Sledování v časovém intervalu

 

Vlastní řešení umožňuje realizovat objednávku, zpracování, hodnocení, sdělení a následnou archivaci problémově zaměřených skupin vyšetření probíhajících v definovaném časovém intervalu. Jedná se o vyšetření patřící do skupin tzv. "zátěžových testů", "funkčních testů", "frakcionovaných vyšetření" atd.

 

Jednotlivá vyšetření patřící do skupiny sledování v časovém intervalu jsou definována jednoznačnou položkou NČLP, jejíž typ vznik = Q. Tato položka slouží k realizaci objednávky (objednávka zasílaná do laboratoře elektronickou cestou) a k vyznačení všech položek, které se k tomuto sledování váží (v rámci DS). V rámci dokumentace tzv. "správné laboratorní praxe" budou v odpovídajících dokumentech SOP svázaných s touto položkou definované potřebné údaje pro laboratoř a její LIS, kliniku a její IS a také pro pacienta.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitou problematiku, při jejímž řešení se velmi dlouho hledala platforma společná všem významným IS na českém trhu, která by nebyla v rozporu s koncepcí NČLP a DS a která by vycházela z položek NČLP, jsou potřebné položky a popisy průběžně diskutovány a postupně zařazovány. Prosíme o připomínky a názory z praxe!

 

 

Z hlediska předávání objednávání a sdělování výsledků prostřednictvím DS 3.01.01 a výše je sledování v časovém intervalu řešeno takto:

 

Základní předpokládaná fakta, která stála na počátku řešení:

1/ bude zachována NČLP logika označování položek (tj. např. glukóza bude při samostatném objednávání i v rámci jednotlivých kroků "sledování v časovém intervalu" předávána vždy pod jedním stejným kódem)

2/ soubory s požadavky i výsledky mohou přicházet najednou i postupně

3/ je věcí LIS jak vše zpracuje, musí však vždy poslat patřičně zpracovanou informaci zpět společně s patřičnou strukturou DS

4/ LIS musí vše řešit tak, aby umožňoval realizaci příslušné laboratorní dokumentace ve vazbě na Příručku jakosti, standardní operační postupy i ve vazbě na Laboratorní příručku příslušné laboratoře

5/ musí být umožněno zachování co největší obecnosti

6/ musí být zajištěna realizovatelnost ve zdravotnických IS a použitelnost v běžné praxi

Poznámka:

Řešení vychází z elektronické formy požadování s předpokladem, že papírové je jednodušší a definičně tvoří podmnožinu.

 

Každý požadavek na "sledování v časovém intervalu" zasílaný LIS musí splňovat:

1/ označení "sledování v časovém intervalu" jeho unikátním NČLP kódem příslušného požadavku (jedná se o položky NČLP, jejichž "vznik" = Q)

2/ označení konkrétního "sledování v časovém intervalu" v rámci IS žadatele - tj. společná unikátní identifikace k sobě náležících zkumavek (jednoznačně identifikovatelných) a požadavků

3/ vyznačení pořadového čísla každého požadavku (kroku) v souhlase s relevantní tabulkou popisující "sledování v časovém intervalu"

4/ nastavení ukazovátka průběhu:  Z – začátek, P – průběh, K – konec

5/ korektní datumy a časy odběrů - skutečné (ne implicitní!) dle definice testu

6/ vhodně řešené objednávky požadovaných analytů realizované NČLP kódem včetně jejich sdělování

 

Každý výsledek patřící do "sledování v časovém intervalu" bude spojen s údaji:

1/ označení konkrétního "sledování v časovém intervalu" v rámci IS žadatele tj. společná unikátní identifikace k sobě náležících zkumavek a požadavků -

- muže to být číslo, řetězec, DTS (unikátnost je zaručena v kombinaci s ID_pac); pokud nepřišel elektronický požadavek, unikátní označení musí být vytvořeno laboratoří (např. z unik. lab. čísla)

2/ označení "sledování v časovém intervalu" (např. OGTT1, tj. orální glukózový toleranční test podle protokolu 1) jeho unikátním NČLP kódem (např. 20797)

3/ pořadové číslo kroku v rámci předem určené struktury sledování v časovém intervalu

4/ datum a čas odběru (skutečný, ne implicitní dle definice testu)

5/ NČLP kód metody, výsledek, doplňující údaje atd.

 

 

Tabulky pro předávání požadavků a výsledků:

 

Pro každou položku ze skupiny sledování v časovém intervalu (vznik = Q) je vypracována textová tabulka obsahující potřebné informace pro komunikující IS. Tabulka je připravena v textové podobě a je součástí příslušné laboratorní dokumentace (SOPF) a také je podkladem pro realizované algoritmy v IS. Tabulka bude jednoznačně provázána s příslušnou položkou NČLP (vznik = Q). Její struktura je:

 

Pořadí

(krok)

Systém

Komponenta

Procedura, druh veličiny, jednotka

Příklad hodnoty

Povinnost

Čas (minuty)

1

 

 

 

 

 

0

 

Poznámka: první definovaný čas odpovídající kroku 1 je vždy 0, i když se jedná např. o bazální odběr krve provedený X minut před vlastním podáním zátěže.

 

 

Poznámky k dalšímu vývoji:

 

Tabulka bude v dalším upgrade DS a NČLP rozpracována také do samostatného nového číselníku a bude pak ve formalizovaném tvaru k dispozici všem IS. Toto bude realizováno ve vazbě na Národní standardy a s ohledem na připomínky z praxe.

 

K tabulce bude možné doplňovat lokální údaje (zvažuje se).

 

Struktura jednotlivých záznamů číselníku může být následující (je dosud diskutováno, bude dořešeno v dalším upgrade DS na základě zkušeností z praxe):

 

Položky, se kterými se pracuje, jsou uváděny s vyznačením jejich typů z hlediska činnosti, která bude nad položkami vykonávána (sděluje se do LIS, sdělit z LIS) . Pokud je připouštěno více možných položek lišících se na úrovni procedury, jsou uváděny ve výčtu za položkou první (základní) - toto není v textové tabulce uvažováno. Není dodiskutováno, ukáže praxe.

 

 

Jako příklad je uveden zápis prvního kroku z tabulky pro OGTT1 (viz dále):

 

V této zkušební verzi jsou uvedeny pouze 2 následující příklady základních tabulek, ostatní jsou připraveny a budou doplněny po odsouhlasení forem zápisů.

 

 

OGTT dle postupu 1,

(klíč NČLP 20797),

bez ohledu na věk a hmotnost (dávka buď 75 gramů celkem nebo 1,75 g/kg)

 

Pořadí

(krok)

Systém

Komponenta

Procedura, druh veličiny, jednotka

Příklad hodnoty

Povinnost

Čas (minuty)

1

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

5,5

povinné

0

2

Pacient

Pacient

Glukóza aplikovaná

Hmotnost

FT, ams., g

WEIGHT, mass, kg

75

81

povinné

povinné

0

0

3

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

11,1

možné

30

4

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

10,0

povinné

60

5

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

10,5

možné

90

6

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

8,4

povinné

120

7

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

6,5

možné

150

8

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

5,5

možné

180

9

P

Glukóza

AS, substc., mmol/l

4,5

možné

210

 

 

 

 

Frakcionovaná clearance kreatininu dle postupu 1,

(klíč NČLP 20796),

4-fázová, 1 odběr krve

 

Pořadí

Systém

Komponenta

Procedura, druh veličiny, jednotka

Příklad hodnoty

Povinnost

Čas (minuty)

1

P

Kreatinin

AS, substc., µmol/l

124

povinné

0

(kdykoli dopoledne nalačno)

2

U

U

U

Kreatinin

Objem

Čas

AS, substc., µmol/l

VOL, volume, ml

TIME, time, s

4,9

450

21600

povinné

360

(tj. interval 0 – 360)

3

U

U

U

Kreatinin

Objem

Čas

AS, substc., µmol/l

VOL, volume, ml

TIME, time, s

5,4

520

21600

povinné

720

(tj. interval 361 - 720)

4

U

U

U

Kreatinin

Objem

Čas

AS, substc., µmol/l

VOL, volume, ml

TIME, time, s

5,2

485

21600

povinné

1080

(tj. interval 721 – 1080)

5

U

U

U

Kreatinin

Objem

Čas

AS, substc., µmol/l

VOL, volume, ml

TIME, time, s

5,8

350

21600

povinné

1440

(tj. interval 1081 - 1440)

 

 

 

Prosíme o otestování ve vašich IS a o připomínky, na jejichž podkladě bude vše dokončeno do dalšího upgrade DS a zapracováno také do NČLP. Již nyní lze uvedené položky plně využívat.

 

Dvě zkušební položky typu vznik = Q (klíče 20797 a 20796) jsou v NČLP již založeny. Položka pro sdělování množství aplikované glukózy bude doplněna na základě připomínek z praxe.