*is – odesílatel - varianta pro DS4

Základní informace o odesílateli (jednom z odesílatelů) zasílaného souboru a data pacienta nebo pacientů. Varianta pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

ico

a

8

?

IČ identifikace právního subjektu ZZ odesílatele

řetězec číslic

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. uvádějte vždy, je-li dostupné

3. viz ico - pokyny

poznámky:

viz ico - poznámky

icz

a

8

?

identifikační číslo ZZ pracoviště odesílatele

řetězec číslic

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro pojišťovnu

3. uvádějte vždy, je-li dostupné

4. viz icz - pokyny

poznámky:

viz icz - poznámky

icp

a

8

?

identifikační číslo pracoviště odesílatele

řetězec číslic

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro pojišťovnu

3. viz icp - pokyny

poznámky:

viz icp - poznámky

icl

a

8

?

identifikační číslo 

lékaře odesílatele

řetězec číslic

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. viz icl - pokyny

poznámky:

1. viz icl - poznámky

2. viz icl - poznámky

pcz

a

3

?

pořadové číslo ZZ pracoviště odesílatele

řetězec číslic

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro ÚZIS ČR

3. viz pcz  - pokyny

poznámky:

viz pcz - poznámky

oddel

a

5

?

oddělení odesílatele

kód (písmena a číslice)

pokyny:

1 položka určená pouze pro ČR

2. především pro ÚZIS ČR

3. viz oddel  - pokyny

poznámky:

1. viz oddel - poznámky

2. viz oddel - poznámky

oavl

a

11

?

osvědčení o autorizaci vydaného laboratoři

kód (písmena a číslice)

pokyny:

1. vyplňuje se jen tehdy, je-li odesílatelem laboratoř mající osvědčení

2. viz oavl - pokyny

poznámky:

viz oavl - poznámky

sr_typ

a

1

?

typ odesílatele

(SR)

L, O

viz seznam hodnot

pokyny:

položka určená pouze pro SR

v současné době se uvádí „O“

sr_pois

a

4

?

kód pojišťovny odesílatele

(SR)

pokyny:

položka určená pouze pro SR

údaj se již neužívá (historický)

od

DS4.08.04

se neužívá

sr_kod

a

12

?

kód PZS odesílatele

(SR)

pokyny:

1. položka určená pouze pro SR

2. přiděluje UDZS

změna od

DS4.08.05

sr_lekar

a

9

?

kód lékaře odesílatele

(SR)

pokyny:

1. položka určená pouze pro SR

2. přiděluje UDZS

nové od

DS4.08.05

as

e

1

adresa - spojení

pokyny:

1. povinný údaj z hlediska filozofie DS

2. viz as - pokyny

os

e

*

odesílatel - spojení

poznámky:

blok byl vložen pro

zaslání certifikátů pro šifrování zpětné komunikace

nové od verze 4.06.01

a

e

?

adresa odesílatele

pokyny:

typ adresy = ”O”

ip

e

+/

pacient (varianta pro DS4)

podmínky:

viz 01

pokyny:

1. pacientů může být více,

data pro jednoho pacienta mohou být zasílána i ve více blocích ip

2. viz ip - pokyny

poznámky:

viz ip - poznámky

idu

e

/+

data pro ÚZIS ČR

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

poznámky:

viz idu - poznámky

od verze 4.12.01kompletně přepracováno

ido

e

/+

obálka pro data obecná

 

Obsahuje:

bloky pro ZZS - hlášení atd.

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

nové od DS04.08.01

ivv

e

/+

vykázané výkony

a podklady pro MIS

podmínky:

viz 01

pokyny:

souborů může být více

poznámky:

viz ivv - poznámky

připraveno

pro další

verzi DS;

nyní pouze zapojen "ivv"

ilb

e

/+

laboratorní bloky dat

a Laboratorní příručky

podmínky:

viz 01

pokyny:

bloků může být více

poznámky:

viz ilb - poznámky

ilc

e

/+

číselníky

podmínky:

viz 01

pokyny:

bloků může být více

poznámky:

viz ilc - poznámky

ihe

e

/+

hygiena a epidemiologie

podmínky:

viz 01

pokyny:

bloků může být více

poznámky:

viz ihe - poznámky

zařazeno jen formálně,

nyní řešeno

mimo DS

text

e

/+

technická (testovací) data

podmínky:

viz 01

pokyny:

textů může být více

poznámky:

viz text - poznámky

isAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*is

poznámky:

Je zachováno původní označení bloku z DS 1.20 (”skupina záznamů odesílatele”).

 

ico, icz, icp, icl, pcz, oddel

pokyny:

 

Pro praxi je (může být) potřebná tato množina identifikačních údajů příjmových a odesílajících míst:

IČO (8) - identifikace právního subjektu zdravotnického zařízení (údaj potřebný mimo jiné i pro NZIS) - nyní "IČ"

IČZ (8) - identifikační číslo zařízení (zdravotnické zařízení má IČZ většinou jediné, ale může jich mít i více, pokud má ve smlouvě s pojišťovnou zvláštní způsoby úhrady, které je nutné vést ve zvlášť dávkách - např. stomatologie, úhrada IVF)

IČP (8) - identifikační číslo pracoviště (jediné dnes platné dělení IČZ na "pracoviště" registrovaná u pojišťoven; nahradilo původní ”variabilní symbol”)

IČL (8) - identifikační číslo lékaře (bývalé označení, které VZP sice zrušila a nahradila IČP, ale které je stále v praxi využíváno a může být v budoucnosti opět zavedeno)

ODB (3) – odbornost (odbornost není sdělována prostřednictvím tohoto bloku, lze ji zadávat pouze v bloku autor

PCZ (3) - pořadové číslo zdravotnického zařízení v rámci právního subjektu (údaj potřebný pro NZIS)

ODDEL (5) - kód oddělení -včetně pracoviště (údaj potřebný pro NZIS) 

 

poznámky:

Pro pojišťovny je významné IČZ a IČP (IČL dříve).

Pro ÚZIS ČR je významné ICO, PČZ a ODDEL.

Některé IS s IČL již nepracují, většina ale IČL stále používá. Není vyloučen návrat k IČL.

(ICO by mělo být k dispozici vždy, nyní se nepředpokládá komunikace soukromých osob.)

 

Pokud je údaj ICO v praxi kratší než 8 znaků, jedná se o chybu, pravděpodobně nebyly vypsány úvodní nuly. Toto DS neřeší, je věcí příslušného IS odesílatele.

 

Definice - viz www.isvs.cz .

 

icl

poznámky:

Pro potřebu pojišťovny byli lékaři identifikováni pomocí IČL a pracoviště bylo jen

variabilním symbolem - dělení IČZ na IČL.

Poté bylo místo dělení IČZ na IČL zavedeno dělení IČZ na IČP.  Jednalo se zvláště u velkých nemocnic o podstatnou změnu.

U ZZ, kde se jedná o jediného lékaře, se nezměnilo často nic; pokud má nyní jedno IČP, je stejné, jako bývalo jeho IČL. Pokud má ale nasmlouváno více odborností, má na každou zvlášť IČP!

 

oddel

poznámky:

Číslo oddělení je pětimístný údaj. První 2 místa tvoří druh oddělení (číselník ÚZIS - ODDEL), třetí místo je pořadovým číslem oddělení v rámci ZZ (A-Z nelůžková,0-9 lůžková) a poslední dvě místa jsou druhem pracoviště (číselník ÚZIS - PRACOV). Údaj vyžaduje ÚZIS ČR.

Při vzniku nového oddělení je třeba konkrétní pořadové číslo oddělení ověřit na příslušném krajském odboru ÚZIS ČR.

 

sr_typ

seznam hodnot:

L = lékař

O = oddělení

 

oavl

pokyny:

Zadává se "osvědčení o autorizaci vydaného laboratoři dle zák. č. 258/00 Sb. v platném znění".
Kód ("číslo osvědčení")  přiděluje SZÚ jako autorizující osoba.

poznámky:

Kód je 11-ti místný ve tvaru: X0000000000, kde

na 1. místě je písmeno označující kraj,

pak 3-místné pořadové číslo žadatele,

pak 2-místné pořadové číslo pracoviště žadatele (poznámka - jedná se spec. o rozlišení různých detašovaných a na různých adresách sídlících pracovišť téže právnické osoby),

pak 3-místné pořadové číslo vydávaného osvědčení a nakonec poslední dvojčíslí je rok vydání osvědčení.

Kód je ve vazbě na registr autorizovaných laboratoří.

as

pokyny:

1. Z hlediska DS je povinný pouze údaj ”adresa spojení”. Povinnost ostatních položek určuje povaha předávaných dat.

 

2. Pokud v bloku "dasta" hodnota atribitu ur="N" (hlášení pracovní neschopnosti pro ČSSZ), musí mít v bloku "as" atribut "typ" hodnotu "E", v elementu "obsah" se uvede email, na který má být zaslána informace o zpracování. Hodnota elementu může být i prázdná (emailová adresa není vyžadována), protože odpověď s informací o zpracování bude vždy zasílána stejným komunikačním kanálem jako podání (ISDS, VREP apod.).

 

ip

pokyny:

Stěžejní blok (element) obsahující data sdělovaného pacienta.

Pro každého pacienta se blok opakuje.

 

Pozor!

Z definice vyplývá, že data pro jednoho pacienta mohou být obecně zasílána i ve více blocích ip, kde mohou být také údaje ke stejnému času události. Například pokud by byla část požadavků na vyšetření hrazena pojišťovnou a část např. z grantu, budou požadavky zaslány ve dvou samostatných blocích ip, ve kterých budou různé údaje v bloku pv, ale totožné v případně sdělovaném bloku p (bloky pv a p jsou součástí bloku ip).

 

poznámky:

Tento blok je v rámci bloku is využíván nejčastěji. (Mohou se ale vyskytovat i bloky jiné.)

Viz též  dasta  - atribut ur = R, S, nebo V !

 

idu

poznámky:

”Data pro ÚZIS ČR” - hlášení a výkazy pro NZIS.

Viz též  dasta  - atribut ur = U !

 

ido

poznámky:

Obálka pro data nepatřící do skupin IP, IDU, IVV, ILB, ILC, IHE. Slouží mimo jiné pro komunikaci se ZZS.

Viz též  dasta  - atribut ur = O !

 

ilb

poznámky:

Laboratorní bloky dat jsou připravovány zejména s ohledem na sdělování laboratorních informací typu “laboratorní příručka”, bloky pro hodnocení kvality (EQA) a různé statistické studie (připravováno). Neslouží běžně jako podklady pro manažerské informační systémy.

Viz též  dasta  - atribut ur =B !

 

ilc

poznámky:

Číselníky slouží ke sdělování a k aktualizaci číselníků potřebných pro IS.  Slouží nejčastěji k aktualizaci sdílených číselníků pro DS.

Viz též  dasta  - atribut ur = C !

 

ihe

poznámky:

Data pro HEM (hygiena a epidemiologie - hlášení).

Zařazeno formálně, nyní řešeno samostatným celkem (se strukturou DASTA) z důvodů legislativních.

Viz též  dasta  - atribut ur = H !

 

text

poznámky:

Technická (testovací) data jsou připravena zejména s ohledem na individuální potřeby dvou komunikujících stran.

V popisu DS již nebude dále komentováno. (Slouží zejména pro ladící záležitosti.)

Viz též  dasta  - atribut ur = T ! Viz též text .

 

 

01 - podmínky společné pro ip, idu, ido, ivv, ilb, ilc, ihe, text:

Ve struktuře bloků ”is” může být několik elementů typu ip, anebo několik elementů idu, anebo několik elementů ido, anebo několik elementů ivv, anebo několik elementů ilb, anebo několik elementů ilc, anebo několik elementů ihe, anebo několik elementů text - vždy však jen elementy stejného typu a to v rámci všech bloků "is" v jednom souboru " dasta "!

 

 

Různé elementy (ip, idu, ido, ivv, ilb, ilc, ihe a text) se nemohou vyskytovat v jednom bloku is a souboru dasta současně!

Tento zápis nelze v textové tabulce vhodně realizovat (je vyznačen symbolickými lomítky ve sloupci V).

Tato podmínka je realizována v XML.

POZOR!

Zařazení příslušného elementu musí být:

ve vztahu k atributu ur v bloku dasta

a promítá se také do názvu souboru (viz název souboru DS a jeho konstrukce).

 

Tabulka vztahu mezi atributem ur datového bloku dasta a příslušným blokem ixx volaným z bloku is:

atribut ur

v bloku dasta

odpovídající blok

ixx

v bloku is

 

obsah bloku, poznámka

R, S, nebo V

IP

data pacienta

(rutina, statim, vitální indikace)

U

IDU

data pro ÚZIS ČR

O

IDO

obálka pro data obecná (jiná)

využívá ZZS

B

ILB

laboratorní bloky

(laboratorní příručky, bloky EQA aj.)

využívá se pouze okrajově

C

ILC

laboratorní a jiné číselníky

využívá se pouze okrajově

H

IHE

data pro hygienu a epidemiologii

(vyšetření pitné vody „PIVO“ aj.)

řeší se jinou cestou,

zařazeno jen formálně

N

IP

data pro ČSSZ

(neschopenky aj.)

T

TEXT

pomocný technický blok pro realizaci testů

využívá se pouze k technickým účelům, pomocné