORM

nasálně

nasální podání

slizniční

2

OPH

kapat do PO

podání oční

oční

1

OPH

kapat do LO

podání oční

oční

2

OPH

kapat do OO

podání oční

oční

3

OPH

do spojivky LO

podání oční

oční

4

OPH

do spojivky PO

podání oční

oční

5

OPH

do spojivky OO

podání oční

oční

6

OPH+AUR

kapat do PO

podání oční

oční

1

OPH+AUR

kapat do PU

podání ušní

ušní

1

OPH+AUR

kapat do LO

podání oční

oční

2

OPH+AUR

kapat do LU

podání ušní

ušní

2

OPH+AUR

kapat do OO

podání oční

oční

3

OPH+AUR

kapat do OU

podání ušní

ušní

3

OPH+NAS

kapat do PO

podání oční

oční

1

OPH+NAS

kapat do LO

podání oční

oční

2

OPH+NAS

nasálně

nasální podání

slizniční

2

OPH+NAS

kapat do OO

podání oční

oční

3

ORM

rozp. v ústech

na sliznici úst

slizniční

1

PAR

i.v.

parenterální podání

parenterální

1

PAR

s.c.

parenterální podání

parenterální

2

PAR

i.m.

parenterální podání

parenterální

3

POR

p.o.

podání per os

enterální

1

POR+DRM

na postižená místa

kožní aplikace

kožní

1

POR+DRM

p.o.

podání p.o.

enterální

1

POR+DRM

derm.

kožní aplikace

kožní

3

POR+INH

inhalace

inhalace

inhalační a plicní

1

POR+INH

p.o.

podání per os

enterální

1

POR+RCT

p.o.

podání per os

enterální

1

POR+RCT

p.r.

podání per rectum

per rectum

1

PRO BAL

ke koupeli

ke koupeli

koupel

1

RCT

p.r.

podání per rectum

per rectum

1

SDR

s.c.

podání subkutánní

parenterální

4

SDR+IMS

i.m.

podání intramuskulární

parenterální

1

SDR+IMS

s.c.

podání subkutánní

parenterální

4

SDR+IVN

i.v.

podání intravenózní

parenterální

2

SDR+IVN

s.c.

podání subkutánní

parenterální

4

STM

stomatol.

stomatologické použití

stomatol.

1

TRP

tracheopulm.

tracheopulmonální podání

inhalační a plicní

2

URT

i.ureter.

intraureterální podání

urolog.

1

VAG

i.vag.

vaginální podání

gynekol.

1

VAG+DRM

i.vag.

vaginální podání

gynekol.

1

VAG+DRM

na postižená místa

kožní aplikace

gynekol.

2

VAG+DRM

derm.

kožní aplikace

gynekol.

3

 

- - - - - - - -

 

 

 

dat_od  a  dat_do

pokyny:

Při jednorázovém podání budou údaje dat_od a dat_do totožné.

 

V případě sdělování ind_oprav_sd = U je dat_do povinné!

 

Pro typ_med = T se do dat_od uvádí první vložení záznamu této medikace do karty pacienta nebo jiný adekvátní časový údaj zahájení podávání této medikace; dat_do se vyplňuje, když byla v minulosti nebo nyní trvalá medikace ukončena.

Pro typ_med = P se do dat_od zadává datum předpisu, od něhož má být lék užíván.

(V praxi bývá s každým dalším předpisem téhož léku vždy uváděno nové datum předpisu - nutno dořešit pravidla.)

 

Pokyny budou doplněny pro další varianty. V praxi se vyskytuje řada přístupů k uvádění těchto časových údajů.

 

 

 

rozpis_v  a  rozpis_f

pokyny:

Rozpis je v současné době realizován pouze volným textem (neformalizovaně).

Formalizace zápisu je opakovaně žádána. Bude-li předložen vhodný návrh, lze prodebatovat a případně zavést jako alternativu.

 

 

 

magistraliter

pokyny:

Nyní je zadáváno volným textem (neformalizovaně), v rozsahu do 255 znaků.

Objevila se žádosti o možnost zadávání textovým blokem obecně.

Bude-li předložen vhodný návrh, lze prodebatovat a případně zavést jenom jako textový blok, nebo jako alternativu.

 

 

 

pozn

pokyny:

Volný text, není blíže specifikováno.

 

 

autor   a  dat_vb

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

Doplnit?

 

 

 

 

- - - - -

 

Námět došlý v době uzávěrky upgrade  DASTA 12/2014:

 

Pro inspiraci připojujeme odkaz na příslušnou datovou sadou projektu epSOS (která je odvozena z HL7):

https://decor.nictiz.nl/epsos/epsos-html-20131203T170006/dstr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.22.4.19-2013-11-02T000000.html

 

 

(Uzávěrka návrhů: 9.12.2014)

 

*