*ku_o_lab - objednávky laboratorních vyšetření, vzorky, informace (pro DS4)

Informace o vzorcích, objednávky vyšetření a doplňující údaje - vše k jednomu pacientovi a jedné události.

Pouze pro DS4, v DS3 odpovídá bloku „LO“.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_lo_is

a

-40

?

označení bloku ku_o_lab

v IS odesílatele

volný text

 

pokyny:

jednoznačný kód

poznámky:

viz id_lo_is - poznámky

Změna

od verze

DS 4.07.01

urg

a

1

?

urgentnost požadavku

[LOUP] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = R

poznámky:

viz urg - poznámky

Od verze

DS 4.26.02

přidána hodnota „P“

dodani

a

1

?

typ dodání vzorku (vzorků) laboratoři

[LOTDV] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = B

poznámky:

viz dodani - poznámky

DS 4.20.01 - v čís. LOTDV doplněno U

duv_objed

a

2

?

důvod objednávky

[LODO] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

implicitně = B

Od verze DS 4.11.01 přidány hodnoty DS, DE

dat_poc_hosp

e

?

datum počátku hospitalizace

formát D

pokyny:

Datum počátku hospitalizace je informace potřebná pro sledování nozokomiálních nákaz, součást speciálních laboratorních vyšetření.

Nové od

DS 4.07.01

los

e

?

specifikace požadavků

pokyny:

1. nastavení

2. viz los - pokyny

dat_du

e

1

datum a čas události 

 

 

(tj. datum a čas odběru vzorku

či ukončení sběru materiálu)

 formát DTS

pokyny:

1. k této události se vztahují vzorky, objednávky i informace o pacientovi!

2. viz dat_du - pokyny

 

lip

e

*

informace o pacientovi

pokyny:

1. informací lze zaslat více

2. viz lip - pokyny

loi

e

*

informace o vzorcích

pokyny:

1. vzorků lze zaslat více;

nemusí být žádný

2. viz loi - pokyny

poznámky:

viz 01

lop

e

*/

objednávky a požadavky laboratorní formalizované, kromě mikroskopických, kultivačních multiplexových a podobných vyšetření mikrobiologických

(tj. kromě položek NČLP jejichž „vznik“ = K, Z, nebo R)

podmínky:

viz 02

pokyny:

1. požadavků lze zaslat více

2. viz lop - pokyny

poznámky:

viz 01

lopk

e

/*

objednávky a požadavky laboratorní formalizované pro oblast mikroskopických, kultivačních, multiplexových a jiných podobných vyšetření mikrobiologických

(pouze pro položky NČLP jejichž „vznik“ = K)

podmínky:

viz 02

pokyny:

viz lopk - pokyny

lopz

e

/*

objednávky a požadavky laboratorní neformalizované 

(pouze pro položky NČLP jejichž „vznik“ = Z)

podmínky:

viz 02

pokyny:

viz lopz - pokyny

lopr

e

/*

objednávky a požadavky nelaboratorní neformalizované

(pouze pro položky NČLP jejichž „vznik“ = R)

podmínky:

viz 02

pokyny:

viz lopr - pokyny

kuolabAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

Blok je odvozen z bloku lo z DS3.

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_o_lab

pokyny k celému bloku:

 

Viz DS - schéma blokové  - LO (KU_O_LAB), LOP, LOI, LOD.

Viz Doporučení pro realizaci elektronických objednávek.

 

Blok slouží k zasílání objednávek vyšetření realizovaných prostřednictvím položek NČLP.

 

 

Informace k objednávkám:

To, zda bude vložen blok lop, lopk, lopz, lopr vyplývá z požadovaných objednávek, které budou blíže definovány v položce ”klic_nclp” příslušného bloku. Typ vloženého bloku (tj. lop, lopk, lopz, lopr ) musí odpovídat hodnotě ”vznik” příslušné vkládané objednávkové položky NČLP - viz [NCLPVZNK].

 

 

 

blok (element)

 

HODNOTA ”vznik” příslušné objednávané položky

 

poznÁmka

lop

M, V = běžné ve všech LIS

D = nutno převést na příslušnou ”M”

G, S = transformuje se přes ”vazby”

Q = sledování v časovém intervalu

B, N, O = jen pokud LIS umí ošetřit

formalizované laboratorní nemikrobiologické objednávky

lopk

K

formalizované laboratorní mikrobiologické objednávky

týkající se mikroskopie a kultivačních vyšetření

lopz

Z

neformalizované laboratorní objednávky

(v DS4 již jen okrajové využití)

lopr

R

neformalizované nelaboratorní nemikrobiologické objednávky

(v DS4 již zcela okrajové využití - řeší se cestou příslušných klinických událostí)

nevyskytují se v objednávkách

výše uvedených typů

X = jen pro laboratoř (vnitrolaboratorní)

L = jen pro informace o vzorku - viz lod

P,U,I = jen pro údaje o pacientovi - viz lop

 

Y,T = pomocné pro lokální uživatele,

v DS4 se nepřipouštějí!

 

V jednom bloku ku_o_lab mohou být současně přítomny pouze bloky jedné ze skupin:

lop, nebo lopk, nebo lopr, nebo lopz .

 

Vazby mezi položkami NČLP a LČLP - podrobnější informace viz  vazby.

 

 

Upozornění:

Blok ku_o_lab se váže k jednomu datumu a času události.

Může být více bloků ku_o_lab jednoho pacienta vázaných ke stejnému datumu a času události.

 

Informace k času události:

Odběry, které z hlediska interpretací a výpočtů spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času (času události). Jsou tedy uvedeny pod tímto jedním datovým blokem, a proto takto logicky svázané vzorky mají stejný čas odběru - tj. ”datum a čas události”.

 

K tomuto času budou vázány také sdělované výsledky (zprávy), byť by byly zasílány postupně (např. kultivační vyšetření).

 

Datum a čas události nemusí být v praxi zcela identický s datumem a časem odběru, ale rozdíl je pro praxi zanedbatelný.

Tento datum a čas události se sděluje s výsledky! Viz též  událost.

 

Viz též - evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků a doporučení pro realizaci el. objednávek.

 

Pozor!

V rámci bloku ku_o_lab není možné objednávat totožné laboratorní položky, nebo-li v bloku ku_o_lab se nemohou vyskytovat dva totožné vzorky nebo dvě totožné objednávky!

 

Upozornění:

Doplňující informace sdělované laboratoři v bloku lip vrací laboratoř opět zpět  - vše zpracované a zařazené mezi výsledky.

 

 

id_lo_is

poznámky:

Označení bloku ku_o_lab v IS odesílatele. Fakultativní.

Konstrukce identifikátoru bloku není předepisována - pravidla určuje spolupracující LIS. Volný text.

Délka volena s ohledem na DICOM standard i s ohledem na idku  (v ku_o).

Atribut je ponechán s ohledem na případnou kompatibilitu s blokem lo v DS3, v DS4 je řešeno idku.

V DS3 bylo povinné, v DS4 je nepovinné.

 

 

urg

obsah číselníku LOUP:

Urgentnost požadavků (řazeno od nevyšší k nejnižší):

V = vitální indikace (nejvyšší stupeň urgentnosti, např. ohrožení na životě) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „statim“

S = vše je statim (vysoký stupeň urgentnosti)

P = přednostně (zrychlený režim, např. pacient čeká na výsledky) - pokud tento typ IS nepodporuje, zpracuje se jako „rutina“

R = vše je rutina (implicitní)

K = statim i rutina (v DS4 již zrušeno)

Je-li v rámci jedné objednávky více typů, uvádí se zde typ s nejvyšší urgentností.

 

poznámky:

V položce jsou zohledněny informace z bloků loi a lop.

V bloku ku_o je též zadávána urgentnost  - údaj se přenáší (zde zachováno dočasně s ohledem na paralelní užívání DS3 a DS4).

 

poznámka k minulým verzím:

Číselník LOUP obsahuje i původní hodnotu „K“, která byla zavedena v DS2 a DS3, v DS4 již není povolena; v číselníku ponecháno pouze z důvodu kompatibility - nepoužívat!

 

 

dodani

obsah číselníku LOTDV:

Typ (způsob) dodání vzorku (vzorků) laboratoři:

B = běžnou cestou - donáška, svoz (implicitní)

R = potrubní poštou

P = pacientem (pacient přinese vzorek (vzorky))

U = uloženo v laboratoři - použije se vzorek z předchozích objednávek, který je ještě uložen v laboratoři (doplněno v DS4.20.01)

L = realizace odběru v laboratoři (pacient přijde do odběrového místa laboratoře) - viz níže

O = realizace odběru pracovníkem laboratoře u lůžka na oddělení - viz níže

N = vzorky se v této situaci nedodávají

Poznámka pro hodnotu L:

Realizuje se pouze prostřednictvím klinické události typu "LAB.ODBER.LAB"

Poznámka pro hodnotu O:

Realizuje se pouze prostřednictvím klinické události typu "LAB.ODBER.LUZKO"

Poznámka pro hodnotu U:

V bloku loi se sděluje označení vzorku, ale vzorek se nezasílá, je již uložen v laboratoři.

 

poznámky:

V případě variant ”L” a ”O”  nejsou informace o vzorcích zasílány, tyto varianty v DS4 řeší speciální typy klinických událostí

 

 

duv_objed

obsah číselníku LODO:

Důvod objednávky:

B  = běžná objednávka (implicitní)

P  = preventivní vyšetření

S  = screeningové vyšetření

E  = epidemiologická studie

UZ = zhoršení stavu

UP = neodkladné přijetí

UO = po operaci

D  = dlouhodobé sledování

V  = výzkum

DS = před dialýzou

DE = po dialýze

 

 

los

pokyny:

Pokud nejsou specifikovány požadavky (není specifikováno nastavení), uvažují se implicitní hodnoty nastavovacích proměnných definované v bloku los.

Je nutné realizovat úmluvu mezi komunikujícími IS, jak má být chápáno ”běžné” (implicitní) nastavení.

 

 

dat_du

pokyny:

Odběry, které z hlediska interpretací a výpočtů spolu logicky souvisejí, jsou navázány ke stejnému času, takže jsou uvedeny pod tímto jedním datovým blokem a proto takto logicky svázané vzorky mají stejný čas odběru - tj. ”datum a čas události”.

K tomuto času budou vázány také sdělované výsledky, byť by byly zasílány postupně (např. kultivační vyšetření).

Datum a čas události nemusí být zcela identický s datumem a časem odběru, ale rozdíl je pro praxi zanedbatelný.

 

Upozornění:

V případě dodani s hodnotami „L“ nebo „O“ se zadává čas předpokládaný a upřesňuje se až po realizaci odběru. Toto se týká typů klinických událostí "LAB.ODBER.LAB" a "LAB.ODBER.LUZKO".

 

Viz událost a  evidence časů vázaných k laboratornímu zpracování vzorků.

 

lip

pokyny:

Informace o pacientovi ve formě položek NČLP, jejichž ”vznik” = P, U, I nebo F - viz číselník [NCLPVZNK].

Všechny informace v tomto bloku se vztahují k jednomu času odběru. Blok je opakován podle počtu položek sdělujících formalizované informace o pacientovi. Informace z bloku lip vrací laboratoř zpět zpracované mezi výsledky.

Blíže v bloku lip .

 

loi

pokyny:

Údaje o vzorku nebo o vzorcích. Typ (způsob) jejich dodání je sdělován v položce ”dodani”. Pro způsoby dodání B, R a P jsou vzorky očekávány v laboratoři, typ dodání L a O je objednávkou odběru laboratorním pracovníkem, pro typ dodání U je vzorek již uložen v laboratoři, jedná se o doobjednání vyšetření z již zaslaného uloženého vzorku.

V rámci jednoho bloku lo se nemohou vyskytovat dva totožné vzorky (materiál včetně přídavku - ”zkumavka”).

Časy odběrů vzorků jsou svázané s dat_du.

Všechny informace v tomto bloku se vztahují k jednomu času události (odběru). Blok je opakován podle počtu zasílaných vzorků.

 

lop

pokyny:

Objednávky a požadavky laboratorní formalizované, kromě mikroskopických a kultivačních mikrobiologických vyšetření.

 

lopk

pokyny:

Objednávky a požadavky laboratorní formalizované týkající se mikrobiologických mikroskopických a kultivačních vyšetření) - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”K”.

 

 

lopz

pokyny:

Objednávky a požadavky laboratorní neformalizované - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”Z”.

Slouží pro speciální skupinové objednávání a sdělování poznámek ze žádanek (pro některé LIS).

 

lopr

pokyny:

Objednávky a požadavky nelaboratorní neformalizované - tj. položky NČLP, mající ”vznik” = ”R”.

Viz též nelaboratorní vyšetření.

 

 

01 - poznámky společné pro loi, lop:

Poznámka k přiřazování vzorků a požadavků:

V programu ČLP (i systému SLP) připravuje laboratoř standardní formou vazby mezi položkami LČLP (provázanými na NČLP) a mezi příslušnými vzorky (materiál a odběrová nádobka včetně přídavku). Tyto informace může obdržet IS objednavatele a měl by je mít příslušný LIS laboratoře. Na základě tohoto číselníku může vytvářet objednávající strana správně své požadavky a k nim pak realizuje potřebné odběry. Na základě tohoto číselníku sdruží laboratoř příslušné požadavky a vzorky.

 

Záměrně je volena tato obecnější forma (v DS označovaná ”A”), kdy není odesílatel nucen připojovat své požadavky přímo k příslušnému vzorku.

Tato obecnější cesta umožní jednodušší práci s objednávkami, které se týkají několika vzorků, nebo žádného vzorku.

 

Od DS 3.00.00 a výše je možné také realizovat speciální formu objednávání vyšetření vázaných přímo ke konkrétnímu vzorku (v DS označovanou ”B”).

Tyto objednávky se vkládají přímo do bloku  loi.

 

 

02 - podmínky společné pro lop, lopk, lopz, lopr:

Mohou být přítomny pouze elementy lop, nebo lopk, nebo lopr, nebo lopz .

Kombinace mikrobiologických kultivačních vyšetření (tj. lopk) s ostatními (tj. lop, lopr, lopz) je s ohledem na současné provozované LIS zakázaná!

Objednávky nelaboratorní neformalizované (tj. lopr) jsou určeny speciálním IS, proto je jejich kombinace s jinými objednávkami (tj. lop, lopk, lopz) zakázána!

Objednávky laboratorní neformalizované (tj. lopz) jsou využívané jen některými LIS, proto je jejich kombinace s jinými objednávkami (tj. lop, lopk, lopr) nyní zakázaná!