*dgz - obsah bloku diagnózy

Informace o jedné sdělované diagnóze.

 

{distribuováno od verze 2.01.01; přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_dg

a

1

?

typ diagnózy

 

”T, P

viz seznam hodnot

poznámky:

viz typ_dg - poznámky

(typ sdílený od DS2, administrativní údaj pro IS)

od 4.16.01 nepovinné

ind_oprav_sd

 

 

 

indikace opravného sdělení

N,E,S,U

viz seznam hodnot

pokyny:

od DS 4.16.01 položka zrušena

od 4.16.01

zrušeno!

diag

e

1

kód diagnózy

poznámky:

řešeno vnořeným blokem s ohledem na další sdělované údaje a jejich další doplňování;

pracuje se s diagnózami dle MKN,

dle požadavků praxe lze rozšířit také o další kódovací systémy…

 

stav_dg

e

-20

*

specifikace stavu diagnózy

 

(klinický stav)

[ESTAV ] #!, položka klic

pokyny:

viz stav_dg - pokyny

(pro Patient Summary)

nové od

DS 4.16.01

zavaz_dg

e

-20

?

závažnost

[EZAVAZ] #!, položka klic

pokyny:

viz zavaz_dg - pokyny

(pro Patient Summary)

nové od

DS 4.16.01

dzs_dg

 

 

?

dopad na zdravotní stav pacienta

 

poznámky:

plyne z projektu PS,

navazuje na vyřešený problém

viz: epSOSResolutionOutcome

(pro Patient Summary)

bude doplněno, nebo vypuštěno

řeší se

duvernost

a

1

?

stupeň důvěrnosti diagnózy

"1, 2, 3"

viz seznam hodnot

pokyny:

viz duvernost - pokyny

nové od

DS 4.16.01

duverne

a

1

?

důvěrná informace pro lékaře

"A, N"

viz seznam hodnot

pokyny:

viz duverne - pokyny

nové od

DS 4.16.01

dat_du

e

 

?

datum zjištění diagnózy

formát D,

nebo MR, R

pokyny:

viz dat_du - pokyny

 

dat_up

e

?

datum ukončení platnosti diagnózy

formát D,

nebo MR, R

pokyny:

DS 4.16.01

povoleno též MR a R 

spec_dg

e

-1000

?

specifikace diagnózy

 

(upřesnění a další informace lékaře k diagnóze)

volný text

 

(bez limitované délky)

pokyny:

viz spec_dg - pokyny

 

Pro Patient Summary je povinné.

DS 4.17.01

prodloužena položka

pozn

e

-80

?

poznámka k diagnóze

 

(způsob získání, zdroj, aj.)

volný text

 

(stručný!)

pokyny:

viz spec_dg - pokyny

nové od

DS 4.16.01

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údajů o diagnóze

 

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_vb

e

?

datum a čas vytvoření záznamu (zprávy)

formát DTS

 

iid

 

 

?

instance identifikátor

 

pokyny:

unikátní identifikátor dílčího sdělení z IS odesílatele

nové od 4.18.03

dgzAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznamy hodnot, poznámky:

 

Blok dgz je používán při volání z bloku ip či ku_z_patsumdat (prostřednictvím bloku dg), a je volán přímo z bloku ku_o a ku_z.

 

Je-li volán v bloku ip slouží k přenesení sumární kompletní informace o všech (dostupných) diagnózách pacienta, nebo pro realizaci příslušné klinické události.

 

Je-li volán z bloku ku_z_patsumdat, sdělují se všechny dostupné diagnózy (dle pravidel Patient Summary). Do struktur Patient Summary se pak přenáší v transformované podobě a to jako informace o příslušných diagnózách a zdravotních problémech.

 

Je-li volán z bloku ku_o, sdělují se informace potřebné pro realizaci objednávky, tedy včetně diagnóz „pracovních“ (suspektní, aj.).

 

Je-li volán z bloku ku_z, vztahují se sdělované diagnózy ke sdělované zprávě - sdělují se především informace nově plynoucí ze zasílané zprávy (vyšetření).

 

Blok dgz je upraven tak, aby umožňoval předání informací v rozsahu Patient Summary a současně vyhovoval stávajícímu používání.

 

Bloky dg - dgz jsou navržené pro toto univerzální použití (viz výše), rozsah naplnění je dán účelem (smyslem) sdělení.

 

Upozornění:

Při sdělování objednávky laboratorních vyšetření (ku_o_lab - lip) je možné (již od DS2) zasílat prostřednictvím datového bloku lip také kódy diagnóz (viz NČLP položky 20021 až 20028 - vznik = I). Přednost má sdělení prostřednictvím datového bloku dgzku_o.

 

  

typ_dg

seznam hodnot:

Typ diagnózy:

T = trvalá

P = přechodná (dočasná)

 

poznámky:

Původně byl údaj povinný, nyní (od DS 4.16.01) je nepovinný (ale v praxi pro některé NIS či agendy nutný). 

Pojmy "trvalá a přechodná diagnóza" vycházejí z původní praxe zavedené v IS a byly zapracovány do dgz již v DS2.

 

Trvalou DG  je možné definovat jako „přetrvávající“, nebo „k přetrvávání tendenci mající“.

Jako „trvalou“ DG můžeme označit takovou, u níž je významná pravděpodobnost, že i za nějaký čas bude DG přítomna.

Vyplněné datum dat_up ukončí DG (ať již předtím označenou za přechodnou či trvalou); pokud má DG datum ukončení dat_up, pak její stav odpovídá víceméně stavu „problem resolved“ z Pat_Sum = Vyřešený/á z číselníku ESTAV.

 

stav_dg

pokyny:

K jedné diagnóze diag může být více specifikací, na pořadí nezáleží.

Údaj zadává lékař. Pro pacientský souhrn (Patient Summary), je vyplnění žádoucí.

 

Poznámka:

Číselník ESTAV je převzatý z epSOSStatusCode a nyní obsahuje tyto položky:

Aktivní

Neaktivní

Chronický/á

Intermitentní (občasný, přerušovaný, vracející se)

Opakující se

Suspektní (podezření na…)

Vyřešený/á

Nepřítomný/á

K číselníku budou připojeny pokyny k jeho používání - řeší epSOS a MZd. 

 

zavaz_dg

pokyny:

Uvádí se klinická závažnost ve vztahu k diagnóze diag (má-li to klinický význam).

Údaj zadává lékař. Pro pacientský souhrn (Patient Summary), je vyplnění žádoucí.

 

Poznámka:

Číselník EZAVAZ je převzatý z epSOSSeverity a nyní obsahuje tyto položky:

Mírný/á

Mírný/á až střední

Středně těžký/á

Střední až závažný/á

Závažný/á

Život ohrožující

K číselníku budou připojeny pokyny k jeho používání - řeší epSOS a MZd. 

 

dzs_dg

pokyny:

Uvádí se dopad DG na zdravotní stav pacienta. Údaj zadává lékař. Fakultativní. Nyní pouze jako návrh k dořešení!

 

Poznámka:

Číselník bude převzatý z epSOSResolutionOutcome - nyní obsahuje tyto položky:

- Normální tělesné funkce

- Pacient v remisi

- Závažné zdravotní postižení

- Chronické onemocnění

- Asymptomatický

- Zdravotní postižení

- Terminální

- Mrtvý

 

 

duvernost

seznam hodnot:

1 = standardní (implicitně) - není-li údaj uveden, považuje se stupeň důvěrnosti za „standardní“

2 = důvěrné - diagnóza, u níž se předpokládá omezený přístup např. na pracovníky určitého pracoviště či zařazení

3 = tajné - existují závažné důvody, aby byl přístup povolen jen autorovi a cíleně vybraným konkrétním uživatelům (např. žadateli)

 

pokyny:

Používání „důvěrnosti“ v DS4 je možné pouze mezi IS, které vzájemně sdílejí domluvený přístup k dokumentům a informacím důvěrným a tajným. Pokud systém příjemce nesdílí domluvená pravidla, nelze chráněné dokumenty či informace zasílat.

Poznámky:

Ve zvláštních, např. život ohrožujících, situacích by měl být umožněn přístup k důvěrnému respektive tajnému dokumentu či údaji.

Dosud není obecně standardizováno, proto je nutná vzájemná domluva komunikujících stran.

K dořešení do dalších verzí DS.

  

duverne

seznam hodnot:

A - jedná se o důvěrné sdělení pouze lékaři = informace je určena jen pro lékaře, ne pro pacienta

N - není důvěrné (implicitní)

Poznámka:

Údaj je určen pro systémy typu „zdravotní knížka“ - v případě varianty „A“ nebude zpráva či údaj k dispozici pacientovi.

Důvěrnost z hlediska ochrany dat pacienta je řešena položkou „duvernost“.

 

pokyny:

Nepovinný údaj, který nabývá hodnot A (důvěrné) nebo N (není důvěrné). Pro variantu "N" nebude většinou vyplňováno.

Pokud je uvedeno "N" nebo není vyplněno, jsou informace o této diagnóze určeny pro lékaře i pro pacienta.

Pokud je uvedeno "A", jsou informace o této diagnóze určeny pouze pro lékaře.

 

 

dat_du, dat_up

pokyny:

Datum může být uváděno ve formátech: D, MR nebo R (viz dat).

Pokud není datum známo, není element uveden.

 

U diagnózy, která dosud trvá, by měl být vyplněno dat_du a nesmí být vyplněn dat_up.

U diagnózy, která byla ukončena (problém byl vyřešen, nebo zanikl), je vyplněno dat_up.

Pokud je potřeba sdělit, že příslušný problém byl řešen před čase a nejsou známé přesné časové údaje, uvede se dat_du a dat_up, přičemž mohou být uvedené ve tvaru den, měsíc rok, nebo jen měsíc, rok, nebo jen rok - pokud se uvádí pouze rok (např. „hepatitida v roce 1980“), mohou být oba údaje i totožné (tj. např. „1980“).

 

spec_dg

pokyny:

Text “specifikace diagnózy” se musí nutně vázat k uvedené diagnóze! Obsahuje potřebné upřesnění a další potřebné informace k dg.

Text zadává lékař.

Další případné fakultativní poznámky lékaře lze vložit do fakultativní poznámky pozn (například informace o zdroji - získání údajů aj.).

V Patient Summary je údaj „specifikace diagnózy“ vyžadován jako povinný.

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!