Číselníky s jednotnou strukturou:

 

Jednoduché číselníky mají jednotnou strukturu:

 

KLIC              Klíč (char X - s udaným počtem znaků - viz “poznámka ke KLIC”) - klíč pro DS a IS

N32                 Název do sestav (char 32) - název do sestav a textů

N55                 Plný název (char 55) - plný název do sestav a  textů

 

Pro číselník krevních skupin [LUKSAB0] struktura obsahuje navíc ještě:

ECODE          Kód krevní skupiny v epSOS číselníku krevních skupin (char 32)

 

PORADI        Pořadí (char 6) - logické pořadí v seznamu (nemusí být vždy vyplněno) - viz “upozornění”

 

Pro číselník "Verze NČLP [V_NCLP]" struktura obsahuje navíc ještě

ROZSAH_KL

Rozsah klíčů NČLP použitých ve verzi NČLP (char 55) - jedná se o řetězec použitých rozsahů klíčů v jednotlivých verzích NČLP - např. rozsah_kl="00001-16354;20000-20844" pro verzi 2.28.01 (jednotlivé intervaly jsou oddělené středníkem)

 

Pro číselník "Typ očkování [LOCTO]" struktura obsahuje navíc ještě:

AGENS

Výčet agens oddělených středníkem

AKTUAL

Aktuálnost záznamu (1=aktuální, 2=obsoletní, 3= neaktuální)

 

Pro číselník "Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG]" a "Číselník agens použitých v NČLP [NCMPAGTK]" struktura obsahuje navíc ještě:

AKTUAL

Aktuálnost záznamu (1=aktuální, 2= neaktuální)

NMIN

Předchozí název (char 55)

SYNON

Synonymum (char 55)

TRIDA

Kód třídy, do které agens patří (char 8)

SNOMED

Označení agens v systému SNOMED (char 55)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)

 

Poznámka ke “KLIC”:

U číselníků s touto jednoduchou strukturou je v následujícím seznamu (viz níže) za znakem “ * ” uváděna délka klíče “KLIC” používaná v DS (maximální délka je 8 znaků).

S tímto klíčem “KLIC” (s touto uvedenou délkou) pracuje DS.

 

Upozornění k “PORADI”:

U většiny číselníků je v položce PORADI ukládáno symbolické (logické) pořadí v číselném tvaru - lze třídit podle absolutní velikosti tohoto čísla. Pouze v “číselníku jednotek věku pacientů pro škály [NCLPJVP]” je v této položce uloženo vyjádření příslušného definovaného výrazu přepočítaného na dny (aby byl zachován vždy stejný počet znaků, jsou vlevo doplňovány nuly vždy do celkového počtu 5 znaků).

 

 

Seznam číselníků s jednotnou strukturou a délka klíče “KLIC” (počet znaků):

 

Číselník skupin položek [NCLPSKUP]* - 8 zn

Číselník typů položek (z hlediska územní platnosti) [NCLPAZ]* - 1 zn

Číselník typů národních gescí [NCLPTNG]* - 8 zn

Číselník typů položek z hlediska jejich vzniku [NCLPVZNK]* - 1 zn

Číselník algoritmů pro zpracování položek [NCLPAZP]* - 8 zn

Číselník typů položek z hlediska dialogu [NCLPTYPD]* 3 zn

Číselník formátů referenčních mezí [NCLPFRM]* - 1 zn

Číselník formátů hodnot [NCLPFH]* - 2 zn

Číselník tříd komponent [NCLPTK]* - 8 zn

Číselník typů analytických vzorků [NCLPTAV]* - 1 zn

Číselník důvodů neaktuálnosti položek [NCLPNDUV]* - 8 zn

Číselník variant pro elektronické objednávání vyšetření [NCLPVEOV]* - 3 zn

 

Číselník typů lokálních gescí [LCLPTLG]* - 8 zn

Číselník algoritmů pro zpracování položek (lokální) [LCLPAZP]* - 8 zn

Číselník skupin [LCLPSKUP]* - 8 zn

 

Stav vypracování národní škály [NCLPSVS]* - 8 zn

Číselník druhů živočichů pro škály [NCLPDRZ]* - 8 zn

Číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál [NCLPAVIS]* - 8 zn

Číselník událostí pro výběr interpretačních škál [NCLPUVIS]* - 8 zn

Číselník jednotek věku pacientů pro škály [NCLPJVP]** - 8 zn

Číselník stavů respektive typů škál [NCLPSTS]* - 8 zn

Typ odběru pro škály [NCLPTOS]* - 8 zn

Typ diety pro škály [NCLPTDS]* - 8 zn

Typ pohlaví pro škály [NCLPTPS]* - 1 zn

Rozměr času pro vzdálenost událostí [NCLPRCVU]* - 1 zn

Číselník kvality vazeb pro externí číselníky [NCLPEXKV]* - 8 zn

Číselník kvalitativních typů vazeb mezi položkami [NCLPKTV]* - 2 zn

 

Číselník agens pro mikrobiologii [NCMPAG] * - 8 zn

Číselník určovaných vlastností agens pro mikrobiologii [NCMPAGV]* - 8 zn

Způsoby získání mikrobiologických materiálů [NCMPZZM]* - 8 zn

Objednávky mikrobiologických vyšetření [NCMPOBJK]* - 8 zn

Číselník antimikrobiálních látek (pro mikrobiologické obory) [NCMPATML]* - 8 zn

Číselník stavů mikrobiologických materiálů [NCMPSTM]* - 8 zn

 

Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]* - 1 zn

Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]* - 1 zn

Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]* - 1 zn

Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]* - 1 zn

Urgentnost zpracování (v nálezu) [LVUZN]* - 1 zn

Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]* - 1 zn

Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]* - 1 zn

Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]* - 1 zn

Volba interpretační škály : typ [LVVIST]* - 1 zn

Volba interpretační škály : atribut [LVVISA]* - 1 zn

Stav zpracování mikrobiologického materiálu [LMSZMMN]* - 1 zn

Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]* - 1 zn

Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]* - 1 zn

Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]* - 1 zn

Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]* - 1 zn

Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]* - 1 zn

Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN]* - 8zn

Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN]* - 3zn

 

Typ zadání datumu a času události (v objednávce) [LOTZDCU]* - 1 zn

Urgentnost požadavků (v objednávce) [LOUP]* - 1 zn

Typ dodání vzorků (v objednávce) [LOTDV]* - 1 zn

Důvodu objednávky (v objednávce) [LODO]* - 2 zn

Potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) [LOPPP]* - 1 zn

Způsob řešení kolizí (v objednávce) [LOZRK]* - 1 zn

Způsob dodání výsledků (v objednávce) [LOZDV]* - 1 zn

Způsob sdělení extrémních výsledků [LOZDVE]* - 1 zn

Způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDSEC]* - 1 zn

Způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce) [LOZDFVEC]* - 1 zn

Způsob dodání nadpisů (v objednávce) [LOZDN]* - 1 zn

Jsou požadovány k dodání referenční meze nebo škály (v objednávce) [LOZTS]* - 1 zn

Způsob dodání škál (v objednávce) [LOZDS]* - 1 zn

Způsob dodání komentářů (v objednávce) [LOZDK]* - 1 zn

Způsob dodání grafů (v objednávce) [LOZDG]* - 1 zn

Typ označení zkumavky (v objednávce) [LOTOZ]* - 1 zn

Hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v objednávce) [LOHPVL]* - 1 zn

Hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v objednávce) [LOHPOL]* - 1 zn

Typ položky pro blok “LOP” (v objednávce) [LOTPLOP]* - 1 zn

Typ položky pro blok “LIP” (v objednávce) [LOTPLIP]* - 1 zn

 

Druh klinické události [DRUH_KU]* - 8 zn

Modalita (klinické události) [KU_MODAL]* - 8 zn

Lokalita (klinické události) [KU_LOKAL]* - 8 zn

 

HPN- důvod k ukončení pracovní neschopnosti DUPRP]* - 1 zn

 

ZZS- typ pacienta [ZZSTYPP]* - 8 zn

ZZS- typ stanice [ZZSTYPL]* - 8 zn

 

Verze DS [V_DS]* - 8 zn

Verze NČLP [V_NCLP]* - 8 zn

Verze číselníků NRC [V_NRC]* - 8 zn

Typ odesílajícího místa [TAB_TO]* - 2 zn

Kód firmy [TAB_KF]* - 8 zn

Typ adresy [TAB_TA]* - 1 zn

Aplikační cesta [LAPLC]* - 8 zn

Místo aplikace [LAPLM]* - 8 zn

Typ očkování [LOCTO]* - 4 zn

Kód očkovací látky [LOCKOL]* - 8 zn

Typ žádosti o zprávu [LZTZOV]* - 1 zn

Typ obsahu zprávy z hlediska místa jejího vzniku [LZTOZV]* - 1 zn

Specifikace obsahu zprávy [LZSOZ]* - 2 zn

Stav zpracování zprávy [LZSZZ]* - 1 zn

 

Vyslovená přání [Z_DVP]* - 8 zn

Závažnost varování [Z_VARZAV]* - 8 zn

Typ expozice [Z_EXPOZV]* - 8 zn

Způsob bydlení [Z_ZPBYDL]* - 8 zn

Přizpůsobení domácnosti [Z_PRIZP]* - 8 zn

Bariéry [Z_BARIER]* - 8 zn

Abusus - alkohol [Z_ABALKO]* - 8 zn

Abusus - kouření [Z_ABKUR]* - 8 zn

Abusus - drogy [Z_ABDRG]* - 8 zn

Abusus - drogy - typ látky [Z_ABDRGT]* - 8 zn

Kódovací systém [Z_MKNORP]* - 8 zn

Míra jistoty [Z_JISTOT]* - 8 zn

Období [Z_OBDOBI]* - 8 zn

 

Číselník krevních skupin [LUKSAB0]* - 8 zn

 

Akademický titul [ATITUL]* - 2 zn

 

Typ anamnézy [TYP_ANAM]* - 8 zn

 

Číselník pro LIS MP PROGRAM - seznam laboratoří [MPPLAB]* - 1 zn - fakultativní

Číselník pro LIS STAPRO - třídy, funkční skupiny LIS [STATRIDY]* - 8 zn - fakultativní