Náhled číselníku druhů veličin

AGE Věk
AMS Látkové množství
AMSDIF Rozdíl látkového množství
ARBAMS Arbitrární látkové množství
ARBC Arbitrární koncentrace
ARBCT Arbitrární koncentrace (titr)
RELARBC Relativní arbitrární koncentrace
ARBCATACArbitrární katalytická aktivita
ARBCN Arbitrární obsah
ARBLEN Arbitrární délka
ARBNUMC Arbitrární početní koncentrace
ARBPROP Arbitrární vlastnost
ARBRTE Arbitrární tok
ARBSC Arbitrární látková koncentrace
RELARBSCRelativní arbitrární látková koncentrace
ARBAACT Arbitrární agregační aktivita (AU)
RELAGAC Relativní agregační aktivita
ARBSRTE Arbitrární látkový tok
ARBACT Arbitrární aktivita
RARBAC Relativní arbitrární aktivita
ARBACINHArbitrární aktivita inhibitoru
ARBACAC Arbitrární antikoagulační aktivita
ARBACRTOArbitrární poměr aktivit
ARBAACR Arbitrární agregační aktivita (RU)
ARBAAI Arbitrární agregační aktivita (% inhibice)
ARBAAI1 Arbitrární agregační aktivita (inhibice)
AREA Plocha
AREA1 Plocha pod křivkou (AU*min)
AREA2 Plocha pod křivkou (nmol*min)
AREA3 Plocha pod křivkou (mg*h/l)
SLOPE Strmost křivky
SLOPE1 Strmost křivky (jednotka/min)
AREICMSSPlošná hmotnost
CATACT Katalytická aktivita
CATC Koncentrace katalytické aktivity
CATCONT Obsah katalytické aktivity
CATFR Podíl katalytické aktivity
CATRTE Tok katalytické aktivity
CLAR Čirost
COLOUR Barva
COMPATIBKompatibilita
INCOMP Inkompatibilita
DESCR Vlastnost / popis
DIAM Průměr
ENCATACTEntitní katalytická aktivita
ENTAREA Entitní plocha
ELECTCURElektrický proud
ENERGY Energie
ENTAMS Entitní látkové množství
ENTLEN Entitní délka
ENTMASS Entitní hmotnost
ENTVOL Entitní objem
FREQ Frekvence
HALFL Poločas
HEIGHT Výška
KINVISC Viskozita kinematická
DYNVISC Viskozita dynamická
LENGTH Délka
THICK Tloušťka
LINMASS Délková hmotnost
LENINCR Délkový přírůstek
MASS Hmotnost
MASSC Hmotnostní koncentrace
MASSCDIFRozdíl hmotnostních koncentrací
MASSCN Hmotnostní obsah
MASSVOL Hmotnostní objem
MASSFR Hmotnostní podíl
MASSINCRHmotnostní přírůstek
MASSRATEHmotnostní tok
MASSRTO Hmotnostní poměr
PRMSRT Součin hmotnostních poměrů
MICROORGVyšetření mikroorganismů
MOLAL Molalita
MOLMASS Molární hmotnost
NUM Počet
NUMC Početní koncentrace
NUMCN Početní obsah
NUMFR Početní podíl
RELSTD Relativní směrodatná odchylka výběrová
NUMRTO Početní poměr
NUMRATE Početní tok
PH pH
PR Tlak
PRDIF Tlakový rozdíl
PARTPRD Tlakový rozdíl (parc.)
PARTPR Parciální tlak
PRESENCEPřítomnost
PRESLISTPřítomnosti - seznam
RELAMS Relativní látkové množství
RELTIME Relativní čas
RMASSC Relativní hmotnostní koncentrace
RMASSR Relativní hmotnostní poměr
RSUBSTC Relativní (poměrná) látková koncentrace
RSUBSTR Relativní látkový poměr
SATFR Saturační podíl
LUMINT Svítivost
SUBSTC Látková koncentrace
SUBSTCD Přírůstek látkové koncentrace
SUBSTCN Látkový obsah
SUBSTFR Látkový podíl
SUBSTRTELátkový tok
AMRTDIF Rozdíl látkových toků
MSRTDIF Rozdíl hmotnostních toků
VLRTDIF Rozdíl objemových toků
SUBSTRTOLátkový poměr
SUSC Citlivost
SUSCLISTSeznam citlivostí
SUSCTAB Tabulka citlivostí
TAXON Taxon
TEMP Teplota (termodynamická)
TEMPINCRTeplotní přírůstek (diference)
TIME Čas
INVTIME Inverzní čas
TIMEDIF Časový rozdíl
TRMASSC Prahová hmotnostní koncentrace
TRSUBSTCPrahová látková koncentrace
TYPE Typ
VEL Rychlost
VOL Objem
VOLMASS Objemová hmotnost
VOLCN Objemový obsah
VOLFR Objemový podíl
VOLNUM Objemový počet
VOLRTE Objemový tok
VOLDIF Rozdíl objemů
VOLRTO Objemový poměr
VOLRTRTOPoměr objemových toků
MSRTO Poměr hmotnost/látkové množství
CATMRTO Poměr katalytická aktivita/hmotnost
CATSRTO Poměr katalytická aktivita/látkové množství
SMRTO Poměr látkové množství/hmotnost
CATRATIOPoměr katalytických aktivit
LIST Seznam pro funkční test
SEQVAR Sequence variation
HLAGEN HLA genotyp (určeno pro DNA typizaci)
HLAFEN HLA fenotyp (určeno pro sérologické typizace)
IDX Index
SCORE Skóre
PROBAB Pravděpodobnost
SD Směrodatná odchylka
RODIP Relativní optická denzita IP
RNUMRTO rel. num. podíl
RELNUMC rel. num. koncentrace
RELINCR rel. přírůstek
MASSCOEFhmot. koeficient
ARBCATC arb. katal. koncentrace
ENTNUM entitní počet
ARBENNUMarb. entitní počet
ARBENAMSarb. entitní látk. množ.
TRARBC prahová arb. koncentrace
SRTOINCRpřírůstek látk. poměru
ARBNUM Arbitrární počet
SRTERTO poměr látk. toků
ENTDIAM entitní průměr
ARBSCN arb. látk. obsah
SCNRTE změna látkového obsahu
VOLENER objemová energie
ARCPTRMSarb. reciproční prahová hmotn. konc.
RTIMERTOrel. časový poměr
ARBPR arb. tlak
RELPR rel. tlak
RELVISC rel. viskozita
AREICNUMplošný počet
RISK riziko
RCPRISK reciproční riziko
MUT mutace
RELENNUMrel. entitní počet
RADIOACTradioaktivita
RRDIOACTrel. radioaktivita
MORPH morfologie
CATEG kategorie
EXP expirace
FUSION fúze
RELDISTWrel. distribuční šíře
DISTW distribuční šíře
TENSION tenze
ARBSHSTRarb. smykové napětí
NUMDOS počet dávek
ALOGNUMCarb. logaritmická num. koncentrace
ARBNUMFRarb. num. podíl
IMPINCR přírůstek impedance
ATTEN útlum
ALLELLOSalelická ztráta
UNIPDIS uniparentální disomie
ARBVISC arb. viskozita
PTTCRYSTkrystalizační struktura
EMISSMAXmaximum záření
CLONAL klonalita
FR podíl
ENNUMAMPentitní počet amplifikací
MOTIL pohyblivost
LSPAN životnost
ARBCOND arb. vodivost
ARBSAT arb. saturace
CCOEF konc. koeficient
MSRTERTOpoměr hmot. toků
PROP vlastnost
ARBFR Arbitrární podíl
ARBMASSCarb. hmot. konc.
ANUMRTO arb. num. poměr
ASUBSTR arb. látkový poměr
ARBTIME arb. čas
CATCOEF kat. koeficient
RSUBSTFRrel. látkový podíl
CNV var. počtu kopií
STRUCVARstrukturální var.
VAR variace
MOLCATACmolární kat. akt.
AREMSRTEplošná hmotnostní změna
ASCINCR přírůstek arb. látk. konc.
ASUBSTFRarb. látkový podíl
RELCATC rel. konc. katal. akt.