OSN-SAbstraktOSN-E

MEIA = Microparticle Enzyme Immunoassay, kvantitativní analytická metoda založená na principu enzymové imunoanalýzy s fluorogenním substrátem. Vazebná reagens (specifická protilátka) imobilizovaná na povrchu mikročástic. Konjugát značený alkalickou fosfatázou, která katalyzuje hydrolýzu  4-metylumbelliferyl-fosfátu na 4-metylumbelliferon. Postup je využíván v systémech IMx nebo AxSYM firmy Abbott.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

ELISA

 

OSN-STextOSN-E

Vlastní analýza probíhá principiálně v několika krocích:

·         navázání stanovovaného analytu na vazebná místa specifické protilátky zakotvené na povrchu submikronových částic

·         přidání konjugátu s alkalickou fosfatázou. Ta je navázána buď na druhou specifickou protilátku proti jiné antigenní determinantě analytu, nebo přímo na analyt či jeho analog.  Dojde k vytvoření "sendviče" Ab1-Ag-Ab2(E), nebo obsazení volných vazebných míst protilátky antigenem s konjugovaným enzymem Ab1-Ag(E).

·         separace nenavázaného analytu nebo konjugátu se děje na speciální matrici ze skelných vláken, na které se mikročástice ireverzibilně zachytí, takže mohou být účinně promývány.

·         po přidání substrátu dojde vlivem působení enzymu k přeměně 4-metylumbelliferyl-fosfátu na 4-metylumbelliferon, který je schopen emitovat fluorescenční záření.

 

Podle charakteru analytu dochází ke dvěma principiálně se lišícím imunochemickým systémům, které následně ovlivňují vztah závislosti velikosti měřené odezvy na koncentraci sledovaného analytu:

·         vzniká komplex Ab1-Ag-Ab2(E), kdy se druhá protilátka s konjugovanou alkalickou fosfatázou váže na stanovovaný antigen již navázaný na imobilizované první protilátce, pak je velikost měřené odezvy proporcionální koncentraci stanovovaného analytu ve vzorku, 

·         vzniká komplex Ab1-Ag(E), kdy se konjugát alkalické fosfatázy a analogu stanovovaného analytu váže na neobsazená vazná místa imobilizované protilátky, pak je velikost měřené odezvy nepřímo úměrná koncentraci stanovovaného analytu ve vzorku (čím více je analytu ve vzorku, tím méně zůstane neobsazených míst).

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Pro kvantitativní stanovení je zapotřebí nejprve provést analýzu kalibrátorů (obvykle 6 ks.), kalibrační křivka je uložena v paměti přístroje a je použitelná poměrně dlouhou dobu.

 

Jako světelný zdroj pro excitaci se používá rtuťová výbojka, po odfiltrování příslušnou optickou soustavou se využívá světlo s vlnovou délkou 365 nm. 4-metylumbelliferon emituje fluorescenční záření o vlnové délce 448 nm.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

IMx System Operation Manual, Abbott Diagnostics

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E