*ku_a - klinické události: akceptace (pro DS4)           

Akceptace objednávek, zpracovaných zakázek, sdělení aj.

Pouze pro DS4.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typku

a

-20

1

typ klinické události

[TYP_KU] #!, položka klic

podrobnější informace a pokyny jsou v blocích ku_o a ku_z

typkuspeclok

a

-40

?

specifikace k typu k.u. lokální

volný text

pokyny:

viz typkuspeclok - pokyny

fazespec

a

2

1

specifikace fáze

AO, AZ

viz

seznam hodnot

idku

a

-40

1

ID klinické události

 

Unikátní neměnné ID, napříč informačními systémy, trvale svázané s konkrétní KU! 

konstrukce popsána v pokynech

pokyny:

viz idku - pokyny

idsub

a

-40

?

ID dílčího úkolu

konstrukce popsána v pokynech

pokyny:

viz idsub - pokyny

Nové

od verze

DS 4.07.01

idkulok

a

-40

?

ID klinické události lokální

pokyny:

viz idkulok - pokyny

stavakcept

a

1

1

stav akceptace

A, V, N

viz seznam hodnot

pokyny:

bližší vysvětlení možných hodnot - viz stavakcept - pokyny

Nové

od verze

DS 4.07.01

chyba_ao

a

4

?

chybová hláška k objednávce

NT01, VP01, NP01, NP02, NP03

viz seznam hodnot

pokyny:

formalizované sdělení chybové hlášky k vybraným chybovým stavům v zaslaných objednávkách

Nové

od verze

DS 4.08.01

chyba_az

a

4

?

chybová hláška ke zprávě 

NT01, NP01, NU01

viz seznam hodnot

pokyny:

formalizované sdělení chybové hlášky k vybraným chybovým stavům při přebírání zasílaných zpráv

Nové

od verze

DS 4.08.01

dat_akc

e

1

datum a čas sdělení o stavu akceptace

formát DTS

pokyny:

prakticky se zadává datum a čas vytvoření bloku ku_a;

viz  dat_xx

akc_pracoviste

e

1

akceptující pracoviště

 

(váže se k celé příslušné k. u.)

poznámky:

1. blok pracoviste

2. pro SR může být připraven blok pracoviste_sk

akc_pracovnik

e

?

akceptující pracovník

 

(váže se k celé příslušné k. u.)

poznámky:

1. blok pracovnik

2. pracovník, odborník, lékař...

text

e

?

fakultativní text sdělení

zasílá se prostřednictvím bloku text

pokyny:

zadává se volným textem;

současně lze zaslat chybovou hlášku chyba_ao, nebo chyba_az

ku_ao_lab

e

*

hlášení o přijetí lab. vzorku

a požadavků na vyšetření

poznámka:

může se opakovat dle počtu zaslaných lab. vzorků;

uvádí se jen pro k.u. typu „LAB“

- viz ku_ao_lab - pokyny

Nové

od verze

DS 4.09.01

kuaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

Podmínky pro validaci

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_a

poznámky k celému bloku:

 

Blok je určen ke sdělování o akceptací :

- korektní přijetí objednávky (pouze technická akceptace!),

- korektní převzetí zakázky, respektive její opravy (pouze technická akceptace!),

- potvrzení o přijetí laboratorních vzorků a objednávaných lab. vyšetření z těchto vzorků (klinická akceptace lab. vyšetření).

 

 

 

typkuspeclok

pokyny:

Blíže specifikuje klinickou událost. Zapisuje se volným textem. Přepisuje se.

 

 

fazespec

seznam hodnot:

AO - potvrzení přijetí nekolizní objednávky (akceptace) s následným zahájením jejího zpracování,

nebo informace o vyřešení kolize a potvrzení přijetí objednávky (akceptace s výhradou) s následným zahájením jejího zpracování , nebo sdělení o odmítnutí objednávky (neakceptace) s uvedením důvodů

 AZ - převzetí (akceptace) finálního tvaru zakázky nebo opravy objednavatelem, nebo sdělení o nemožnosti převzetí (neakceptace)

 

(Viz dále - chyba_ao a chyba_az.)

  

idku

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B.

Jakmile je ID konkrétní klinické události příslušného typu již jednou přiděleno (objednavatelem nebo zpracovatelem), je s touto klinickou událostí trvale svázáno a to bez ohledu na konkrétní její fázi.

 

 

idsub

pokyny:

ID začíná povinně kódem firmy z číselníku firem (viz  *[TAB_KF] ), pak obsahuje jen číslice, písmena anglické abecedy a případně znaky "_" (podtržítko), "-" (pomlčka), ":" (dvojtečka) nebo "." (tečka), přičemž za posledním znakem "." (tečka) je povinně číslo celé ve tvaru 4B.

Je využívána pouze pro některé typy klinických událostí, povinnost užití je definována v číselníku KU.

Blíže v blocích ku_o a ku_z.

 

 

idkulok

pokyny:

ID pomocné, které může být významné pouze pro informační systém odesílatele. Týká se některých IS. Na národní úrovni není blíže specifikováno, je nepovinné. Pravidla pro konstrukci tohoto ID se v DS4 nedefinují. Pravidla pro používání tohoto ID určuje IS, v němž ID vzniká. V případě, že dochází k následné zpětné odezvě, je idku zasíláno též (není-li domluveno jinak).

 

 

stavakcept

seznam hodnot:

A - akceptováno bez výhrad

V - akceptováno s výhradami (výhrady uvedeny v bloku text nebo v atributu chyba_ao, respektive chyba_az)

N - neakceptováno (důvody v bloku text nebo v atributu chyba_ao, respektive chyba_az)

 

pokyny (bližší vysvětlení možných hodnot):

:

ad A:

Akceptace bez výhrad v kombinaci s fazespec = AO znamená potvrzení, že objednávka byla řádně doručena a IS zpracovatele ji přijal. Jedná se pouze o technickou akceptaci, neznamená to, že objednávka musí být následně zpracována.

 

Akceptace bez výhrad v kombinaci s fazespec = AZ znamená potvrzení, že zpráva byla řádně doručena a IS objednavatele ji přijal. Jedná se pouze o technickou akceptaci, netýká se vlastního obsahu zprávy (klinického obsahu, účtu, sdělení aj.).

 

ad V:

Došlo k technické kolizi, která byla v tomto případě opravitelná, ale mělo by být na straně odesílatele na ni vhodně reagováno.

Z hlediska objednávky/zprávy lze hodnotit jako variantu „A“ (výše).

Z hlediska IS je nutné vyvodit příslušné akce či úpravy (realizovat nápravná opatření).

Informace o kolizi je v položce text nebo v atributu chyba_ao / chyba_az (text a chybová hláška mohou být současně).

 

ad N:

Neakceptováním sděluje IS příjemce, že objednávka/zpráva byla sice doručena, ale její obsah je technicky nepřijatelný/nezpracovatelný.

 

V kombinaci s fazespec = AO to znamená, že nebude možné objednávku přijmout a zpracovat!

V kombinaci s fazespec = AZ  to znamená, že nebylo možné zprávu zpracovat, tudíž z hlediska IS objednavatele nebyla objednávka dosud vyřízena.

 

Informace o kolizi je v položce text nebo v atributu chyba_ao / chyba_az (text a chybová hláška mohou být současně).

 

 

chyba_ao

seznam hodnot:

NT01 - neakceptováno - technická závada: chybný datový blok objednávky

VP01 - akceptováno s výhradou - pacient: požadované informace nejsou v systému k dispozici; pacient je známý

NP01 - neakceptováno - pacient: požadovaný pacient není systému známý (neznámý pacient, chybná identifikace?)

NP02 - neakceptováno - pacient: požadované informace nelze sdělovat, chráněno; pacient je známý

NP03 - neakceptováno - pacient: požadované informace nelze sdělovat, jedná se o údaje jiného pacienta

 

 

chyba_az

seznam hodnot:

NT01 - neakceptováno - technická závada: chybný datový blok zprávy

NP01 - neakceptováno - pacient: pacient, k němuž se váže zpráva, není systému známý (neznámý pacient, chybná identifikace?)

NU01 - neakceptováno - událost: událost, k níž se váže zpráva, nebyla pro pacienta objednána (chybná identifikace?, záměna?)

 

 

ku_ao_lab

pokyny:

Slouží pro sdělení akceptace lab. vzorků a objednávek vyšetření ze vzorků žádaných pro klinické události typu „LAB“.

 

Příklad:

V případě objednávky lab. vyš. prostřednictvím ku_o bude v příslušném sdělovaném ku_a uváděno:

typ_ku = LAB.VYS

fazespec = AO

idku = uvede se idku z odpovídajícího ku_o

idsub = není

stavakceptace = A, nebo V, nebo N

chyba_ao = dle číselníku ve vazbě na stav akceptace a ku_ao_lab

dat_akc = datum a čas vytvoření tohoto bloku ku_a

text = ?

ku_ao_lab = informace o akceptaci vzorku a v rámci vzorku o akceptaci objednávek