Číselník kvality vazeb mezi položkami NČLP a kódy NPU,

popis číselníku a informace pro práci s číselníkem

 

V dialogovém okně pro zobrazování vazeb mezi položkami NČLP a kódy NPU jsou zobrazovány jednotlivé stavební kameny systém, komponenta, druh veličiny (a jednotka) a je zde vždy uvedena i kvalita vazby. U samotné provazované položky je pak také kvalita vazby, vycházející z údajů předchozích od jednotlivých stavebních kamenů. Kvalita vazby je údaj z číselníku pro toto speciálně vytvořeného a společně sdíleného pro jednotlivé stavební kameny i pro vlastní položku.

 

Obsah číselníku pro sdělování kvality vazby (v logickém uspořádání):

 

1:1

1:1-S

1:1-P

1:1-SP

1:1-U

1:1-US

1:1-UP

1:1-USP

1:1-UN

1:1-UNS

1:1-UNP

1:1-UNSP

NM

1:1-SYN

1:1-SYNR

1:1-AIM

1:1-MWD

1:1-R

1:1-AIMR

1:1-MWDR

 

 

 

Použitá symbolika:

 

1:1 = mapování NČLP:NPU je 1:1

AIM = almost identically matched - přibližné namapování (přesněji nyní nelze, v NPU je podrobnější)

MWD = mapped with difficulties - mapování s problémy (podrobněji je popsáno v poznámce ext. čís.)

SYN = synonym - namapováno na položku s jiným jménem, ale jedná se o synonymum

R = retired - v NPU je vedeno jako zastaralé, obsoletní

NM = no mapped - není namapovatelné, nebude propojeno (jiná filozofie konstrukce)

U = unit - liší se jednotkou při totožném druhu veličiny (uveden přepočet mezi NČLP a NPU)

UN = unit not specified - v NPU se pracuje s náhradní zástupnou jednotkou p.d.u.;

z NČLP k NPU je mapování jednoznačné, uvádí se jednotka použitá v NČLP;

z NPU k NČLP je propojení možné jen pokud jsou totožné jednotky - nutno programově ošetřit

S = v NČLP vytvořeno pro sérum, mapováno na vhodnou položku NPU definovanou pro plazmu

P = v NČLP definováno pro konkrétní proceduru, mapováno na položku NPU bez určení procedury

 

Poznámka:

Původní pracovní vazby 1:2, či 2:1 (obecně 1:N, N:1) se ukázaly jako prakticky zanedbatelné,

vše je vyřešeno vazbou 1:1 a případnou poznámkou u příslušného zápisu v externím číselníku.

 

Výčty a podrobné popisy kódů použitelných pro práci s jednotlivými číselníky:

 

1.

Číselníku systémů se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-AIM

1:1-MWD

1:1-R

1:1-AIMR

1:1-MWDR

 

2.

Číselníku druhů veličin se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-AIM

1:1-MWD

1:1-R

1:1-AIMR

1:1-MWDR

 

3.

Číselníku komponent se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-SYN

1:1-SYNR

1:1-MWD

 

Poznámky:

Vyznačovat synonyma není nutné, ale jeví se jako vhodné, aby bylo jasné, že se jedná o totéž.

Varianta s R je možná jen teoretická, nebude možná prakticky zajímavá (?).

U komponent se může výjimečně objevit MWD, pak je připojena poznámka s popisem problému. Pokud nelze namapovat přesně, není provázáno, ale v některých situacích není přesně namapovatelná komponenta, ale lze namapovat položku, v níž je obsaženo (to je v situacích kdy je upřesnění v NČLP uváděno v názvu komponenty a v NPU u druhu veličiny v jeho specifikaci).

 

4.

Číselník procedur je specifikum NČLP, takže u něj bylo možné vytvořit pouze překlady do angličtiny, ale žádné vazby NPU zde nejsou.

 

5.

Číselník jednotek vychází ze soustavy SI a je provázaný s druhy veličin, takže zde není žádná kvalita vazby. Převodník jednotek je zobrazován u položky.

 

6.

Číselníku položek se týkají tyto kódy:

1:1

1:1-S

1:1-P

1:1-SP

1:1-U

1:1-US

1:1-UP

1:1-USP

1:1-UN

1:1-UNS

1:1-UNP

1:1-UNSP

1:1-MWD

NM

 

U značí, že je jiná jednotka v rámci stejného druhu veličiny a tudíž je uveden přepočet.

S značí, že k položce NČLP vytvořené pro sérum je vazba k položce NPU vytvořené jen pro plazmu.

P značí, že k položce NČLP vytvořené pro konkrétní proceduru je vazba k položce NPU vytvořené bez ohledu na proceduru (v NPU se s procedurami zachází jinak).

SP je sloučení s a P.

Tyto vazby s S a P nejsou fyzicky zapisované do externího číselníku, jsou virtuální, dotahují se automaticky.

 

UN = unit not specified - v NPU se pracuje s náhradní zástupnou jednotkou p.d.u.;

z NČLP k NPU je mapování jednoznačné, uvádí se jednotka použitá v NČLP;

z NPU k NČLP je propojení možné jen pokud jsou totožné jednotky - nutno programově ošetřit

 

NM = no mapped - je zavedeno pro situace, kdy vazba není definovatelná = nelze ji realizovat, konstrukce položky je řešena (filozoficky) zcela odlišně. NM značí, že vazba byla prověřována, mapování ale není zatím možné.

 

MWD je dočasné označení sice již namapované, ale dosud zcela nedořešené problémové položky, kde je nutné vyřešit odlišnou filozofii konstrukcí v NČLP a NPU.

 

 

Poznámky:

Kódy s S a P (SP) jsou specifika NČLP.

Ve směru od položky NPU k položce NČLP bude vazba na odpovídající položku NČLP s plazmou a procedurou *, čili bude pouze na položky s kódem 1:1, nebo 1:1:U.

Ve směru od položky NČLP se systémem S nebo konkrétní procedurou k položce NPU bude mapování vždy na systém plazma a bez rozlišení procedury, neboť v NPU se se sérem a konkrétními procedurami nepracuje. Tyto vazby (u NČLP položek se systémem S a konkrétní procedurou) nejsou vytvářené fyzicky, ale virtuálně.

U položek nebude povolená varianta s AIM, jen dočasně je zde varianta s MWD - položky musí být namapované přesně. Jinak nebude vazba realizovaná.

 

(Položky NČLP s kódem R se vyskytovat nebudou, jsou již nepoužívané, neaktuální.)

 

 

Aktualizováno 15. 4. 2022