OSN-SAbstraktOSN-E

IgG/Albumin index a rozšířený IgG/Albumin index charakterizují vztah mezi koncentrací IgG a albuminu ve dvou různých systémech. Nejčastěji se používají pro posouzení přítomnosti intrathekální syntézy IgG, resp. pro vyloučení poruchy hematolikvorové bariéry jako příčiny zvýšení IgG v likvoru. V těchto případech se pro výpočet obou indexů vyšetřuje současně hmotnostní koncentrace IgG a albuminu v mozkomíšním moku a plazmě (séru).

 

OSN-STerminologieOSN-E

Definice IUPAC/IFCC:

Pt--Immunoglobulin G/Albumin, relative mass ratio (Csf/P) = ? (1.0)

 

Definice v NČLP:

PT(CSS)_IGGALBCP_EQ1

PT(CSS)_IGGALBCP_EQ2

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Index IgG/Albumin

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Proteiny v likvoru

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Odběr:

Likvor: Odebírá se mozkomíšní mok za standardních podmínek, mok kontaminovaný více než 100 erytrocytů v 1 ul nelze použít.

Plazma (sérum): krev odebraná nalačno pokud možno současně s odběrem moku.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Hmotnostní koncentrace albuminu a IgG v plazmě (séru) a likvoru.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

EQ1:

CSF_IgG/1000/CSF_ALB/P_IGG/P_ALB, CSF_IgG v mg/l, ostatní údaje v g/l

 

EQ2:

CSF_IgG/1000/P_IGG/((CSF_ALB/P_ALB)^1.12), numerická úprava jmenovatele odstraňuje nelinearitu vztahu mezi poměry CSF_IGG/1000/P_IGG a CSF_ALB/P_ALB, CSF_IgG v mg/l, ostatní údaje v g/l

 

Pro výpočet tedy existují dva postupy:

 

EQ1.

IgG/Albumin index je poměrem IgG indexu a Albuminového indexu.

 

IgG/Albumin index (IGGALBCP, výpočet podle EQ1):

 

 

IGGALBCP = (CSF_IGG/1000/S_IGG) / (CSF_ALB/S-ALB)

 

 

EQ2.

Rozšířený IgG/Albumin index odstraňuje nelinearitu vztahu mezi poměry CSF_IGG/S_IGG a CSF_ALB/S_ALB tam, kde je porušená hematolikvorová bariéra, současně redukuje falešnou pozitivitu. Postupuje se tak, že v konvenčním indexu IgG/Albumin se jmenovatel umocní na 1.12):

 

IGGALBCP = (CSF_IGG/1000/S_IGG) / [(CSF_ALB/S-ALB)]1,12

 

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Likvor s příměsí krve, za hranici se považuje početní koncentrace erytrocytů nad 100 v mikrolitru moku.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Hodnocení indexu IgG/Albumin (EQ1): liší se podle jednotlivých autorů. Referenční meze 0,3 - 0,7 (Burtis, 1994), pozitivní hodnota je nad 0.65 (Tourtellotte, 1985), nad 0.62 (Öhman, 1989, Hishe, 1988), nad 0.7 (Rifai, 1987), nad 0.59 (Kamp, 1989). Hodnoty nad 0,7 se považují za důkaz zvýšené intrathekální syntézy IgG. Ve více než 80% případů roztroušené sklerózy přesahuje index hodnotu 0,70 (Burtis, 1994).

 

Hodnocení rozšířeného indexu IgG/Albumin (EQ2): pozitivní hodnota je nad 1.24 (Öhman, 1989). Konvenčnímu indexu (IGGALBCP podle rovnice 1) s hodnotou 0.75 odpovídá přibližně hodnota rozšířeného indexu (IGGALBCP podle rovnice 2) 1.25.

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

Fyziologické údaje se odvozují z hodnot pacientů s chorobami, u nichž se nepředpokládá ovlivnění koncentrací IgG a albuminu v likvoru.

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Koncentrace IgG v likvoru je zvýšena jak při lokální (intrathekální) syntéze, tak při přesunu z plazmatického kompartmentu. Hodnocení přítomnosti intrathekální syntézy je založeno na vztahu mezi koncentrací IgG a albuminu v mozkomíšním moku a plazmě (séru).

 

K diferenční diagnóze může přispět dodatečná analýza možné imunitní odpovědi ve třídě IgA a IgM.

 

Při masivní poruše hematolikvorové bariéry může dojít ke zvýšení IgG indexu, ale pomocí indexu IgG/Albumin lze intrathekální syntézu obvykle vyloučit. V tomto případě nejsou přítomny oligoklonální pruhy, v Reiberově grafu jde o typickou oblast s výrazně porušeným albuminovým indexem. Jedná se například o stavy:

·         purulentní meningitida,

·         tumory,

·         karcinóza mening,

·         leukózy, zvláště lymfomatózy,

·         subarachnoidální krvácení.

 

Zvýšení intrathekální syntézy IgG spolu s přítomností oligoklonálních pruhů je typické pro stavy:

·         roztroušená skleróza a příbuzná chronické zánětlivá onemocnění CNS,

·         reziduální stavy po neuroboreliózách, neurolues,

·         polyradikulitidy (Guillain-Barré),

·         asi 40% infekcí CNS (akutní a chronická meningoencefalitis, syfilis, jiné),

·         asi 10% nemocných po akutní cévní mozkové příhodě.

 

Zvýšená intrathekální syntéza IgG je možná také v rámci stavů se současně porušenou hematolikvorovou bariérou, oligoklonální pruhy mohou být přítomny:

·         akutní zánětlivé procesy CNS v humorální fázi imunitní odpovědi, zvláště u meningoradikulitidy Bannwarth,

·         neurolues s meningovaskulárním postižením,

·         tuberkulózní meningoencefalitida,

·         absces mozku,

·         virová meningoencefalitida, nikoli však v začátku akutní purulentní meningitidy

·         u kolagenóz a sarkoidóz CNS (příležitostně).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Burtis, C.A., Ashwood, E.R.: Tietz textbokk of clinical chemistry.  2nd Edition. W.B.Saunders, Philadelphia, 1994.

Hershey, L.A., Trotter, J.L.: The use and abuse of the cerebrospinal fluid Igg profile in the adult: A practical evaluation. Ann. Neurol., 8, 1980, 426 - 434.

Hishe, E.A.H., Tutuarima, J.A., Wolters, E.Ch., Trotsenburg, L. van, Eyk, V.W.van, Bos, J.D., Albert, A., Helm, H.J. van der.: Cerebrospinal fluid Igg and Igm indexes as indicators of active neurosyphilis. Clin. Chem., 34, 1988, č. 4, s. 665 - 667.

Kamp, G.J.van, Wolters, E.C.: CSF-IgM measurement in neurological disease. Clin. Chim. Acta, 183, 1989, s. 295 - 300.

Lefvert, A.K., Link, H.: Igg production within the central nervous system: A critical review of proposed formulae. Ann. Neurol., 17, 1985, 13 - 20.

Öhman, S., Forsberg, P., Nelson, N., Vrethem, M.: An improved formula for the judgement of intrathecally prodiced IgG in the presence of blood brain barrier damage. Clin. Chim. Acta, 181, 1989, s. 265 - 272.

Reiber, H.: The discrimination between different blood-CSF- barrier dysfunctions and inflammatory reactions of the CNS by a recent evaluation graph for the protein profile of cerebrospinal fluid. J. Neurol., 224, 1980, 89 - 99.

Rifai, N., Christenson, R.H., Gelman, B.B., Silverman, L.M.: Changes in cerebrospinal fluid Igg and apolipoprotein E indices in patients with multiple sclerosis during demyelination and remyelination. Clin. Chem., 33, 1987, č. 7, s. 1155 - 1157. =Tourtellotte, W.W., Staugaitis, S.M., Walsh, M.J., Shapsak, P., Baumhefner, R.W., Potvin, A.R., Syndulko, K.: The basis of intra-blood-brain-barrier Igg synthesis. Ann. Neurol., 17, 1985, 21-27.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Pavel Adam

.