Nástroj pro popis struktury bloků a souborů DS

 

Původní DS verze 1 byla popsána prostým lineárním textem. Při práci nad DS verze 2 byl hledán vhodný nástroj, nakonec byl vyvinut nástroj vlastní, realizovaný přesně na potřeby DASTA. Pro DASTA verze 2, 3 i 4 sloužil a slouží stejný nástroj a využívají se též stejné číselníky (v DS4 je jich více). Vzhledem k tomu, že aktuální a platný je pouze DS4, bude další popis orientován pouze na DS4 (dále jen DS4 nebo DASTA).

 

Popis DASTA je realizován formou popisu jednotlivých provázaných datových bloků. Každý datový blok je tvořen více než jedním elementem nebo atributem. Datové bloky tvoří strom (stromovou strukturu). Kořenovým datovým blokem je blok „DASTA“, z něhož jsou odkazy na další datové bloky nebo elementy či atributy. Listy tohoto stromu tvoří samostatné elementy či atributy.

 

Jednotlivé datové bloky jsou realizované jako samostatné hypertextové dokumenty, které jsou uložené pod svým klíčem v databázi datových bloků, popisů číselníků a souvisejících dokumentů DASTA. Jejich obsah je editován prostřednictvím editoru Word, který je obohacen o řadu funkcí (maker) pro realizaci potřebných vazeb a odkazů.

 

Popis datového bloku začíná nadpisem s názvem a stručnou charakteristikou datového bloku, následuje standardní tabulka s výčtem atributů a elementů včetně jejich popisu a připojení potřebných hypertextových odkazů na příslušné číselníky, další podrobné popisy nebo jiné související informace. Ty elementy, které nejsou listem grafu, ale dalším datovým blokem, jsou vyznačené jako hypertextové odkazy a jsou propojené s příslušným datovým blokem. Pod tabulkou je vždy k dispozici odkaz na XML schéma (přesněji - na hypertextovou dokumentaci XML schématu pro daný datový blok) a mnohdy je i odkaz na příklad realizace v praxi. Dále jsou pod tabulkou podrobnější popisy k jednotlivým položkám tabulky (atributům, elementům) a další potřebné informace. Od DS verze 2 platí, že popis v datovém bloku (v tabulce i pod tabulkou) je nadřazen zápisu XML.

 

Pokud je k některému atributu či elementu datového bloku připojen číselník, je na něj rovnou z tabulky realizován hypertextový odkaz. Tyto standardizované popisy číselníků jsou též realizované jako samostatné dokumenty, obsahující textový popis, definici struktury a ve většině případů je též připojován orientační náhled do obsahu číselníku - ten se vytváří automaticky při generování každého vydávaného upgrade nad daty příslušného číselníku. Jedná se o orientační náhled, tj. obsahuje ke všem záznamům jen základní informace. Pro podrobnou práci s číselníky pak slouží program ČLP, který je součástí DASTA.

 

Používaný nástroj dále umožňuje ukládat další potřebné informace k jednotlivým dokumentům, jsou připravené i nástroje pro evidenci změn, pro realizaci schvalování změn i nástroje pro revize dokumentů.