OSN-SAbstraktOSN-E

Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

 

 

 

 

 

OSN-STerminologieOSN-E

Generický název: amikacinum, amikacinum sulfuricum

Speciality: Amikacin, Amikin, Amikozit, Miacin

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

ATC klasifikace: J01GB06

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Amikacin v plazmě

 

OSN-SStrukturaOSN-E

sumární vzorec - molekulová hmotnost:     C22H43N5O13 - 585,6

                                                              C22H43N5O13 * 2H2SO4 - 782

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

Slabě se absorbuje po podání p.o., ale rychle po i.m. injekci. Akumuluje se v tubulárních buňkách ledvin, proto je koncentrace nutné monitorovat u nemocných s poruchou renálních funkcí. Steady state dosažen u dospělých (pod 30 let věku) asi po 2,5 - 15 hodinách chronického podávání, u třicetiletých a starších dospělých asi po 7,5 - 75 hodinách, u dětí asi po 2,5 - 12,5 hodinách a u novorozenců asi po 10 - 45 hodinách chronického podávání.

 

Obvyklé dávkování (i.v., i.m.)*:

úvodní dávky

     dospělí                              5 - 7,5      mg/kg

     děti                                   5 - 7,5      mg/kg

     novorozenci*                         10         mg/kg

udržovací dávky

     dospělí                             10 -  20     mg/kg/d

     děti                                  10 -  20     mg/kg/d

     novorozenci*                      8 -  10      mg/kg/d

 

Obvyklý dávkovací interval**:

dospělí                                   6 -  12      hodin

děti                                        4 -   8      hodin

novorozenci                             8 -  24     hodin

* Tyto startovací dávky, které mohou překračovat doporučení výrobců, respektují možnosti dosažení terapeutické hladiny v séru u nemocných se závažnými infekcemi a normální funkcí ledvin. Tyto dávky vyžadují monitorování sérových koncentrací. U novorozenců musí dávkování zohlednit gestační věk a tělesnou hmotnost. Vyšší dávky vhodné u popálenin.

** Dávkovací interval je nutné upravit podle stavu nemocného, sérové hladiny a renálních funkcí.

 

OSN-SDistribuční objemOSN-E

Distribuční objem 0,2 l/kg.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

V plazmě poločas eliminace 2 - 3 hodiny, dospělí pod 30 let 0,5-3 hodiny, dospělí 30 let a více 1,5-15 hodin, děti 0,5-2,5 hodin, novorozenci 2-9 hodin (platí pro fyziologické renální funkce).

 

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

4 % (LG213), rozmezí 0-10 %

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismuOSN-E

Kolem 90% dávky se eliminuje nezměněno močí během 24 hodin, akumuluje se v renálních tubulech.

 

OSN-SAktivní metabolityOSN-E

Metabolity nejsou známé.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Karbenicilin (a další peniciliny) mohou aminoglykosidy inaktivovat in vivo i in vitro

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor