Proteiny v likvoru lze klasifikovat podle kriterií klinických a biochemických, která se budou vždy prolínat. Jiné dělení není v současné době ani možné.

 

Klasifikace zahrnuje tyto základní skupiny:

·        kompresivní markery,

·        zánětlivé markery, kde se jedná o velmi nesourodou skupinu zahrnující jednak některé proteiny akutní fáze, ale i proteiny jiné,

·        tumorové markery,

·        markery tkáňové destrukce,

·        inhibitory proteináz, opět velmi nesourodá skupina, některé z těchto proteinů se účastní mechanismů hemokoagulace, jiné patří (v séru) k tzv. reaktantům akutní fáze,

·        faktory komplementu, jehož některé komponenty se chovají v likvoru do určité míry specificky.

·        imunoglobuliny, kde se za smysluplné považuje rutinní stanovování imunoglobulinů tříd IgG, IgA a IgM v likvoru, vždy je ale nutné provést výpočet tzv. intratekální syntézy imunoglobulinů dle Reiberova vztahu,

·        strukturální proteiny, proteiny vznikající v CNS jako výsledek syntézy v gliálních buňkách,

·        ostatní proteiny.

 

 

Kompresivní markery

 

Albumin

Stanovení albuminu je vždy nezbytně nutné a jeho kvocient (Q = Alb. CSF/S) slouží velmi přesvědčivě k hodnocení funkce bariéry hematolikvorové a dále k výpočtu intratekální syntézy imunoglobulinů dle Reiberova vztahu.

Fibrinogen

Vzestup koncentrací fibrinogenu (a albuminu) provází typicky těžké bariérové poruchy, přítomné např. u kompresivních syndromů.

Zánětlivé markery

 

 

CRP

V likvoru se chová přesvědčivě jako marker hnisavého zánětu, jeho koncentrace stoupají tedy zejména u bakteriálních meningitid. Méně výrazné změny jeho koncentrací v likvoru u některých nehnisavých zánětů nelze při použití běžných analytických metod v likvoru dokumentovat vůbec.

 

C4 složka komplementu

Jedná se o typický zánětlivý marker v likvoru, na rozdíl např. od CRP nemá však vyšší specifitu. Vzestup jeho koncentrace v likvoru provází většinu zánětlivých onemocnění CNS.

 

Transferin

Typický likvorový zánětlivý marker ze skupiny proteinů akutní fáze.

 

Alfa-1-mikroglobulin

Protein neznámého biologického významu, jinak již rutinně sledovaný např. v moči u renálních tubulárních afekcí. V likvoru se chová jako zánětlivý marker, což lze dobře vysvětlit jeho snadným přestupem ze séra do likvoru při přítomnosti bariérové poruchy při jeho dosti nízké molekulární hmotnosti ve srovnání s ostatními likvorovými proteiny.

Tumorové markery

 

Alfa-1-kyselý glykoprotein (orosomukoid)

Vzestup koncentrací orosomukoidu lze v likvoru pozorovat u maligních onemocnění CNS, zejména sekundárních, dále rovněž u tzv. maligních meningeálních infiltrací (dříve tzv. Meningitis carcinomatosa a Meningitis leucaemica), kdy jsou pleny a likvorový prostor infiltrovány maligními elementy i bez přítomnosti lokalizované metastázy.

C3 složka komplementu

Zčásti obdobně jako orosomukoid se chová C3 složka komplementu.

Markery tkáňové destrukce

 

 

Apoliproteiny

Apolipoprotein A-I

Apolipoprotein A-II

Apolipoprotein B

 

Vzestup koncentrací příslušných apolipoproteinů lze v likvoru pozorovat při přítomnosti destrukce tkáně CNS. Ta je ze značné části tvořena tzv. strukturálními lipidy. Nekrotické hmoty (např. u cévních příhod mozkových, traumat, nekrotizujících zánětů) jsou okamžitě fagocytovány makrofágy a metabolicky degradovány. Tyto metabolity jsou pak navázány na transportní proteiny - apoproteiny.

Inhibitory proteináz

 

Antitrombin III

Antitrombin III se v likvoru chová jako obecně zánětlivý marker.

 

Alfa-1-antitrypsin

Antitrypsin vykazuje dosti specifické chování, podmíněné jeho obecným biologickým významem, který spočívá i inhibici zánětlivé fáze; u zánětů CNS je jeho nízká koncentrace obecně známkou horší prognózy. Dále lze pozorovat vzestup koncentrace antitrypsinu v likvoru u některých nádorových onemocnění CNS, např. u leukemických infiltrací.

Komplement

 

C3 složka komplementu

Vzestup koncentrace C3 v likvoru provází většinu zánětlivých onemocnění CNS, avšak i některá onemocnění nádorová.

C4 složka komplementu

 

Vzestup hladiny C4 lze pozorovat jednak u zánětlivých onemocnění, ale velmi výrazně např. u roztroušené sklerózy.

Imunoglobuliny

 

 

 

IgG

 

Stanovení koncentrace IgG je nutno považovat za vždy nezbytně nutné. Vzestup koncentrací IgG lze v likvoru pozorovat zejména u roztroušené sklerózy, ale také u některých neuroinfekcí.

 

IgA

Vzestup IgA lze pozorovat u autoalergických onemocnění CNS (např. brain lupus), dále u onemocnění parazitárních a u tvořících se mozkových abscesů.

 

IgM

Vzestup koncentrace IgM je přítomen zejména u neuroinfekcí, např. u neuroboreliózy, dále např. v akutní atace MS.

IgD

Diagnosticky výjimečně využívaný imunoglobulin.

IgE

U imunoglobulinu IgE nejsou známy klinické koreláty.

Strukturální proteiny

 

 

Astroprotein (GFAP)

Protein gliového původu, stoupá v likvoru u strukturálních ale i funkčních lézí (například u Alzeimerovy choroby a po epileptickém záchvatu).

Bazický protein myelinu (MBP)

Protein je tvořen oligodendroglií, jeho koncentrace a protilátky proti němu stoupají u roztroušené sklerózy.

S-100 protein

Typický strukturální protein, jeho koncentrace stoupají u tkáňové destrukce CNS.

Jiné proteiny

 

Prealbumin

Jedná se o protein, řazený v séru mezi negativní reaktanty akutní fáze. V likvoru lze však vzestup jeho koncentrace pozorovat u některých degenerativních onemocnění CNS. Snížení koncentrace prealbuminu v likvoru provází kompresivní likvorové syndromy.

 

Beta-2-mikroglobulin

 

Jedná se o lehký řetězec HLA antigenu - MHC I. třídy. Vzestup v likvoru provází serózní neuroinfekce, roztroušenou sklerosu a leukemické meningeální infiltrace. V poslední době byl popsán vzestup koncentrace B2MG v likvoru u encefalopatie sdružené s AIDS.

 

 

Musíme zmínit nutnost současného stanovování proteinových frakcí v likvoru a v séru (v některých případech v plazmě) zároveň. To vyplývá z možného ovlivnění hladiny příslušného proteinu v likvoru při změně jeho výchozí koncentrace v séru. Pak je i možno stanovit numericky i kvocient příslušného proteinu (Q = CSF/S), který často může mít větší výpovědní hodnotu než pouze koncentrace příslušného proteinu v likvoru.

 

Význam má stanovení řady výpočtů, indexů a poměrů, které slouží k posouzení intrathekální syntézy imunoglobulinů. Jedná se například o dokumenty

 

 

Morfologické vyšetření likvoru má jako základní předpoklad kvalitní provedení cytologického vyšetření s vhodným barvením preparátu a interpretaci výsledků na základě správné klasifikace.

 

Základní elementy s klinickým významem jsou

·        elementy lymfocytární řady,

·        elementy monocytární řady,

·        elementy myeloidní řady,

·        buňky výstelky,

·        nádorové buňky v likvoru.

 

Častým diferenciálně diagnostickým problémem je odlišení neuroinfekce bakteriální od virové.

 

Významné klinické jednotky, při nichž se chemické a cytologické vyšetření likvoru a krve uplatňuje, jsou následující:

·        herpetické encefalitidy,

·        intermeningeální krvácení,

·        meningismus,

·        mozkové ischemie,

·        nádorové onemocnění CNS,

·        neuroborelióza,

·        periferní paréza lícního nervu,

·        polyradikuloneuritis Guillain-Barré,

·        roztroušená skleróza,

·        toxiinfekční encefalopatie,

·        tuberkulózní meningitis.

 

 

Literatura

·        P. Adam, M. Cheníčková, P. Nekola: Význam sledování hladin alfa-1-mikroglobulinu v likvoru. Klin. Biochem. Metab., 3, 1995, Suppl., 38-40.

·        P. Adam, P. Nekola, E. Havrdová, J. Preiningerová, D. Tyl, M. Cheníčková, A. Tauberová, D. Zeman, O. Sobek: Sledování koncentrací apolipoproteinu Apo A-I v likvoru, korelace s přítomností lipofágů v cytologickém obrazu. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997, 1, 8-12.

·        P. Adam, P. Nekola, E. Havrdová, J. Preiningerová, D. Tyl, M. Cheníčková, A. Tauberová, D. Zeman, O. Sobek: Sledování koncentrací C4 v likvoru u zánětlivých a demyelinizačních onemocnění CNS. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997, 1, 36-40.

·        P. Adam, P. Nekola, E. Havrdová, J. Preiningerová, D. Tyl, M. Cheníčková, A. Tauberová, D. Zeman, O. Sobek: Sledování koncentrací orosomukoidu v likvoru - srovnání s cytologickými likvorovými nálezy. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997, 1, 47-50.

·        P. Adam, P. Nekola, E. Havrdová, J. Preiningerová, D. Tyl, M. Cheníčková, A. Tauberová, D. Zeman, O. Sobek: Sledování významu C3 komponenty v likvoru. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997, 1, 33-36.

·        P. Adam, P. Nekola, E. Havrdová, J. Preiningerová, D. Tyl, M. Cheníčková, A. Tauberová, D. Zeman, O. Sobek: Význam sledování IgM v likvoru pro klinickou praxi. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997, 1, 40-44.

·        P. Adam, P. Nekola, M. Cheníčková: Sledování hladin antitrombinu III v likvoru. Fons, 6, 1996, Leden, 27-28.

·        P. Adam. P. Nekola, M. Cheníčková: Sledování hladin IgA v likvoru. Klin. Biochem. Metab., 4, 1996, 3, 183-186.

·        P. Adam, P. Nekola, M. Cheníčková: Význam stanovování proteinových frakcí likvoru pro klinickou praxi. Fons, 6, 1996, Duben, str. 30-32.

·        M. Cheníčková, P. Adam, P. Nekola: Sledování CRP v likvoru u hnisavých meningitid. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997, 1, 27-30.

·        J. Preinigerová, P. Adam, P. Nekola, D. Tyl, A. Tauberová: Hladiny (1-antitrypsinu v likvoru u hematologických malignit postihujících CNS. Klin. Biochem. Metab., 5, 1997, 1, 30-32.

·        Out, T.A., Hische, E.A., Walbeck, H.K.van, Helm, H.J.van der: Immunoglobulin D in cerebrospinal fluid. Clin. Chim. Acta, 165, 1987, s. 289 - 293.

 

 

Rejstřík

 

 

Pavel Adam

recenzoval Miroslav Engliš

.