urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrrod
complexType nrrodType

Super Types
{http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
|
+--{urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_idu_nrrod}nrrodType (restriction)

Properties
This component is not nillable.

Model
<...
  ranes = dsComm:number1-3
  rbydlm = dsComm:str6
  rcelpor = dsComm:number0-15
  rcetteh = dsComm:number1-9
  rcispor = dsComm:number0-9999
  rcnu = dsComm:number1d
  rctgpor = dsComm:number0-3
  rctgteh = dsComm:number1-3
  rdatnarm = xs:date
  rdatpor = dsComm:dateHour
  rdatuk = dsComm:dateHour
  rdelka1 = xs:integer
  rdelka2 = xs:integer
  rdgind = dsComm:str5
  rdgpor = dsComm:str5
  rdgriziko = dsComm:str5
  rdgsc1 = dsComm:str4
  rdgsc2 = dsComm:str4
  rdgsest = dsComm:str5
  rdgteh = dsComm:str5
  rduvuk = dsComm:number1-4
  rdvojc = dsComm:number1d
  rgesta = dsComm:number22-45
  rgestadny = dsComm:number0-6
  rgravid = dsComm:number2d
  rind = dsComm:str4
  rkontr = dsComm:number0-25
  rkourpoc1 = dsComm:number2d
  rkourpoc2 = dsComm:number2d
  rmimo = dsComm:number1d
  rmrtve = dsComm:number1d
  robecm = dsComm:number6d
  rodhad = dsComm:number1-2
  rodtok = dsComm:dateHour
  rorp = dsComm:number4de
  rpnu = dsComm:number1d
  rpred = xs:date
  rpredpor = dsComm:number1d
  rprenat = dsComm:number0a2-43
  rprij = dsComm:dateHour
  rrcm = dsComm:rodcisType
  rsampot = dsComm:number1d
  rsc = dsComm:number1-4
  rscpor = dsComm:number1d
  rscpozn1 = dsComm:str50
  rscpozn2 = dsComm:str50
  rscreen1 = dsComm:logical
  rscreen2 = dsComm:logical
  rscreen3 = dsComm:logical
  rstaobc = dsComm:str3
  rstav = dsComm:number0-5
  rupt = dsComm:number1d
  rvedl = dsComm:number1-6
  rvzdel = dsComm:number1-4
  rzemp = dsComm:str3>
(nrrodn*, rnavl+, rdiab+, rteh+, rriziko+, rporod+, rleky+, rsest*, rlecsest* )
</...>


Nested Element Summary
nrrod:nrrodnTypenrrodn
          Dítě (údaje o plodu/novorozenci) 
nrrod:polozkaCiselnikaTyperdiab
          Diabetes dle číselníku Diabetes  
nrrod:polozkaCiselnikaTyperlecsest
          Léčba v šestinedělí dle číselníka TypLecbaVSestonedeli  
nrrod:polozkaCiselnikaTyperleky
          Léky za porodu dle číselníka LekyZaPorodu  
nrrod:polozkaCiselnikaTypernavl
          Návykové látky dle číselníku NavykoveLatky  
nrrod:polozkaCiselnikaTyperporod
          Komplikace za porodu dle číselníka KomplikaceZaPorodu  
nrrod:polozkaCiselnikaTyperriziko
          Příznaky rizika dle číselníka PriznakyRizika  
nrrod:polozkaCiselnikaTypersest
          Komplikace v šestinedělí dle číselníka KomplikaceVSestinedeli  
nrrod:polozkaCiselnikaTyperteh
          Závažné komplikace těhotenství a porodu dle číselníku ZavazneKomplikaceTehotenstviAPorodu  

Attribute Summary
 dsComm:number1-3ranes
          Anestézie při SC dle číselníku AnesteziePriPorodu  
 dsComm:str6rbydlm
          Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres. 
 dsComm:number0-15rcelpor
          Porodů celkem 
 dsComm:number1-9rcetteh
          Četnost těhotenství 
 dsComm:number0-9999rcispor
          Číslo porodopisu 
 dsComm:number1drcnu
          ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost) 
 dsComm:number0-3rctgpor
          Zhodnocení CTG za porodu dle číselníku ZhodnoceniPorodu  
 dsComm:number1-3rctgteh
          Zhodnocení CTG v těhotenství dle číselníku ZhodnoceniCTG  
 xs:daterdatnarm
          Datum narození matky 
 dsComm:dateHourrdatpor
          Datum porodu 
 dsComm:dateHourrdatuk
          Datum ukončení ZR 
 xs:integerrdelka1
          Délka I. 
 xs:integerrdelka2
          Délka II. 
 dsComm:str5rdgind
          Indukce - Jiná indikace - Dg. 
 dsComm:str5rdgpor
          Komplikace za porodu - Jiné komplikace - Dg. 
 dsComm:str5rdgriziko
          Příznaky rizika - jiné - Dg. 
 dsComm:str4rdgsc1
          Indikace k SC 1 - hlavní dle číselníku MKN10_5  
 dsComm:str4rdgsc2
          Indikace k SC 2 - vedlejší dle číselníku MKN10_5  
 dsComm:str5rdgsest
          Komplikace v šestinedělí - Jiná komplikace - Dg. 
 dsComm:str5rdgteh
          Závažné komplikace těhotenství a porodu - jiné - Dg. 
 dsComm:number1-4rduvuk
          Důvod ukončení ZR dle číselníku DuvodUkonceniZpravyORodicce  
 dsComm:number1drdvojc
          Dvojčata dle číselníku Dvojcata  
 dsComm:number22-45rgesta
          Gestační stáří - počet týdnů 
 dsComm:number0-6rgestadny
          Gestační stáří - dny 
 dsComm:number2drgravid
          Gravidita dle číselníku Gravidita  
 dsComm:str4rind
          Indukce dle číselníku Indukce  
 dsComm:number0-25rkontr
          Počet kontrol 
 dsComm:number2drkourpoc1
          Průměrný počet cigaret za den 
 dsComm:number2drkourpoc2
          Položka zrušena, její obsah je od 1.7.2016 zpracován, pouze pokud chybí rkourpoc1 
 dsComm:number1drmimo
          Mimoděložní těhotenství 
 dsComm:number1drmrtve
          Z toho mrtvě narozených 
 dsComm:number6drobecm
          Obec bydliště dle číselníku Obec  
 dsComm:number1-2rodhad
          Datum porodu odhadnuto podle dle číselníku DatumPoroduOdhadnutoPodle  
 dsComm:dateHourrodtok
          Datum odtoku plod. 
 dsComm:number4derorp
          Číslo obce s rozšířenou působností 
 dsComm:number1drpnu
          PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost) 
 xs:daterpred
          Předpokládané datum porodu  
 dsComm:number1drpredpor
          Z toho předčasných porodů 
 dsComm:number0a2-43rprenat
          Začátek prenatální péče 
 dsComm:dateHourrprij
          Datum a čas přijetí 
 dsComm:rodcisTyperrcm
          Rodné číslo matky 
 dsComm:number1drsampot
          Samovolné potraty 
 dsComm:number1-4rsc
          Ukončení per SC dle číselníku UkonceniPerSc  
 dsComm:number1drscpor
          Z toho SC 
 dsComm:str50rscpozn1
           Poznámka k indikaci SC 1 - hlavní  
 dsComm:str50rscpozn2
           Poznámka k indikaci SC 2 - vedlejší  
 dsComm:logicalrscreen1
          Screeningové UZV vyšetření v 10 – 13 tt (ano / ne) 
 dsComm:logicalrscreen2
          Screeningové UZV vyšetření v 18 – 22 tt (ano / ne) 
 dsComm:logicalrscreen3
          Screeningové UZV vyšetření v 28 – 32 tt (ano / ne) 
 dsComm:str3rstaobc
          Státní občanství dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2  
 dsComm:number0-5rstav
          Rodinný stav dle číselníku Stav  
 dsComm:number1drupt
          Umělá přerušení těhotenství 
 dsComm:number1-6rvedl
          Porod vedl dle číselníku PorodVedl  
 dsComm:number1-4rvzdel
          Vzdělání dle číselníku VzdelaniRodicka  
 dsComm:str3rzemp
          Země původu dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2  

Attribute Detail

ranes

Anestézie při SC dle číselníku AnesteziePriPorodu

Type:
dsComm:number1-3
Use:
optional
Form:
unqualified

rbydlm

Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres. Obsoletní atribut, dále již nepoužívat. Okres odvozen z obce.

Type:
dsComm:str6
Use:
optional
Form:
unqualified

rcelpor

Porodů celkem

Type:
dsComm:number0-15
Use:
required
Form:
unqualified

rcetteh

Četnost těhotenství

Type:
dsComm:number1-9
Use:
required
Form:
unqualified

rcispor

Číslo porodopisu

Type:
dsComm:number0-9999
Use:
required
Form:
unqualified

rcnu

ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost)

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

rctgpor

Zhodnocení CTG za porodu dle číselníku ZhodnoceniPorodu

Type:
dsComm:number0-3
Use:
required
Form:
unqualified

rctgteh

Zhodnocení CTG v těhotenství dle číselníku ZhodnoceniCTG

Type:
dsComm:number1-3
Use:
optional
Form:
unqualified

rdatnarm

Datum narození matky

Type:
xs:date
Use:
optional
Form:
unqualified

rdatpor

Datum porodu

Type:
dsComm:dateHour
Use:
required
Form:
unqualified

rdatuk

Datum ukončení ZR

Type:
dsComm:dateHour
Use:
required
Form:
unqualified

rdelka1

Délka I. doby porodní (hodiny)

Type:
xs:integer
Use:
optional
Form:
unqualified

rdelka2

Délka II. doby porodní (minuty)

Type:
xs:integer
Use:
optional
Form:
unqualified

rdgind

Indukce - Jiná indikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
optional
Form:
unqualified

rdgpor

Komplikace za porodu - Jiné komplikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
optional
Form:
unqualified

rdgriziko

Příznaky rizika - jiné - Dg. dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
optional
Form:
unqualified

rdgsc1

Indikace k SC 1 - hlavní dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

rdgsc2

Indikace k SC 2 - vedlejší dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

rdgsest

Komplikace v šestinedělí - Jiná komplikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
optional
Form:
unqualified

rdgteh

Závažné komplikace těhotenství a porodu - jiné - Dg. dle číselníku MKN10_5

Type:
dsComm:str5
Use:
optional
Form:
unqualified

rduvuk

Důvod ukončení ZR dle číselníku DuvodUkonceniZpravyORodicce

Type:
dsComm:number1-4
Use:
required
Form:
unqualified

rdvojc

Dvojčata dle číselníku Dvojcata

Type:
dsComm:number1d
Use:
optional
Form:
unqualified

rgesta

Gestační stáří - počet týdnů

Type:
dsComm:number22-45
Use:
required
Form:
unqualified

rgestadny

Gestační stáří - dny

Type:
dsComm:number0-6
Use:
required
Form:
unqualified

rgravid

Gravidita dle číselníku Gravidita

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

rind

Indukce dle číselníku Indukce

Type:
dsComm:str4
Use:
optional
Form:
unqualified

rkontr

Počet kontrol

Type:
dsComm:number0-25
Use:
required
Form:
unqualified

rkourpoc1

Průměrný počet cigaret za den

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

rkourpoc2

Položka zrušena, její obsah je od 1.7.2016 zpracován, pouze pokud chybí rkourpoc1

Type:
dsComm:number2d
Use:
optional
Form:
unqualified

rmimo

Mimoděložní těhotenství

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

rmrtve

Z toho mrtvě narozených

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

robecm

Obec bydliště dle číselníku Obec

Type:
dsComm:number6d
Use:
required
Form:
unqualified

rodhad

Datum porodu odhadnuto podle dle číselníku DatumPoroduOdhadnutoPodle

Type:
dsComm:number1-2
Use:
required
Form:
unqualified

rodtok

Datum odtoku plod. vody

Type:
dsComm:dateHour
Use:
required
Form:
unqualified

rorp

Číslo obce s rozšířenou působností

Type:
dsComm:number4de
Use:
optional
Form:
unqualified

rpnu

PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost)

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

rpred

Předpokládané datum porodu

Type:
xs:date
Use:
required
Form:
unqualified

rpredpor

Z toho předčasných porodů

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

rprenat

Začátek prenatální péče

Type:
dsComm:number0a2-43
Use:
required
Form:
unqualified

rprij

Datum a čas přijetí

Type:
dsComm:dateHour
Use:
required
Form:
unqualified

rrcm

Rodné číslo matky

Type:
dsComm:rodcisType
Use:
required
Form:
unqualified

rsampot

Samovolné potraty

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

rsc

Ukončení per SC dle číselníku UkonceniPerSc

Type:
dsComm:number1-4
Use:
optional
Form:
unqualified

rscpor

Z toho SC

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

rscpozn1

Poznámka k indikaci SC 1 - hlavní

Type:
dsComm:str50
Use:
optional
Form:
unqualified

rscpozn2

Poznámka k indikaci SC 2 - vedlejší

Type:
dsComm:str50
Use:
optional
Form:
unqualified

rscreen1

Screeningové UZV vyšetření v 10 – 13 tt (ano / ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
optional
Form:
unqualified

rscreen2

Screeningové UZV vyšetření v 18 – 22 tt (ano / ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
optional
Form:
unqualified

rscreen3

Screeningové UZV vyšetření v 28 – 32 tt (ano / ne)

Type:
dsComm:logical
Use:
optional
Form:
unqualified

rstaobc

Státní občanství dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2

Type:
dsComm:str3
Use:
required
Form:
unqualified

rstav

Rodinný stav dle číselníku Stav

Type:
dsComm:number0-5
Use:
optional
Form:
unqualified

rupt

Umělá přerušení těhotenství

Type:
dsComm:number1d
Use:
required
Form:
unqualified

rvedl

Porod vedl dle číselníku PorodVedl

Type:
dsComm:number1-6
Use:
required
Form:
unqualified

rvzdel

Vzdělání dle číselníku VzdelaniRodicka

Type:
dsComm:number1-4
Use:
optional
Form:
unqualified

rzemp

Země původu dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2

Type:
dsComm:str3
Use:
optional
Form:
unqualified

Local Usage
nrrType

Source
<xs:complexType name="nrrodType">
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="nrrodn" type="nrrod:nrrodnType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="rnavl" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="rdiab" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="rteh" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="rriziko" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="rporod" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="rleky" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rsest" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rlecsest" type="nrrod:polozkaCiselnikaType">
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="rcispor" type="dsComm:number0-9999" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rrcm" type="dsComm:rodcisType" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdatnarm" type="xs:date">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rbydlm" type="dsComm:str6">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="robecm" type="dsComm:number6d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rorp" type="dsComm:number4de">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rstaobc" type="dsComm:str3" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rzemp" type="dsComm:str3">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rprij" type="dsComm:dateHour" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rstav" type="dsComm:number0-5">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rvzdel" type="dsComm:number1-4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rcelpor" type="dsComm:number0-15" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rpredpor" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rscpor" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rmrtve" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rcnu" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rpnu" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsampot" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rupt" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rmimo" type="dsComm:number1d" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rprenat" type="dsComm:number0a2-43" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rkontr" type="dsComm:number0-25" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rkourpoc1" type="dsComm:number2d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rkourpoc2" type="dsComm:number2d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rscreen1" type="dsComm:logical">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rscreen2" type="dsComm:logical">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rscreen3" type="dsComm:logical">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rgravid" type="dsComm:number2d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rctgteh" type="dsComm:number1-3">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdgteh" type="dsComm:str5">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rpred" type="xs:date" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rodhad" type="dsComm:number1-2" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdatpor" type="dsComm:dateHour" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rodtok" type="dsComm:dateHour" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdelka1" type="xs:integer">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdelka2" type="xs:integer">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rcetteh" type="dsComm:number1-9" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rgesta" type="dsComm:number22-45" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rgestadny" type="dsComm:number0-6" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rind" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdgind" type="dsComm:str5">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdgriziko" type="dsComm:str5">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rctgpor" type="dsComm:number0-3" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdvojc" type="dsComm:number1d">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdgsc1" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdgsc2" type="dsComm:str4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rscpozn1" type="dsComm:str50">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rscpozn2" type="dsComm:str50">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ranes" type="dsComm:number1-3">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rsc" type="dsComm:number1-4">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdgpor" type="dsComm:str5">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rvedl" type="dsComm:number1-6" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdatuk" type="dsComm:dateHour" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rduvuk" type="dsComm:number1-4" use="required">
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rdgsest" type="dsComm:str5">
</xs:attribute>
</xs:complexType>


Submit a bug or a feature.
Created by xsddoc, a sub project of xframe, hosted at http://xframe.sourceforge.net.