Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·         datum

·         blok (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)

·         položka bloku, jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·         verze, od níž je změna platná

·         popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu datového bloku (ve sloupci “změny”).

Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky popisu tohoto datového bloku.

 

 

Informace k novým položkám NČLP, které byly přidány v rámci řádného upgrade:

 

Aktuální verze NČLP je 2.89.01.

Byly přidány nové laboratorní položky s klíči od 54907 do 55063 a informatické od 20973 do  20975.

 

 

Připomínky technického rázu a nahlašování technických chyb zasílejte na adresu:

support@dastacr-support.atlassian.net

 

 

SEZNAM ZMĚN V DS4 - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

 

 

 

 

 

2024-05-24

soupis interních číselníků

 

4.27.02

Vytvořen nový podrobný soupis interních číselníků využívaných pro tvorbu NČLP i pro DASTA:

Soupis interních číselníků  - logicky dle skupin

2024-05-24

ts_z, ts_o

dar

4.27.02*

Změna stávajícího elementu dar na datový blok:

dar

2024-06-04

pv_ku

pv_sm

4.27.02*

Do bloku pv_ku byl přidán nový nepovinný blok  pv_sm pro sdělení typu samoplátcovi platby:

hotově - platební kartou - fakturou - kupónem

2024-06-04

as

heslo

4.27.02*

Do bloku as, který je součásti bloku pro adresy a spojení a, byl doplněn nový nepovinný element heslo - slouží k ověření totožnosti pro sdělení informací (např. telefonem).

2024-06-04

vrk

 

4.27.02

Drobná doplnění popisných textů.

2024-06-04

ncmpatml

 

4.27.02

Drobné úpravy číselníku antimikrobiálních látek.

2024-06-16

drobné opravy

4.27.02*

Drobné úpravy XSD a tabulek verzí.

2024-07-01

nrki

 

4.27.02*

Drobné úpravy XSD a tabulek verzí

2024-07-01

04.27.02

Vydání významné referenční verze DS 04.27.02

 

 

 

 

 

2024-04-26

NRNAR

 

4.27.01*

Aktualizace dle podkladů UZIS.

2024-04-26

NRROD

 

4.27.01*

Aktualizace dle podkladů UZIS.

2024-04-26

as

typ

4.27.01*

Přidán nový typ adresy G – datová schránka

2024-03-16

loi

lop, lopk

4.27.01

Úprava popisů. Zdůraznění, že mohou být bloky lop i lopk zasílány současně. Viz loi.

2024-03-16

NCLP

 

4.27.01

Významná finální úprava položek gesce M s komponentou AGENS, které slouží k objednávání a sdělování mikrobiologických kultivačních vyšetření!

U původních (dříve pouze objednávkových) položek vznik=K byl změněn typ položky z původního P na nové a formát hodnoty z původního P na nové K. Tímto budou tyto položky využívány i ke sdělování výsledků. Původní položky pro sdělování výsledků s komponentou AGENS a procedurou DTP z gesce Z byly zrušené (nyní označené jako obsoletní, později budou neplatné). Tyto úpravy jsou nutné pro zajištění vazeb na další standard HL7 FHIR.

Následně upraveny všechny dotčené dokumenty.

2024-03-16

ku_z_lab

klic_nclp_o

4.27.01

Úprava popisu.

Zdůraznění povinnosti uvádět údaj v případě, kdy laboratoř korektně změní původně objednávanou položku - např. upřesní proceduru či provede vyšetření z P namísto S, nebo naopak aj.

Zrušení povinnosti u mikrobiologických kultivačních vyšetření. Viz ku_z_lab.

2024-03-17

NČLP

NČLP klíč = 20045

upozornění pro LIS

4.27.01

Úprava popisu a názvu položky NČLP 20045: Laboratorní poznámky (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos) - do této položky patří klinicky významné informace, je pk nálezu i vkládána do lab. přílohy propouštěcí zprávy. Upozornění pro LIS: Do této položky nepatří informace obecného rázu a nevýznamné „vzkazy“!

2024-03-17

loi

lokal_mo

4.27.01*

Nový nepovinný atribut lokal_mo - lokalizace místa odběru mikrobiologického materiálu (místo na těle pacienta, kde byl realizován odběr materiálu; týká se pacienta, ne prostředí).

Údaj laboratoř vrací v bloku vrk!

2024-03-18

vrk

lokal_mo

4.27.01*

Nový nepovinný atribut lokal_mo - lokalizace místa odběru mikrobiologického materiálu (místo na těle pacienta, kde byl realizován odběr materiálu; týká se pacienta, ne prostředí).

Údaj laboratoř přepisuje z bloku loi.

2024-03-18

vrk

ttd

4.27.01*

Nový nepovinný element ttd - čas detekce při použití automatického systému (time to detection).

2024-03-18

vrkpa

v_seq

4.27.01*

Nový nepovinný atribut v_seq s interním číselníkem (A, N) - indikaci, že vyšetření bylo realizováno sekvenačně.

2024-03-19

vrk

info_s

4.27.01*

Nový nepovinný atribut info_m - informace formalizovaná souhrnná s novým interním číselníkem s hodnotami: N, S, B, A.

2024-03-19

vrk

vrmp

4.27.01*

Nový nepovinný element vrmp pro vkládání významných sdělení již od předběžné zprávy.

2024-03-20

vrk, vrkpa

sez

4.27.01*

Nový nepovinný atribut sez pro formalizované

(0, 1, 2) sdělování stupně epidemiologické závažnosti + interní číselník;

podrobnější informace v příslušných datových blocích vrk a vrkpa.

2024-03-24

vrac

latka_snmd_k

latka_kod_l

latka_text_l

bpoint

bpoint_2

sdeleni_lab

4.27.01*

Nové nepovinné atributy:

latka_snmd_k (připraveno - později bude povinné)

latka_kod_l

latka_text_l

Nové nepovinné elementy:

bpoint

bpoint_2

sdeleni_lab

Viz popis v bloku vrac.

2024-04-06

vrav

vl_text

4.27.01*

Změna povinnosti - atribut je nyní povinný!

Viz vrav.

2024-04-06

vrac

latka_text

4.27.01*

Změna povinnosti - atribut je nyní povinný!

Viz vrac.

2024-03-24

vrkpa - LMIPAN

pritomnost

4.27.01

K atributu pritomnost byl inovován číselník LMIPAN dle současných požadavků praxe.

Viz vrkpa.

2024-03-24

vrav - NCMPAGV

vl_kod

4.27.01

K atributu vl_kod byl inovován číselník NCMPAGV dle požadavků praxe.

Viz vrav.

2024-04-10

vrac - NCMPATML

latka_kod

4.27.01

K atributu latka_kod byl doplněn a aktualizován číselník antimikrobiálních látek dle EUCAST.

K většině položek byl doplněn kód SNOMED.

Viz vrac.

2024-04-20

vrn

jednotka

4.27.01

Doplněn popis a informace k jednotkám U a IU.

 

 

 

 

 

2024-05-01

04.27.01

Vydání významné verze DS 04.27.01

 

 

 

 

 

2023-12-02

NCLP_SYST

 

04.26.05

Při mapování mikrobiologických specifikací číselníku systémů na SNOMED byly vyřazeny duplicitní a nevhodné specifikace:

SW ze SKIN, ASCITES z OTHF, JOF z SPCORT

Pro mikrobiologii byl připojen systém UNSFDR.

Byly doplněny další pro praxi potřebné specifikace.

Viz: Systémy aktuální pro mikrobiologické položky

2023-12-03

NČLP

 

04.26.05

Bylo realizováno avizované finální přeřazení již nevhodných systémů pro mikrobiologii: ASBRO, LABRAL, EX, DUF, SWCON, SWLAR, SWNTH, SWREC, SWTHR, SWURE, SWUTE, SWVAG.

Popis včetně odkazu na nyní aktuální položku je připojen v NČLP k těmto položkám s uvedenými systémy.

2023-12-10

 

 

04.26.05

Pro sdělování připomínek technického rázu byla zřízena adresa:

support@dastacr-support.atlassian.net

 

Náměty na doplnění a úpravy datových bloků a číselníků zasílejte klasicky prostřednictvím konference DASTA_VYVOJ, nebo na adresu správce: zamecnik@sekk.cz.

2023-12-15

 

 

04.26.05

Úpravy v popisech datových bloků pro mikrobiologická kultivační vyšetření a příprava pro realizaci dalšího upgrade. Nekomentujeme.

Jedná se o průběžné úpravy při práci na pilotním projektu doplnění LIS o agendu pro mikrobiologická kultivační vyšetření.

Po dokončení projektu bude vše k dispozici jako finální celek s vazbou na příslušné projekty EU.

2023-12-15

vrk, lopk

specimentype, bodypart, laterality, morphology,

device,

procedure

 

 

04.26.05

Doplnění nových elementů do bloků lopk, vrk:

specimentype,

bodypart, laterality,

morphology,

device,

procedure

(připraveno do dalšího upgrade).

2023-12-15  

vrkpa

agens_snmd_k

04.26.05

Přidán nový zatím nepovinný atribut agens_snmd_k a doplněna informace, že od další verze bude povinný. Předpokládají se další drobné úpravy dle výše uvedeného pilotního projektu.

Viz: vrkpa

2023-12-15

ku_z_lab

podmínky pro

validační nástroj

04.26.05

Doplněny a upraveny podmínky pro validaci.

1.

V ku_z_lab v podmínce 1 změněn level 7 na 9, v podmínce 4 změněn level 3 na 7, v podmínce 7 změněn level 3 na 7 a v podmínce 8 změněn level 3 na 9, neboť dle požadavků NASKL nejsou již nonNČLP klíče povolené.

 

2.

V ku_z_lab přidána podmínka 18 testující, zda je u položek NČLP s procedurou IA sdělována specifikace procedury spec_proc - level 5.

Viz: DS4 - podmínky pro validaci

2023-12-15

loi

odber_mist

04.26.05

Do bloku loi byl přidán nepovinný atribut odber_mist pro sdělování místa, kde byl realizován odběr materiálu. Významné pro mikrobiologii pro rozlišení případné kontaminace. Nyní volným textem. Později bude doplněn externí číselník (SNOMED CT typu „ENVIRONMENT“).

2023-12-15

ku_z_lab

o_pracovnik

04.26.05

Do bloku ku_z_lab byl přidán nepovinný element o_pracovnik.

Odběrový pracovník je přenášen z bloku loi.

2023-12-15

LVUZN, LOUP

 

04.26.05

Z číselníku LVUZN a LOUP vyřazeno „K“, které se v DS4 nevyužívá a DS3 již není podporované.

2024-01-09

LCLPPOL

 

04.26.05

Aktualizace popisů u připravených položek KLICSP, KODSP a TSP - v popisu dočasně červeně - viz [LCLPPOL] - popis struktury.

Pokud je v KLICPROC uvedena procedura „IA“, uvádí se klíč lokálně zavedené specifikace v KLICSP a název v TSP.

Upřesnění popisu obsahu.

2024-01-11

ip

ts, tps

a jejich bloky vnořené:

ts_o, ts_z,

tp_o, tp_v, tp_z,

tps_o, tps_v, tps_z,

tp_pzk

04.26.05

Do bloku ip přidány dva nové speciální bloky připravené pro zahájený zkušební provoz:

ts a  tps.

Podrobný popis v uvedených blocích a jejich podblocích.

Nově doplněno XML a XSD.

2024-01-15

auzku

elabidzad_sk

04.26.05

Do bloku auzku doplněn nepovinný atribut elabidzad_sk (NZIS identifikátor lab. žádanky) určený pro IS pracující na Slovensku. V ČR se nevyužívá.

2024-01-17

vykon

boduzavykon, cenazabod,

cenafixni,

cenacelkem

04.26.05

Do bloku vykon (volaného z auzku) byly doplněny nepovinné atributy:

boduzavykon, cenazabod,

cenafixni, cenacelkem.

(Cena fixni je určena především pro IS pracující na Slovensku, ale může být využívána i v ČR.)

2024-01-23

NRKI

 

04.26.05

Aktualizace dle podkladů UZIS.

2024-01-31

ku_z_lab

ku_z_lab

ku_o_lab

ku_z_lab.xml

RLH5EXME.xml

RKKIKEM.xml

 

Oprava příkladu laboratorního nálezu

Doplnění příkladu laboratorního nálezu pro klinickou studii (platební vztah)

Doplnění příkladu strukturované mikrobiologické žádanky

 

 

 

 

 

2024-02-01

04.26.05

Vydání verze DS 04.26.05

 

 

 

 

 

2023-09-01

LOCTO

RSVR, DENG

04.26.04

Přidání očkování proti RS viru a horečce dengue.

Poznámka:

AREXVY je schválený, ale nemá dosud kód SÚKL.

2023-09-17

 

 

 

Drobné úpravy a aktualizace v textových popisech původních datových bloků - nekomentujeme.

2023-10-04

nrrod

rscreengbs

rindduvod

rindmet

rscindikace

rinvdiag

04.26.04

Změna názvu číselníku.

Změna na nepovinné vyplnění.

Změna na nepovinné vyplnění.

Změna na nepovinné vyplnění.

Změna elementu na atribut.

2023-11-06

ku_o_lab

 

04.26.04

Od verze DS04.26.04 zrušeno omezení, že smí být volán jen lop, nebo lopk, nebo lopz, nebo lopr

Nyní je lze volat současně opakovaně.

V praxi se týká především lop a lopk.

2023-11-06

vrkpa

agens_snmd_k

04.26.04

Přidán nepovinný atribut agens_snmd_k připravený k budoucímu plnému využití.

Nyní ve zkušebním provozu.

2023-11-08

ku_o_lab, ku_z_lab aj.

 

04.26.04

Drobné aktualizace a upřesnění pokynů a textů týkajících se mikrobiologických kultivačních vyšetřen (na základě dialogů s řešiteli).

2023-11-12

 

 

04.26.04

Upozornění:

V souvislosti s inovací datových bloků a položek pro mikrobiologická kultivační vyšetření dochází k zneaktuálnění již obsoletních položek NČLP.

Připomínáme, že v LIS je třeba zajistit kontrolu, aby neaktuální položky již nebyly používané!

2023-11-14

ip

ts, tps

a další bloky vnořené

04.26.04

Do bloku ip vloženy nově připravované bloky za účelem připomínkování speciální agendy pro transfúzní službu:

ts

tps

Na tyto bloky jsou navázané další bloky vnořené.

2023-11-15

nrki

obcanstvi

stat_bydliste

pojistovna

polozkaKlipType

savr_implantat

 

tavi_implantat

opmi_implantat

optr_implantat

ttvi_implantat

jina_arytmie

2023-11-15

Aktualizace datových typů (xsd)

 

 

Doplněna nová položka

Změněn název položky (původně svr_typ), změna datového typu (nyní string)

změna datového typu (nyní string)

změna datového typu (nyní string)

změna datového typu (nyní string)

změna datového typu (nyní string)

změna datového typu (nyní logical)

 

2023-11-15

Bloky ÚZIS:

nrki, nrrod

 

04.26.04

V minulých verzích DS byla tlumočena informace ÚZIS o změnách s předpokládanou platností od 1.1.2024. Skutečné datum platnosti není dosud potvrzeno, bude upřesněno v dalším upgrade.

 

 

 

 

 

2023-11-20

04.26.04

Vydání verze DS 04.26.04

 

 

 

 

 

2023-06-22

 

 

 

Drobné nevýznamné úpravy v textových popisech datových bloků - nekomentujeme.

2023-06-30

04.26.03

Vydání verze DS 04.26.03

 

 

 

 

 

2023-04-05

sdilejici

 

04.26.02

Vytvořen nový datový blok sdilejici.

2023-04-05

ku_o, ku_z

sdilejici

04.26.02

Do bloku ku_o i ku_z byl doplněn element sdilejici pro sdílení vyšetření (zprávy) = „zaslat kopii uvedenému pracovišti / pracovištím“.

Viz ku_o, ku_z.

2023-05-12

ku_o_lab,

loi, lop, lopk, (lopr, lopz)

číselník LOUP

urg

04.26.02

Do atributu urg přidána nová hodnota „P“ pro sdělení požadavku na přednostní vyšetření (zpracování) požadavku (objednávky).

Současně přidáno do číselníku LOUP.

Komentováno i v nadřazeném bloku ku_o.

Viz blok ku_o_lab - popis atributu urg.

2023-05-14

nclpsyst, ncmpspm, nclpproc

 

04.26.02

Aktualizace a doplnění číselníků SYST a jeho specifikací a číselníku procedur pro oblast mikrobiologie. Viz:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

Systémy aktuální pro mikrobiologické položky

2023-05-14

nclpmtv,

nclpsp,

ncmpspm

klic16

04.26.02

Doplněn podrobnější popis původní konstrukce klíče klic16 včetně připomenutí, že uprostřed klic16 se může vyskytovat až 7 znaků „mezera“ (při náhledu některé prohlížeče zobrazí jen 1x!).

Viz: 

[NCLPMTV] - popis struktury

[NCLPSP] - popis struktury

[NCMPSPM] - popis struktury

2023-05-14

nrki

 

 

Upozornění:

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru NRKI, do kterého byly nově doplněny Strukturální intervence, Implantabilní generátory a Katetrová ablace. S ohledem na rozsah změn přinášíme potřebné informace již nyní.

Viz - nrki - platné od 1.1.2024

 

Odkazy na XML schéma pro nový registr i na potřebné nové číselníky jsou sice korektně zapojeny, ale vzhledem k tomu, že v DS je zatím verze nrki platná do konce roku 2023, nefungují odkazy korektně nebo vůbec.

Proto připojujeme samostatné odkazy na:

XML schéma pro nrki - platné od 1.1.2024

nové číselníky pro nrki - platné od 1.1.2024

 

2023-06-01

04.26.02

Vydání mimořádné pracovní verze DS 04.26.02

 

 

 

 

 

2023-02-14

bloky pro propouštěcí zprávu z DS 4.25.01

04.26.01

Vytvořeny nové číselníky v menu "Číselníky" -> "Externí číselníky DS pro propouštěcí zprávu", zapojeny do bloků pro propouštěcí zprávu.

V blocích pro propouštěcí zprávu doplněny interní číselníky a odkazy na číselníky ÚZIS.

Doplněn obsah číselníku „modalita“.

Bloky dokončeny a vydány s tímto upgrade.

2023-02-16

lod

hodnota,

mtv_klic,

text

04.26.01

V bloku lod upraven popis k atributu hodnota, nyní je určena jen pro číselné hodnoty.

Přidán atribut mtv_klic pro předávání klíčů MTV

a přidán atribut text pro předávání volných texů.

Doplněn popis bloku.

Připojena podmínka, že musí být uvedena hodnota, nebo mtv_klic, nebo text.

2023-02-16

lip

hodnota,

klic_mtv

04.26.01

V bloku lip upraven popis u atributu hodnota, který bude nadále určen jen pro číselné hodnoty.

Přidán atribut mtv_klic pro předávání klíčů MTV.

Zavedena přechodná doba - viz popisy v bloku lip.

2023-02-16

ku_z_lab

kolize

04.26.01

V bloku ku_z_lab změna délky u atributu kolize z 8 na 16 a změna hodnoty - místo klico nyní klic16.

2023-02-16

ku_z_patsumdat

anf

04.26.01

Do bloku ku_z_patsumdat doplněna vedle neformalizované anamnézy an také anamnéza formalizovaně anf.

2023-02-18

ip, ku_pac

sex,

sex_klin

04.26.01

Do bloků ip i ku_pac doplněn fakultativní nepovinný element sex_klin - pohlaví pro klinické použití. Ke stávajícími elementu sex doplněno v názvu, že se jedná o pohlaví úřední. Pokud je vyplněn sex_klin, pracuje se s ním přednostně v klin. praxi - např. při výběru ref. mezí u škál aj. Připojena poznámka:

Bude-li praxe žádat, doplní se:

„pohlaví při narození“,

„genderová identifikace“ + příslušný číselník;

(prosíme o vaše vyjádření!)

2023-02-20

ku_o_rdg_lokal

lokalita_popis

04.26.01

Doplněn nový atribut lokalita - popis pro textový popis vyšetřované části těla.

2023-02-20

ku_o_rdg

ku_z_rdg

diagnoza

duvod_vys

klin_otazka

04.26.01

Doplnění elementu diagnoza a atributů duvod_vys a klin_otazka. Položky se přenášejí z objednávkového do výsledkového bloku.

2023-02-21

číselník NCMPAG

obsah číselníku

04.26.01

Revize a aktualizace číselníku AGENS včetně mapování na kódy SNOMED CT. V programu ČLP doplněn nástroj pro vyhledávání/filtraci agens.

Viz Agens pro mikrobiologii.

2023-03-09

lopk, vrk

spec_kod

systspec_kod

04.26.01

Atribut spec_kod byl zrušen a je nahrazen atributem systspec_kod, který je jednoznačnější a vychází z položky klic16 příslušného číselníku.

Viz lopk, vrk.

2023-03-09

lop

syst_sp_klic

systspec_klic

04.26.01

Atribut syst_sp_klic je nahrazen vhodnějším systspec_klic. V přechodném období lze uvádět současně oba, nebo pouze nový systspec_klic.

Viz: lop.

2023-03-09

vrk, vrkpa, vrav, vrac

autor

04.26.01

Přidán nový element autor.

Viz: vrk, vrkpa, vrav, vrac.

2023-03-09

vrkpa

v_mikro, v_kultiv, v_pcr, v_antig, multiplex, antigen

04.26.01

Přidány 4 atributy pro sdělení typů provedených testů a 2 elementy pro upřesnění.

Podrobněji - viz popis v bloku vrkpa.

2023-03-09

loi

lopk

04.26.01

Do bloku loi přidán element lopk, alternující s již existujícím lop - buď lop, nebo lopk (pro mikrobiologická kultivační vyšetření).

Současně u mikrobiologických položek NČLP s komponentou=AGENS a vznik=K přenastaven parametr DS z A na AB.

2023-03-09

vrk

 

04.26.01

Info:

Další doplnění datových bloků pro mikrobiologii, včetně potřebných položek NČLP pro tato vyšetření, budeme dále řešit až na základě požadavků tvůrců těchto nástrojů.

Viz též:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

2023-03-13

nrrod

 

Upozornění:

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru nrrod dle UZIS! Připraveno již nyní.

Viz - národní registr rodiček - nrrod, nrrodn.

2023-04-01

04.26.01

Oficiální vydání DS 04.26.01

 

 

 

mimořádná

verze

04.25.01

vydaná k 

propouštěcí

zprávě

 

Nové datové bloky přidávané v rámci projektu „Propouštěcí zpráva“ - předkládáno k technickému připomínkování (obsahové již proběhlo na MZ ČR).

Oficiálně bude vydáno v DS 4.26.01.

 

2023-01-25

ku_z

Vložen nový datový blok ku_z_propz, na který se váží bloky další.

 

 

04.25.01

Do ku_z vložen nový blok pro formalizované sdělování propouštěcí zprávy ku_z_propz, do číselníku klinických událostí přidáno H.PROPZF.

 

ku_z_propz jsou volány nové datové bloky a další nové související bloky vnořené:

ku_z_propz_admu

ku_z_propz_dvp

ku_z_propz_urg, ku_z_propz_urg_v

ku_z_propz_hosp, ku_z_propz_h_p

ku_z_propz_sprij, vys_fs_form

ku_z_propz_anam

ku_z_propz_prubh

ku_z_propz_sprop, vys_fs_form

ku_z_propz_dopor, pp_aktivita

 

Datový blok ku_z­proz­_anam obsahuje vnořené bloky:

anam_prob

anam_zpi

anam_vyk

anam_oc

anam_inf

anam_infc

anam_rao

anam_sa

anam_aba

anam_abk

anam_abd

anam_abj

 

Datový blok ku_z_propz_prubh obsahuje vnořené bloky:

ku_z_propz_prubh_p

ku_z_propz_prubh_d

ku_z_propz_prubh_v

ku_z_propz_prubh_s

 

 

Další nové datové bloky (k výše uváděným):

mknorpha

p_zap_vys

vys_fs_form

vys_v_snomed

 

 

2023-01-25

anf

Vytvořen nový datový blok anf.

 

Z nového datového bloku ku_z­­_prop_anam (viz výše) byl odvozen datový blok anf - anamnéza formalizovaně, který je doplněn o položky zavedené v původním datovém bloku an.

Nový anf byl zapracován do datového bloku ip.

 

 

 

 

 

 

Aktualizované a rozšířené původní již v praxi zavedené datové bloky, využívané také v rámci projektu „Propouštěcí zpráva“.

 

2023-01-25

ip

Doplněn nový datový blok anf.

 

Do ip byl doplněn nový datový blok anf - anamnéza formalizovaně (viz výše), jako alternativa k dosavadnímu bloku an.

Viz ip, anf, an.

2023-01-25

h

Doplněny položky:

bmi, o_hlava, o_hrudnik, o_pas,

dat_vys, iid

 

Aktualizace popisů bloku a doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz h.

2023-01-25

fyznal

Doplněny položky:

o2sat, dech, teplota

04.25.01

Aktualizace popisů bloku a doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz fyznal.

2023-01-25

uniz

Doplněny položky:

dat_up,

důvod_text,

důvod_kod

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF.

Viz uniz.

2023-01-25

unizf

Doplněna položka:

niz_ident

04.25.01

Doplnění nepovinné položky ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF. Viz unizf.

2023-01-25

urf

Doplněna položka:

dat_up

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF.

Viz urf.

2023-01-25

ua

Doplněny položky:

jistota_text,

jistota_kod,

obdobi_text, obdobi_kod

 

Redukce číselníku pro atribut typ.

04.25.01

Doplněny nové nepovinné položky.

 

U položek dat_du a dat_up upraven formát.

 

V interním číselníku k položce typ zakázáno používat typ „AS“ - zrušen. (Problematický pro PatSum i PropZprav.)

Viz ua.

2023-01-25

uaf

Rozšíření číselníku pro

typ_reakce

04.25.01

Do interního číselníku položky doplněno „H“.

Viz uaf.

2023-01-25

lez

Doplněny položky:

ind_m_text, ind_m_kod,

zmena__text,

zmena_m_kod,

delka_vyb,

aktivni_latka,

 

Doplnění číselníku položky ind_oprav_sd o hodnoty P a B.

 

Inovace bloku.

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz lez a nově založený lez_al.

2023-01-25

lez_al

 

04.25.01

Nově založený blok lez_al, je volán z bloku lez.

 

2023-01-25

chv

Doplněny položky:

alv_text.

alv_form,

duvod_text,

duvod_kod,

výsledek,

komplikace,

zdrav_prost.

 

Inovace bloku.

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz chv.

2023-01-25

ku_z_lab

typ_sdel_vys

04.25.01

Doplnění pokynu:

Při předávání výsledku třetí straně, tj. z databáze původního objednavatele, je dovoleno předávat pouze položky dle NČLP, tj. typ_cispol = N!

(Není součástí podmínek validačního nástroje.)

2023-01-25

ku_o, ku_z, ku_a

idku

04.25.01

V popisu k idku zdůrazněno, že ID je unikátní, neměnný stěžejní údaj sdílený napříč všemi informačními systémy! Reakce na problémy praxe.

2023-02-01

 

04.25.01

Vydání mimořádné verze DS 04.25.01

 

 

 

 

 

2022-10-27

nrpot:nrpot

pnyngrag

04.24.01

k atributu pnyngrav byl přidán pokyn, že "pnyngrav" nesmí mít hodnotu "4"

2022-11-24

vrk

lopok, vrkpa

04.24.01

ve schématu pro blok "vrk" byla opravena chyba v povinnosti podelementů "lopok" a "vrkpa" - dosud byly oba chybně v XSD uvedeny jako povinné opakovatelné, od teď jsou v XSD oba správně uvedeny jako nepocinné opakovatelné (v souladu s textovým popisem bloku "vrk")

2022-12-07

nrh:nrhi

04.24.01

Rozsáhlá aktualizace národního registru hospitalizovaných. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrhi (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)

2022-12-07

nrar:nrar

04.24.01

Rozsáhlá aktualizace národního registru asistované reprodukce. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrar (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)

2022-12-07

ku_z_pat_n

ptmm, gleason1, gleason2

04.24.01

přidány nepovinné atributy ptmm, gleason1, gleason2 - viz popis bloku ku_z_pat_n

2022-12-07

nrpot:nrpot

04.24.01

Rozsáhlá aktualizace národního registru potratů. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrpot (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)

2022-12-15

vrn

jednotka

04.24.01

Aktualizace pokynů, připomenutí, že u národních položek NČLP se pracuje s národní jednotkou!

Lokální jednota se řeší přes blok prepocet.

2022-12-15

nrnar

nrrod

nrvv

Upozornění:

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v dalších registrech UZISu:

- národní registr novorozenců - nrnar

- národní registr rodiček - nrrod

- národní registr vrozených vad  - nrvv

Upřesnění bude zveřejněno v jarním upgrade DS4.

2022-12-15

ku_z_propz

bloky ku_z_propz???

04.24.01

Upozornění:

Byl vytvořen náčrt obsahů bloků pro realizaci formalizované propouštěcí zprávy. Problematika bude debatována s tvůrci tohoto projektu a bloky budou následně zapracovány do standardu DS4.

Viz ku_z_propz a z něj volané bloky další.

2023-01-01

 

04.24.01

Oficiální vydání DS 04.24.01

 

 

 

 

 

2022-08-22

nrnar:nrnar

numrti

04.23.03

v XSD změněn typ z number1-5 na number1d

2022-08-22

vrc

04.23.03

byl přidán nový klinický blok vrc - vyšetření laboratorní - pomocné sdělení časové vzdálenosti nebo přítomnosti příslušné události (určeno pro položky NČLP typu „U“) - ve vazbě na blok lip

2022-08-22

ku_z_lab

vrc

04.23.03

do bloku ku_z_lab byl přidán element "vrc" (jedna z možností výběru v rámci "VRi")

2022-09-15

lip

hodnota, jednotka

04.23.03

aktualizace popisů bloku, zrušena povinnost atributu hodnota, doplnění atributu jednotka

(současně doplněny další pro praxi potřebné položky NČLP vznik = U a I) - ve vazbě na blok vrc

2022-09-19

číselník NCLPMTV

 

 

doplněny a naplněny nové číselníky MTV:

POLODB, PODLEK, DIALP

2022-09-19

ČÍSELNÍK NCLPUVIS

 

04.23.03

doplnění číselníku o položky PREDDIAL, POSTDIAL, NASLDIAL + aktualizace popisů

2022-09-19

skala

 

 

doplnění popisů ve vazbě na doplnění číselníku NCLPUVIS a doplnění položek NČLP 20951-3

2022-09-20

nrvv:nrvdg

dgssiem

04.23.03

délka atributu prodloužena z 10 na 20 znaků

2022-09-20

nrh

nrar

ku_z_pat_n

nrnar

nrpot

Upozornění:

Od 1. 1. 2023 dojde k významným změnám v registrech UZISu. Informace o těchto změnách najdete v popisu příslušných bloků DS4 (ve sloupci "Změny" jsou tyto připravované změny vyznačené a popsané červeně):

- národní registr hospitalizovaných - nrhi

- národní registr asistované reprodukce - nrar

- patologie - ku_z_pat_n

- národní registr potratů - nrpot

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru:

- národní registr novorozenců - nrnar

2022-10-01

 

04.23.03

Oficiální vydání DS 04.23.03

 

2022-04-10

číselník NCLPPOL

 

04.23.02

aktualizace popisu a obsahu

2022-04-10

číselník NCLPTK

 

04.23.02

aktualizace popisu a obsahu

2022-04-10

číselník NCMPAGTK

 

04.23.02

přidání nového číselníku NCMPAGTK (agens pro NČLP) - číselník vhodný pro třídění do nálezových sestav

2022-04-11

číselník NCLPPOL

položka "kateg"

04.23.02

z číselníku byla odstraněna položka "kateg" (byla duplicitní s položkou "katnal") a byl upraven popis

2022-04-19

ku_o

fazespec

04.23.02

do povinného atributu fazespec přidána fáze „OD“

(= doplnění k již zaslané objednávce realizace)

2022-04-20

 

 

04.23.02

Realizováno definitivní oddělení DS3 od DS4, odpojeny tabulky DS3 od DS4.

2022-05-21

číselník NCLPONP

 

04.23.02

- aktualizace a významné doplnění číselníku odběrových nádobek a přípravků

- přidání anglického názvu (AN55)

2022-07-01

04.23.02

Oficiální vydání DS 04.23.02

 

 

 

 

 

2022-02-22

číselník NCLPPOL

indsps, indspp

04.23.01

Do struktury číselníku přidány položky INDSPS (indikátor, zda k systému existují specifikace) a INDSPP (indikátor, zda k proceduře existují specifikace).

Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.

2022-02-26

lopk, vrk, vrkpa, vrav

 

04.23.01

Aktualizace popisů bloků a vytvoření dokumentu

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

2022-02-27

vrav

dodatek

04.23.01

Atribut dodatek prodloužen z -55 na -255 znaků.

 

2022-02-27

vrkpa

agens_kod, agens_text

04.23.01

Upraven popis atributů agens_kod a agens_text s ohledem na sdělování klíče XXXXXXXX (jiné).

Viz blok vrkpa.

2022-02-27

vrf

hodnota_kod

04.23.01

Povinný element hodnota_kod je prodloužen z -8 na -16 znaků, nyní je vkládán klíč klic16 z číselníku [NCLPMTV] (dříve byl užíván klico).

Viz blok vrf.

Současně byly aktualizovány popisy bloku vrf, NCLPMTV a byl aktualizován dokument

MTV -  typy, popis.

Úpravy jsou nutné pro další rozvoj MTV a pro realizaci vazeb MTV na jiné číselníky (SNOMED).

2022-02-27

vrs_h

hodnota1_klic, hodnota2_klic

04.23.01

Prodloužení atributů z -8 na -16, nyní vkládán klíč klic16 z číselníku [NCLPMTV] (dříve byl užíván klico).

Viz blok vrs_h.

Současně byly aktualizovány popisy bloku vrs_h, NCLPMTV a byl aktualizován dokument

MTV -  typy, popis.

Úpravy jsou nutné pro další rozvoj MTV a pro realizaci vazeb MTV na jiné číselníky (SNOMED).

2022-03-01

nrz:nrzz

zjmeno, zprijm

04.23.01

prodloužení na 100 znaků

2022-03-01

nrz:nrzz

zmbydul

04.23.01

prodloužení na 50 znaků

2022-03-01

nrz:nrzz

zcasproh

04.23.01

přidán nepovinný atribut "zcasproh" (čas prohlídky)

2022-03-01

nrz:nrzpit

zcaspit

04.23.01

přidán nepovinný atribut "zcaspit" (čas pitvy)

2022-03-23

MTV - KSAB0

 

04.23.01

inovace názvů a doplnění e-kódů pro PatSum;

z MTV KSAB0 jsou odvozovány číselníky epSOSBloodGroup a LUKSAB0 z bloku uks

2022-03-25

číselník LUKSAB0

ecode

04.23.01

do struktury číselníku přidána položka ECODE (kód krevní skupiny v epSOS číselníku krevních skupin)

2022-03-25

číselník NCLPMTV

an32, an55, an32o, an55o

04.23.01

do struktury číselníku přidány anglické názvy MTV a obsahu MTV

2022-04-01

04.23.01

Oficiální vydání DS 04.23.01

.

2022-02-05

nrnar:nrnar

ndghlavni, ndgop

04.22.06

prodloužení ze 4 na 5 znaků

2022-02-05

nrnar:nrnar

ndnyniv, ndnyatb

04.22.06

nrnar:nrnar - přidány nepovinné atributy ndnyniv, ndnyatb (oprava chyby z 4.22.05)

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2022-02-07

 

 

04.22.06

Revize a doplnění popisů základních číselníků NČLP, doplnění anglických názvů.

2022-02-08

číselníky NCLPSYST, NCMPSYST

indmic, indsp

04.22.06

Do struktury číselníku přidány položky INDMIC a INDSP pro usnadnění práce se specifikacemi systémů.

Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.

2022-02-08

číselník NCLPPROC

indsp, spec

04.22.06

Do struktury číselníku přidány položky INDSP a SPEC pro usnadnění práce se specifikacemi procedur.

Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.

 

2022-02-12

04.22.06

Oficiální vydání DS 04.22.06

.

2021-10-06

nrz:nrzz

ztypumr

04.22.05

rozsah přípustných hodnot omezen na 1 - 6

2021-10-27

nrki:nrkineki

tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen

04.22.05

nrki:nrkineki  - přidány nepovinné atributy tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen

2021-10-27

nrnar:nrnar

nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb

04.22.05

nrnar:nrnar - odstraněny nepovinné atributy nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2021-10-27

nrnar:nrnar

npecesal

nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva

04.22.05

nrnar:nrnar - přidán nepovinný opakovatelný element npecesal a nepovinné atributy nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2021-11-03

všechny číselníky DS4

plati_od, plati_do

04.22.05

do všech číselníků DS4, pokud zde již nebyl, byl přidán rozsah platnosti položek číselníku (plati_od, plati_do); údaj plati_do byl nastaven na 1.1.2000

2021-11-11

číselník NCLPONP

 

04.22.05

doplnění číselníku odběrových nádobek o QNTFRxx; je významnou součástí DS4 (blok loi )

2021-11-22

lop

spec_proc

04.22.05

doplněn nepovinný atribut spec_proc, zadává se klíč z číselníku procedur NCLPPROC; slouží k upřesnění objednávky, zejména ke specifikaci procedur „IA“ a případně „PCR“

2021-11-22

ku_z_lab

typ_obalu

04.22.05

doplněn nepovinný atribut typ_obalu - údaj o odběrové nádobce a přídavku, v níž byl zaslán materiál použitý pro toto sdělované vyšetření

2022-01-01

04.22.05

Oficiální vydání DS 04.22.05

 

2021-07-19

lopk

04.22.04

úprava schématu pro blok lopk - bylo odstraněno odvození bloku lopk z bloku lop (<xs:extension base="dsip:lopType">). Blok lopk je od teď nezávislý na bloku lop.

2021-08-03

nrz:nrzpit

zpitva, zpntxt

04.22.04

přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-08-03

nrz:nrzpit

zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg

04.22.04

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-08-03

nrz:nrzz

zjmeno, zprijm, zdatnar, zrodcis, zpohlav

04.22.04

přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz

2021-08-03

nrz:nrzz

zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg

04.22.04

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz

2021-08-30

lez

forma_text

04.22.04

prodloužení délky atributu forma_text z 55 na 250 znaků

2021-09-08

nrnar:nrnar

vyznačení změn platných od 1.1.2022

04.22.04

v registru novorozenců (nrnar:nrnar) jsou vyznačeny změny, které budou platné od 1.1.2022

2021-09-24

pracoviste

nesmluv_p, icz, pcz

04.22.04

přidán nepovinný atribut nesmluv_p a pcz,

původně povinný atribut icz je nyní nepovinný;

popis - viz pracoviste

 

byla opravena chyba v XSD pro blok pracoviste: atribut "oddel" byl dosud v XSD zápisu chybně uveden jako element s délkou 2 znaky, od teď je ve schématu správně uveden jako atribut s délkou 5 znaků

2021-10-01

04.22.04

Oficiální vydání DS 04.22.04

 

2021-06-15

nrz:nrzpit

zpitdaum, zpitodhad, zpvprtxt, zpvprmis

04.22.03

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-06-15

nrz:nrzz

zmumcob

04.22.03

odstraněna podmínka podmíněné povinnosti - viz nrz:nrzz

2021-06-18

číselník KSAB0

04.22.03

doplněny položky A1, A2, A1B, A2B v návaznosti na číselníky epSOS potřebné pro PatSum

2021-06-18

číselník EALERGEN

 

04.22.03

v číselníku nelékových alergenů epSOS byly upraveny překlady několika pojmů do češtiny,

aktualizujte si obsah číselníku

2021-06-18

ku_z_lab

id_jrc,

vyrobce_text,

set_text

04.22.03

změna pokynů - nyní se zadává ID (viz nový atribut id_jrc), název výrobce antigenního setu a označení setu ze seznamu EU JRC - viz:

JRC seznam firem a setů,

povinné pro antigenní testy SARS-CoV-2, které jsou nebo budou sdělované ÚZIS, SZÚ, hygieně, nebo budou určené pro různé oficiální dokumenty;

Viz: ku_z_lab

2021-06-18

ku_z_lab

vyrobce_klic,

set_klic

04.22.03

atributy se nyní nepoužívají, s položkami se nyní nepracuje

2021-06-18

lez

misto_apl_klic,

misto_apl_text,

forma_klic,

forma_text,

sila_leku,

velikost_baleni

04.22.03

přidány nové atributy určené především pro PatSum (lze využívat i v tuzemském prostředí), zapojeny číselníky epSOS (vytvořené již dříve)

 

Viz: lez

2021-06-18

lez

lez_obal_leku

04.22.03

přidán element "lez_obal_leku"

2021-06-19

lez_obal_leku

04.22.03

vytvořen nový datový blok "lez_obal_leku", je volán z bloku lez - určeno především pro PatSum

Viz: lez_obal_leku

2021-06-20

číselník MTV=GTYPCOV

04.22.03

rozsáhlá aktualizace a doplnění číselníku - MTV;

podrobnější informace a další pokyny na webu DASTACR v menu „SARS-CoV-2“ a v dokumentu NČLP - položky pro SARS-CoV-2 - aktuální

(zejména v části E1, E2, E3 - vydávání zpráv)

2021-07-01

04.22.03

Oficiální vydání DS 04.22.03

 

2021-06-14

 

04.22.02 + NČLP 2.73.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.05

 

2021-06-01

 

04.22.02 + NČLP 2.73.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.04

 

2021-05-10

 

04.22.02 + NČLP 2.73.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.03

 

2021-04-18

číselníky NČLP

 

04.22.02

aktualizace NČLP a hypertextového popisu

2021-04-20

 

04.22.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.22.02

 

2021-03-24

číselník LOCTO

agens

04.22.01

Do číselníku LOCTO (typy očkování) byl přidán atribut  agens  - výčet agens, proti kterým je očkování určeno. Bude naplňován postupně.

2021-03-24

číselník DgOro

popis

04.22.01

délka atributu popis byla prodloužena z 255 na 1000 znaků

2021-03-25

lez

Přidány 2 nové položky:

apl_cesta_klic

apl_cesta_txt

04.22.01

Doplněny položky pro zadávání aplikační cesty ve vazbě na číselník LAPLC. Viz lez.

2021-03-25

agens

agens

04.22.01

Vytvořen nový datový blok agens, volaný z ocz.

Podrobný popis v bloku agens.

2021-03-25

ocz

Přidáno 5 nových

položek:

id_ockovani

id_ockovani_isin

indikace

indikace_text

agens

04.22.01

Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

 

Podrobný popis v bloku ocz.

2021-03-25

davka

zavedena povinnost u položky kod_ol

 

Přidáno 11 nových položek:

poc_davek

id_davka

id_davka_isin

nazev_vyrobce

dat_expirace

apl_cesta_klic

apl_cesta_text

misto_apl_klic

misto_apl_text

pozn

pracoviste

04.22.01

Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

 

Podrobný popis v bloku davka.

2021-03-25

ku_z_lab

vyrobce_klic, set_klic

04.22.01

Přidány dva atributy vyrobce_klic a set_klic určené pro sledovaná vyšetření - nyní především pro antigenní vyšetření SARS-CoV-2 pro GreenPass;

viz pokyny v bloku ku_z_lab.

2021-03-26

zpo

id_zp

iid_zp

04.22.01

Doplněn element iid_zp,

změněny pokyny u atributu id_zp.

2021-04-01

 

04.22.01

Oficiální vydání řádného DS 04.22.01

 

 

2021-03-05

číselník MTV

nplny, nsyn, nplnyo, nsyno

04.21.04 + NČLP 2.72.05

do struktury číselníku nclpmtv byly přidány 4 nové položky: plný název, popis MTV (nplny char500), synonymum názvu MTV (nsyn char 55), plný název, popis obsahu MTV (nplnyo char500) a synonymum názvu obsahu MTV (nsyno char 55)

2021-03-15

04.21.04 + NČLP 2.72.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.01 + NČLP 2.72.05

 

2021-03-01

nor:nor_dg

morfo_metoda

04.21.04

dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný

2021-03-01

04.21.04

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.04

 

2021-02-15

ku_z_lab

vyrobce_text

set_text

04.21.03

název (označení) výrobce a setu použitého ke sdělovanému výsledku vyšetření - volný text

(později bude k dispozici číselník)

2021-02-17

04.21.03

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.03

 

 

 

 

 

2021-01-05

číselník LOCTO

 

04.21.01

mimořádné doplnění číselníku LOCTO o očkování proti COVID

2021-01-23

číselník MTV

 

04.21.02

doplnění MTV o GTYPCOV - mutace SARS-CoV-2

2021-01-23

ip

rip, id-card, passport

04.21.02

do bloku ip doplněny nové elementy pro sdělování resortního identifikátoru pacienta, čísla OP a pasu

2021-01-24

id_card, passport

 

04.21.02

vytvořen nové datové bloky (využívá hlavně ÚZIS)

2021-01-24

nrz:nrzz

zstari, zjineobc, zmumcob, zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zp1akod - zp8akod, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg, nrzpit

04.21.02

přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz

2021-01-24

nrz:nrzpit

zpp1akod - zpp8akod, zpdrogy, zptypumr, zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg

04.21.02

přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz

2021-01-26

04.21.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.02

 

 

 

 

 

2020-10-23

číselník nclpexkv

04.21.01

byl přidán nový číselník nclpexkv - kvalita vazby pro externí číselníky; využívá se v NPU rozšíření číselníku nclppol

2020-10-23

číselník nclppol

nazeven, npuvazba, npucode, npusyst, npusystk, npucomp, npucompk, npukop, npukopk, npusdef, npukv, npuprep, npuprepj, npuprepf

04.21.01

do struktury číselníku nclppol bylo na konec přidáno 14 nových položek - anglický název položky NČLP a 13 položek začínajících řetězcem "npu" pro vazbu položek NČLP na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpsyst

an32, an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpsyst byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu systému a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu systému na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpkomp

an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpkomp byly na konec přidány 3 nové položky - anglický název komponenty a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu komponenty na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpproc

an32, an55

04.21.01

do struktury číselníku nclpproc byly na konec přidány 2 nové položky - 2 varianty anglického názvu procedury

2020-11-23

číselník nclpdrvl

an32, an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpdrvl byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu druhu veličiny a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu druhu veličiny na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpjedn

an20

04.21.01

do struktury číselníku nclpjedn byl na konec přidán anglický název jednotky

2020-11-23

ds_cistype.xsd

výčtový typ NCMPZZM

04.21.01

oprava jedné z hodnot ve výčtu z "CEVKOVANI" na "CEVKOVAN"

2020-11-24

nrnar:nrnar

ndgvv, ndgvedlejsi

04.21.01

prodloužení délky obou elementů ze 4 na 5 znaků (typ nrnar:polozkaCiselnikaDgType - atribut kod prodloužen ze 4 na 5 znaků)

2020-11-26

nrz:nrz

nrz:nrz_chy

04.21.01

z popisu bloku nrz_nrz byl odstraněn element nrz_chy (ošetření chyby v nrz); element nrz_chy byl pouze v popisu, ve schématu nebyl

2020-11-26

nrz:nrzz

zmrtvnar, ztotoz

04.21.01

nově jsou atributy zmrtvnar a ztotoz povinné

2020-11-26

nrz:nrzz

znavrhp

04.21.01

z výčtu hodnot odstraněna hodnota "1 - ano" (v pokynech bylo uvedeno, že se nemá od 1.1.2016 používat)

2020-11-26

nrz:nrzz

zdaum, zodhad, zmumob, zmumst, znalez, znavrhp, zprohjm, zprohpr, zprohtel, zprohic, zprohpc, zprohod, zmisproh, zdatproh, zdrogy, ztypumr

04.21.01

nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

2020-11-26

nrz:nrzz

zp1akod - zp8akod

zp1bkod - zp8bkod

zp1ckod - zp8ckod

zp1dkod - zp8dkod

04.21.01

změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zp1akod - zp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zp1akod - zp8akod)

2020-11-26

nrz:nrzpit

zpitdaum, zpitodhad, zpdrogy, zptypumr, zpitjm, zpitprij, zpittel, zpitic, zpitpc, zpitod, zdapitva, zmispit

04.21.01

nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

2020-11-26

nrz:nrzpit

zpp1akod - zpp8akod

zpp1bkod - zpp8bkod

zpp1ckod - zpp8ckod

zpp1dkod - zpp8dkod

04.21.01

změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zpp1akod - zpp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zpp1akod - zpp8akod)

2020-11-26

nrrod:nrrod

rdgteh, rdgind, rdgpor, rdgsest

04.21.01

prodloužení délky ze 4 na 5 znaků

2021-01-01

04.21.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.21.01

.

2020-08-25

všechny číselníky DS4

cis_klic

04.20.04

do hlavního záznamu všech číselníků DS4 byl přidán atribut cis_klic (sděluje unikátní klíč číselníku)

2020-08-25

číselník nclpmtv

klic16

04.20.04

do struktury věty číselníku nclpmtv byla přidána položka klic16 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klico)

2020-08-25

číselník nclpvazb

klic12

04.20.04

do struktury věty číselníku nclpvazb byla přidána položka klic12 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klicv + kvalv)

2020-08-26

všechny bloky DS

odkazy na číselníky ve sloupci "hodnota"

04.20.04

Proběhla kompletní revize odkazů na číselníky ve sloupci "hodnota" ve všech blocích DS4. V rámci revize byly zkontrolovány a upraveny příznaky pro testování hodnoty dle číselníku (viz "Struktura bloků a souborů datového standardu a jejich popis" - popis sloupce "hodnota"). Ke všem odkazům bylo též doplněno jméno použité položky číselníku. Vše je realizováno ve vazbě na „validační nástroj“. Doplněny a upraveny podmínky pro validaci pro „validační nástroj“.

2020-08-31

validační nástroj

04.20.04

Validační nástroj pro DS4 nově validuje všechny atributy a elementy spojené s číselníky proti obsahu těchto číselníků

2020-09-22

nrki

nkr

nra

pcpd

pcpd

apcpd

04.20.04

Typ všech vyjmenovaných atributů byl v příslušných XML schématech změněn na number3de

2020-09-22

nrar

pgt_cil

04.20.04

dosud nepovinný atribut byl změněn na nepovinný opakovatelný element

2020-09-22

nrar

zena_rodne_cislo

04.20.04

dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný

2020-10-01

04.20.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.04.

 

2020-06-03

nrzz

vyznam_totoznost, vyznam_prohlidka, vyznam_pitva

04.20.03

u všech 3 atributů byla z výčtu povolených hodnot odstraněna hodnota "Prazdny" a byla přidána hodnota "Nemenit"

2020-06-05

nrzz

jbi

04.20.03

změna formátu identifikátoru jbi - dosud pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[012][0-9][0-5][0-9][0-5][0-9]-[0-9]", nově pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[0-9]{6}-[0-9a-zA-Z]"

2020-07-01

04.20.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.03.

 

 

 

 

 

2020-04-23

vrkpa

doruceni

04.20.02

z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "doruceni" (správný element je "dourceni")

2020-04-23

ku_ao_lab

dat_akc

04.20.02

z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "dat_akc" (správný element je "dat_pl")

2020-04-24

nrrod

rdelka1, rdelka2, rind

04.20.02

K atributům "rdelka1", "rdelka2" a "rind" byly přidány pokyny o jejich podmíněné povinnosti pro porody s datem porodu od 1. 7. 2020.

2020-05-01

04.20.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.20.02.

.

2020-01-09

autor

id_zp

04.20.01

<