*vrkpa - přítomný agens

Sdělování přítomnosti a vlastností agens.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

agens_kod

a

-8

1

agens - kód

[NCMPAG] #!, položka klic

pokyny:

agens zjištěné

či testované a nezjištěné;

pokud není agens v číselníku, zadá se „XXXXXXXX“ = jiné

od 4.23.01

zaveden

klíč XXXXXXXX

agens_text

a

-55

1

agens - text

text svázaný s kódem

pokyny:

text je svázaný s kódem ”agens_kod“,

pokud je agens_kod = XXXXXXXX, zapíše se agens volným textem

4.23.01

upraven popis

dalsi_vys

a

1

1

informace o vyšetřování agens

[LMIDVAN] #, položka klic

viz obsah číselníku

poznámky:

bude-li zjištěné agens dále vyšetřováno, budou další informace v následujících položkách

pritomnost

a

1

1

indikace přítomnosti agens

[LMIPAN] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

1. ve vazbě na ”kvantitu”

2. viz 01

v_mikro

a

1

?

vyšetření provedeno mikroskopicky

interní číselník: A, N

pokyny:

pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také mikroskopicky,

uvede se „A“; implicitně je „N“

nové od 4.26.01

v_kultiv

a

1

?

vyšetření provedeno kultivačně

interní číselník: A, N

pokyny:

pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také kultivačně,

uvede se „A“; implicitně je „N“

nové od 4.26.01

v_pcr

a

1

?

vyšetření provedeno PCR stanovením (multiplex apod.)

interní číselník: A, N

pokyny:

pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také PCR vyšetřením,

uvede se „A“ a vyplní se atribut „multiplex“; implicitně je „N“

nové od 4.26.01

v_antig

a

1

?

vyšetření provedeno stanovením antigenu

interní číselník: A, N

pokyny:

pokud bylo vyšetření provedeno pouze nebo také stanovením konkrétního antigenu,

uvede se „A“ a vyplní se atribut „antigen“; implicitně je „N“

nové od 4.26.01

multiplex

e

-255

*

multiplex použitý k vyšetření

volný text

 

nové od 4.26.01

antigen

e

-255

*

antigen

volný text

 

nové od 4.26.01

kvantita

e

?

kvantita

pokyny:

viz 01

poznámky:

viz kvantita - poznámky

od verze DS 3.01 je možný též formát semilog.

druh_veliciny

a

-32

?

druh veličiny (ke kvantitě)

 

poznámky:

Od DS 4.26.01 nepoužívat.

od DS 4.26.01 zrušeno

jednotka

a

-20

?

jednotka (ke kvantitě)

 

nyní pouze volný text

poznámky:

1. bude-li třeba, bude doplněn číselník přípustných jednotek

2. viz kvantita - poznámky

3. viz jednotka - poznámky

vrav

e

*

sdělení průkazu testované vlastnosti agens

pokyny:

každá vlastnost v samostatném bloku

vrac

e

*

sdělení vyšetření citlivosti na antimikrobiální látku

pokyny:

každá látka v samostatném bloku

dourceni

e

-255

?

dourčení agens

nyní pouze volný text

pokyny:

určení serotypu, variety, stadia atd. identifikovaného agens

vrmahn

e

-255

?

automatické hodnocení vyšetření agens

volný text

vrmlpn

e

-255

?

laboratorní poznámka

k vyšetření agens

volný text

vrmzhl

e

-255

?

závěrečné hodnocení vyšetření agens lékařem

volný text

autor

e

 

 *

autor, autorizoval

 

 

nové od 4.26.01

vrkpaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

dalsi_vys

obsah číselníku LMIDVAN:

Informace o dalším vyšetřování agens:

N = agens nebude dále vyšetřováno (tj. bylo jen určeno kódem)

A = agens bude dále vyšetřováno - ještě není započato (tj. zatím bylo jen určeno kódem, ale bude ještě dále vyšetřováno)

R = agens bude dále vyšetřováno - rozpracováno

D = vyšetření agens dokončeno

 

pritomnost

obsah číselníku LMIPAN:

Indikace přítomnosti agens:

M = přítomno masivně

P = přítomno

O = přítomno ojediněle

N = neprokázáno

V případě ”indikace přítomnosti agens” = M, P anebo O může být připojována informace o kvantitě.

 

kvantita

poznámky:

Kvantitou se nejčastěji rozumí počet agens (mikrobů) v prostředí, které je specifikováno z hlediska objemu nebo plochy. V případě objemu se jedná o koncentraci, v případě plochy o plošný počet. Aby se tyto dvě veličiny mohly exaktně odlišit, sděluje se druh veličiny (početní koncentrace, resp. objemový počet v případě prvním, plošný počet v případě druhém). Druh veličiny určuje jednotku, v prvním případě jde o počet na litr (s využitím exponentů, např. 4 * 106/l, přípustné vyjádření je rovněž 4 * 103/ml), v případě druhém o počet na metr čtvereční (s využitím exponentů, např. 8 * 1012/m2).

 

V současné době se v mikrobiologii používá téměř výhradně počet mikrobů (přesněji tzv. CFU - colony forming units) na 1 ml. Druh veličiny a jednotka jsou připravovány pro další verzi DS, bude-li požadováno praxí.

 

druh_veliciny, jednotka

poznámky:

Číselník pro jednotky lze převzít číselník jednotek NČLP. Bude doplněno nebo vypuštěno dle požadavků praxe.

 

01 - pokyny společné pro pritomnost, kvantita:

Sděluje se buď ”přítomnost” anebo ”přítomnost” současně s ”kvantitou”.

 

Kvantita je sdělována číselně. Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva.

Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou.

Pokud je zadáván výsledek v semilogaritmickém tvaru, je ukládán ve tvaru  "[-]X,XXXXE[-]YY" (bez mezer) - např. 1E12, nebo 1,25E9  atd.