*hodnocení - hodnocení číselného výsledku tzv. „technické veličiny“

Hodnocení numerického výsledku formalizovaným textem bez sdělování referenčních mezí.

 

{distribuováno od verze 4.13.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hodn_vysl

a

-10

1

hodnocení výsledku

Seznam hodnot:

negativni

hranicni

reaktivni

slabe_poz

pozitivni

silne_poz

pokyny:

povinný formalizovaný text hodnocení numerické hodnoty zasílané v bloku vrn;

fakultativní významově totožný zápis v lokálním tvaru může být zasílán v hodn_vysl_lok

podrobné pokyny od

4.18.03

hodn_vysl_lok

e

-32

?

hodnocení výsledku v lokálním tvaru

volný text

pokyny:

fakultativní významově totožný zápis v lokálním tvaru dle pravidel deklarovaných odesílající laboratoří

nové od

4.18.03

autor

 

e

 

?

autor (hodnotitel)

 

pokyny:

uvádí se pracovník, který provedl hodnocení číselného výsledku, pokud nebylo hodnoceno automaticky

 

hodnoceniAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

Datový blok hodnocení je volán pouze z datového bloku  vrn.

Pokud je volán, nesmí být sdělována škála (referenční meze).

Slouží ke sdělení formalizovaného textového hodnocení ke sdělované numerické hodnotě tzv. „technické veličiny“.

Hodnocení „hodn_vysl“ je nedílnou součástí sdělovaného numerického výsledku, z hlediska DASTA je významnější než sdělovaná numerická hodnota zasílané „technické veličiny“.

 

Podrobný popis problematiky - viz dokument: zobrazování numerických výsledků.

 

 

hodn_vysl

seznam hodnot včetně doporučeného textového vyjádření:

negativni   = negativní

hranicni     = hraničně pozitivní

slabe_poz = slabě pozitivní

pozitivni    = pozitivní

silne_poz  = silně pozitivní

reaktivní   = reaktivní

 

Doporučené textové vyjádření může být zasíláno v hodn_vysl_lok, nebo může být vkládáno do zprávy až v IS příjemce dle výše uvedeného doporučení.

 

Podrobný popis číselníku včetně vazeb na číselníky MTV a doporučení pro převod lokálních forem zápisu - viz dokument:

Zobrazování numerických výsledků.

 

Upozornění:

Hodnota „reaktivní“ je určena pouze pro sdělování vyšetření testů HIV terénními laboratořemi. Ty nesmějí vydávat hodnotu „pozitivní“, ale pouze „reaktivní“. Hodnotu „pozitivní“ v případě testu na HIV může vydávat pouze příslušná referenční laboratoř.

 

Poznámky:

Dle požadavků z praxe může být doplněna možnost sdělovat hodnocení výsledku prostřednictvím MTV „KVAL“.

(Nyní neřešeno a ponecháno ve tvaru schváleném konferencí DASTA_VYVOJ (6/2016).)

 

Seznam hodnot je v základním tvaru. Může být ještě doplněn dle požadavků odborných společností a praxe.

 

hodn_vysl_lok

pokyny:

K povinnému formalizovanému hodnocení výsledku hodn_vysl může být připojeno textové vyjádření dle pravidel zavedených v odesílající laboratoři, které významově odpovídá údaji v hodn_vysl.

Maximální délka 32 znaků je volena dle „názvu do sestav“ v číselnících MTV.