Číselník typů klinických událostí

AMB.VYSambulantní vyšetření - žádosti a zprávy
AMB.ANAManamnéza vytvořená v ambulanci
AMB.EPIKRIZambulantní epikríza (souhrnná zpráva z ambulance)
KONZkonzilium (obecně)
H.ANAManamnéza vytvořená při hospitalizaci
H.DOPORdoporučení k hospitalizaci
H.ODMZ.LEKodmítnutí hosp. ze strany lékaře, další doporučení
H.ODMZ.PACodmítnutí hospitalizace ze strany pacienta (revers)
H.PRIJZpříjmová hospitalizační zpráva
H.DEKURZdekurz
H.EPIKRIZepikríza
H.PRUBZprůběžná zpráva z hospitalizace
H.PROPPREDBZpropouštěcí zpráva předběžná
H.PROPZpropouštěcí (překladová) zpráva
E.LPZprohlídka mrtvého
E.PLKPprůvodní list ke klinické pitvě
PAT.ZKP.PATANATzáznam o klinické pitvě - patologicko-anatomická pitva
PAT.ZKP.SOUDzáznam o klinické pitvě - soudní pitva
PAT.ZKP.ZDRAVzáznam o klinické pitvě - zdravotní pitva
PAT.HISTOLOGhistologické vyšetření
PAT.BIOPTbioptické vyšetření
PAT.CYTOLOGcytologické vyšetření
GEN.GENgenetické vyšetření
GEN.CYTGENcytogenetické vyšetření
LAB.VYSlaboratorní vyšetření obecně (formalizovaně)
LAB.ODBER.LABodběr materiálu v laboratoři a laboratorní vyšetření
LAB.ODBER.LUZKOodběr materiálu u lůžka pac. a laboratorní vyšetření
LAB.PRED.SMLUVpředání části objednávky smluvní laboratoři
LAB.PRED.REFpředání určených vyšetření referenční laboratoři.
LAB.PRED.POPISpředání výsledků (zprávy) expertovi za účelem popisu
RDGRDG vyšetření (blíže nespecifikované)
RDG.ANGIOangiografie
RDG.CTCT vyšetření
RDG.DENSITkostní denzitometrie
RDG.MAMOmamografie
RDG.MRmagnetická rezonace
RDG.PETCTPET/CT
RDG.PETMRPET/MR
RDG.RTGRTG vyšetření
RDG.SONOsonografické vyšetření
RDG.TERMOtermografické vyšetření
NUK.IZOTOPizotopové vyšetření (obecně)
ENDO.BRONCHObronchoskopie
ENDO.CYSTOcystoskopie
ENDO.GASTROgastroskopie
ENDO.KOLONOkolonoskopie
ENDO.KOLPOkolposkopie
ENDO.LAPAROlaparoskopie
ENDO.LARYNGOlaryngoskopie
ENDO.MEDIASTINmediastinoskopie
KARD.DOPPLERdopplerometrické vyšetření
KARD.EFYZelektrofyziologické vyšetření
KARD.ECHOechokardiografické vyšetření
KARD.EKGEKG vyšetření
KARD.ERGOzátěžová elektrokardiografie
KARD.HOLTERmonitorování Holter
KARD.HUTTkardiologický test na nakloněné rovině (HUTT)
KARD.KORONkoronarografické vyšetření
KARD.LVENTRIKlevostranná ventrikulografie
KARD.PSKATpravostranná srdeční katetrizace
KARD.PTCAPTCA vyšetření
KARD.STIMkardiostimulace
NEUR.DYSTvyšetření na dystonii
NEUR.EEGEEG vyšetření
NEUR.EMGEMG vyšetření
NEUR.EPevokované potenciály
NEUR.SONOSONO vyšetření neurologické
OFT.FAGfluoroangiografie očního pozadí
OFT.FOTOoční foto vyšetření
OFT.HRTHRT laser scan očního pozadí
OFT.PERIperimetrické vyšetření zorného pole
OFT.SONOSONO vyšetření oka
OFT.OCTOCT vyšetření oka
ORL.AUDIOaudiometrické vyšetření
GASTRO.PHMETpH-metrie
GASTRO.MANJICjícnová manometrie
GASTRO.MANARKTanorektální manometrie
PNEU.SPIROfunkční vyšetření plic (spirometrie)
ONKO.CHEMTchemoterapie
ONKO.RADIOTradioterapie
ONKO.BIOLTbiologická léčba
GYN.AMNIOamniocentéza
GYN.FOLIKfolikulometrie
GYN.KARDTOKOkardiotokografie
POR.ZRzpráva o rodičce
POR.ZNzpráva o novorozenci
REPAS.VYSasistovaná reprodukce
NEFRO.DIALhemodialýza
NEFRO.PLFERplazmaferéza
OPERoperace (blíže nespecifikovaná)
OPER.CHIRchirurgická operace
OPER.ORTOPortopedická operace
OPER.TRAUMATtraumatologická operace
OPER.UROLOGurologická operace
OPER.PLASTCHIRplastická chirurgie operace
OPER.NEUROCHIRneurochirurgická operace
OPER.KARDIOCHIRkardiochirurgická operace
OPER.PULMplicní operace
OPER.GYNgynekologická operace
OPER.GYN.PTpřerušení těhotenství
OPER.OFTALMOoční operace
OPER.ORLORL operace
OPER.DERMdermatologická operace
OPER.STOMstomatologická operace
ANESTanestezie
STOM.OSETstomatologické ošetření
PSYCH.PSYCHOLpsychologické vyšetření
PSYCH.PSYCHIATRpsychiatrické vyšetření
PSYCH.PSYCHOTERpsychoterapie
RHBrehabilitace (blíže neurčená)
RHB.ELEKTROelektroléčba
RHB.ERGOergoterapie
RHB.FYZIOfyzioterapie
RHB.VODOvodoléčba
OS.ANAMošetřovatelská anamnéza
OS.PRIJZošetřovatelská příjmová zpráva
OS.DEKURZošetřovatelský dekurz (záznam)
OS.EPIKRIZošetřovatelská epikríza
OS.PLANošetřovatelský plán
OS.PLANREALrealizace ošetřovatelského plánu
OS.PROPZošetřovatelská propouštěcí (překladová) zpráva
ZZS.VYJEZDvýjezd zdravotnické záchranné služby
ZZS.AVIZOavízo zdravotnické záchranné služby
VYPIS.ZPRAVvýpis objednávek a zpráv (kopie)
SOUPIS.ZPRAVsoupis seznamu zpráv
PATSUM.DATsouhrn o pacientovi / PS zasílaný datovými bloky DASTA
PATSUM.SESTsouhrn o pacientovi / PS zasílaný v DASTA jako HL7 CDA
PATSUM.ALLobjednávka typu PATSUM.DAT nebo PATSUM.SEST
PATSUM.PREVsouhrn o pacientovi zasílaný do převodníku DS4/HL7 CDA
EXPORT.DATinfo o pacientovi v maximálním rozsahu včetně zpráv