Klinické události - základní informace:

 

Klinická událost je základní entitou procesu léčby pacienta. Klinickou událostí je každá událost týkající se pacienta, kterou je možné naplánovat, objednat, provést a zdokumentovat nebo vyúčtovat, přičemž není podstatné, zda se odehrává ambulantně nebo za hospitalizace.  Klinická událost je činnost v rámci léčebně preventivní péče, kterou provádí jedno definované pracoviště, jeden lékař nebo zdravotnický tým s hlavním zodpovědným lékařem a tato událost se odehrává v jasně definovaném časovém intervalu trvajícím obvykle řádově minuty až hodiny, v některých případech dny z důvodů protrahovaného zpracování materiálu nebo výsledků. Klinická událost je jedním typem vyšetření nebo ošetření jedné odbornosti, případně je sumarizací existujících výsledků s rozhodnutím o dalším postupu. Klinická událost je buď sama o sobě jediným zdrojem svého obsahu, nebo využívá jako zdroj jiné elementární události. Klinická událost může být souhrnem elementárních pracovních úkolů stejného lékaře nebo zdravotnického týmu.  

Z všeho výše uvedeného vyplývá jedna z nejdůležitějších vlastností klinické události – jasně definovaná odpovědnost lékaře nebo zdravotnického týmu tímto lékařem vedeným.

Klinickou událostí je návštěva pacienta na ambulanci nebo v ordinaci, vyšetření "in vivo" nebo "in vitro", tj. např. radiodiagnostické, ultrasonografické, izotopové, či ekg vyšetření, nebo statim náběr laboratorního screeningu. Klinickou událostí je terapeutický výkon: hemodialýza, chirurgická operace, hrudní punkce, ambulantní ošetření, rozpis léčby.

Mezi klinické události patří též události a zápisy spojené s přijetím pacienta k hospitalizaci i propuštěním pacienta z hospitalizace, dekurzy, epikrízy aj.

Klinickou událostí je ovšem také žádanka na CT vyšetření či objednávka pacienta do ordinace na konkrétní termín, případně zařazení pacienta do operačního plánu - takovéto vyžádané a objednané klinické události se po své realizaci mění na provedené klinické události.

Pojem „klinická událost“ byl původně založen pro záležitosti týkající se klinické péče, později byly doplněny další „události“, k nimž označení „klinická“ není adekvátní, takže by bylo korektní hovořit jen o „číselníku událostí“. Vzhledem k tomu, že v DS4 je tento pojem zaveden na moha místech a v mnoha položkách, zůstáváme nadále u tohoto označení coby technického termínu svázaného s DS4. 

 

Klinické události, řešené v DS4, jsou definované číselníkem KU, kde je uložen jejich popis.

V blocích  ku_o,  ku_u  i  ku_a  jsou vkládané do položky typku.

Jejich definice jsou v číselníku  [TYP_KU], popisy s pokyny pro základní typy - viz klinické události.

 

Výjimečným typem je ku_p, sloužící k realizaci přiřazení KU zasílaných původně k neidentifikovanému pacientovi k pacientovi právě identifikovanému.

 

 

Fáze, které jsou v současné verzi DS zvažovány, jsou (uváděno v logické časové souslednosti):

 

D - dotaz, poptávka po příslušné službě

(v této verzi DS nebude řešeno, uváděno pouze z koncepčních důvodů)

 

O - objednávka zakázky s následným potvrzení jejího přijetí nebo případné stornování objednávky respektive řešení kolizí

OR - objednávka realizace (objednávka vyšetření, výkonu nebo úkonu s příslušnými specifikacemi), žádanka

OD - doplnění - doobjednávka k již zaslané objednávce OR

OO - oprava objednávky ze strany objednávajícího

OS - stornování objednávky ze strany objednávajícího

Viz blok ku_o.

 

Z - zpracování zakázky průběžné i finální s případným řešením oprav

ZR - rozpracování zakázky (rozpracovanou zakázku lze interně předávat k dalšímu zpracovávání)

ZP - zpracovávání zakázky (průběžné sdělování dílčích výsledků nebo zpráv) - může se v čase opakovat, bude následovat ZF

ZF - zpracování zakázky finální (finální sdělení a ukončení zakázky) - sděluje se jen jednou, po ZF není možné další ZF nebo ZP

ZK - kopie zpracované zakázky zasílaná na základě objednávky výpisu zpráv nebo jako pracovní podklady k objednávce

ZO - oprava zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno a nahrazeno zasílaným obsahem

ZS - storno zpracované zakázky (na popud dodavatele) - vše původně zaslané bude zrušeno (bez dodání nových dat)

Viz blok ku_z.

 

A - akceptace

AO - potvrzení přijetí objednávky (akceptace) s následným zahájením jejího zpracování

AZ - převzetí (akceptace) finálního tvaru zakázky nebo opravy objednavatelem

Viz blok ku_a.

 

P - přiřazení

Sloužící k jednorázové realizaci přiřazení KU zasílaných původně k neidentifikovanému pacientovi k pacientovi právě identifikovanému.

 

V - vyúčtování finální (sdělované samostatně)

(v této verzi DS nebude řešeno, uváděno pouze z koncepčních důvodů)

 

H - hlášení

(v této verzi DS nebude řešeno, uváděno pouze z koncepčních důvodů)

 

 

Poznámka:

Další typy fází jsou teoreticky připravené, ale současnou praxí nejsou požadované. Mohou být doplněny v budoucích verzích DS.