*u - urgentní informace o pacientovi

Urgentní informace o pacientovi.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

garant_dat

e

?

garant ručící za správnost dat odesílaných jinému systému

pokyny:

viz garant_dat - pokyny

ua

e

*

alergie

pokyny:

viz 01

urf

e

*

rizikové faktory

pokyny:

viz 01

uniz

e

 

*

náhrady, implantáty, zařízení

 

pokyny:

viz 01

nové od 4.16.01

utm

e

*

trvalá medikace

pokyny:

viz 01

uks

e

?

krevní skupina

pokyny:

1. samostatný blok

2. viz uks - pokyny

uot

e

*

očkování proti tetanu

pokyny:

1. samostatný blok

2. viz uot - pokyny

uAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*u

poznámky k celému bloku:

 

Jedná se o údaje z databáze informačního systému odesílatele (nejčastěji AIS, NIS) - z dokumentace pacienta.

Informace o odesílateli jsou uložené v bloku is.

 

Urgentní informace měly být nahrávány na identifikační elektronickou kartu. Nástroje jsou již připraveny ve volaných blocích (viz časová položka dat_ak v datových blocích), záměr ale nebyl realizován.

 

Urgentní informace jsou sdělovány nezávisle na jiných speciálních blocích či klinických událostech (třeba i duplicitně), musí však být v souladu.

 

Mezi urgentní informace z hlediska klinického (v rámci IS) mohou být zařazeny i další informace sdělované mimo datové bloky typu „uxxx“, například informace o graviditě (grav), chirurgických výkonech (chv), návykových látkách aj. V DASTA je řešeno mimo blok u.

 

 

garant_dat

pokyny:

Údaj je z hlediska DS fakultativní. Pro některé formy komunikace může být uvádění údaje povinné; povinnost pak bude vyplývat ze smlouvy mezi komunikujícími stranami (například pro komunikace typu "IZIP"). Jedná se o garanta dat obsažených v následujících blocích - garantuje "urgentní informace" jako celek. Autoři záznamů v jednotlivých blocích jsou uvádění v těchto blocích.

 

utm

pokyny:

Jedná se o duplicitní informaci, podávané léky jsou formalizovaně uváděné v bloku le.

Zde jsou především (pouze) významné urgentní informace, které nesmí být přehlédnuté.

 

uks

pokyny:

Zde je uváděn údaj z dokumentace pacienta.

Jedná-li se o laboratorní vyšetření, je sdělováno v rámci bloku ku_z_lab (viz NČLP).

 

uot

pokyny:

Týká se pouze tetanu. Nejčastěji je uváděn údaj z dokumentace pacienta.

Přehled očkování je v bloku oc . Uvádí se poslední a případně i předchozí očkování.

 

 

01 - pokyny společné pro ua, urf, uniz, utm:

Pro každý záznam je vždy samostatný blok.