*dasta

Hlavní blok. Kořen grafu. Varianta pouze pro DS4.

Váže se k celému odesílanému souboru všech odesílatelů určenému pro jednoho příjemce.

Popis struktury bloku v obecném tvaru je k dispozici v odkazu  popis struktury bloků a souborů DS.

Změny realizované od vydání DS4 jsou v seznamu změny v popisu struktury bloků a souborů DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_soubor

a

-40

1

jednoznačná vnitřní identifikace souboru v rámci firmy a jejího programu nebo informačního systému

text předepsané konstrukce

pokyny:

1. povinný

2. viz id_soubor - pokyny

verze_ds

a

8

1

verze datové struktury

[V_DS] #!, položka klic

pokyny:

1. ve formátu xx.xx.xx,

viz verze datového standardu

3. viz verze_ds - pokyny

poznámky:

1. například: ”04.16.01”

2. viz verze_ds - poznámky

verze_nclp

a

8

1

verze používaného NČLP

 

(a dalších číselníků DASTA)

[V_NCLP] #!, položka klic

pokyny:

1. ve formátu xx.xx.xx

2. viz verze_nclp - pokyny

poznámky:

například: ”02.58.01”

viz verze číselníků DASTA

bin_priloha

a

1

1

binární datové bloky

T, B

viz seznam hodnot

pokyny:

viz priloha

poznámky:

nejčastěji bude = T

ur

a

1

1

určení; typ přenášených dat (v případě pacientských dat též urgentnost sdělení nebo zpracování souboru)

R, S, V, U, O,   B, C, H, T, N

viz seznam hodnot

pokyny:

1. viz blok is a též viz  název souboru

2. viz ur - pokyny

3. viz 01

poznámky:

viz ur - poznámky

od verze:

- 4.06.01 přidána hodnota N;

- 4.07.01

hodnota V

- 4.08.01

hodnota O

typ_odesm

a

2

1

typ odesílajícího místa

[TAB_TO] #!, položka klic

pokyny:

1. viz  název souboru

2. viz typ_odesm - pokyny

3. viz 01

ozn_soub

a

-50

?

doplňující označení odesílaného souboru

text

pokyny:

viz  též název souboru

od verze 4.12.01 došlo ke změně konstrukce názvu datového souboru pro ÚZIS

potvrzeni

a

1

?

požadavek na potvrzení přijetí souboru

N, P

viz seznam hodnot

pokyny:

implicitní hodnota = N

zdroj_is

e

1

informace o firmě a jejím programu nebo IS, kterým byl soubor vytvořen

poznámky:

specifikuje: kod_firmy, kod_prog, verze_prog;

pm

e

1

příjmové místo souboru

 

(=komu je soubor určen)

poznámky:

je vždy jen jedno

garant_dat

e

?

garant odesílaných dat

pokyny:

1. garantuje všechna data odesílaná v rámci celého bloku DASTA

2. sděluje se, jen pokud to vyžaduje příjemce!

poznámky:

viz garant_dat - poznámky

is

e

+/

odesilatel (odesílatelé) souboru

(varianta pro DS4)

pokyny:

pokud ur="N", musí být použit element "is" právě jedenkrát

poznámky:

1. tito odesílatelé se podílejí na souboru

2. viz is - poznámky

pd

e

/1

potvrzení doručení souboru (=zpětné hlášení)

pokyny:

viz pd - pokyny

Od verze 04.07.01

zapojeno

dat_vb

a

1

datum a čas vytvoření bloku dasta tj.datum a čas vytvoření souboru

formát DTS

pokyny:

viz dat_vb - pokyny

dastaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*dasta

poznámky:

 

Viz:

DS4 - schéma blokové  - DASTA, PM, IS, IP, KU

 

 

id_soubor

pokyny:

Jednoznačná vnitřní identifikace zasílaného souboru.

Každá firma (= tvůrce příslušného komunikujícího SW) je povinna zajistit jednoznačnost tohoto řetězce pro všechny svoje aplikace, které soubory vytvářejí tj. není možné, aby různé nebo stejné programy u různých uživatelů vytvořily soubor se shodnou identifikací.

 

Identifikační řetězec musí být bez mezer a povinně začíná osmiznakovým kódem firmy, která soubor generuje - viz číselník  [TAB_KF] popsaný v bloku zdroj_is . Další konstrukce řetězce je libovolná (dle interních směrnic firmy). 

 

Pokud není kód firmy přidělen, lze použít zástupný provizorní kód, který má na první pozici znak ”_” (podtržítko), za kterým následuje 7 písmen. Tento provizorní kód lze používat jen po vzájemné jednoznačné dohodě mezi komunikujícími stranami!

 

Pro konstrukci názvu lze použít tyto údaje:

kod_firmy (z elementu zdroj_is) - povinný osmiznakový údaj určující firmu, od níž je komunikující program nebo IS

kod_prog (z elementu zdroj_is) - kód programu nebo IS jednoznačně specifikovaný firmou, která jej vytvořila

verze_prog (z elementu zdroj_is) - verze programu nebo IS jednoznačně specifikovaná firmou, která jej vytvořila

liccis_prog (z elementu zdroj_is) - licenční číslo programu přidělené firmou, která jej vytvořila

ur - určení souboru (v případě pacientských dat též informace o urgentnosti)

typ_odesm - typ odesílajícího místa

ozn_soub - označení souboru

datum a čas vzniku ve formátu: ”YYYY-MM-DDTHH:MM:SS”

 

Osmiznakový kód firmy je povinný, za ním doporučujeme uvádět kód programu, verzi programu, licenční číslo a datum a čas vzniku.

 

Příklady:   Firma…ABCDEFGH,  OKB v Aši, program... LIS,  verze ... 12.10,  č.licence... 0125

 

ABCDEFGHLIS12.1001252001-09-27T11:23:01   firma+ program+verze+lic. číslo+datum a čas vzniku

ABCDEFGH12345678902001-09-27T11:23:01     firma+unikátní firemní kód pro program, verzi a pracoviště+datum

a čas vzniku

Tato vnitřní identifikace souboru nemá přímý vztah k názvu souboru.

Konstrukce názvu souboru zůstává stejná jako v DS 1.20 - viz název souboru .

 

verze_ds

pokyny:

V této položce je sdělováno, že soubor byl vytvořen na podkladě DS XX.xx.yy (uvedené verze XX.xx a subverze  yy).

 

Informace o jednotlivých verzích DS jsou v číselníku  [V_DS].  Subverze nejsou do číselníku zapisovány (pouze verze).

 

V rámci verzí budou realizovány zásadní doplňky a úpravy týkající se povinných atributů a elementů.

V rámci subverzí budou realizovány pouze drobné změny a doplňky týkající se popisů anebo nepovinných atributů a elementů.

 

Viz verze datového standardu, číselník verzí [V_DS], záhlaví datového souboru DS a verze číselníků DASTA.

 

poznámky:

Informaci o verzi a subverzi využívají validující parsery. Takové parsery nemusí být (a mnohdy zřejmě ani nebudou) volány při běžném zpracování zprávy informačním systémem.

 

verze_nclp

pokyny:

V této položce je sdělováno, že odesílatel pracoval s NČLP a příslušnými interními číselníky uvedené verze.

V položce není záměrně zohledněno případné provizorní rozšíření NČLP o lokální položky (a jeho lokální verze), neboť lokální doplňky do NČLP jsou považované za dočasné a nouzové řešení, které je realizováno pouze provizorně a to vždy jen po vzájemné dohodě komunikujících stran.

 

Informace o jednotlivých verzích NČLP jsou v číselníku [V_NCLP]. V číselníku je uložen výčet NČLP klíčů platných pro tuto verzi.

 

Viz též verze číselníků DASTA.

 

 

Číslo verze NČLP vystupuje při každém generování souborů z programu ČLP i systému SLP.

 

Na úrovni třetího (pravého) dvojčíslí budou vyznačovány pouze drobné změny a naléhavé doplňky položek (položky potřebné pro některé uživatele, které byly doplněny v době mezi upgrade a budou oficiálně distribuovány v nejbližším řádném upgrade).

Na úrovni druhého (prostředního) dvojčíslí budou vyznačovány oficiální upgrade NČLP realizované v definovaných termínech.

První dvojčíslí zůstane neměnné po dobu existence tohoto NČLP s touto současnou filosofií jeho struktury.

 

bin_priloha

seznam hodnot:

Binární datové bloky v souboru:

T = v souboru není odkazováno na žádné binární bloky, jedná se pouze o běžný text (běžná varianta)

B = v souboru je odkazováno na binární datové bloky (libovolného obsahu)

 

ur

seznam hodnot:

Určení souboru, nebo-li typ přenášených dat:

R = pacientská data - rutinní zpracování

S = pacientská data  - statimové zpracování = indikace, že má být tento soubor příjemcem zpracován přednostně před ”R”

V = vitální indikace = indikace, že má být tento soubor příjemcem zpracován přednostně před ”S” - volí se i pro urgentní storna

       (pokud IS nezajišťuje podporu pro „vital“, interpretuje se jako „statim“)

U = výkazy a zprávy pro ÚZIS ČR

O = obálka pro data obecná (nevázaná k pacientovi, ÚZIS, IHE, ČSSZ, číselníkům z bloků „B“ a „C“)

B = laboratorní bloky dat - Laboratorní příručka, profily pro externí zpracování atd.

C = číselníky

H = hlášení a zprávy z oblasti "hygiena a epidemiologie" - je využíváno v paralelním nástroji pro vyšetřování pitné vody „pivo“

T = technická (testovací) data - přenáší se bloky, jejichž struktura je domluvena pouze mezi příjemcem a odesílatelem

N = data pro Českou správu sociálního zabezpečení (zatím HPN - hlášení pracovní neschopnosti)

 

pokyny:

Určení souboru má vztah k příslušnému výběru (zařazení) struktury pro přenos dat v bloku  is (např: ip, ivv, ilp aj.).

Slouží ke konstrukci jména datového souboru - viz  název souboru - ”U”.

 

typ_odesm

pokyny:

Typ odesílajícího místa je od verze DS1.20 povinně kódován do názvu souboru.

Seznam odesílajících míst - viz  [TAB_TO] .

Slouží ke konstrukci jména datového souboru - viz  název souboru - ”TT”.

 

potvrzeni

seznam hodnot:

N = nepotvrzovat (implicitní varianta)

P = potvrdit, že soubor byl doručen a přijat

 

garant_dat

poznámky:

Připraveno pro příjemce typu "IZIP" aj. Blok může být vkládán i do jiných bloků (viz popis v poznámce bloku garant_dat).

 

is

poznámky:

Více odesílatelů (skupin záznamů) může sdružit své záznamy do jednoho souboru a ten je odeslán jako celek na adresu jednoho příjemce (příjmové místo).

 

pd

pokyny:

V bloku pd je sdělován stav doručení souboru - hlášení příjemce o doručení a správnosti souboru.

Je zasíláno na základě požadavku potvrzeni, který byl připojen k původnímu zasílanému souboru.

 

dat_vb

pokyny:

Datum a čas vytvoření souboru příslušným programem nebo IS. Nejedná se o datum a čas odeslání.

Viz též evidence časů zpracování souboru .

Viz též dat_xx .

 

 

01 - pokyny společné pro ur, typ_odesm:

Konstrukce názvu  vychází z: 

URČENÍ (”U”) a TYPU ODESÍLAJÍCÍHO MÍSTA (”TT”) - viz název souboru .

Upozornění pro tvůrce DS:

Jednoznačnou identifikací souboru je jeho vnitřní identifikace ”id_soub