OSN-SAbstraktOSN-E

Salicylát v plazmě

 

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Salicylát

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Bilirubin může hladiny snižovat, azid sodný zvyšovat, interference antikoagulancií.

 

OSN-STerapeutické mezeOSN-E

salicylová kyselina:

pro analgezii v plazmě:       145 -  724 µmol/l, tj.  20 - 100 mg/l

pro protizánětlivý efekt:       1086 - 2172 µmol/l, tj. 150 - 300 mg/l

nebo                                 1090 - 1450 µmol/l, tj. 150 - 200 mg/l

Peakové koncentrace po dávce kolem 9 mg/kg byly kolem 413 µmol/l resp. 420 µmol/l (tj. 57, resp. 58 mg/l) po 0,9, resp. 0,5 hodinách (LG316), po dávce 3 - 5 g salicylové denně se dosahuje hladina 1086 - 2172 µmol/l, tj. 150 - 300 mg/l (LG316, firemní literatura  Abbott), u dlouhodobé léčby chroniků kolem 434 µmol/l, tj. 60 mg/l.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Nausea, zvracení, hučení v uších, horečka, letargie, koma, zřídka jde však o fatální komplikace. Salicylátová hepatitida se může objevit již od koncentrací 1450 až 1800 µmol/l. U dětí se předpokládá účast salicylátů v rozvoji hepatonekrózy v rámci Reyova syndromu; z tohoto důvodu je podávání salicylátů u dětí nevhodné. Otrava salicyláty má výrazné metabolické účinky. Salicyláty indukují rozpojení normální oxidativní fosforylace, které má za následek zvýšení produkce CO2 a zvýšení bazálního metabolického obratu až o 40 % s hyperventilací. Zvýšená stimulace dýchacího centra s hyperventilací při hladinách salicylátů nad 2,9 mmol/l (400 mg/l). V pozdějších stadiích otravy dochází k plicnímu edému, útlaku prodloužené míchy a respirační acidóze. Salicyláty se jako silný aniont podílejí na rozvoji metabolické acidózy, zvyšuje se koncentrace laktátu a pyruvátu v ECT, inhibují se enzymy Krebsova cyklu a enzymy metabolismu aminokyselin. Respirační alkalóza vede ke zvýšeným ztrátách sodíku, kalia a vody ledvinami. Přesun Na+ a K+ přes buněčnou membránu je inhibován, výsledkem je ztráta kalia z buněk a retence sodíkových a vodíkových kationtů v buňkách. Klesá reabsorpce glukózy z glomerulárního filtrátu, vyčerpávají se zásoby glykogenu, dochází k poruše metabolismu glukózy a steatóze jater. U malých dětí vzniká hypoglykémie.

 

Další toxické účinky:

Periferní vazodilatace, pocení, hyperventilace, hypertermie, abdominální bolesti, zvracení, později hypotermie, plicní edém, hypoglykemie a steatosa jater, záchvaty, spontánní krvácení, halucinace, z laboratorních nálezů je hypokalémie, respirační alkalóza, dehydratace a metabolická acidóza, aktivita ALT a AST převyšuje normu 10x, pozitivita ketolátek, může být hyperglykemie (vždy monitorovat při hladině salicylátů nad 1800 µg/l), bilirubin v séru se lehce zvyšuje, protrombinový čas se prodlužuje na dvojnásobek, je normální sedimentace erytrocytů, abnormní vlny na EEG. Dávky nižší než 150 mg/kg mají zanedbatelné účinky, dávky převyšující 500 mg/kg jsou potenciálně letální (tj. u dospělých požití 25 - 30 g), závisí také na typu tablet - potahované tablety s pomalým uvolňováním vedou k pomalejší absorpci i při předávkování.

 

Závažnost projevů podle hladiny (LG361):

 

doba od požití

 

toxické projevy

6 hodin

24 hodin

36 hodin

jednotka

asymptomatické

<3,3

<1,8

<1,1

mmol/l

 

<450

<250

<150

mg/l

střední

4,7-6,5

2,9-4,0

1,8-2,4

mmol/l

 

650-900

400-550

250-330

mg/l

závažné

>8,7

>5,4

>3,3

mmol/l

 

>1200

>750

>450

mg/l

Aktivní léčba u dospělých při hladinách nad 3621 µmol/l, tj. 500 mg/l, u dětí při hladinách nad 2172 µmol/l, tj. nad 300 mg/l.

 

Léčba (LG361): nestačí diuretická léčba, musí se dosáhnout alkalické pH moče. 500 ml 1,4 % NaHCO3 (167 mmol/l), 500 ml 5 % glukózy a 500 ml 0,9 % NaCl (150 mmol/l) se podávají stále po sobě v množství 2000 ml za hodinu (musí se kontrolovat, zda je objem moče dostatečný). Po dosažení efektivní diurézy je vhodné od druhé hodiny přidávat KCl (15 mmol kalia na každých 500 ml tekutin), protože alkalizace moče je při depleci kalia nedostatečná. Suplementaci kalia je možné redukovat nebo přerušit při dosažení alkalické hodnoty pH moče. laboratorní sledování otravy: hodinová diuréza spolu s pH moče, vhodnou metodikou lze salicyláty měřit také v moči nebo v žaludeční šťávě. Pravidelné monitorování pH a krevních plynů v krvi, Na+, K+, chloridy, kalcium, magnezium, protrombinový čast, transaminázy, bilirubin. Nomogram podle Doneho (pouze pro případy požití jedné dávky) lze aplikovat již 4 hodiny po požití, dřívější období je nejisté z hlediska zastižení peaku.

 

OSN-SToxické mezeOSN-E

Toxické projevy již 2170 µmol/l (300 mg/l, LG213), při hladinách nad 3621 µmol/l, tj. 500 mg/l jsou již závažnější, těžké otravy nad 3620 µmol/l (800 mg/l).

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Bilirubin v koncentraci 50-200 mg/l snižuje koncentraci o 10-50 mg/l. Azid sodný významně zvyšuje výsledky. Interferují antikoagulancia. Antacida snižují koncentrace.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Odběr: srážlivá krev, lze použít plazmu. Optimální doba je 2-6 hodin po dávce. Měření koncentrací je možné v žaludeční šťávě a v moči.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Je-li při otravě dosaženo koncetrace 1810 µmol/l (250 mg/l), je nutné monitorovat plazmatickou glukózu.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor