*sci - sledování v časovém intervalu

Specifikace sledování v časovém intervalu.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_sci_is

a

-15

1

označení příslušného sledování v časovém intervalu v IS

volný text

pokyny:

viz id_sci_is - pokyny

klic_nclp

a

5

1

klíč položky

[NCLPPOL] #!+, položka klic

pokyny:

přípustné pouze klíče položek

“vznik” = Q

poznámky:

viz klic_nclp - poznámky

krok

a

-2

1

číslo kroku dle příslušného postupu

číslo

pokyny:

1. pořadové číslo dle příslušného protokolu (číslování nespojité)

2. viz krok - pokyny

prubeh

a

1

1

označení začátku, průběhu nebo konce

Z, P, K

viz seznam hodnot

pokyny:

viz prubeh - pokyny

sciAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*sci

pokyny:

Popis realizace "sledování v časovém intervalu" je k dispozici v dokumentu sledování v časovém intervalu  - podrobně prostudujte!

 

id_sci_is

pokyny:

Označení konkrétního sledování v časovém intervalu v rámci IS - společná unikátní identifikace k sobě náležících vzorků.

Může být použito číslo, text, DTS aj.

 

klic_nclp

poznámky:

Klíč z NČLP slouží k elektronickému objednávání a sdělování příslušného sledování v časovém intervalu. Jsou přípustné pouze položky mající "vznik" = Q - viz číselník [NCLPVZNK].

K této položce je vypracován postup, který jednoznačně definuje počátek, průběh a zakončení sledovaného intervalu včetně podrobného popisu jednotlivých kroků. Postup je k dispozici v hypertextovém popisu položky v NČLP.

 

krok

pokyny:

Jednotlivé kroky jsou ve vypracovaném postupu číslovány spojitě a jsou označeny jako povinné nebo fakultativní. Povinné musí být zpracovány vždy, fakultativní nemusí být realizovány.

 

prubeh

seznam hodnot:

Z=začátek

P=průběh

K=konec

 

pokyny:

Označení počátku a konce sledování v časovém intervalu je povinné. Pokud by konec nebyl vyznačen, je nutné tento kolizní stav řešit individuálně v IS příjemce (poslední průběžná položka bude označena jako "konec" - řeší se ve vazbě na vypracovaný postup).