*lip - informace o pacientovi

Formalizovaná informace vázaná k pacientovi sdělovaná laboratoři.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

priznak_kvant

a

1

?

příznak hodnoty kvantity

(ve vazbě na hodnotu)

[LVPHKN] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

viz priznak_kvant - pokyny

poznámky:

v bezprostřední vazbě na hodnotu

klic_nclp

a

5

1

klíč sdělované položky

[NCLPPOL] #!+, položka klic

jen vybrané klíče z NČLP

pokyny:

1. jen pro položky NČLP určených typů „vznik“ = P, U, I - viz číselník [LOTPLIP]

2. viz klic_nclp - pokyny

4.23.03

doplněn popis

hodnota

a

-8

?/

 hodnota (vlastní údaj)

číselná hodnota nebo dočasně formalizovaný text

pokyny:

viz hodnota - pokyny

 

Může být uveden atribut hodnota, nebo mtv_klic.

 

V přechodném období do konce roku 2023 lze v atributu hodnota předávat (po staru) i klíč příslušné MTV, pak bude určeno již jen pouze pro numerické hodnoty.

Klíč MTV je nyní korektní předávat pouze v mtv_klic.

4.23.03

údaj je nyní nepovinný,

doplněn popis

 

4.26.01

úprava

mtv_klic

a

16

/?

formalizovaná hodnota z MTV

[NCLPMTV] #!, položka klic16

Může být uveden atribut hodnota, nebo mtv_klic.

nové od

4.26.01

jednotka

a

1

?

jednotka

S, M, H, D, T, R

viz seznam hodnot

pokyny:

1. Uvádí se jen u položek NČLP vznik = U.

2. Pokud nebude jednotka uvedena, bude časový údaj v položce „hodnota“ ignorován.

poznámky:

viz jednotka - poznámky

nové od 4.23.03

lipAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*lip

pokyny k celému bloku:

Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lip vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a vhodně zařazené mezi výsledky nebo zpracované do bloku  skala (viz atributy bloku skala: atribut a událost).

 

Upozornění:

Pro sdělování tělesné výšky a hmotnosti v DS4 slouží přednostně datový blok h.

Pro sdělování diagnóz v DS4 slouží pouze datový blok dgz.

Pro sdělování těhotenství a jeho stupně v DS4 slouží přednostně datový blok grav.

 

Případně zaslané kolizní (nevhodné, nesprávné) položky jsou ignorovány - nejsou řešeny dalším opravným dialogem.

 

priznak_kvant

obsah číselníku LVPHKN:

Příznaky hodnoty kvantity, pokud je zasílán číselný údaj:

R = číslo

M = číslo - menší než (interpretované jako “menší než uvedené číslo”)

V = číslo - větší než (interpretované jako “větší než uvedené číslo”)

 

pokyny:

Příznak hodnoty kvantity se uplatní jen pro položky, jejichž “vznik” = P.

Ve většině případů bude sdělován příznak “R”, proto je tato hodnota příznaku považována za implicitní.

 

 

klic_nclp

pokyny:

Klíč položky NČLP, jejíž “vznik” = P, U, I  - viz též [NCLPVZNK].

Uvedený výčet je pro počítačové zpracování k dispozici v číselníku [LOTPLIP] (v něm je navíc již neplatný „vznik“ = F!).

 

Zadává se celý pětiznakový kód (včetně úvodních nul).

Jsou zadávány informace o pacientovi různých typů - viz dále.

 

Poznámky k jednotlivým typům “vznik” objednávek:

P = sdělování numerických a formalizovaných klinických informací vázaných k pacientovi a tomuto datumu a času

(informace pro další výpočty a interpretace - údaje jsou uloženy v “hodnotě” - např. teplota, výška, hmotnost…)

U = sdělení události (stavu, situace) a případné příslušné časové vzdálenosti od okamžiku jejího vzniku k tomuto datumu a času

                    (informace pro výběr škály a hodnocení - časová vzdálenost je uložena v “hodnotě” - např. gravidita, fáze ovul. aj.)

I = sdělení dalších informací pro hodnocení a interpretace (pracuje se s MTV = DIALP, DIETA, PODLEK, nebo POLODB)

 

hodnota

pokyny:

Hodnota je touto cestou pouze sdělována laboratoři, pokud bude použita k výběru referenčních mezí (škál), bude vracena společně s výsledky nebo zpracována do bloku  skala (viz atributy atribut a událost).

 

Poznámky k jednotlivým typům “vznik” objednávek:

P = zasílá se číselná hodnota s rozměrem definovaným v položce - viz klic_nclp

I = zasílá se klíč z příslušné MTV, který se následně zobrazuje jako formalizovaný text; (s DG se v DS4 již takto nepracuje);

                    tato možnost platí pouze do konce roku 2023, od začátku roku 2023 se předává (pouze) v atributu mtv_klic.

U = zasílá se sdělení časové vzdálenosti v jednotkách uvedených v atributu jednotka;

                    pokud není hodnota vyplněna, je zasílaná položka (viz klic_nclp) informací, že příslušná událost či situace nastala

 

jednotka

poznámky:

Totožný výčet hodnot je v atributu jednotka v bloku vrc, jehož prostřednictvím lze tyto údaje sdělovat v rámci bloku ku_z_lab.

 

seznam hodnot:

S=sekunda

M=minuta

H= hodina

D= den

T=týden

R=rok

 

 

Další informace k položkám pro výběr škál:

Položky NČLP pro výběr interpretačních škál